Uvurr iko ukrizhizhi wa
16
1 Yesu da ku abiga ma ba ure unggo ku di,
“Ugo numa nggo se nu ungo.
Na se na ankpye a amirr iko,
nggo di kye ku ashiki ama ka.
Ugo wa à wo di uvuvurr iko wa di varr azo ama ka hre na anko ndanda.
2 Nggo na yo ma rri ku ddu ma di,
‘Ingga wo da angginggi ni itu muwa?
Gri angbamvu ka nggo ùwà charr aseki ka nggo ingga du ku ùwà i nga namri,
di ingga ni kye.
Ùwà yo si ta su uni gri ki ingga aseki mungga ka zizo hen.’
3 “Uvurr iko wa à ri amarr na ddu ma di,
‘Akiko mungga à ta ku han ingga nu undu mungga ku.
Ingga ta na kingginggi?
Ingga nggo si su ukyekye nggo ingga ka do hen.
Ishisha ki ingga ni ku barr ma yi.
4 Ingga hi inkindirr yi nggo ingga ta na!
I ta si meme undu mungga ku ti kre,
ingga ta se ni ikpikpa,
nggo a taka di kpa ingga yo na ako ambarr wa.’
5 “Na yo anishirr ba nggo a ri ku ugo wa ahla ka na ayiyirr.
Na zhi uni ime̱me̱ wa di,
‘Uhla ku nggo ùwà ri ku akiko amungga wa u su ubirr nggo?’
6 “Uwa ddu ma di,
‘Ingga kpa uhla ku anye olivu impirr inkpinkpi ayirr yirr (100).’
“Uvuvurr iko wa à ddu uni ni uhla wa di,
‘Ji so ni charr hanhan mi di ayiyirr ane̱ (400) nu ungbamvu muwa ku.’
7 “Na yo unu uha wa mirri ku zhi ma di,
‘Ùwà na?
Uhla muwa ku u su ubirr nggo?’
“Uwa da di,
‘Umungga ku su ikiri abubwu ukrɨ uyirr (1,000).’
“Uvuvurr iko wa da ku di,
‘Charr abubwu ayiyirr atandarr (800).’
8 “Ni ikikre yi,
akiko a uvurr iko ni varr iki hre wa à gbyarr ku asa,
nggo à na undu uma ku krizhizhi mi.
I si meme yo nggo anishirr bi ingbingbru ba si krizhizhi ba ni na aseki ka ingbingbru ka mri anishirr abiga ba Abachi ba.”
9 Yesu kuchi ni bre ba di,
“Ziza,
ingga ko da ki imba di,
ki ikpikpa na ashiki ka ingbingbru ka,
wre ba a ti ka kre aba ta kpa ùwà ni iko i iso sese yi.
10 “Undurr wanggo nggo à ti kpanye na ku ni gri inkindirr ivutsa,
aba ta kpanye na ku ni gri inkpi.
Undurr wanggo nggo à ti si kpanye na ku ni gri inkindirr ivutsa hen,
aba si ta kpanye na ku ni gri inkpi yi hen.
11 Meme nggo,
imba ti si hi achi ka gri iki i ingbingbru yi hen,
imba ta na kingginggi ni gri iki inggi yi nggo i si i unkplassu?
12 Imba ti si hi gri inkindirr yi nggo i si i undurr unuma hen,
unggonggo ta ni imba imba yi?
13 “Uvuvurr iko uyirr ka si na undu ku atitiko aha hen.
À ta karr uyirr wa na ta kpanye nu unuma wa.
À ta kru isisu i uyirr na ta kà uyirr wa.
Na anko ayiyirr ama yo,
ùwà ka si ba itu imuwa ni undu ku Abachi tuku izha inklo narrnarr hen.”
Are ka Yesu numa ka
14 Nggo anu Farrisi ba wo are angga ka namri,
na sarr Yesu,
nggo a hi da aba mi zharr inklo.
15 Yesu ddu ba di,
“Imba yo atu amba wa di imba ngga si abi na wre na ashishi ka anishirr.
Abachi mu hi isisurr imba yi.
Inkindirr yi nggo anishirr bre yi surr na amu,
ima yo si inggi yi nggo Abachi à kà yi.
16 “Anishirr a di kru isisu i Are ka Musa ka na angbamvu ka abi kpa are ka,
nga ni ma ni ivi yi nggo Yohana uni zzu na amasirr wa à ku nggurr surr.
Bazhi ni ima yo aba a gru di da Ure ku wre ku ni itu i Ittu Abachi yi.
Anishirr shishemi a ko ta ukpa da aba ta mirri ni ittu yi.
17 Meme mi,
ure ku Musa ku u se.
A si inkindirr ivintsɨ,
unkplassu ni ingbingbru inggi a bu ka nado,
mri nggo inkindirr ivutsa nu umi ku Are ka i bu sama nu ukyekye.
18 “Undurr wa nggo ti han ayamba ama na ku garr anuma,
uwa kpala na si uni zha amba.
Undurr wa nggo ti garr ayamba wa nggo a han wa,
uwa mi kpala na si uni zha amba.”
Ugo uni inklo wa tuku Lazarru
19 Yesu kuchi ni bre ba ni itsarr yi di,
“Ugo numa nggo a se nu ungo kakami na di surr iki i iwre ni i tsɨ anta.
Na se na aseki azizi kakami,
na su kpukpa na iga yo mre.
20 Ugo numa se zizo nggo a su uni iha i isa ima yi i ri Lazarru,
nggo ukpa umaku sa ankpa mi.
Aba di ba ma ni zu na aminko ka mirri ko ni iko i ugo nu ungo wa.
21 A di zha du uwa ta di vu imbimbru ila yi nggo ugo nu ungo wa ti ri na du inkpu.
Amiyo ba nga di re̱ ku ankpa ka.
22 “Uni iha wa a ttu,
abitu ba Abachi ba a gri ma hun ku zu ywhiywhirr ni Ibrayi ku.
Unu ungo wa ttu,
aba zzu ma.
23 Nggo a so nu abubo a iso abi kɨ wa,
na gɨ ashishi kye nu ussu na hi Ibrayi gbagbamu,
u Lazarru so ku na anga ayirr.
24 Uwa bwu angu yo di,
‘Aki mungga Ibrayi!
Kye iha mungga ni du Lazarru yo uvuvurr ungo na amasirr na tse̱ yo ki ingga ni irrirri di igbigbarr mungga yi su.
Kye,
ingga ko wo ivri kakami nu uru!’
25 “Ibrayi ddu ma di,
‘Uzumu,
ssu hi nggo ùwà di so ni ingbingbru yi,
ùwà se na ashiki ka ingbingbru ka shishemi.
U Lazarru a se na aseki andanda.
Ziza nggo,
Lazarru so me̱ nyarr,
ùwà so se ni ivri.
26 Meme mi,
inkpri udduddu i se ki inta na atsutsu nu ùwà.
Nggo abanu ti da aba ta cha ko nu ùwà ku,
aba ta cha chankarr.
Abanu nggo ti da aba ta cha nga zhi ni imba ba na nga ni inta ba,
aba ta cha ma chankarr.’
27 “Ugo nu ungo wa da di,
‘Ingga ko barr ùwà aki munta Ibrayi,
tu Lazarru kuma na amuya mungga ba ni iko i aki mungga.
28 Ingga se na amuyirr mungga a sa akywi.
Du Lazarru ku gba ba utu du ba si ka ni ki iha nu unto ku nggo ingga se hen.’
29 “Ibrayi ddu ma di,
‘Amuya amuwa ba a se na Are ka Musa ka tuku itsarr i abi kpa are yi nggo a charr,
nggo a ta gba ba atu.
Amuyirr muwa ba bu shirr atu ku itsarr imbarr yi.’
30 “Uni ungo wa à da di,
‘Aki munta,
Ibrayi!
Iya,
i nise ma ki ingga,
undurr nu umi ku a bi kɨ ba kakuma na aba,
aba ta wo ma na du ila ure imbarr yi.’
31 “Ibrayi ddu ma di,
‘A ta si ta wo Are ka Musa ka ni itsarr i abi kpa are yi hen,
aba si ta wo zizo hen,
ka undurr ka tasi na kuma na ba,
aba si ta kpanye hen.’ ”