Yesu ho anishirr ukrɨ ukywi
6
1 Nu ugo ku nggo Yesu na aseki ka kre na gru cha kuma nu ugugarr inyi numa ku Galili ku (nggo à yo ku du inyi nu Tiberriya).
2 Akpa anishirr a ddu na kuma na ku,
nggo a hi aseki ka ikagri ka nggo a hi Yesu ni so na yi,
nggo a so du anishirr wre ni ilolo imbarr yi.
3 I Yesu na abiga ma ba gru hun kuma ni itu i igbre wa ku ji so nabo.
4 Ni ivi ima yi nggo Iga i Ivu Sarr i anu Yahuda yi ki ywhiywhirr.
5 Nggo Yesu kakye na hi akpa anishirr ni so nga na ku,
na ddu Filibu di,
“Inta ka re ila nu momonggo,
nggo ta ma ku anishirr angga ba iri?”
6 (I Yesu à da meme so tsarr Filibu kye mu.
Na ka hi inkindirr yi nggo uwa ta na ba).
7 I Filibu a ddu ma di,
“Inta ka na undu ma ihwa itandarr mu bari,
anishirr angga ba ka kpa inkindirr ntsɨ la kye na yiyirr.”
8 U uyirr nu umi ku abiga ma ku,
nggo a yo ma du Andoro nggo a su uzayirr a Sima Biturr wa da di,
9 “Kye uvuvurr numa nggo gri ankpinkpri unfonfo akywi ni ikikla iha.
Uwama mi ta ma ku anishirr ba angginggi?”
10 Yesu da ku abiga ma ba di a bu du anishirr ba ji so.
(Agiga assussu a se kakami na abubo wa.)
U anishirr ba we ji so nabo.
Aniru ba nggo a se nabo a su ukrɨ ukywi (5,000).
11 Mre i Yesu ba unfonfo wa,
na nyarr ku Abachi ni itu ima yi na ka nu anishirr ba nggo a so nabo,
na ba ikikla yi mi na na meme yo.
U anishirr ba a kpa ga ba,
aba kpa ri na shi.
12 Nggo a ta shi na ka,
uwa ddu abiga ma ba da a bu ga na vu imbimbru yi nggurr bi,
wre ba si varr yi hre hen.
13 Aba ga na vu imbimbru i unfonfo yi ki isisa iwurr ni iha nggo a ri shi na kadu.
14 Nggo anishirr ba a hi ikagri ima yi nggo Yesu a na yi nggo,
na da di,
“Uwa yo ta su uni kpa are wa jiji nggo Abachi à da da à taka nga ni ingbingbru yi!”
15 Nggo Yesu hi amarr ka nggo anishirr ba ko ri,
da aba ta vu ma nu ungbrengbre ku na ma ki uttu ambarr wa,
na gru hun kuma na agbre ka na ankpa ma.
Yesu zirr na atu ka amasirr
16 Ni ingbahru ima yi,
abiga ba Yesu ba a gru ji kuma nu unddu ki inyi nu Galili wa.
17 Nggo abubo wa ko shi ibwu,
i Yesu nise kanga na ba,
abiga ma ba kye na rri nu uddu ku na gru ta cha kuma nu Kapanahu.
18 Nggo a se nu umi ku icha ku,
mre u unddunddu numa gru go kyekye mi,
na du ankinkirr ka amasirr ka gru ko gru kakami.
19 Nggo abiga ma ba a ka zirr ma kilomita ikywi ka itani kuma ni imimi mu ba,
na hi Yesu ko zirr na atu ka amasirr ka na ko ga ba ywhiywhirr nu uddu ku,
isisu ki ba aba wri kpakpa.
20 I Yesu ddu ba di,
“A si ingga yo!
Imba bi si kru isisu hen!”
21 Abiga ma ba a nyarr na du ma rri nu uddu ku,
mre aba kukri nu unddu ku amasirr ku nu unto ku nggo a ko kuma wa.
Anishirr ba ko zha Yesu
22 Nu uha wa,
anishirr ba nggo di so nu ugarr ku inyi ku a hi du uddu ku u su uyirr yo nggo u kri nabo.
Na hi nu nggo abiga ma ba gru,
i Yesu sama nu uddu ku.
23 Iddu numa i nga zhi na anga ka Tiberriya ni kukri ywhiywhirr mi nu unto ku nggo Yesu a nu ba iri yi.
24 Na ku hi di Yesu na abiga ma ba a kakuma ba,
nggo aba ka rri ni iddu imbarr yi na darr kuma na anga ka Kapanahu kaku zha Yesu nabo.
Yesu nggo à su unfonfo wa nggo di ni iso sese
25 Nggo anishirr ba a kuma ku zha Yesu hi nu ugugarr ki inyi ku,
na zhi ma di,
“Ankpye,
uwa nga inggya nita mu?”
26 I Yesu ddu ba di,
“Ingga di imba si so zha ingga ni itu i iki i ikagri yi nggo ingga na hen.
Imba di zha ingga nu nggo imba ri shi mu.
27 Imba bi si tsutsarr itu imba ki ila yi nggo i di na i ki ndanda hen,
imba bi na undu zha ila yi nggo di gri iso sese.
Uvuvurr a Unushirr yo ta ni imba ila ima yi,
ni itu yi nggo Aki ama wa Abachi nggo kpanye ku da a bu na meme.”
28 Anishirr ba a zhi ma di,
“Abachi zha di inta bu na sa angginggi mremremu?”
29 Yesu ddu ba di,
“Abachi zha di imba bi yo isisurr imba nu uwanggo wa nggo uwa tu ma.”
30 Aba zhi ma di,
“Uwa ta na si ikagri i ta inggi nggo inta ta hi ni bu kpanye nu uwa ku?
31 Kye nu nggo ábáchí munta ba di zirr ni ijiji yi,
Abachi a nu ba unfonfo zhi nu ussu nggo a yo ma du mana,
du ba ri.
I su meme nâ ta si nggo a charr nu Ungbamvu ku Abachi ku di,
‘Abachi a nu ba unfonfo zhi nu unkplassu du ba a ri.’ ”
32 I Yesu ddu ba di,
“Ingga da ki imba ure ujiji,
unfonfo wa nggo Musa à ni imba,
uwa yo a si su unfonfo ujiji zhi nu unkplassu ku hen.
A su Aki mungga nggo à di ni imba unfonfo ujiji wa zhi nu ussu.
33 Unfonfo wa nggo Abachi ni,
uwa yo ji zhi nu unkplassu ni di gri iso tsitsirr ki ingbingbru yi.”
34 Aba ddu ma di,
“Ankpye,
di ni inta unfonfo wama ttuttumi.”
35 I Yesu ddu ba di,
“Ingga yo su unfonfo ni gri iso sese wa.
Undurr wa nggo ti nga ni ingga ku i iyo i si ta ki zizo ma hen.
Undurr wa nggo ti yo isisurr ni ingga ku u uhre si ta ki ma zizo hen.
36 Ingga ka da ki imba ba di,
imba hi ingga ni kà iyo isisurr yi.
37 Undurr wa nggo Aki mungga wa ti ni ingga,
uwa ta nga ni ingga ku,
u undurr wa nggo ti nga ni ingga ku i ingga si ta han ma share hen.
38 Ingga si ji zhi nu unkplassu di ingga i ta ni na inkindirr inggi nggo isisurr mungga nggi ikpanye hen.
Ingga nye na inkindirr yi nggo Abachi wa nggo tu ingga à zha.
39 Uwanggo yo si ina i Abachi yi,
di ingga bu si du uyirr nu umi ku anishirr ba nggo à ni ingga na ba a nado hen.
À di ingga bu ka ba si na azhibarr a ikikre wa.
40 Abangga ba nggo a ti surr ashishi nu Uvuvurr a Abachi wa na yo isisurr na ku a ta kpa iso sese.
Ingga ta ta ba si na azhibarr a ikikre wa.
Wanggo yo si inkindirr yi nggo aki mungga wa à zha.”
41 Anishirr ba gru so re ngbungbru nu nggo Yesu da ba di,
“Ingga yo su unfonfo wa nggo à ji zhi nu unkplassu.”
42 Na gru so zhi ikpa di,
“Uwanggo si si Yesu,
Uvuvurr a Isuhu hen?
A kye di inta si hi aki ama wa na ayirr wa hen?
Na na kingginggi na ko da du uwa ji zhi nu unkplassu?”
43 I Yesu kakye ba na ddu ba di,
“Imba du ire ngbungbru ni ikpa.
44 Undurr ka si gru nga ni ingga ku ki itu ima,
na si si Aki mungga nggo yo ma hen.
Aki mungga wama yo tu ingga,
na turr ma nga.
Ingga ta tà ma si na azhibarr a ikikre wa.
45 Uyirr nu umi ku abi kpa are ba a charr di:
‘Abachi nggo ki itu ima ta tsarr ba.’
U unushirr wa nggo ti shirr ku Aki wa atu na kpa itsarr ima yi na undu,
uwa ta nga ni ingga ku.
46 Undurr wa nggo zhi na Abachi ku,
uwa yo hi Aki wa na nkpama.
Undurr numa si hi ma zizo hen.
47 Di ingga da ki imba ure ujiji,
unushirr wa nggo ti yo isisurr ima yi ni ingga ku uwa se ni iso sese.
48 Ingga yo su unfonfo wa nggo di gri iso tsitsirr.
49 Ábáchí amba ba a ri mana wa ni ijiji yi,
meme mi na kɨ.
50 Kye unfonfo ni gri iso wa nggo ji zhi nu unkplassu,
undurr wa nggo ti ta ma,
uwa si taka ttu zizo hen.
51 Ingga yo su unfonfo ni so sese wa nggo ji zhi nu unkplassu.
Unushirr wa nggo ti ta unfonfo wama uwa ta so sese.
Inina imungga yi iyo su unfonfo wa nggo ingga ta ni,
wre ku anishirr ba ingbingbru ba bi kpa iso tsitsirr.”
52 Ankpinkpye ba anu Yahuda gru so ri anta kakami ni ikpa na gru so zhi ikpa di,
“À ta na kingginggi na ta ni inta inina ikpa ima yi di inta ta?”
53 I Yesu ddu ba di,
“Ingga da ki imba ure ujiji,
imba ta si ta inina ikpa ni si so ayiyi a Uvuvurr a Unushirr hen,
imba ta sa ni iso tsitsirr nu umi umba.
54 Abangga ba nggo ti ta inina ikpa imungga yi na so ayiyi amungga aba ta kpa iso sese.
Ingga taka tà ba si na azhibarr a ikre ungo wa.
55 Inina ikpa mungga iyo si ila iri ijiji yi u ayiyi mungga a yo si inkindirr ijiji yi nggo di gri iso tsitsirr.
56 Abangga ba nggo ta inina mungga yi na so ayiyi mungga wa a so nu umi mungga,
ingga mi so nu umi umbarr ku meme.
57 Abachi nggo tu ingga,
ingga so nâ ta si nggo Abachi à se meme,
undurr wa nggo ti ta inina ikpa imungga yi uwa ta so nâ ta si nggo ingga mi so.
58 Ingga si se nâ ta si unfonfo wa nggo ábáchí ambirr ba a ta nggo hen.
A ta unfonfo wama wa na kɨ.
Ingga yo su unfonfo wa nggo à ji zhi nu unkplassu.
Undurr wa nggo ti ta unfonfo wama uwa ta so sese.”
59 Yesu a bre ba are kama nggo a ko tsarr ba nu uki ki issubi ku nu Kapanahu.
Are ka iso sese
60 Nggo abiga ma ba shishemi a wo ure kuma,
abanu ba a da di,
“Itsarr inggi yi i tsɨ ki inta unggonggo ka kpa yi?”
61 Nggo Yesu hi da abiga ma ba a se ni ivri ni itu itsarr ima yi,
i na zhi ba di,
“Itsarr inggi i du iyo isisurr imba yi kako nu ugo?
62 U nu nggo imba ti ka hi Uvuvurr a Unushirr ni ko hun kuma nu unkplassu unto ku nggo à zhi na?
63 A si Izhi iyo di gri iso tsitsirr.
Inina ikpa si di gri iso tsitsirr hen.
Are ka nggo ingga bre ki imba sa are ka Izhi,
na di gri iso tsitsirr.
64 U abanu nu umi umba ku si yo isisurr ni ingga ku hen.”
(Nggo Yesu ka hi abangga ba nggo a kà iyo isisurr zhi ni ime̱me̱ mu ba,
na hi uwanggo wa nggo taka ni vu ma re nggo.)
65 Nggo Yesu da ba di,
“Imba sama nu ukyekye ki nga ni ingga ku sama na Aki mungga nggo ni turr imba nga yi.
Ima yo di ingga bre ki imba are angga ka we.”
66 Ni itu i inkindirr yi nggo Yesu a bre ba u abiga ma ba shishemi a kà iga ma yi na kakuma nu ugo.
67 I Yesu zhi abiga ma ba di,
“Imba mi ta kuma meme?”
68 I Sima Biturr ddu ma di,
“Atiko,
inta ta kuma nu unggonggo ku?
Ùwà yo se nu ure ki iso sese ku.
69 Inta kpanye ni hi du ùwà yo su Uni wre wa nggo zhi na Abachi ku.”
70 I Yesu ddu ba di,
“Ingga yo hla imba awurr na aha mi,
u uyirr wa nu umi umba ku à su a Isheta umimi wa.”
71 I Yesu à ko re ni itu i Judasi,
uvuvurr a Sima Iskariyoti wa yo,
nu nggo Judasi a su uyirr nu umi ku abiga ma ba,
uwa yo su uwanggo wa nggo taka ni vu ma re ba.