Assurre ni itu i aminta
10
1 Yesu da di,
“Di ingga da ki imba ure ujiji,
undurr wa nggo ti hun ba ni itumpa na si ga anko hen,
à su unayi ni di kpa iki nu ukyekye.
2 Undurr wa nggo à di rri ga anko,
uwa yo su uni ka aminta wa.
3 Uni gbye anko wa di bwu ku anko uni ka aminta wa,
uwa ta rri,
u aminta ba a di wo ukorr umaku na nga na ku.
Uwa di yo aminta ama ba na asa na gri ba huzzu.
4 Nu ugo ku nggo a ti gri aminta ba ssuzzu na ábì,
uwa zzu ku ba ichi.
Nggo a hi ukorr umaku,
ima yo du ba ga ma.
5 A si ta ga undurr tankpami hen.
Undurr ti yo ba aba ta kru,
nggo a si hi ukorr uma ku hen.”
6 Yesu à da ba assurre nggo ku,
aba wo na si hi inkpi i ire ima yi hen.
Yesu nggo su uni ka aminta uzizi
7 Uwa gru ko da ba zizo di,
“Ingga da ki imba ure ujiji,
ingga yo su anko a uki ku aminta wa.
8 Inkpu yi nggo a kuchi ki ingga a sa abayi na di kpa inkindirr nu ukyekye,
u aminta a jiji ba a si wo ba hen.
9 Ingga yo sa anko a uki ku aminta wa,
undurr wa nggo ti rri ba ni ingga ku a ta kpa ma ttungo.
Unto ku nggo à ti kuma uwa ta hi agiga a ssussu.
10 Undu ku unayi ku sa ayi,
ingu,
tuku ina ki ndanda.
U undu mungga ku su ki ni iso tsitsirr,
ni bu ni yi tsarr ssu.
11 “Ingga yo su uni ka aminta uzizi wa.
Uni ka aminta wa di ba itu ima ni ku aminta ba.
12 Uni ka aminta ni inklo wa si si uni ka wa nggo aminta ba a su ku ama hen.
Nggo a ti hi iche so nga na ku,
à ta kru share,
na du aminta ba.
I iche wa ta ngɨ ba,
na ta du na da du inkpu yi kru varr ni ijiji.
13 Ugo wa ta kru share,
nggo à so na su undu ku uda mu,
i isisurr ima yi si se ni itu i aminta ba hen.
14 “Ingga yo su uni ka aminta uzizi wa.
Ingga hi aminta mungga ba,
aba mi hi ingga.
15 Nâ ta si nggo ingga hi Aki mungga wa,
uwa mi hi ingga.
Ima yo di ingga i ba itu mungga ni ku aminta mungga ba.
16 Ingga se na aminta banu nggo a si se nu uki ku aminta ku hen.
Ingga ta ku gri ba nga,
ni surr na abangga ba.
Aba ta wo ukorr mungga,
na ta zirr bi ndo,
u uni ka ba wa à ta su uyirr yo.
17 Ingga ka itu mungga yi ni,
wre ki ingga bu kpa itu mungga yi kanga.
Ima yo du Aki mungga wa kpanye ni ingga ku.
18 Undurr sa nu ukyekye ki kpa itu mungga yi,
ingga nggo kpanye ni ba yi ni.
Ingga nggo i tsarr ma ku imungga ni ba itu mungga yi,
ni se nu ukyekye ki ka yi kpa zizo.
À sa Aki mungga nggo à da ki ingga di ingga bu na meme.”
19 Ida i Yesu ima yi di anishirr ba ga ki na nkanka zizo.
20 Abi kri mwe ba so da di,
“À ku anazhi,
na là!
Imba kri wo ku angginggi?”
21 Inkpu yi da di,
“Uni ku anazhi ka na kingginggi na re ma mi?
Uzhi ka na kingginggi ni du unakreshishi kye hi?”
A kà Yesu
22 Uwa su ni ivi yi nggo ani Yahuda ba ta na Iga i bwu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi yi nu Urushalima.
Ivi ima yi si ni umvru,
23 i Yesu so zirr na anga a Uki Unkpi ku Ibarr Abachi wa,
nggo à yo wa da akaba a Solomo wa.
24 Anu Yahuda ba ni nggurr bi na zhi ma di,
“Ùwà ta di zu inta kakuma nita nggo bari,
ni ka da ki inta ure ujiji ku?
Uwa yo su Kristi wa jiji?
Da ki inta ziza nggo.”
25 Yesu ddu ba di,
“Ingga ka da ki imba ba,
imba si kpanye hen.
Aseki ka ikagri nggo ingga na ni isa i Aki mungga yi a tsarr imba na angu mungga ka.
26 Meme mi,
imba si kpanye hen,
nggo imba si sa aminta mungga hen.
27 Aminta mungga ba di wo ukorr mungga.
Ingga hi ba,
aba di ga ingga.
28 Ingga nu ba iso sese.
Aba si taka kɨ mremremu hen.
Undurr si ma nggo ka kpa ba glo nu ungo mungga hen.
29 Aki mungga wa ni inga aminta mungga ba,
à su ukyekye mri anishirr ba we,
undurr si ma nggo ka kpa ba glo nu ungo ku Aki mungga hen.
30 Inta tuku Aki mungga wa inta sa ayirr.”
31 Anu Yahuda ba a vu angbinta zizo da aba ta tà ma.
32 Yesu ddu ba di,
“Ingga na aseki ka ikagri kama na ashishi amba nggo Aki mungga wa ni ingga.
Ni itu i uwata nggi imba ta tà ingga na angbinta ka?”
33 Aba ddu ma di,
“Inta si di inta ta tà ùwà ku ina wre nggi hen.
Inta ta tà ùwà nggo ùwà re ndanda mi ni itu i Abachi.
Ùwà su unushirr na ayiyi nu ukpa ni so zha du ùwà ta da du ùwà sa Abachi!”
34 Yesu ddu ba di,
“A charr nu ungbamvu ku Are ka imba ka di,
‘Ingga i ka da ba du imba sa ábáchí.’
35 Inta mi hi du Ungbamvu ku Abachi ka si kasarr hen.
Anishirr bama a nu ba ure ku Abachi ku nggo,
Abachi à re na ba na yo ba ki ábáchí.
36 Sa anggi mu du imba di ingga da ure undanda ni itu i Abachi,
nggo ingga da di,
‘Ingga su Uvuvurr a Abachi’ nggo?
Ingga yo su uwanggo wa nggo Abachi à ttu na tu nga ni ingbingbru yi.
37 Ingga ti si so na sa aseki ka nggo Aki mungga à zha di ingga bu na nggo hen,
imba bu si kpanye ni ingga ku hen.
38 Ingga ti ko na aseki ka Aki amungga a ka yo,
ka nu nggo imba si kpanye ni ingga ku na aseki ka nggo ingga so na mi hen,
imba bu kpanye na aseki ka ikagri ka yo,
wre ki imba bu hi ankpu uyirr mre da Aki mungga wa se nu umi mungga,
i ingga mi se nu umi ku Aki mungga.”
39 Aba zha da aba ta vu Yesu zizo,
uwa sarr huzzu ba na ango.
40 Mre Yesu cha inyi nu Joda wa zizo kakuma nu ugarr ku nggo Yohana à so di zzu anishirr ba,
na kuma ku so nabo.
41 Anishirr shishemi a nga na ku.
A ddu ikpa di,
“Yohana à si na inkindirr i ikagri hen,
u ure ku nggo à da ni itu i unushirr wanggo u si jiji.”
42 Anishirr shishemi nabo a kpanye ni Yesu ku.