Yesu na ayamba nu Samarriya wa
4
1 Yesu à hi di anu Farrisi ba a wo du uwa so zzu anishirr na amasirr,
anishirr ba a so kuma na ku mri ni Yohana ku.
2 Meme mi uwa si si Yesu nggo ku itu ima à ko zzu ba hen.
A si abiga ama ba mu a so zzu ba.
3 Nggo Yesu a wo meme,
na du anga ka Yahudiya ka na kakuma nu Galili.
4 Ni inkpu ima yi uwa ta ga anko wa ba nu Samarriya.
5 Mre Yesu ku nggurr surr nu igbu a anu Samarriya wa nggo a yo ma di Sukarr,
nggo a su ywhiywhirr mi ni ila yi nggo Yakubu a nu uzuma wa Isuhu na asese ka.
6 Udduddu ku tsu amasirr i Yakubu yi i kri nabo.
Nggo Yesu à zirr di na anko a ita wa na ni ji so nu ukotu ku udduddu ku,
na azhi na atsutsu.
7 A sha so ntsɨmi,
ayamba nu Samarriya numa gru nga nye tsu amasirr i Yesu à ddu ma di,
“Bubomi tsu amasirr wa ni ingga so.”
8 (Abiga ma ba a mirri ko ire ila nu umi igbu ku,
uwa so na nkpama).
9 Ayamba wa à ku ayisurr na zhi Yesu di,
“Kye!
Ùwà sa anu Yahuda mu,
ingga sa ayamba nu Samarriya mu.
Ùwà na kinggi ni so zhi ingga amasirr a iso?”
(Anu Yahuda ba a di kpa anu Samarriya ba chirr.)
10 I Yesu à ddu ma di,
“Ka du ùwà hi nggo Abachi à di ni anishirr inkindirr,
ùwà ka zhi ingga ni di ingga nu ùwà amasirr a iso sese.”
11 Ayamba wa à ddu ma di,
“Ankpye,
ùwà sama ni izhizhi ka unga inkindirr ki itsu amasirr,
i udduddu inggi yi ita kakami.
Ùwà ta kpa amasirr a iso sese ama wa zhi nu momonggo?
12 Meme mi,
ùwà kye du ùwà nggo mri ábáchí amunta wa Yakubu nggo à ya ki inta udduddu inggi yi,
na so amasirr na yi na amarr ma ba ni ilando ima yi?”
13 Yesu ddu ma di,
“Anishirr ba nggo ti so amasirr ama wa uhre di ki ba zizo.
14 Uwa ta sa amasirr wa nggo ingga di ni a di ka uhre ku glo ba mremremu.
Amasirr ama wa ta kaki umblo nu umi umbarr ku,
nggo a ta gri ba iso sese.”
15 Ayamba wa à da di,
“Bubomi Ankpye,
sha amasirr ama wa ni ingga!
Nggo a si ta di ingga ki uhre zizo hen,
ni si taka ni gba amasirr ni inggya zizo hen.”
16 I Yesu à ddu ayamba wa di,
“Kuma ku yo urumi wa ni nga.”
17 Ayamba wa à da di,
“Ingga sama nu unuru.”
I Yesu ddu ma du,
“Ùwà da ma di ùwà i sama nu unuru.
18 Ure ku nggo su di ùwà i garr ki aniru akywi ngga,
uwanggo nggo ùwà so na ku mi à si su urumi hen.
Ùwà da ki ingga ure ujiji.”
19 Ayamba wa da di,
“Ankpye,
ùwà su uni kpa are.
20 Ziza,
da ki ingga,
sa angginggi du imba anu Yahuda ba kri ngbangba di Urushalima nggo na nkpama su unto ku nggo anishirr a bu kuma ku barr Abachi ku?
Akiki amunta anu Samarriya ba a da di a si ni igbre uwanggo mu nggo ábáchí munta ba a ku di barr.”
21 I Yesu da ku di,
“Ayamba,
kpanye ki ingga,
ivi yi ko nga nggo imba si taka hun kuma ku barr Aki wa ni igbre,
ka nu Urushalima zizo hen.
22 Imba anu Samarriya ba hi ntsɨ ni itu yi undurr wa nggo imba ku di barr ma.
Inta anu Yahuda ba hi ma kakami,
nggo ikpa ttungo yi iba ni inta anu Yahuda ba yo ba.
23 Kye yi!
Ivi yi ko nga ni i ka nga ba nggo abiga ajiji ba ta ga Abachi Aki amunta wa nu ukyekye ku Izhi i Abachi yi tuku nu nggo uwa à se jiji.
Aki wa mi ko zha anishirr bama bu ga ma.
24 Abachi su Izhi,
abangga ba nggo ti ta ga ma i wre aba bu ga ma nu ukyekye ku Izhi i Abachi yi tuku nu nggo uwa à se jiji.”
25 Ayamba wa da di,
“I ingga hi du Mezaya wa (nggo à yo ma du Kristi) à ko nga.
Uwa ti nga,
uwa taka ni bre ki inta aseki we.”
26 I Yesu da ku di,
“À su uchichi ingga uwama yo ko re nu ùwà ku.”
27 Ntsɨmi ma yo u abiga ma ba a kanga,
na ku ayisurr nu nggo a hi ma so re na ayamba ku.
Uyirr mi nu umi umbarr ku à si zhi ayamba wa di,
“Ùwà zha anggi?”
hen.
Uyirr mi à si zhi Yesu di,
“Angginggi du ùwà so re na ayamba wa ku?”
hen.
28 Nggo ayamba wa ka itsa itsu amasirr ama wa zu na kakuma ku da ku anishirr ba nu umi igbu ku di,
29 “Imba nga ni kye unushirr wa nggo wa à bre ki ingga inkindirr yi nggo ingga so di na yi tsatsarr.
Hi du uwa yo ka su Kristi wa?”
30 Mre,
anishirr gru huzzu shishemi nu umi igbu ku ni kye Yesu.
31 Nu unto kuma mi u abiga ma ba so da ku di,
“Ankpye,
inta barr ùwà ri inkindirr manu!”
32 Uwa da ba di,
“Iya,
ingga se ni ila yi nggo imba si hi yi hen.”
33 Abiga ma ba a zhi ikpa ambarr di,
“Unggonggo mu gri ga ku?”
34 Mre,
i Yesu gru da ba di,
“Ila mungga inggi si ingga bi na undu ku uwama wa nggo a tu ingga,
ni bu na ku kre.
35 Imba si di da di,
‘A ji ihwa ine̱ yo aba bu rri ni na atu ikiri wa’ hen?
Ingga nggo da ku ùwà,
bwu ashishi ni kye izzuzzu yi ni kye nggo ikiri wri zha ihan!
36 A di han ku abu undu ba azadi ambarr ka wre,
i ziza mi nggo ikiri yi nggo a so hwa i sa anishirr ba nggo a gri ba kuma ni iso sese.
Wre ku undurr wa nggo a ttu,
nu undurr wa nggo a hwa ssubi abi me̱ nyarr.
37 I ta si meme ida inggi yi i si jiji di,
‘Unuma mu ttu unuma mu ku hwa.’
38 Ingga tu imba di imba bi ku hwa nu unto ku nggo imba si ttu hen.
Abanu a ka na undu ku vri ukpa ku ba,
imba nga ni hwa ido imbarr yi.”a
39 Anu Samarriya shishemi ni igbu wama a kpanye ni Yesu ku,
nggo ayamba wa a da ba di,
“A da ki ingga aseki ka nggo ingga so di na ka tsatsarr.”
40 Nggo anu Samarriya a nga ni hi ma na barr ma di a bu sha so ni igbu a ambarr wa bari.
Uwa kpanye na sha so ki ivi iha.
41 Ni itu are ama ka,
anishirr shishemi a kpanye na ku.
42 Na ddu ayamba wa di,
“Ziza nggo,
inta mi kpanye nggo inta mi ku wo ma na atu munta,
na si si ki ida muwa yi mu hen.
Inta hi jiji du uwa yo su Uni kpa ttungo ni ingbingbru wa.”
Yesu du uvuvurr a ankpye numa ni iko i uttu wa wre
43 Nu uha wa i Yesu gru kuma nu Galili.
44 (Nâ ta si nggo Yesu di da di,
“A si di kye uni kpa are ssu nu ungo ni ìgbù ama hen.”)
45 Anu Galili ba kpa ma na ango aha,
nggo aba mi a se nu Urushalima nggo a na Iga i Ivu Sarr yi na hi ma ni na aseki ka ikagri ka.
46 Nu umi ku uzirr kuma nggo a ba nu Galili na rri nu igbu nu Kena,
nggo a ka amasirr wa ki ahi.
Ankpye numa ni iko i uttu à se na ba,
nggo uzuma wa nggo so nu Kapanahu à vri kakami.
47 Nggo à wo di Yesu à nga zhi nu Yahudiya na so zirr nu Galili,
uwa kuma ku zha Yesu hi na tsi ku angu di a bu ga ma kuma nu Kapanahu ku du uzuma wa wre,
nggo uvuvurr wa ki ywhiywhirr i ttu.
48 Yesu zhi ma di,
“Ingga ti na inkindirr ikagri bari imba ta kpanye ni ingga?”
49 Ugo wa barr di,
“Ankpye,
bubomi ga mi ku du uvuvurr wa tasi ki ingga.”
50 I Yesu da ku ugo wa di,
“Kakuma ni iko,
uzumi wa ta wre ku uwa.”
Ugo wa kpanye ni Yesu ku na so kakuma ni iko.
51 Nggo ugo wa se na anko a ikuma wa na zzu ma na amirr iko ama banu ba,
aba da ku du uvuvurr wa wre ni ivri ima yi ba.
52 Ugo wa zhi ba attuttu wa nggo uvuvurr wa wre nggo.
Aba da ku di,
“Uvuvurr wa na wre nare,
ni iyirr i azhi na atsutsu.”
53 U aki wa hi du uwama yo sa attuttu wa nggo Yesu na da ku du,
“Uzumi wa ta wre nggo.”
Ima yo du ugo wa na anishirr bi iko ima ba a kpanye ni Yesu ku.
54 Uwama yo si inkindirr i ikagri i iha nggo Yesu a na nu Galili nu ugo ki ikanga umaku zhi nu Yahudiya.