Ure ku wre ku nggo
Yohana
à charr
Ure ku me̱me̱
Uni charr ungbamvu ku Ure ku wre unggo ku a si Yohana, uni ko na angu wa. A su uvuvurr a Zabadi nggo à si uzayirr a Yohana, uni ko na angu wa. A si ankpye kakami ni inggurr bi i abiga abi ime̱me̱ ba. A si yo ma ni isa nu ungbamvu unggo ku hen. A yo ma chuchichu di, “Uniga wa nggo Yesu à kpanye na ku.” (13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24). A charr nâ ta si uwanggo nggo à hi aseki ka na ashishi ama.
Uni charr Yohana wa à da na nkpama inkindirr ime̱me̱ yi nggo i du uwa à charr ungbamvu ku nggo di, “A charr aseki angga ka, wre ki imba bu kpanye di Yesu à si Kristi, Uvuvurr a Abachi. Ni bu hi di imba ti kpanye na ku, imba ta kpa iso tsitsirr ijiji ni isa ima yi.” (20:31). A charr ku abiga ahe̱he̱ ngga ungbamvu ku, na charr ku di zha abangga ba nggo a si si abiga hen. Zhi nu à zu ni isisurr ima du uwa à charr ku abi hi irrirri i Girrki ngga ungbamvu ku. Ambarr abanu ba a ka wo itsarr indanda yi ba, uwa nanko à ko zha du uwa à ta na ba ki abiga Abachi.
Atu re na ankla ka nggo a charr ka nggo
Ure ku me̱me̱ ku 1:1-14
Undu ku Yesu ku nggo u kuchi ku undu ku Galili ku 1:15—4:54
Undu ku Yesu ku nu Galili tuku ivri nu Urushalima 5:1—10:42
Itasi i Lazarru yi tuku nggo a zha anko a ngu Yesu 11:1-57
Imirri i Yesu nu Urushalima tuku itsarr ikikre ima yi 12:1—17:26
Ittu tuku itasi ni ibe i Yesu yi 18:1—20:10
Itasi tuku inggurr ssuzzu ku anishirr i Yesu yi 20:11—21:25