Yesu du uni lo numa a wre
14
1 A si na Azhibarr a Isu numa nggo,
i Yesu ko ku ri ila ni iko yi ankpye numa nu umi ku anu Farrisi ba,
anishirr ba nggo a kri nabo gru so surr ku ashishi girr.
2 Ugo numa nggo aza ama ka na ango ka a si,
a à nga ni Yesu ku.
3 Yesu à zhi abitsarr Are ba na anu Farrisi ba di,
“I wre aba bu du unushirr a wre na Azhibarr a Isu wa,
ka a bi du ma?”
4 Aba so gbangbami.
Uwa yo ugo wa na du ma wre,
na du ma kuma.
5 Na ddu ba di,
“Unggonggo alando ka uvuvurr alando amaka a jaku ni inkpri udduddu na Azhibarr a Isu wa,
uwa ka kà wa du?”
6 Aba si ddu ma inkindirr hen.
Iki itu nggi tuku igɨ itu
7 Yesu hi nggo abichirr ba nggo a yo ba ni iga yi a di zharr into i iso i iwre yi na abubo a iga wa,
na da ba assurre anggo wa di:
8 “A ti yo ùwà ni iga numa,
ùwà bu si narr ku ji so nu unto ku ankpinkpye ku hen.
Mi,
a yo ankpinkpye banu nggo a mri ùwà.
9 Ugo wa nggo yo imba ha mi ta ni ddu ùwà,
du ùwà bu gru ni nu ugo nggo wa abubo a iso wa.
Ishisha ta ki ùwà ni ku so na abubo avutsa wa.
10 Nggo a ti yo ùwà,
ùwà bu ku ji so na abubo a iso avutsa wa,
wre ku uni iga wanggo ta nga,
uwanggo ta ni da ku ùwà di,
‘Ukpamu,
gru ku ji so na abubo ankpi a iwre wa.’
Anishirr ba ta kye ùwà ssu nu ungo.
11 Undurr wa nggo ti gɨ itu,
aba ta nggurr ma yo nu ugo.
Undurr wa nggo à ti kà itu ima ta yo,
aba ta gɨ ma ki nu ussu.”
12 Yesu ddu ugo wa nggo a yo ma di,
“Ùwà ti na iga,
si yo akpukpambirr,
ka amuyirr,
ka amla mi,
ka abi girr bu ungo hen,
wre ku aba mi taka ni yo ùwà meme,
han ùwà unka ku.
13 Ùwà ti na iga,
ùwà bu yo abi iha,
aba ankpu aza na aba ankpu ango,
na aba akreshi.
14 Abachi ta yo ku ùwà angu azizi.
Nggo anishirr abama sama ni inkindirr i ka ni han ùwà,
Abachi taka han ùwà na azhibarr wa nggo à taka ta anishirr ba nggo a kye ba a sa azizi ba kasi.”
Assurre a iga inkpi yi
15 Uyirr nu umi ku abi so ri ndo ni Yesu ba ba à wo ure ku nggo Yesu da,
na ddu ma di,
“Abangga ba nggo taka so ni imburr inkpi yi na azhibarr a iga wa ni iko yi Abachi taka nyarr kakami!”
16 Yesu à ddu ma di:
“Ugo numa nggo à ta na iga,
na yo anishirr shishemi.
17 Nggo azhibarr wa ma,
uwa tu amirr iko ama ba di a bu ku da ku anishirr ba nggo a yo ba di,
‘Nga yi ki kye inta issubi ba!’
18 “Abichirr ba gru so da ivri imbarr na nkanka.
Uni ime̱me̱ wa da di,
‘Ingga re īlá,
i wre ingga bu ku kye yi.
Kpa iyi imungga yi.’
19 “Unu uha wa da di,
‘Ingga re ilando ido iwurr,
di ingga gri yi ku tsarr kye bari.
Kpa iyi imungga yi.’
20 “Unuma wa da di,
‘Ingga garr ayamba ahe̱he̱ ni ivi inggi yo.
Ingga si ta ko hen.’
21 “Uvurr iko wa kakuma ku da ku akiko ama wa,
akiko wa ki unfu na ddu uvuvurr iko wa di,
‘Narr huzzu ku ga anko kpinkpi ka na a atsutsu ka umi igbu ku,
ni yo abi iha,
na aba kpre aza,
na aba ankpunkpu ango,
na aba kreshi.’
22 “Uvurr iko wa à ddu ma di,
‘Ankpye,
inkindirr yi nggo ùwà da,
ingga i ka na yi ba,
i zizami into ki iso u nise ma.’
23 “Akiko ma wa à ddu uvurr iko wa di,
‘Kakuma na anko ka unddu ìgbù itsitsa yi,
ni ku turr ba du ba nga,
ni tsarr ssu ki ingga ni iko yi.
24 Ingga nggo ko da ku ùwà,
abangga ba nggo ingga yo ba ni ime̱me̱ yi,
uyirr mi si taka la ila imungga yi kye hen!’ ”
Inkindirr yi nggo unushirr ta na bari na si uniga Yesu
25 A sa azhibarr numa nggo,
akpa anishirr so ga Yesu.
Uwa kasarr na ddu ba di:
26 “Undurr wa nggo ti du uwa ta ga ingga,
na si kpanye ni ingga mri ana ayirr,
nu uwama,
na amarr ma,
na amuyirr aniru na amba,
ni itu ima hen,
uwa si ma uni ga ingga hen.
27 Undurr wa nggo ta si ba unkunkurr ku ikpa umaku na ga ingga hen,
uwa si ma uni ga ingga hen.
28 “Undurr wa nggo ti du uwa ta me iko,
uwa si ta ji so na bɨ inklo yi kye,
ka i ta ma,
ka i ta klonyarr bari hen?
29 A ta si na meme hen,
na gru zu ibarr i iko yi na du ime yi kukri na anko,
anishirr ba nggo ti ko sarr ba nabo na hi yi a ta me̱ ma.
30 Na da di,
‘Ugo nggo à du uwa ta me,
nggo na klonyarr na anko!’
31 “Ka,
ka du uttu numa nggo ta ko ni ta iku nu uttu numa,
na si ku so na han kye,
uwa na anishirr ukrɨ uwurr (10,000) ta ku ta iku nu uttu wa nggo se na anishirr ukrɨ iso iha (20,000) ku hen?
32 Uttu wa ti hi du uwa ka si tsi kpa na ku hen,
nggo a ti nise gbagbamu,
uwa ta tu anishirr ama ba du ba ku zha issubi na ku.
33 Na anko ayirr ama wa,
undurr wa nggo ta si nggurr ugo nu aseki ka nggo se na ka hen,
uwa si ma uni ga ingga hen.”
Assurre a ima yi nggo si marr hen
34 Yesu da ba zizo di,
“Ima i wre,
imarr ima yi ti ka nado,
a ta na yi kingginggi na du imarr yi i kanga?
35 I si ta se nu undu ku imimi mi hen,
na ka si tsu yi surr na atsu mi hen.
A ta ba yi ku kahre.
Undurr wa nggo ti se na atu ka iwo ure,
uwa bu wo!”