Yesu du ugo numa wre ni izzo amasirr i Betsada
5
1 Nu ugo ku aseki kama ka,
Yesu à gru kuma na ba ni iga i ani Yahuda numa nu Urushalima.
2 Nu Urushalima i izzo amasirr inuma à yo yi di Betizata ni irrirri i Ibraniya,
i se na anko akywi.
Izzo amasirr ima yi i se hinga na anko wa nggo a yo wa du Amunko ka Aminta.
3 Nu unddu ku,
abi lolo na nkanka a kurr kago amasirr wa na anko ka akywi mi,
abanu sa aba kreshi abi gbo na ampi na abangga ba nggo ukpa ku u ttu. [
4 Nggo unitu a Abachi wa nu unkplassu ti ji ni rru amasirr wa ni ivi numa,
undurr wa nggo ti rri na amasirr wa kuchi,
uwa di wre ni ivri ima yi.]
5 Ugo numa nggo di kurr nabo,
ivri ima yi i ki ase iso itarr na atandarr (38).
6 Nggo Yesu hi ma ni ikurr yi na hi du ugo wa a di vri zhi ngbangbamu na zhi ma di,
“Uwa zha du uwa ta wre?”
7 Ugo uni vri wa ddu ma di,
“Ankpye,
ingga sama nu undurr wa nggo à ta ba ingga yo na amasirr wa,
nggo a ti nga ni zzu amasirr wa.
Nggo ingga ti ta ko mirri,
unuma di rri kuchi ki ingga.”
8 I Yesu ddu ma di,
“Gru kri ki kri,
ni ba abubo a ikurr muwa wa ni zirr.”
9 Ugo wa wre ni inkpo iyirr na ba abubo a ikurr ama wa na zirr kuma.
Azhibarr wa nggo Yesu a na undu ku a si na Azhibarr a Isu a anu Yahuda wa.
10 Nggo ankpinkpye ba anu Yahuda ba a hi ugo wa ni ba abubo a ikurr wa na ko kuma,
na ddu ma di,
“Ari sa Azhibarr a Isu,
uwa kpala ku Are ka Musa ka nu nggo uwa ba abubo a ikurr muwa wa ni zirr.”
11 Uwa ddu ba di,
“Ugo wa nggo di ingga wre,
uwa yo da ki ingga meme di ingga bi ba abubo a ikurr mungga wa ni kuma.”
12 Aba zhi ma di,
“A su unggonggo uwama nggo da ku uwa du uwa bi ba abubo a ikurr wa ni kuma?”
13 Ugo wa mi si hi Yesu hen,
nggo anishirr ba a kri kakami nu unto ku,
i Yesu a mirri nado nu umi ku anishirr ku.
14 Nggo Yesu ku zha ugo wa hi nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
na ddu ma di,
“Kye ùwà wre ba.
Ùwà bu du ila ure du,
ku inkindirr numa indanda mri inggi yi si taka la nu ùwà ku hen.”
15 Ugo wa nggo Yesu du ma wre nggo à kakuma ku da ku anu Yahuda ba da a si Yesu yo du uwa wre.
Uvuvurr Abachi à di nu anishirr iso tsitsirr
16 Nggo Yesu a ko du anishirr ba wre na Azhibarr a Isu a Anu Yahuda wa aba gru so zha are na ku.
17 I Yesu ddu ba di,
“Aki mungga wa nise kukri nu undu ku umaku,
ima yo di ingga mi so na undu ku tsi kuma meme.”
18 Meme nggo anu Yahuda ba kuchi ni zha anko a ingu ma wa,
na da di,
à kpala na are aha.
Uku me̱me̱ ku u si di à ko na undu na Azhibarr a Isu wa.
Uku uha ku nggo su nggo à da di Abachi nggo su ku Aki,
na ko tsarr itu ima kye na Abachi ku.
19 Nggo i Yesu ddu ba di,
“Di ingga da ki imba,
wanggo su ure ujiji mu du Uvuvurr a Abachi wa sama nu ukyekye ki na inkindirr numa ki itu ima sama ni ihi i Aki yi.
A di nâ ta si inkindirr yi nggo a hi Aki wa ni ina yi na so na yi narrnarr,
nâ ta si nggo aki wa di na.
20 Aki wa a kpanye nu Uzuma wa na tsarr ma aseki ka nggo a na ka we.
Aki wa ta tsarr ma aseki numa mri meme,
nggo a ta di imba ku ayisurr.
21 Nâ ta si Aki wa di du abi kɨ ba tasi na ka ni so tsitsirr,
na anko ayiyirr ama wa Uvuvurr wa mi ta gri iso sese nga ku undurr wa nggo à kpanye na ku.
22 Aki wa si di bre amu ni itu i undurr hen,
nggo na na uzuma wanggo ki uni bre amu wa na atu anishirr we.
23 Aki wa zha da anishirr bi kru isisu i Uvuvurr yi nâ ta si nggo a di kru isisu ima yi.
Undurr wa nggo ti kpa Uvuvurr wa chirr,
ina ima yi tsarr da a si kru isisu i Aki wa nggo tu ma hen.
24 “Ingga nggo ko da ki imba,
undurr wa nggo ti wo ure mungga ku na kpanye nu uwanggo nggo tu ingga nggo.
Uwa se ni iso sese,
Abachi si ta vɨ ba ni ila ure hen.
Na a ka ya ge̱ ittu ba.
25 Ingga ko da ki imba ure ujiji mu,
ivi yi ko nga ni i ka nga ba,
nggo abi kɨ ba ta wo ukorr ku Uvuvurr a Abachi ku,
u abangga ba nggo ti shirr ku atu ta so.
26 Aki wa se nu ukyekye ki gri iso sese na nu Uzuma wa ukyekye kuma meme.
27 Na nu Uzuma ukyekye ki ibre amu na atu anishirr we,
nu nggo uwa yo su Uvuvurr a Unushirr.
28 “Imba bu si ku ayisurr hen,
vure ivi yi ko nga nggo abi kɨ ba na abe ta wo ukorr umaku,
29 mre na ta gru huzzu na abe ambarr ka.
Abangga ba nggo a di so wre taka ni so sese,
u agbugbu ta tasi ni ma ki ibre amu.
Yesu su Uvuvurr a Abachi
30 “Ingga ka si na inkindirr ki itu mungga hen.
Aki mungga nggo à tu ingga,
nâ ta si uwa yo tsarr ingga nggo ingga ta di bre amu ka nggo.
Ingga di bre amu amungga ka narrnarr,
nggo ingga kru isisu ima yi,
ni si so na inkindirr yi nggo ta su ki ingga nggo isisurr hen.
Ingga ko na nâ ta si nggo Aki amungga wa à da.
31 “Ka di ingga ko re si ki itu mungga,
ingga ka sa na anko a itsarr imba du ure mungga ku u su ujiji.
32 U undurr numa se nggo di kpa re ki ingga.
Ingga hi da a di da ure ujiji.
33 “Imba tu anishirr du ba kuma ni Yohana ku,
uwa ko ku da ba ure ujiji.
34 Ingga si ba ki inkindirr,
inkindirr yi nggo anishirr di da ni itu mungga ki inkindirr hen.
Ingga ko bre ki imba are angga ka,
wre ki imba bu kpa ikpa ttungo.
35 Yohana yo à si ingba nu uru wa nggo a la kago,
imba mi nyarr ni ila ima yi ki ivi ntsɨmi.
36 “Inkindirr numa se nggo mri inggi nggo Yohana a da ni itu mungga nggo.
Ingga ko na aseki ka nggo Aki mungga wa ni ingga di ingga bu ni na ka nggo.
Aseki akama yo ko kpa re ki ingga na tsarr da Aki wa yo tu ingga jiji.
37 Aki wa nggo tu ingga à tsarr imba du uwa nggo tu ingga jiji,
ka nu nggo imba nise wo ukorr umaku ni si hi ma ashishi na ashishi hen.
38 Imba si kpanye nu ure umaku hen,
nggo imba si kpanye nu undurr wa nggo a tu ma hen.
39 Imba bre Ungbamvu ku Abachi ku ni kye di imba ta hi iso sese nu umi umaku.
Ungbamvu ku Abachi kuma yo so re si ni itu mungga yo!
40 Nggo imba kà ni si nga ni kpa iso sese yi ni ingga ku hen.
41 “Ingga si ko zha igbyarr asa na anishirr ba hen.
42 Nggo ingga hi imba,
ni hi di imba sama ni ikpanye i Abachi yi ni isisurr imba.
43 Aki mungga wa yo tu ingga nu ure umaku di ingga bu nga ni bre ku anishirr.
Imba ni kà ingga,
ni ta kpa abangga ba nggo ta nga ni so re ka atu ambarr.
44 Imba ta na kingginggi ni kpanye nu ure ku Abachi ku,
nggo imba so di zha igbyarr asa na anishirr ba,
ni si ri amarr ka igbyarr asa yi nggo i zhi na Abachi ku hen.
45 “Imba bu si kye di ingga nggo taka gri imba ku bre ku Abachi hen,
nggo imba yo isisurr imba yi nu Musa ku uwa yo taka gri imba ko ku bre.
46 Musa à charr ni itu mungga,
imba ka ti kpanye nu Musa ku,
imba ka kpanye ni ingga ku.
47 Imba ta si kpanye ni inkindirr yi nggo Musa à charr hen,
imba ta na kingginggi ni kpanye ni ida mungga yi?”