Yesu tuku Nikodemu
3
1 Ugo numa nggo a yo ma du Nikodemu,
à su uyirr nu umi ku anu Farrisi ba,
na si ankpye anu Yahuda.
2 Azhibarr numa nggo ni ibittu uwa gru kuma ni Yesu ku,
na ku da ku di,
“Unitsarr,
inta hi du ùwà yo su unitsarr,
nggo Abachi à tu ùwà di ùwà bu nga ni tsarr inta ure umaku.
Ka sama na Abachi,
uwa ka si so na aseki ka ikagri angga ka hen.”
3 I Yesu ddu ma di,
“Ingga da ku ùwà ure ujiji,
a ta si ngri ùwà zizo hen,
ùwà si ta ka mirri ni Ittu i Abachi yi hen.”
4 U Nikodemu zhi ma di,
“Unushirr ka ti chě ba,
aba ta na kingginggi na ngri ma zizo?
A ka si ka rri ku ayirr ni ine,
na du ba ngri ma inkpo iha hen!”
5 I Yesu da ku zizo di,
“Ingga da ku ùwà ure ujiji.
A ta si ngri ùwà zhi na amasirr tuku ni Izhi i Abachi yi hen,
ùwà si taka rri ni Ittu i Abachi yi hen.
6 Unushirr nggo di ngri unushirr,
meme yo Izhi i Abachi nggi di ngri izhi yi nggo se nu umi munta.
7 Ùwà bu si ku ayisurr nu nggo ingga da ku ùwà di a ta ngri ùwà zizo hen.
8 Unddunddu di go ni kuma nu unto ku nggo u wre ku.
Ùwà wo ankɨnkɨ ka,
ni si hi unto ku nggo u zhi hen,
ka unto ku nggo u so kuma hen.
I si meme yo nu unushirr wa nggo a ngri ma zhi ni Izhi i Abachi yi.”
9 U Nikodemu a zhi ma di,
“A ka na kingginggi na na meme?”
10 Yesu ddu ma di,
“Ùwà i si unitsarr unkpi mu ni Israila,
ni si hi aseki angga ka hen?
11 Ingga da ku ùwà ure ujiji,
inta so da inkindirr yi nggo inta hi yi,
ni inkindirr yi nggo inta sa ashishi na yi,
imba si kpanye ni kpa are yi nggo inta da ki imba hen.
12 Ingga bre ki imba aseki angga ka nggo a si ka imimi inggi yi,
imba si kpanye hen.
Meme yo,
imba ta na sa anggingga ni ta kpanye ni ingga ku nggo ingga ti bre ki imba ure ni itu aseki ka nggo a si ka unkplassu hen?
13 Undurr à nise hun kuma nu unkplassu kye na kanga,
uwa a si ingga,
uwa yo iji zhi nu unkplassu ni nga ni imimi inggi yi,
uwa yo su ingga Uvuvurr a Unushirr.
14 A taka gɨ Uvuvurr a Unushirr ki tsa nu unkunkurr ku nâ ta si nggo Musa à gɨ ìwǎ na anga inklo wa nu unkunkurr ku na ankpuji wa,a
15 wre ku undurr wa nggo ti kpanye na ku,
uwa taka so sese.
16 “Abachi nggo à kpanye na anishirr ba ingbingbru ba kakami na ba Uzuma wa nggo si ingbingbi iyirr yo a ni,
wre ku undurr wa nggo à ti kpanye na ku,
uwa taka so sese na si taka ttu hen.
17 Abachi à si turr Uzuma wa ji nga di a bu ni vɨ anishirr ba ingbingbru ba ni ila ure mu hen,
a tu ma di a bu ni kpa ba ttungo mu.
18 Anishirr ba nggo a kpanye nu Uvuvurr a Abachi wa ku a si ta vɨ ba ku ila ure hen,
abangga ba nggo a si kpanye na ku mu hen a vɨ ba ku ila ure imbarr yi,
nggo a si kpanye nu Uvuvurr a Abachi wa ku hen.
19 Ibre amu i Abachi inggi i si di:
Uru ku là ku Abachi ku u nga ni ingbingbru inggi,
aba si kpanye na ku hen.
Na ka na zha ibwu mu,
nggo a so di na aseki amimi.
20 Abi na umimi,
aba yo kà uru ku là ku,
na si ta nga ni ìlà yi hen mi,
nggo a hi di i ta tsarr umimi ku nggo a so di na.
21 Abangga ba nggo a ga anko a ina jiji wa,
aba yo di nga nu uru ku là ku ni isisurr iyirr.
Ìlà iru yi i tsarr di aseki ka nggo a so na ka,
a zhi na Abachi ku.”
Yesu tuku Yohana uni zzu na amasirr wa
22 Nu ugo kuma,
i Yesu na abiga ama ba a gru di ga anga ka Yahudiya ka a kuma ku so ndo na abiga ama ba na ku di zzu anishirr na amasirr.
23 I Yohana mi a di zzu anishirr ba meme nu Ayeno hinga nu Salimu,
nggo amasirr a kri nabo kakami.
Anishirr a di kuma nabo du Yohana ku di zzu ba na amasirr.
24 (A na meme ni ivi yi nggo a nise vu Yohana ku ttu.)
25 Abanu nu umi ku abiga bu Yohana ba a gru so ri anta ndo na anu Yahuda numa ni itu ingla ukpa i abiga yi.
26 Na gru nga ni zhi Yohana di,
“Unitsarr,
du ùwà hi ugo nggo a nga nu ùwà ku nu unddu inyi ku Joda ku,
uwanggo nggo ùwà da ure ni itu ima yi?
Kye uwanggo à so zzu anishirr na amasirr,
anishirr shishemi a so kuma na ku!”
27 I Yohana a ddu ba di,
“Undurr sama nu ukyekye ku kpa inkindirr numa inggi yi nggo Abachi nggo à si nu ma na yi hen.
28 Imba ku atu amba,
i wo nggo ingga da ki imba di,
‘Ingga yo i si su Kristi wa hen.
Ingga si uni ssu anko mu ki ku.’
29 Ni iga i ihru ayamba,
uwanggo wa nggo à di gri ku ayamba wa,
uwa yo à si akikye na ayamba wa.
U ukpama wa à ta nyarr,
nggo uwa se nu unto ku na wo ukorr umaku.
Ima yo di ingga se ni inyarr kakami.
30 Inkpinkpye ima ti ita so hunhihun,
ingga ta kaji jiji.
Uwanggo wa nggo à nga zhi nu unkplassu
31 “Uwanggo nggo à nga zhi nu unkplassu uwa à yo mri anishirr ba we.
Undurr wa nggo à zhi ni imimi a su unushirr ni imimi na di re ni itu i aseki ka imimi ka.
Undurr wa nggo a nga zhi nu unkplassu a mri ba we.
32 À ko bre inkindirr yi nggo à hi na wo,
undurr si kpanye ni inkindirr yi nggo a ko bre ba hen.
33 Undurr wa nggo à ti kpanye nu ure umaku,
undurr wama à tsarr di ure ku Abachi ku u su jiji.
34 Undurr wa nggo Abachi à tu ma à ni bre ure umaku,
Abachi à nu ma Izhi yi nggo i si wawami.
35 Aki wa à kpanye nu Uzuma wa ku,
na nu ma ukyekye na atu a aseki ka we.
36 U abangga ba nggo a kpanye nu Uvuvurr a Abachi wa a ta so sese.
U abangga ba nggo a kà Uvuvurr a Abachi wa a si ta kpa iso sese hen.
U unfu ku Abachi ku u so na atu ambarr wa.”