Ittu i Lazarru
11
1 Ugo numa nggo à di so nu Betani,
aba yo ma di Lazarru.
Uwa à vri.
Betani wa yo si igbu a ani Maryamu tuku uvayirr wa Marrta.
2 (Maryamu wama yo à surr ku Atiko anye a ihun ingba wre wa na aza na hɨ wa ni infunfutu ima yi.
Lazarru à su ku uzayirr).
3 Amuyirr ba,
anu Marrta tuku Maryamu a tu ba ni Yesu ku di,
“Atiko,
ukpami wa nggo ùwà kpanye na ku à vri.”
4 Nggo Yesu wo,
na da di,
“Ikikre i ulolo kuma si ta si ittu i Lazarru hen.
Inkindirr ima i si meme,
wre ku anishirr bu hi inkpinkpye i Abachi yi,
ni ta si anko wa nggo Uvuvurr a Abachi wa mi taka kpa inkpinkpye meme.”
5 Yesu à kpanye na anu Marrta ba nu uvayirr ama wa tuku Lazarru.
6 Meme mi nggo,
Yesu à wo ivri i Lazarru na so nu unto ku nggo à se ki ivi iha bari.
7 Na gru ddu abiga ma ba di,
“Gru di inta kakuma nu Yahudiya.”
8 Aba zhi ma di,
“Unitsarr,
inta kye di a ta tà ùwà na angbinta ka nabo yo,
i ivi yi i nise kri mwe ùwà du ùwà ta kakuma nabo zizo?”
9 I Yesu ddu ba di,
“Azhi yirr se ni ankpi awurr na aha,
i si si meme hen?
Unushirr wa nggo ti zirr na azhi uwa si ta bwu uza hen,
nu nggo azhi wa a so la ku ingbingbru yi.
10 Uwa ti zirr ni ibittu nggo abubo wa shi ibwu,
uwa ta bwu uza nggo à si gri uru hen.”
11 Yesu da ba meme,
na da ba zizo di,
“Ukpama munta wa Lazarru à kurr ina,
di ingga ku si ma.”
12 Abiga ma ba da ku di,
“Atiko,
à ti ko kurr si ina,
uwa à ta wre.”
13 Yesu à ko da ba di Lazarru à ttu.
Abiga ma ba a kye da à si ina jiji.
14 I Yesu kye na da huzzu ba di,
“Lazarru à ttu.
15 Inyarr imungga yi i si ki imba yo,
nu nggo ingga sama nabo,
wre ki imba bu kpanye.
Di inta kuma na ku.”
16 U Toma (nggo a di yo ma di Didimo,
nggo ri Amuhe̱) à ddu abiga banu ba di,
“Di inta ga Yesu,
di inta ku kɨ na ku!”
Yesu si itasi tuku iso tsitsirr
17 Nggo Yesu mirri nu Betani na hi du Lazarru à ka ttu ba,
izzu ima yi i ki ivi une̱ mu ba.
18 Betani ka ma kilomita itarr zhi nu Urushalima.
19 Anu Yahuda shishemi a nga nye chi anu Marrta tuku Maryamu ni ittu i uzayirr umbarr yi.
20 Nggo Marrta wo di Yesu so nga na gru kuma ko ima na ku na anko,
u Maryamu à so ni iko.
21 Marrta ddu Yesu di,
“Atiko,
ka du ùwà se ni inggya,
uzayirr amungga wa ka si ttu hen!
22 Ni ima mi,
ingga hi di inkindirr yi nggo ùwà ti barr Abachi uwa ta nu ùwà na yi.”
23 Yesu ddu ma di,
“Uzumbirr wa ta gru zizo.”
24 Marrta da di,
“Ingga hi da à taka tasi na azhibarr a itasi wa nggo a si azhibarr a ikikre wa.”
25 Yesu da ku di,
“Ingga yo i di du anishirr a tasi ni du ba a so tsitsirr zizo.
Undurr wa nggo ti kpanye ni ingga ku,
à ti ttu mi uwa ta so tsitsirr.
26 U unushirr wa nggo ti so tsitsirr na kpanye ni ingga,
uwa si taka ttu mremremu hen.
Marrta,
ùwà kpanye meme?”
27 Marrta à da di,
“Atiko,
ingga ka kpanye ba du ùwà yo su Kristi wa,
Uvuvurr a Abachi,
nggo a so kye anko da à taka nga ni ingbingbru yi.”
Yesu à yì
28 Nggo Marrta da meme na ku yo Maryamu,
uvayirr wa kaki na anga yirr,
na da ku di,
“Unitsarr wanggo à se ni inggya,
na so zha du uwa ta hi ùwà.”
29 Nggo Maryamu à wo meme na ssubi na kru huzzu kuma na ku.
30 (Yesu ni kri nu unto ku nggo Marrta à ku hi ma,
na nise mirri nu umi ku igbu ku.)
31 Anishirr ba nggo a ni so chi ba a se ndo ni Maryamu ku.
Na hi ma nggo à gru kru huzzu,
na kye da a ko kuma ko yi ni ibe yi mu,
na ga ma.
32 Maryamu ko nu unto ku nggo Yesu à se.
Nggo à sa ashishi na ku na ji jaku ku na aza,
na da ku di,
“Atiko,
ka du ùwà se ni inggya,
uzumburr wa ka si ttu hen!”
33 Nggo Yesu hi ma ni so yi yi,
na hi nggo anishirr ba mi a ko yi na ku meme,
itito ki ma na ba,
i isisurr ima yi gru.
34 Yesu zhi ba di,
“A zzu ma nu momonggo?”
Aba da di,
“Atiko,
nga ni kye.”
35 I Yesu à yì.
36 Anishirr ba da di,
“Imba kye nggo a kpanye na ku kakami bari.”
37 Abanu ambarr ba a da di,
“À si bwu ku aba kreshi ashishi hen?
À ka si zu Lazarru na han ma ni ittu yi hen?”
Yesu à du Lazarru à tasi
38 Nggo itito ki ma zizo,
i Yesu gru zirr kuma ni ibe yi.
Ibe yi ì su nu uko uhan,
aba ttu yi ni ingbinta.
39 Yesu ddu ba di,
“Imba ba ingbinta yi glo.”
Marrta uvayirr a uni ttu wa à ddu ma di,
“Atiko,
a su une̱ mu ari nggo a zzu ma,
à ta hun ingba kakami!”
40 Yesu à ddu ma di,
“Ingga si da ku ùwà du ùwà ta hi inkpinkpye i Abachi nggo ùwà ti kpanye hen?”
41 Aba ngi ingbinta yi glo,
i Yesu kye ko nu unkplassu na da di,
“Ingga nyarr ku ùwà Aki mungga,
nggo ùwà di wo ingga.
42 Ingga hi du ùwà di wo ingga ttuttumi.
Ingga ko da ure unggo ku,
wre ku anishirr angga ba bu hi na kpanye di ùwà nggo tu ingga.”
43 Nggo Yesu à da meme,
na yo ma hantu di,
“Lazarru,
gru huzzu!”
44 Mre,
Uni ttu wa gru huzzu,
u ango ka na aza ka a kurr ni ilo nu upri ankru ku ibe ku,
ni lo ku na ashishi ka meme.
Yesu ddu ba di,
“Imba ddu ma yi,
ni du ma kuma.”
A zha anko a ingu Yesu
45 Anishirr ba shishemi nggo a nga nye ichi ani Maryamu a hi inkindirr yi nggo Yesu à na,
na kpanye na ku.
46 Abanu nu umi umbarr ku a kuma na anu Farrisi ba ba na ku da ba inkindirr yi nggo Yesu à na.
47 Anu Farrisi ba na ankpinkpye abikye ba a yo inggurr bi i Akaba anu Yahuda ba na da di,
“Inta ta na sa angginggi?
Imba kye ikagri yi nggo unushirr wanggo so na yi!
48 Inta ti so kye ma du u kuchi meme,
anishirr ba we ta ka ku ga ma,
u atuttu ba nu Roma ba a ta nga ni kpa inkpinkpye imunta yi nu Uki ku Ibarr munta ku na kpa Igbu munta yi!”
49 Uyirr nu umi umbarr ku nggo a yo ma di Kayafa,
nggo uwa yo à sa Ankpye unkpi abikye ba ni i se ima yi,
à da di,
“Imba sa arrurru mu?
50 Imba kye i si wre sha unushirr uyirr a bu ttu ku anishirr ba we hen,
nu nggo anishirr ba bu kɨ we?”
51 Kayafa mi à si da ure ukuma ku itu ima mu hen.
Nu nggo uwa yo à sa ankpye unkpi abikye wa ni ise ima yi mi,
à so da inkindirr yi nggo i taka la ni ichi mu,
di Yesu ta ku ttu,
wre ku anu Yahuda ba bu so.
52 Na si su ku anu Yahuda ba yo na akpambarr hen,
a su ku anishirr ba Abachi ba nggo a ga so ni ingbingbru inggi yi we.
53 Bazhi na azhibarr ama wa kuma ni ichi ankpinkpye ba anu Yahuda ba a gru di zha anko a ingu Yesu.
54 Ni ima yo,
Yesu gru di zirr sharri,
na gru kuma ku di so na abiga ma ba ba hinga na ankpuji,
ni igbu wa nggo a yo ma du Ifremu.
55 Nggo ivi i Iga i Ivu Sarr anu Yahuda yi i ki ywhiywhirr,
anishirr shishemi ni ìgbù yi a gru kuma nu Urushalima da aba ko ingla ukpa umbarr ku,
nâ ta si nggo iba imbarr yi ì da ba bari na ka ma ni iga yi.
56 Na so zha di aba ta hi Yesu,
nggo a ku so nu Uki ku Ibarr ku,
na gru so zhi ikpa di,
“Imba kye kingginggi?
À si ta nga ni iga inggi yi hen?”
57 Ankpinkpye abikye ba na anu Farrisi ba a ga da ku anishirr ba,
di undurr uwanggo ti hi unto ku nggo Yesu à se,
uwa bu da ba wre ba ku vu ma.