Ini i ayamba na ako wa
21
1 Nggo Yesu kye kago na hi abu ungo ba ko surr inklo na agbugba a uki ku ibarr wa,
2 na hi ayamba na ako nggo si ni iha à ko yo angalanzirr atsitsa aha.
3 Na ddu ba di,
“Ingga da ki imba da ayamba na ako wa nggo à si ni iha,
à yo mri abanu ba.
4 Abanu ba tsu zhi na akpukpa aseki anggo wa nggo a se na wa,
ayamba anggo à ba inkindirr yi nggo se na yi namri.”
Yesu da nggo a taka tsi Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku nggarr
5 Abiga ma abanu ba a ko re ni itu i angbinta zizi ka nggo a me Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku na ka nggo,
ni ini yi nggo a gri ga ku Abachi.
Yesu da di,
6 “Imba i hi angbinta angga ka?
Azhibarr wa a so nga nggo a taka hlo ime inggi yi nggo imba ko kye yi nggarr.
Imba si taka hi ingbinta inuma so ku numa ni itu zizo hen.
A taka turr ka kahre tsatsarr.”
Iha ni itsutsarr
7 Abanu zhi Yesu di,
“Ankpye,
i taka si meme nita nggo?
Angginggi taka tsarr inta da ina ima i ta ko ki ywhiywhirr i la?”
8 Yesu ddu ba di,
“Imba so kye yi,
ni si na ki arrurru hen.
Anishirr shishemi ta gru da aba nga ni isa imungga.
A ta ni da di,
‘Ingga yo su Kristi!
Kye,
ivi yo i nga ba!’
Imba si ga ba hen.
9 Imba bu si du isisu i ki imba hen,
nggo imba ta wo are ka iku,
ni itsi kputtu.
Abama ba yo ta kuchi nga bari,
meme mi nggo ikikre yi i nise.”
10 Na da zizo di,
“Ìgbù ta tsi ni ìgbù.
Ittu ta tsi ni ittu.
11 Imimi yi ta battu,
iyo ta ki,
anishirr ta wo ikɨ kago ni ingbingbru yi,
na ta ki iha ku ilolo ndanda.
Iki yi isisu ta ji zhi nu ussu.
12 “Nggo aseki angga ka a ta nise nga,
aba ta vɨ imba ku tsutsarr.
A ta gri imba na kuma,
ku bre amu na aki ka ibarr ka,
na ta harr imba na aki ka iharr.
A ta gri imba na kuma na atuttu ba ba,
na ankpinkpye bi gri anishirr,
nu nggo imba i si abiga amungga.
13 Uwama yo ta si ki imba anko wa nggo imba ta da ku anishirr ba Ure ku wre ku ni itu imungga.
14 Nggo a ti vɨ imba,
imba bu yo isisurr imba yi ni ingga ku,
ni si ri amarr ka inkindirr yi nggo imba ta da hen.
15 Ingga nggo ta ni imba ankpi are ka ni ihi du imba hi inkindirr yi nggo imba ta da.
Uyirr nu umi ku abi karr imba ba a si ta kri na kpa kisa ni inkindirr yi nggo imba i da hen.
16 Akiki ambirr,
na amuyirr ambirr,
na amla ambirr,
na akpukpambirr a ta re imba,
na ta ngɨ inkpu imba yi.
17 Anishirr namri ta kà imba ni isa mungga.
18 Meme mi ingbingbi infunfutu iyirr imba i si ta nado hen.
19 Imba ti kri ngbangba,
imba ta kpa atu amba ttungo.
A ta turr Urushalima kahre
20 “Imba ti hi abi ta iku ba kri kago Urushalima,
imba bu hi di ivi yi i ki ywhiywhirr ba,
nggo a ta hlo igbu wa nggarr.
21 Abangga ba nggo a so nu Yahudiya a bu kru hun kuma na agbre ka.
Abi so nu umi ku ìgbù nu Urushalima a taka kru huzzu.
Abangga ba nggo se na ábì a bu si ka rri kuma nu umi ìgbù ku zizo hen.
22 Ivi ima yo taka si ‘Ivi Iha’ nggo Abachi taka du yi ki ani Israila ba.
Iki iha inggi iyo i taka nga nâ ta si nggo a charr nu Ungbamvu ku Abachi ku.
23 Ivi ima yi taka vri ku amba ba ane kakami,
na amba abi gri amumarr alala!
Iha ndanda ta se ni ingbingbru yi.
Unfu ku Abachi nggo taka ji na atu a anishirr angga ba.
24 A taka ngɨ abanu ni injingba,
na ta vɨ abanu ku harr ni igbu numa.
Anishirr angga ba nggo a si si ani Yahuda hen a taka ni tsi nu Urushalima ku,
na ta ri igbu wa.
Aba ta gri Urushalima kakuma ni ivi ikikre yi.
Inga i Uvuvurr a Unushirr yi
25 “Aseki ka isisu taka se na azhi a la wa,
nu uhwa ku,
tuku ni intsintse̱ yi.
Ni ingbingbru yi,
anishirr ta so ni isisu i iku.
A taka zha inkindirr ina yi chankarr.
Amasirr ni inyi a taka yi na gru na ankinkirr.
26 Anishirr ta hi aseki ka isisu ka nggo ko gru ni ingbingbru yi,
abanu taka tsɨ ku isisu.
Ukyekye ku ussu ku taka battu wemi.
27 Aseki ndanda angga ka a ti kre nggo,
mre anishirr kago a ta hi ingga Uvuvurr a Unushirr so rɨ huzzu,
ji zhi na akpa nu ukyekye ni inkpinkpye.
28 Nggo imba ti hi aseki ka ko na meme nggo,
imba gru kri ni so gbye kakami,
kye ikpa ttungo imba yi i si gagami.”
Itsarr i ibwa yi
29 I Yesu da ba assurre di:
“Kye ibwa ni inkinkurr numa yi.
30 Imba ti hi ba ko to angbungba ahe̱he̱,
imba hi da ajiji nggo ko nga.
31 Na anko ayiyirr ama wa,
imba ti hi aseki angga ka,
imba bu hi di ittu i Abachi yi i si ywhiywhirr mi.
32 “Di ingga da ki imba,
anishirr abanu na ase angga ka a taka se tsitsirr,
aseki angga ka a taka ni vu sarr bari,
aba ta kɨ.
33 Unkplassu ni imimi taka kre,
ure mungga ku si taka kre hen.
Iso gbye tuku iso kye anko
34 “Ima yo,
imba bu ki bwe,
ni si tsutsarr atu amba ki iri ni iso inyarr iki,
tuku iso ni ingbingbru yi hen,
wre ku Azhibarr ama wa a bu si ka ni vu imba kpa mi hen.
35 Azhibarr ama wa taka vu anishirr kago ingbingbru yi.
36 Imba bu gbye ni so barr Abachi ttuttumi,
wre ku bu ni imba ukyekye ku bwa huzzu na aseki ka ngga ka nggo taka nga nggo,
wre ki imba ka ku kri na age̱ ka Uvuvurr a Unushirr.”
37 Yesu à ba ivi ima yi namri ku so tsarr ba nu Uki ku Ibarr ku.
Nggo ingbahru ti ki,
uwa di huzzu kuma ku so nggarr ambre ni Igbre nu Olivu wa.
38 Ttuttumi ni igambre anishirr ba ta gru nga ni shirr atu na wo ure umaku nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku.