Yahuda a kpanye du uwa ta re Yesu mi ku nu ba
22
1 Ivi yi ki ywhiywhirr,
nggo a ta na Iga i Unfonfo ni Sama ni Iyisti wa,
nggo a yo yi di Iga i Ivu Sarr yi.
2 Ankpinkpye abikye ba na abitsarr Are ba a so kru isisu i anishirr yi,
ima yo du ba so zha anko wa nggo aba ta vu Yesu sharri.
3 Nggo Isheta mirri ni isisurr i Yahuda,
nggo a yo ma di Iskariyoti.
Uwa yo su uyirr nu umi ku awurr na aha ba.
4 U Yahuda gru kuma na ankpinkpye abikye ba ba na ankpinkpye abi gbye Uki ku Ibarr ba,
na ku bre ba nggo uwa ta ná,
nà ka ba Yesu re ba.
5 Aba nyarr ku na ddu ma di aba ta nu ma inklo.
6 I Yahuda kpanye na gru ko ri amarr ka anko zizi,
wre ku bu vu Yesu a nu ba na yi,
anishirr shishemi a si ta se nabo hen.
Yesu na abiga ama ba a ssubi ku Iga i Ivu Sarr yi
7 Na azhibarr wa nggo a ko na Iga i Unfonfo ni Sama ni Iyisti wa.
A sa azhibarr nggo anishirr a ko han imimarr inkru i Iga i Ivu Sarr yi.
8 I Yesu tu Biturr tuku Yohana na ddu ba di,
“Imba kuma ku ssu ila i Iga i Ivu Sarr yi ssubi di inta ni ri.”
9 Aba ka zhi ma di,
“Ùwà zha di inta bu ku ssu yi ki nu momonggo?”
10 Uwa da ba di,
“Imba ti ta mirri nu umi ìgbù ku,
imba ta hi ugo numa nggo gri itsa i amasirr na nga ni imba ba.
Imba ga ma rri ko ni iko yi nggo a ta rri,
11 ni zhi akikye ni iko wa di,
‘Unitsarr wa à da di,
uki ku nggo ingga na abiga mungga ba ta ri ila i Iga i Ivu Sarr yi u si momonggo?’
12 Akikye ni iko wa à ta gri imba hun ku tsarr angbla uki numa na atu,
nggo a ka ssu ku ki zu ba.
Imba surr inkindirr iri yi nabo yo.”
13 Aba huzzu na ku hi aseki ka meme yo nâ ta si nggo Yesu a da ba,
na na ila yi Iga i Ivu Sarr yi nabo.
Ila i Atiko yi
14 Nggo azhi wa ama ba,
Yesu ku ji so na ri ila yi na abi ko na angu ama ba ba.
15 Na ddu ba di,
“Ingga so kye anko di ingga ka ri ila Iga i Ivu Sarr yi ni imba ba bari,
ni ka ki iha yi!
16 Ingga da ki imba,
ingga si taka ri yi zizo hen.
Uwa taka se ni ikikre yi mu bari nggo a taka hi inkindirr yi nggo du ba so ri ni Ittu i Abachi yi.”
17 Yesu ki ungo ba ukofi ku,
na nyarr ku Abachi,
na da di,
“Imba kpa ga ki ikpa imba.
18 Ingga ko da ki imba di bazhi ziza,
ingga i si taka so ahi a ugbyarr unkunkurr numa zizo hen,
Ittu i Abachi yi taka nga bari.”
19 Na ba unfonfo wa gri na nyarr ku Abachi,
na mɨ ma,
na ka nu ba di,
“Uwanggo su ukpa umungga ku nggo aba ku ni ni itu amba.
Imba na meme,
wre ki imba ka di ri amarr amungga.”
20 Nggo a ri kre,
Yesu ba ukofi ku nu ba meme yo,
na da di,
“U uwanggo yo a si ayiyi amungga wa nggo a ka wa kahre ki imba.
Ama yo a tsarr azhi ahe̱he̱ ka nggo Abachi à shi ku anishirr ba nggo kpanye na ku.
21 Kye!
Uwanggo nggo à ta re ingga nu ba,
à so ni imburr yi ni ingga ku!
22 Ingga Uvuvurr a Unushirr ta ttu nâ ta si nggo Abachi kye iwre ku.
Uje ku unushirr uwama nggo ta ba ingga re!”
23 Aba gru so zhi ikpa di,
a su unggonggo nu umi umunta ku nggo à ta na meme.
Izha inkpinkpye
24 Abi ko na angu ba a gru ko ri anta ni ikpa di uwatanggo ta sa ankpye nu umi umbarr ku.
25 Yesu ddu ba di,
“Atuttu bi ingbingbru ba a hru anishirr ambarr ba nu ukyekye mu.
Ankpinkpye angga ba nggo a si nu ukyekye na atu anishirr wa a yo atu ambarr di,
‘Abi zi anishirr’.
26 I si si meme yo ni imba ba hen.
Unkpi wa nu umi umba ku bu kaki uvutsa.
Uni gri imba wa a bu na ki ugarr.
27 Undurr wa nggo à si ankpye,
uwanggo su unushirr wa nggo ji so na ri,
ka uwanggo nggo a so na ku undu?
E-e!
Undurr wa nggo ji so.
Ingga su uvurr iko nu umi imba ku.
28 Imba di so ni ingga ku ni hi itsarr kye mungga yi namri.
29 A si nu nggo Aki mungga à ni ingga ukyekye ku hru anishirr nâ ta su uttu,
ingga mi ta ni imba meme inkpinkpye ihru anishirr nâ ta su atuttu.
30 Imba ta ri,
ni so ni ingga ku ni imburr inkpi yi ni ittu imungga yi,
ni ta si atuttu abi gri aki awurr na aha ka Israila ka.
Yesu da nggo Biturr taka kà ma
31 “Sima!
Sima!
Wo!
A bwu ku Isheta anko di a bu tsarr imba kye,
nggo a di hla azizi ba glo na andanda ba,
nâ ta si nggo uni do à di ze ikiri na ddu akpukpla ka.
32 Ingga ko barr ku ùwà,
Sima,
di iyo isisurr imuwa yi bu si jaku hen.
Nggo ùwà ti kanga ni ingga ku,
ùwà nu amuya amuwa ba ukyekye.”
33 Biturr ddu ma di,
“Atiko,
ingga ta ga ùwà kuma nu uki ki iharr ku,
ni ta ttu ndo nu ùwà ku!”
34 Yesu ddu ma di,
“Ingga da ku ùwà,
Biturr,
agba wa ta nise tu ni ibittu inggi yi,
ùwà taka kisa ki ankpu tarr du ùwà si hi ingga hen.”
Ambu tuku anjingba
35 Nggo Yesu gru zhi abiga ma ba di,
“Nggo ingga turr imba kuma ni me̱me̱ yi sama na ambu a uzirr,
na ambu a inklo,
na anggakpaza,
imba zha inkindirr chankarr?”
Aba da di,
“Iya,
inta i si zha inkindirr chankarr hen.”
36 Yesu ddu ba di,
“Zizami,
undurr wanggo nggo ti se na ambu a uzirr,
ka ambu a inklo,
uwa bu ba gri.
Undurr wa nggo ti sama na anjingba,
uwa bu ba ankru ama ka a re na re ayirr.
37 Imba na meme,
wre ku inkindirr yi nggo Angbamvu ka Abachi ka a da ni itu mungga nggo i bu la meme yo.
Angbamvu ka a da di,
‘A bre ma yo na abi la ure ba.’ ”
38 Abiga ma ba a da di,
“Ankpye,
kye inta i se na anjingba aha!”
Uwa ddu ba di,
“A ma ba!”
Yesu ku barr ni Igbre nu Olivu
39 Yesu gru huzzu ni igbu wa nâ ta si nggo a di na ttuttumi na kuma ni Igbre nu Olivu wa.
Abiga ma ba a ga ma.
40 Nggo a ku rri nu unto ku na da ba di,
“Imba barr yi,
wre ki imba bu si jaku ni itsarr kye yi hen.”
41 Na chi kuma ntsɨ,
ma nggo ka ta ingbinta ko,
na kuttu na agbuzzu na barr di,
42 “Aki mungga,
ùwà ti kpanye ùwà ka ukofia ku iha unggo ku glo ki ingga.
Na inkindirr yi nggo i wre ku ùwà,
si na inkindirr yi nggo ingga nggo i zha du ùwà bu na hen.”
43 Unitu a Abachi wa à ji zhi nu ussu ni nu ma ukyekye ku vu isisurr.
44 Yesu à se nu umi ku ivri ni isisurr kakami,
na so barr kakami na gba ajiji,
ajiji ka ko tse zzu ayiyi mu surr ni imimi.
45 Nggo Yesu gru zhi nu unto ku ibarr ku,
na kakuma na abiga ma ba ba,
na ku hi ba a ka di ba na so kurr ina.
Isisurr imbarr yi i se ni ivri.
46 Uwa ddu ba di,
“Imba so kurr ina ngginggi yi?
Gru so tsitsirr ni barr yi,
wre ki imba bu si jaku ni itsarr kye yi hen.”
Avu Yesu
47 Nggo Yesu ni ko re,
akpa anishirr shishemi nga na ku.
Uyirr nu umi ku abiga ba,
a ri Judasi a so zirr ni ichi imbarr,
na zirr nga ni nyarr Yesu vu gri.
48 Yesu zhi ma di,
“Judasi,
ùwà nga ni ngu ingga Uvuvurr a Unushirr na ango,
wre ku ùwà bu ba ingga re ba yo?”
49 Nggo abiga Yesu ba a hi inkindirr yi nggo ko zirr,
na zhi ma di,
“Atiko,
inta bu na undu ni injingba munta yi?”
50 Uyirr nu umi ku abiga ma ba à ka itu anjingba a sarr ku ugarr a ankpye unkpi abikye numa wa utu ku ungo ri.
51 I Yesu à ddu ba di,
“I ma ba!”
Na ki ungo vu ku utu ku,
u ku wre.
52 I Yesu ddu ankpinkpye abikye ba,
na ankpinkpye bu Uki ku Ibarr ba,
na akikre anishirr abanu nggo nga ivu ma di,
“Imba nga nye vu ingga yo ni injingba na ankpunkpu inkinkurr,
zzu di ingga la ki imba ure?
53 Ttuttumi ingga di se ni imba ba nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
imba si vu ingga hen.
Ziza yo sa azhibarr a ivu wa,
nggo uttu ni ibwu wa ko gri ittu yi.”
Biturr à kisa du uwa si hi Yesu hen
54 Nggo a vu Yesu,
na gri ma na kuma ni iko i ankpye unkpi abikye wa,
Biturr à so ga ba gbagba mu nu ugo.
55 Aba mu uru nu ure̱ ku na ko vri,
Biturr ku ji so na ko vri na ba.
56 Uva ugarr numa nggo hi ma ni so na ba yi,
na kye ma girr,
na da di,
“Ugo nggo mi se ni Yesu ku!”
57 Biturr kisa di,
“Ayamba,
ingga si hi ma hen!”
58 A sha so ntsɨmi,
ugo numa à hi Biturr ni so yi,
na da di,
“Ùwà mi su uyirr nu umi umbarr ku meme!”
Biturr da di,
“Ugo nggo,
ingga si se hen!”
59 A sha so ntsɨmi zizo,
ugo numa kri karrkarr di,
“Ugo nggo a se ni Yesu ku,
uwa mi sa anu Galili!”
60 Biturr da di,
“Ugo nggo,
ingga si hi inkindirr ima nggo ùwà ko da yi hen!”
Nggo à ni ko re mre,
agba wa tu.
61 Ni ima,
Atiko wa kasarr na kye Biturr girr.
Biturr à ssu hi inkindirr yi nggo Atiko wa da ku di,
“Agba wa ta nise tu ùwà ta kisa ki inkpu itarr du ùwà si hi ingga hen.”
62 I Biturr gru huzzu ku kri na abi na so yi kakami.
A me̱ Yesu na hlo ma
63 Anishirr ba nggo a so gbye Yesu à gru ko sarr ma na hlo ma.
64 Na ki upri ankru ttu ku ashishi ka,
na zhi ma di,
“Unggonggo nggurr ùwà?
Gye da!”
65 Na bre are andanda numa ssu ku.
Yesu na age̱ ka ankpinkpye
66 Nggo ambre ka nggarr,
akikre anishirr,
na ankpinkpye abikye ba,
na abitsarr Are ba,
a nggurr bi,
na gri Yesu nga na age̱ ka inggurr bi i ankpinkpye yi.
67 Na ku zhi ma di,
“Da ki inta,
ùwà yo su Kristi wa?”
Yesu ddu ba di,
“Ingga ti da ki imba mi imba si ta kpanye hen.
68 Ingga ti zhi imba ure,
imba si ta sa ki ingga hen.
69 Bazhi zizami kuma ni ichi,
ingga Uvuvurr a Unushirr ta so nu ungo ri ku Abachi nggo su Unukyekye we.”
70 Aba zhi ma di,
“Ùwà yo su Uvuvurr a Abachi wa?”
Uwa ddu ba di,
“Imba da meme yo di ingga su Uvuvurr a Abachi.”
71 Aba da di,
“Inta si zha inkindirr numa na ku zizo hen.
Inta wo na atu amunta inkindirr yi nggo a da ni ibarr angu ima nggo!”