Amuyirr abu Yesu ba si yo isisurr na ku hen
7
1 Nu ugo ki na aseki ka angga ka,
i Yesu gru di zirr kago na anga ka Galili ka,
na si zirr na anga ka Yahudiya ka hen,
nggo a hi da ankpinkpye ba Yahuda ba ko zha anko a ingu ma.
2 Uwa si ni ivi yi nggo anu Yahuda ba ta na Iga i Aburr imbarr yi.
3 Nggo amuyirr bi Yesu ba nga ni da ku di,
“Gru kuma na anga ka Yahudiya ka ku na aseki ka ikagri angga ka ni du abiga muwa ba nabo mi hi.
4 Unushirr wa nggo ti zha du uwa ta zzu isa,
uwa si di kà ina ima yi sharri hen.
Ku na aseki ka angga ka ni di ingbingbru i hi uwa!”
5 Ima tsarr da amuyirr bi Yesu ba mi a si kpanye na ku hen.
6 I Yesu ddu amuyirr ba di,
“Azhibarr mungga wa nise nga,
uwa ta si imba azhi wa sa a imba namri.
7 Ingbingbru yi ka si karr imba hen,
i karr ingga nu nggo ingga da ba ila ure imbarr yi.
8 Imba bi kuma na abubo a iga wa ingga nise bari,
attuttu mungga wa nise.”
9 Yesu bre ba are kama na so nu Galili.
Yesu à ko ni iga i aburr yi
10 Amuyirr bi Yesu ba a kuma ni iga yi,
i Yesu mi gru ga ba nu ugo,
na ku so sharri na si du anishirr ba hi ma hen.
11 Ankpinkpye ba anu Yahuda ba ko ku so zha ma na abubo a iga wa di,
“Ugo nggo wa à ba momonggo?”
12 Anishirr ba nggo a kri na abubo a iga wa,
a gru so re ni ikpa di,
“Ugo nggo su unushirr uzizi.”
Abanu ba da di,
“A si si meme hen,
à bri ku anishirr ashishi mu.”
13 Unushirr ni isisurr sama nggo ta gru kri na da inkindirr kyekye mi ni itu i Yesu,
nggo a so kru isisu i ankpinkpye anu Yahuda ba.
Yesu tsarr ni iga yi
14 Nggo à se na atsutsu ka ivi Iga i Aburr yi Yesu gru kuma ku so tsarr nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku.
15 U anu Yahuda ba gru so vu angu na da di,
“Ugo nggo nise kuma na abubo a ku ibre kye,
na na kingginggi na hi ungbamvu ku ma mi?”
16 I Yesu ddu ba di,
“Aseki ka nggo ingga ko tsarr si sa amungga hen,
a nga zhi nu uwanggo a tu ingga mu ku.
17 Anishirr ba nggo ti zha ina inkindirr yi nggo Abachi a da ba,
aba ta hi di itsarr mungga yi i zhi na Abachi ku,
ka i si imungga.
18 Undurr wa nggo di tsarr ihi ima yi,
à so di zha si inkpinkpye ima mu,
u undurr wa nggo so zha inkpinkpye i uwanggo nggo à tu ma nggo,
à so da su ure ujiji na si ki imu hen.
19 U Musa à ni imba are ka,
a si si meme hen?
U uyirr amba mi si kru isisu imbarr yi hen.
A sa angginggi du imba so zha anko a ingu ingga?”
20 Anishirr ba ddu ma di,
“Ùwà se na anazhi ndanda nggo a mirri ku ùwà.
Angginggi du ùwà kye da anishirr ta ngu ùwà?”
21 I Yesu da ba di,
“Ingga na inkindirr i ikagri iyirr yo imba kukri vu angu.
22 U Musa a da ki imba ure ki isarr iji.
(Na si su Musa nggo a ni imba isarr iji yi hen.
Ure kuma u zhi na ábáchí amburr ba.)
Meme yo imba di sarr ku amumarr amba ba iji na Azhibarr a Isu wa mi kye.
23 Imba ta di sarr ku amumarr amba ba iji na Azhibarr a Isu wa nâ ta si Are ka Musa a da,
uwa sa anggi mu di imba so ki unfu ni ingga ku di ingga du unushirr wa pempe mi a wre na Azhibarr a Isu wa?
24 Imba bu si di kye aseki nâ ta si nggo a na ka hen,
imba bu di kye aseki ka nâ ta si nggo a se.”
Yesu yo su Kristi wa?
25 Inkpu anishirr ba nggo so nu Urushalima a da di,
“Uwanggo yo à si su ugo wa nggo a ko zha anko ta ngu ma hen?
26 Kye ma ko tsarr nu unto ku nggo anishirr ka kye ma hi na wo ma krizhizhi mi,
undurr mi à si ko ku gye ku angu hen.
Imba kye da ankpinkpye ba kpanye du uwa yo su Kristi wa jiji?
27 Uwa ta si inta,
inta hi unto ku nggo ugo nggo a zhi.
Nggo Kristi ujiji wa kanga,
undurr si ta hi unto ku nggo à zhi hen.”
28 Nggo Yesu à ko tsarr ni Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku à du hantu di,
“Yo!
Ingga hi di imba hi ingga,
ni hi unto ku nggo ingga zhi.
I Ingga si nga ki itu mungga mu hen,
a su uwanggo wa nggo su ujiji wa yo,
nggo imba si hi ma hen,
uwa yo tu ingga.
29 Uwa ta si ingga,
ingga zhi nu uwa yo ku nggo à tu ingga nggo.
Ima yo di ingga hi ma.”
30 Nggo Yesu da meme,
u anishirr ba gru horrhorr da aba ta vu ma,
u nu nggo ivi i ivu ma i nise ma,
unushirr uyirr mi si sa ungo na ku hen.
31 I inkpu anishirr shishemi a kpanye na ku na kpa ure umaku.
Na da di,
“Kristi wa ti nga,
uwa ta ni na aseki ka ikagri numa mri ka ngga ka nggo ugo nggo so na?”
Ankpinkpye ba a zha anko a ivu Yesu
32 Nggo anu Farrisi ba a wo anishirr ni so bre are ni itu i Yesu.
U ankpinkpye abikye ba ndo na anu Farrisi ba a tu abi gbye iko i Abachi ba di a bu ku vu ma nga.
33 I Yesu da ba di,
“Ingga ta so ni imba ntsɨmi ni ta kakuma nu uwanggo wa nggo tu ingga.
34 Imba ta zha ingga ni si ta hi ingga hen,
ni si hi anko a inga nu unto ku nggo ingga se hen.”
35 Ankpinkpye ba anu Yahuda ba a re ni ikpa di,
“Ugo nggo ta ko nu momonggo nggo inta si ta zha ma hi hen.
A bu ta ko ni igbu i anu Girrki yi nggo anishirr munta ba a so na ta ku tsarr anu Girrki ba nabo yi?
36 À da di,
‘Imba ta zha ingga ni si ta hi ingga hen,’
tuku nu nggo à da di,
‘Imba si ta hi anko a inga nu unto ku nggo ingga se hen.’
A da uwama à sa angginggi?”
Yesu re ni itu i Izhi yi
37 Na azhibarr a ikikre a iga wa nggo a yo sa azhibarr ankpi wa,
i Yesu gru kri na du hantu di,
“Undurr wa nggo uhre ti ki ma,
bu nga ni ingga ku ni so.
38 Undurr wa nggo ti kpanye ni ingga ku,
amasirr wa nggo a ta du unushirr so tsitsirr a ta gu zhi nu umi umaku,
nâ ta si nggo ungbamvu ku u da.”
39 Yesu à ko re ni itu i Izhi Iwre iyo.
A nise ni Izhi i Iwre yi,
nggo Yesu nise tasi kuma ni inkpinkpye ima yi.
Nu ugo ku nggo a ta Yesu si ni ibe yi,
abangga ba nggo ti kpanye na ku ta kpa Izhi yi.
Amarr ka anishirr ba ga ki na nkanka
40 Inkpu anishirr ba nggo a kri nabo na so wo Yesu ni re yi a da di,
“Ugo nggo su uni kpa are ajiji wa.”
41 Abanu ba a da di,
“Uwa yo su Kristi wa!”
Meme mi abanu ba a da di,
“Kristi wa si ta nga zhi nu Galili nggo hen!
42 Ungbamvu ku u da du Kristi wa ta nga zhi nu uga ku Doda zhi nu Betalami,
ni igbu wa nggo Doda a so.”
43 I iri anta gru ku anishirr ba nabo ni itu i Yesu.
44 Abanu zha da aba ta vu ma,
u unushirr uyirr mi si sa ungo na ku hen.
Ankpinkpye ba si kpanye ni Yesu ku hen
45 Abi gbye iko i Abachi ba a kakuma ku da ku ankpinkpye abikye ba na anu Farrisi ba,
aba a ka zhi ba di,
“Anggi mu di imba si vu Yesu gri nga ni inggya hen?”
46 Abi gbye ba da di,
“Inta nise wo undurr ni re meme kye!”
47 Anu Farrisi ba zhi ba di,
“Meme nggo Yesu wa à re imba meme?
48 Imba hi uyirr nu umi ku ankpinkpye ba ka anu Farrisi ba a kpanye na ku?
49 Anishirr ba nggo si hi inkindirr na are ka Abachi ka hen,
a sa abu uje!”
50 Uyirr nu umi ku anu Farrisi ba nggo à yo ma du Nikodemu,
a à se nu umi umbarr ku.
Uwa yiyirr wama yo à kuma ni Yesu ku.
À da di,
51 “Iba munta si di vu unushirr ni ìlà sama ni iwo ma bari hen,
ka hi inkindirr indanda nggo a na bari.”
52 Aba zhi ma di,
“Ùwà mi zhi nu Galili wa mu meme?
Ka ku ji so ni bre angbamvu ka kye,
ùwà ta hi di uni kpa are à si ta kanga zhi nu Galili hen.”
[
53 Anishirr ba ga kuma ni iko.