Izhi ni itu i inkpinkpye i Yesu yi
20
1 A si na azhibarr numa nggo Yesu so tsarr anishirr ba nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku na so bre ba Ure ku wre ku,
ankpinkpye abikye ba,
na abitsarr Are ba,
na ankpinkpye anu Yahuda ba a gru nga ni Yesu ku,
2 ni ddu ma di,
“Da ki inta undurr wa nggo nu ùwà ukyekye ku na aseki angga ka ma mi.
A su unggonggo nu ùwà na ku?”
3 Yesu ddu ba di,
“Imba di ingga zhi imba ure uyirr.
4 Ukyekye ku nggo Yohana à di zzu anishirr na amasirr wa,
u zhi na Abachi nggo ku,
ka u zhi nu anishirr ku?”
5 Aba gru ko ri anta na atu ambarr di,
“Inta ta da ku da angginggi?
Inta ti da di,
‘Abachi nggo a nu ma na ku,’
uwa ta da di,
‘uwa sa anggi mu inta si kpanye na are ka Yohana ka hen?’
6 Inta ti da di,
‘U zhi nu anishirr ba,’
akpa anishirr anggo a ta ta inta na angbinta.
Nggo anishirr ba a ka kpanye di Yohana a si uni kpa are ba.”
7 Na gru da di,
“Inta si hi unto ku nggo ukyekye umaku u zhi hen.”
8 Yesu ddu ba di,
“Ingga mi si ta da ki imba,
nu ukyekye ku unggonggo ingga ko na undu unggo ku hen.”
Izhi ni itu i inkpinkpye i Yesu yi
9 Yesu da ku anishirr ba assurre anggo wa di,
“Ugo numa nggo a ttu inkinkurr i grepu ni ila,
na ba yi nu abi do,
na kuma nu uzirr nu unto gbagba,
na ku so ta anko.
10 Nggo ivi i ywhe yi i ma,
uwa tu uvuvurr iko ama na abikye ila ba ba di a bu ku kpa inkindirr yi nggo a tsu zu ku.
Abi do ba ku hlo uvuvurr iko wa na han ma kakuma na ango aha.
11 Uwa ni tu uvuvurr iko numa zizo inkpu iha.
Aba ku hlo ma meme,
na nu ma ishisha,
na du ma kakuma na ango aha.
12 Inkpu itarr inggi,
uwa ni tu unuma,
aba ku ki ma unkpa meme,
na turr ma huzzu.
13 “Akikye ni ila wa da di,
‘Ingga ta na kingginggi ziza nggo?
Di ingga tu uzumu wa wanggo ingga kpanye na ku.
A ta ku wo ma!’
14 “Nggo abi do ba hi ma nggo,
na ddu ikpa di,
‘Uwanggo yo su uvuvurr a akikye ni ila wa,
di inta ngu ma,
iki ima yi i ta si imunta!’
15 Na ba ma huzzu ni ila yi,
ku tsi ngu.”
Yesu ddu ba di,
“Meme nggo,
akikye ni ila wa ta na abi do ila abama kingginggi?
16 A ta nga ni ngɨ abi do abama,
na ka ila yi nu abi do banu.”
Nggo anishirr ba a wo ure ku nggo Yesu a bre ba nggo,
na da di,
“Abachi bu si du inkindirr inggi yi ila hen!”
17 Yesu kakye anishirr ba,
na zhi ba di,
“Uwa ti si meme,
ungbamvu ku Abachi ku u da di angginggi?
“ ‘Ingbinta yi nggo abi me ba a kà yi di i si ndanda,
ima iyo i kaki ingbinta inkpi yi nggo si iso gri ibarr i iko yi.’a
18 Undurr wa nggo ti jaku ni ingbinta nggi yi,
uwa ta mɨ ki ankpunkpu.
Undurr wa nggo ingbinta nggi yi ì ti ji jaku ku nu ukpa,
ì ta ko ma ki imbimbru.”
19 Abitsarr na Are ba na ankpinkpye abikye ba a hi di Yesu da assurre anggo ni itu imbarr.
Ima yo du ba zha anko wa nggo aba ta vu Yesu korrmi.
Isisu so ki ba na anishirr ba ba,
aba kru di anishirr ba a ta gru tsi akputtu,
na si vu ma hen.
Izhi ni itu i han inklo imimi
20 Abitsarr Are ba na ankpinkpye abikye ba gru zha anko,
wre ba ka vu ma gri ku ugona wa nggo a ttu ma zhi nu Roma.
Na tu anishirr abanu,
di a bu ku na zzu da aba si anishirr azizi,
na bu tirr Yesu kye ni izhi.
21 Abangga ba nggo a tu ba a nga ni ddu Yesu di,
“Unitsarr,
inta hi di ure muwa ku,
ni itsarr muwa yi a si jiji.
Inta hi du ùwà si di na wre ku amuwa nanka hen.
Ùwà di da si inkindirr yi nggo Abachi zha di unushirr a bu na.
22 Da ki inta,
i wre inta bu han inklo imimi ku Kayisa,
uttu nu Roma,
ka i si wre hen?”
23 Yesu à hi isisurr imbarr yi,
di a ko tirr uwa mu,
na ddu ba di,
24 “Tsarr ingga dinarri uyirr,
a charr ashishi ka unggonggo,
ni isa inggonggo na ku?”
Aba da di,
“Uttu Kayisa.”
25 Nabo yo Yesu ddu ba di,
“Imba bu nu Uttu Kayisa inkindirr yi nggo i si i Uttu Kayisa,
ni nu Abachi inkindirr yi nggo i si i Abachi.”
26 Aba si hi inkindirr yi nggo aba ta na nà ka vu ma na ashishi ka anishirr ba nabo hen.
A ku ayisurr ni ida ima yi,
na ba ki ywi.
Izhi ni itu i itasi
27 Anishirr abanu nggo a yo ba da anu Sadusi,
nggo a si kpanye di anishirr bi kɨ,
a taka tasi hen,
ambarr abanu a nga ni Yesu ku ni zhi ma di,
28 “Unitsarr,
Musa à charr ki inta are angga ka di,
‘Unushirr ti ttu na kà ayamba du na sa nu uvuvurr,
uzayirr a uni ttu wa à ta gri ayamba wa,
wre ku a bu ngri amumarr ni isa i uzayirr yi.’
29 Amugo abanu sa atangba.
Ununku wa garr na ttu,
sa nu uvuvurr.
30 Ususa umaku ba ayamba wa,
na ttu meme,
sama nu uvuvurr.
31 Mre uzayirr nu utarr wa a ba ma na ttu.
Na ko na meme yo aba atangba mi a garr ma na kɨ,
ayamba wa a si ngri ku uyirr mi ambarr hen.
32 Ni ikikre yi,
ayamba mi ni ttu.
33 Da ki inta,
na azhibarr wa nggo abi kɨ ba taka tasi,
uwatanggo taka gri ayamba wa,
nggo aba atangba mi a garr wa?”
34 Yesu ddu ba di,
“Ima ku anishirr bi ingbingbru ba a di garr,
na ba garr.
35 Uwa a taka si si meme yo na ase ka so nga ka hen.
Abangga ba nggo Abachi kye i wre aba bu ka tasi na ase akama,
ni wre aba bu ka so tsitsirr,
a si taka garr zizo hen.
36 Na si taka kɨ zizo hen.
A taka zzu nâ ta si abitu ba Abachi ba nu unkplassu.
A taka sa amumarr ba Abachi,
nggo Abachi taka du ba tasi ni ibe,
na du ba so tsitsirr.
37 Jiji mu,
Abachi ta abi kɨ ba si.
Musa tsarr da abi kɨ ba taka tasi na gru so tsitsirr.
Nu unto ku nggo ijiji yi i kparri,
Musa à da di Atiko nggo a si,
‘Abachi a Ibrayi,
na Abachi a Ishaku,
na Abachi a Yakubu.’
38 A si Abachi a abi so tsitsirr,
na si si Abachi a abi kɨ hen.
Ima i tsarr di inta wemi ni ikye i Abachi,
i so tsitsirr.”
39 Abitsarr na Are abanu ba a gru re di,
“Unitsarr,
ida imuwa inggi yi i si ure ujiji!”
40 Bazhi ni ima,
undurr a si zhi Yesu inkindirr zizo hen.
Izhi ni itu i uvuvurr a Doda
41 Yesu zhi ba di,
“Anggi mu du anishirr a da di Kristi wa à su uhanma a Uttu Doda?
42 U Doda na nkpama à charr nu Ungbamvu ku Asarr ka Igbyarr Asa ku di:
“ ‘Atiko Abachi à ddu Atiko mungga wa di:
“Ji so nu ungo ri umungga
43 ni di ingga na abi karr ùwà ba
ki inkindirr yi nggo ùwà ta vu aza muwa sa na ba.’ ”b
44 Uttu Doda ki itu ima a yo ma ki ‘Atiko.’
Kristi wa ka na kingginggi na kaki ku Doda uhanma?”
Igba utu i Yesu ni itu i abitsarr Are ba
45 Nggo anishirr ba ko shirr ku atu,
Yesu ddu abiga ma ba di,
46 “Imba na ni bu kye abitsarr Are ba.
Nggo di zharr izirr ni inkinkru inkpinkpi kago,
na di zha da anishirr bi so chi ba na kuttu ba nu udu,
na di zha into inkpinkpi nu uki ku issubi ku,
tuku iso ni ichi ni into i iga.
47 Anishirr angga ba di ka amba ba ako mri,
na vu ba kpa àko ambarr wa.
Na di barr ta anko,
wre ku anishirr a bu kye da aba a hi Abachi kakami!
Abachi ta ki anishirr abama iha mri abanu ba!”