Maryamu a surr ku Yesu anye nu Betani
12
1 Nggo a ji ivi tani aba na Iga i Ivu Sarr yi,
i Yesu mirri nu Betani ni igbu wa nggo Lazarru,
ugo wa nggo Yesu a ta ma si,
à di so.
2 Aba zzu ku Yesu ila.
Nggo Marrta a nu ba,
u Lazarru ni so ri na ba.
3 I Maryamu à ba anye à tsɨ anta kakami ssu na azhizha.
A na anye wa zhi nu unkunkurr ku nggo à yo ku du nadi,
na si zɨ wa ni inkindirr hen.
Na gri wa ni surr ku Yesu na aza,
na hɨ ku aza ka ni infunfutu ima yi.
I ingba i anye yi ì varr ssu ni iko yi.
4 Judasi Iskariyoti,
uyirr nu umi ku abiga Yesu ba (nggo uwa yo à taka ba Yesu re nggo) à se nabo,
na gru da di,
5 “Inklo i anye anggo wa i ka ma azurrfa ayiyirr atarr mu,
aba ka si ba wa re na ka inklo yi ga ku abi iha ba hen?”
6 Yahuda a da mu,
na si se na amarr ka abi iha ba jiji mu hen.
A da meme nu nggo à su unayi.
Uwa yo di gri ba abubwu a inklo wa,
uwa ti gru uwa ttu inklo yi na yi.
7 I Yesu ddu Yahuda di,
“Du ayamba wa tomi!
A na wre nggo a zu anye anggo bi azhibarr a izzu ingga wa.
8 Abi iha ba ta di so iso inggi ni imba ba.
Uwa ta si ingga nanko,
ingga si ta di so iso nggi ni imba ba hen.”
Anishirr ba ko zha anko a vu Lazarru
9 Anu Yahuda ba shishemi a wo di Yesu se nu Betani na gru kuma ko i hi Yesu tuku Lazarru,
nggo Yesu à ta ma si.
10 U ankpinkpye abikye ba a ssubi da aba ta ngu Lazarru mi meme.
11 Nggo si ni itu i Lazarru iyo anu Yahuda shishemi a so ka iga imbarr yi na so kakuma ku kpanye ni Yesu ku.
Yesu mirri nu Urushalima
12 Nu uha wa anishirr shishemi a so nu Urushalima ku Iga i Ivu Sarr yi.
Nggo a wo di Yesu so nga nu Urushalima,
13 na mɨ ahiharr iri na ko ima na ku na anko,
na ko di hantu di,
“Hosana!
a
“Abachi à yo angu ka iwre ku ugo wa nggo à so nga ni isa i Atiko yi!”
“Abachi à yo angu ka iwre ku Uttu a Israila wa!”b
14 Nggo Yesu à du ba a gri ku ijaki wa na hun so na ku,
nâ ta si nggo a charr di,
15 “Imba anishirr bu Zayo,
imba si ki isisu hen!
Kye uttu amba wanggo à so nga,
na hun so ni uvuvurr ijaki.”c
16 Ni ime̱me̱ yi abiga ma ba si kye inkindirr ima hi hen.
Nu ugo ku nggo Yesu à ttu na tasi na hun kuma nu unkplassu ni inkpinkpye ima yi bari,
aba a ssu hi da a charr inkindirr ima zu ni itu i Yesu nâ ta si nggo a na ku.
17 Anishirr shishemi a se ni Yesu ku nggo à du Lazarru à tasi na da ku di a bu gru huzzu ni ibe yi.
Ziza,
aba ko bre ku anishirr inkindirr yi nggo Yesu a na.
18 Anishirr ba wo iki i ikagri yi nggo Yesu a na,
ima yo du anishirr shishemi a gru kuma ko ima ni Yesu ku na anko.
19 Anu Farrisi ba gru so re ki ikpa di,
“Imba hi di inta sama ni inkindirr numa izizi?
Kye,
anishirr bi ingbingbru ba a ko ga uwa mu we.”
Yesu re ni itu i īttū ima yi
20 Anishirr banu nggo a yo ba ki anu Girrki a se nabo meme.
A nga nye ibarr Abachi ni Iga yi nu Urushalima.
21 Aba mi gru kuma nu ugo numa ku nggo a zhi nu Betsada na anga ka Galili ka,
nggo yo ma di Filibu,
ku da ku di,
“Ankpye,
inta zha di inta ka hi Yesu.”
22 I Filibu a da ku Andoro,
aba aha mi a gru kuma ku da ku Yesu.
23 Yesu da ba di,
“Ivi iyo i nga ba nggo Abachi à ta tsarr anishirr inkpinkpye jiji i Uvuvurr a Unushirr.
24 Di ingga da ki imba ure ujiji,
ingbingbi ikiri ta ji jaku rri ni imimi ni ttu,
wre ku i bu klo ingbingbi shishemi.
Ì ta si ttu hen,
ì ta di kurr iyiyirr ima yo mre.
25 Undurr wa nggo à zharr itu ima à ta ttu,
u undurr wa nggo ti kà itu ima ni ingbingbru inggi yi à ga anko zizi a iso sese.
26 Undurr wa nggo ti na ki ingga undu,
uwa ta ga ingga.
Uvuvurr iko amungga wa ta se ni ingga ku ttuttumi nu unto ku nggo ingga ti kaba.
Aki amungga wa à ta ni abangga ba nggo so ga ingga nggo inkpinkpye.
Yesu re ni itu i ittu ima yi zizo
27 “Ziza nggo ingga se ni ivri ni isisurr.
Ingga ta da kingginggi?
Ingga bu da di Aki mungga bu kpa ingga ttungo ni ivri inggi yi?
Iya,
ingga i nga ku ima yo mremremu.
28 Aki,
na inkindirr yi nggo ta du anishirr a kye uwa ssu nu ungo!”
Mre aba wo ukorr zhi nu unkplassu da di,
“Ingga i ka na isa imungga yi ki inkpinkpye ba,
ni ta na yi zizo.”
29 Anishirr ba nggo a kri nabo na wo ukorr ku,
na da di,
à si inge̱.
Abanu ba a da di,
“A si unitu a Abachi mu nggo a re na ku!”
30 I Yesu ddu ba di,
“Ukorr ukuma u si ki imba yo nu su si ki ingga hen.
31 Uwanggo yo su ku abi ingbingbru ba ivi i ibre amu yi.
Ziza nggo a ta han uttu ni gri ingbingbru wa ssuzzu.
32 Nggo a ti gɨ ingga gru ni imimi yi,
ingga ta du anishirr ba we a nga ni ingga ku.”
33 (Yesu ko da ba sa anko wa nggo uwa à taka ttu).
34 Anishirr ba da di,
“Inta bre na Angbamvu ka Abachi du Mezaya wa à taka so sese,
uwa sa anggi mu du ùwà ka ko da di,
‘A ta gɨ Uvuvurr a Unushirr ki nu ussu’?
A su unggonggo su ‘Uvuvurr a Unushirr’ uwama?”
35 I Yesu ddu ba di,
“Uru mungga ku u ta sha la ki imba ki ntsɨmi yo.
Meme imba bu na undu nu nggo abubo wa ni ko la,
wre ku ibwu ta vu imba kpa undu ku.
Imba ti zirr ni ibwu,
imba si ta hi unto ku nggo imba so kuma hen.
36 Kpanye ni uni ila uru wa ku,
nggo à ni so se ni imba ba,
wre ki imba bu kaki amumarr ba azhi.”
Nggo Yesu da ba meme na share na ba kuma ku sharri.
Anishirr banu a kà ikpanye ni Yesu ku
37 Nggo Yesu a di se na ba na di na aseki ka ikagri shishemi,
aba kà ikpanye na ku.
38 Ima i si nâ ta si nggo uni kpa are a Abachi wa,
Ishaya a da di,
“Atiko,
unggonggo kpanye ni inkindirr yi nggo inta bre ba?
Atiko à tsarr ku unggonggo ukyekye umaku?”d
39 U anishirr si kpanye hen nâ ta si ida Ishaya yi zizo di,
40 “Abachi à ttu ba ashishi
na di isisurr imbarr yi shi ibwu,
du ba si ta kye hi na ashishi ambarr ka hen,
na si ta ri amarr hi ni isisurr imbarr yi hen,
na si ta kanga ni du ingga du ba wre ni ivri imbarr yi hen.”e
41 Ishaya à kuchi hi inkpinkpye i Yesu yi na da ure ni itu ima yi.
42 Anishirr shishemi a kpanye ni Yesu ku kye na abi gri anishirr ba meme.
Na so kru isisu i anu Farrisi ba,
na si gru kri na da di aba kpanye ni Yesu ku hen.
A kru da a ta ddu ba glo na aki ka ibarr ka.
43 A zha igbyarr asa i anishirr mri i a Abachi yi.
Ibre amu ì ta zhi nu Ure ku Yesu ku
44 I Yesu à da hantu di,
“Undurr wa nggo ti kpanye ni ingga ku,
uwa si kpanye si ni ingga ku hen,
à kpanye su nu uwanggo wa nggo tu ingga.
45 Undurr wa nggo hi ingga,
uwa hi wanggo wa nggo tu ingga.
46 Ingga gri ku abi ingbingbru ba uru,
du undurr wa nggo ti kpanye ni ingga ku,
uwa si ta so ni ibwu zizo hen.
47 “U undurr wa nggo ti wo ure umungga ku na si kpanye na ku hen,
ingga si vu ma ni ila ure hen.
Ingga si nga ibre ki ingbingbru yi amu mu hen,
ingga nga nye kpa yi ttungo mu.
48 Undurr wa nggo ti kà ingga na si kpa nu ure umungga ku hen,
uwa se nu uwanggo wa nggo ta bre ku amu.
Ure umungga,
uku yo taka bre ku amu na azhibarr a ikikre wa!
49 Ingga si ko re ki itu mungga hen.
Ingga ko re ni itu i Aki amungga wa nggo tu ingga,
a tsarr ingga ure ku,
nggo ingga ta da na di ingga i da ku.
50 Ingga hi du ure umaku u di gri iso sese.
Meme nggo,
inkindirr yi nggo ingga ti da,
uwa si inkindirr yi nggo Aki wa mu à da ki ingga.”