Ayamba wa nggo a vu ma nu unuru numa ku
8
1 Yesu à hun kuma ni Igbre nu Olivu wa.
2 Na kaji kuma nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku ni igambre.
Anishirr bi na nga na ku uwa ji so na ko tsarr ba.
3 U abitsarr na are ba na anu Farrisi banu a gri ayamba numa nggo a vu wa a ko kurr ìga tuku ugo numa nggo a si su ku uruma hen.
Aba gba wa gri na kuma ku kri na anke̱ ka anishirr ba.
4 Na ko ku ddu Yesu di,
“Unitsarr,
inta vu ayamba anggo aba so kurr ìga tuku unuru numa.
5 Are ka Musa ka tsarr di inta bu ta ayamba wa nggo inta ti vu wa ko na meme ngu na angbinta.
Uwa na,
ùwà da da anggi?”
6 Na ko zhi meme,
wre ba bu tirr Yesu kye.
A zha di aba ta wo inkindirr indanda na ku,
na ka vu ma.
I Yesu ji kuklo na gru ko charr ni imimi ni uvuvurr ungo.
7 Nggo a ka na ko zhi ma ure kuma uwa gɨ itu na zhi ba di,
“Imba wemi,
Unushirr wa nggo ta nise la ure kye,
uwa yo bu tarr ayamba wa kuchi.”
8 Na ji kuklo zizo na ko charr ni imimi yi.
9 Anishirr ba nggo a kri nabo na wo Yesu,
a gru so ga share na yiyirr,
zhi na akikre ba kuma ni inkpu yi ku,
na du Yesu yo nabo tuku ayamba wa.
10 Nggo Yesu gɨ itu na zhi ma di,
“Ayamba,
anishirr ba na?
Uyirr mi si da du uwa vu ùwà ni ila ure hen?”
11 A ayamba wa da di,
“Uyirr mi sama,
Ankpye.”
I Yesu ddu ma di,
“Ingga mi si vu ùwà ni ikpala imuwa yi hen.
Kuma,
ni si ka la ure zizo hen.”]
Yesu su uru ku là ku ingbingbru yi
12 Nu ugo kuma,
i Yesu re na anishirr ba ba zizo di,
“Ingga si ìlà i ingbingbru yi.
Unushirr wa nggo ti ga ingga uwa si ta zirr ni ibwu zizo hen.
A ta se ni ìlà yi nggo i ta nu ma iso tsitsirr.”
13 U anu Farrisi ba a ddu Yesu di,
“Ùwà ti re ni itu imuwa,
ùwà su uwanggo nggo taka da na ankpami di ida muwa si jiji.
Inta si kpanye hen.”
14 I Yesu ddu ba di,
“Ingga ti ko re si ki itu mungga mi ida imungga yi i si jiji.
Ingga hi unto ku nggo ingga zhi,
nu unto ku nggo ingga ko kuma.
Uwa ta si imba,
imba si hi unto ku nggo ingga zhi,
nu unto ku nggo ingga ko kuma hen.
15 Imba kye ingga nu ukpa ni so bre amu,
uwa ta si ingga nanko,
ingga si ko bre amu ni itu i unu hen.
16 Ingga ta di ingga ta bre amu ka mi,
i ibre amu mungga yi ta si ijiji,
nu nggo ingga si se na ankpa mu hen.
Aki mungga wa nggo tu ingga a se ndo ni ingga ku.
17 Are amba ka a da di anishirr aha ti da ure uyirr,
imba bi kpanye na ba.
18 Ingga su uyirr nu umi ku abi re ni itu mungga,
u Aki mungga wa nggo tu ingga,
uwanggo su unu uha wa.”
19 Aba zhi ma di,
“Aki muwa wa se momonggo.”
I Yesu ddu ba di,
“Imba si hi ingga hen ni si hi Aki mungga wa hen.
Imba ka ti hi ingga,
imba taka hi Aki mungga wa meme.”
20 Yesu à bre ku ankpinkpye anu Yahuda ba are kama nu nggo à ko tsarr ba nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku iyo,
hinga ni unto ku nggo a di zu inklo yi.
Undurr mi si vu ma hen,
nggo ivi a ivu ma yi nise.
Anishirr ba si wo Yesu zizi hen
21 I Yesu da ku ankpinkpye anu Yahuda ba zizo di,
“Ingga ti du imba,
imba ta zha ingga,
ni ta kɨ ni ila ure imba yi.
Nggo imba ka si kuma nu unto ku nggo ingga so ko hen.”
22 Aba zhi di,
“Yesu ta ngu itu ima mu?”
Ima yo du ma ko da di,
“Imba si ta hi anko a ikuma nu unto ku nggo ingga se hen.”
23 Yesu ddu ba di,
“Imba anishirr angga ba,
imba zhi ni imimi inggya mi,
uwa ta si ingga nanko,
ingga zhi nu unkplassu.
Imba sa abi ingbingbru,
ingga si si abi ingbingbru inggi yi hen.
24 Ima yo di ingga ko da ki imba di jiji mu,
imba ta kɨ ni ila ure imba yi.
Imba ta kɨ ni ila ure imba yi,
nggo imba ta si kpanye di ‘Ingga yo su undurr wa nggo ingga i da di a si ingga nggo’ hen.”
25 Nggo aba a zhi ma di,
“Ùwà su unggonggo?”
I Yesu a ddu ba di,
“Ingga yo su uwanggo wa nggo ingga ka da ki imba bazhi ni ime̱me̱ yi ba.
26 Ingga se na aseki ka ida kakami na atu a imba nggo ingga ka vu imba na ka.
Ingga si ta da ka hen.
Nggo ni kye ni ko da ku ingbingbru yi aseki ka nggo uwanggo wa nggo tu ingga yo mre,
uwa yo di da ure ujiji.”
27 U anishirr ba si hi da a so re ba ni itu i Aki yi mu hen.
28 Nggo i Yesu ddu ba di,
“Nggo imba ti klo Uvuvurr a Unushirr,
imba ta hi di ‘Ingga yo su undurr wa nggo ingga i da di a si ingga nggo.’
Imba ta hi da aseki ka nggo ingga so di na ka a si su nu ukyekye mungga mu hen.
Ingga so di da si inkindirr yi nggo Aki mungga wa di ingga bu ni da.
29 Uwanggo wa nggo tu ingga a se ndo ni ingga ku.
Ingga so di na aseki ka nggo a di su ku isisurr.
Ima yo du ma si du ingga hen.”
30 Nggo Yesu ko bre ba are kama ka u anishirr shishemi a kpanye na ku.
Ujiji ku ta ddu imba ttungo ni igarr
31 Yesu da ku anu Yahuda ba nggo kpanye na ku di,
“Imba ti kuchi ni ga itsarr mungga yi,
imba sa abiga mungga ba jiji.
32 Imba ta hi ure ujiji ku,
u ure ujiji ku ta kpa imba ttungo.”
33 Aba a ddu ma di,
“Inta sa amumarr ba Ibrayi,
ni si sa agarr ba unu kye hen,
nggo ùwà ta da ki inta ure ku ikpa ttungo.”
34 I Yesu da ba di,
“Ingga da ki imba ure ujiji mu di,
unushirr wa nggo ti so ni ila ure,
uwa su ugarr a ila ure.
35 Ugarr si di so iso inggi ni iko yi sese hen,
uvuvurr à di so iso inggi ni iko yi.
36 Meme nggo,
Uvuvurr wa ti ddu imba ttungo,
imba ta sa amumarr iko ni si ta sa agarr zizo hen.
37 Ingga hi di imba sa ahinhan ba Ibrayi.
Imba ba ma yo ko zha anko a ingu ingga,
nggo ure mungga ku si so ki imba ni isisurr hen.
38 Ingga so da inkindirr yi nggo Aki mungga wa tsarr ingga,
imba so na inkindirr yi nggo aki amba nggo à bre ki imba.”
39 Aba a ddu ma di,
“Ibrayi nggo sa aki munta wa.”
Yesu ddu ba di,
“Ka di imba sa amumarr ba Ibrayi jiji mu,
imba ka na inkindirr yi nggo a na.
40 Ingga nggo so di bre ki imba ure ujiji ku nggo ingga kpa zhi na Abachi ku,
imba so di zha anko ka ngu ingga.
Ibrayi à si na inkindirr numa meme hen.
41 Imba so na si inkindirr yi nggo aki amba wa mu a di na.”
Aba da ku di,
“A si hru ine iko nggi na ngri inta hen.
Abachi nggo sa Aki munta wa na nkpama.”
42 I Yesu ddu ba di,
“Ka da Abachi yo sa Aki a imba wa jiji mu imba ka kpanye ni ingga kakami,
nu nggo ingga zhi na Abachi ku ni se nu nggo ziza.
Ingga si nga su ku itu mungga hen,
uwa yo tu ingga.
43 Inkindirr yi nggo du ure mungga ku u tsɨ ki imba,
su nu nggo imba si kpanye ni shirr atu ku ure mungga ku hen.
44 Imba sa amumarr ba aki a imba umimi wa,
ni so na inkindirr yi nggo à zha.
Nggo a su ni ngɨ anishirr zhi ni ime̱me̱ yi na nise na inkindirr numa ijiji.
Nggo ina jiji sama nu umi kuma ku.
A ti ki imu,
uwa so na su ku undu uma mu.
Nggo a su uni imu na sa aki a abi imu we.
45 Ingga da ki imba ure ujiji,
ima yo du imba si kpanye ni ingga ku hen.
46 Unggonggo nu umi umba ka gru kri na tsarr inkla yi nggo ingga i la ure nggo?
Ingga da ki imba ure ujiji anggi mu di imba si kpanye ni ingga ku hen?
47 Unushirr wa nggo sa a Abachi à di shirr atu ku ure ku Abachi ku.
Imba mi,
si zhi na Abachi ku hen.
Ima yo du imba si ta shirr atu hen.”
Yesu à mri Ibrayi
48 Anu Yahuda ba ddu Yesu di,
“Inta si da ma nggo inta i da du ùwà sa anu Samarriya ni se ni izhi ndanda hen?”
49 Yesu da ba di,
“Ingga sama na anazhi ndanda.
Ingga nu Aki mungga wa inkpinkpye ima yi,
imba kpa ingga chirr.
50 Ingga si so zha inkpinkpye ki itu mungga hen.
U undurr à se nggo à so zha yi,
na su uwa yo à su uni bre amu wa.
51 Ingga so da ki imba ure ujiji,
undurr wa nggo ti ga itsarr mungga yi uwa si taka ttu hen.”
52 Anu Yahuda ba ddu ma di,
“Ziza yo inta i kye uwa kre ba.
Inta hi du uwa se na anazhi ndanda.
Ibrayi a ttu,
u abi kpa are ba a kɨ.
Uwa da du undurr wa nggo ti ga itsarr muwa yi uwa si taka ttu hen.
53 Ùwà mu mri Aki munta wa Ibrayi nggo à ttu?
Ùwà mu mri abi kpa are ba nggo a kɨ?
Ùwà kye du ùwà su unggonggo?”
54 Yesu ddu ba di,
“Ka di ingga ta gɨ itu mungga yi ku inkpinkpye mu,
inkpinkpye ima ka si i igigye.
Uwanggo wa nggo ni ingga inkpinkpye yi uwanggo sa Aki mungga wa,
wanggo wa nggo imba bre da a si ki imba Abachi a imba.
55 Imba si hi ma hen,
i ingga hi ma.
Ka di ingga ta da ki imba di ingga si hi ma hen.
Ingga kaki imu nâ si imba.
I ingga hi ma ni ga ure kuma ku.
56 Aki amba wa Ibrayi à nyarr du uwa ka hi inga i mungga yi.
Na hi yi na nyarr.”
57 Aba ddu ma di,
“Uwa nggo nise ma ase iso ikywi,
nggo ni ka hi Ibrayi?”
58 Yesu ddu ba di,
“Ingga da ki imba ure ujiji,
ingga i se kuchi bari aba ngri Ibrayi.”
59 Nggo Yesu à da meme,
aba kuklo na vu angbinta da aba ta ta ma,
i Yesu sharri ba na huzzu nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku.