Du ila ure imba yi, wre ki imba bu si kɨ hen
13
1 Na azhibarr ama wa,
anishirr a se na ku,
na da ku Yesu nggo Bilatua à ngɨ anu Galili na azhibarr nggo a nga ni so han inina yi na ko to ayiyi wa na age̱ ka Abachi.
2 Yesu ddu ba di,
“Anu Galili ba nggo a ngɨ ba meme,
imba kye di abangga si abi la ure mri inkpu anishirr nu Galili?
3 Imba mi,
ingga ko da ki imba,
imba ta si kasarr,
ni du ila ure imba yi hen,
imba mi ta kɨ meme yo.
4 Abangga ba na anishirr awurr na atandarr ba nggo ugonka ku Silowa ku u ji ywhe ba na?
Imba kye di abangga si ndanda mri anishirr ba nu Urushalima na?
5 Ingga ko da ki imba i si si meme hen!
Imba ta si kasarr ni du ila ure imba yi hen,
imba mi ta kɨ meme yo.”
Assurre a ibwa ni kà iklo wa
6 Yesu gru da ba assurre anggo wa di:
“Na sese ugo numa nggo ttu ibwa ni ila ima.
Na ko ku di zha inkpinkpo yi,
ibwa wa si klo hen.
7 Ugo wa à da ku unu undu ama wa di,
‘Kye,
wanggo si ise itarr nggi nggo ingga di nga ni di zha inkpinkpo ibwa nu unkunkurr unggo ku,
u si klo hen.
Tse ku ta yo!
U ta kri na angginggi ni so harr abubo wa gigyemi.’
8 “Unu undu wa ddu ma di,
‘Du ku ma ni inarr bari.
Di ingga ya imimi surr kago ku ichi yi,
ni surr ku ingbarr i amuwu.
9 Unkunkurr ku ti klo ìmbrèyìrr,
i wre.
U ta si klo hen bari,
ùwà tse ku ta yo.’ ”
Yesu à du ayamba a so gbo gbi gbo wa a wre na Azhibarr a Isu wa
10 Nggo Yesu ku so tsarr ba nu uki ku issubi ku na Azhibarr a Isu wa,
11 ayamba numa nggo anazhi a ki ma ulolo,
uwa so di gbo gbi gbo ase awurr na tandarr,
na vu darr na à ka si gru ki tsa hen.
12 Nggo Yesu hi ayamba wa,
na yo wa na ddu ma da di,
“Ayamba,
ivri imuwa yi i wre ba!”
13 Na sa ungo na ku,
uwa gru na ukpa,
na gru kri ki kri,
na nyarr ku Abachi.
14 Ankpye nu uki ku issubi wa a ki unfu,
nggo Yesu à du ayamba wa wre na Azhibarr a Isu wa.
Na gru kri na ddu anishirr ba di,
“Inta se ni ivi itani i na undu.
Imba nga ni ivi ima yi ni kpa iwre imba yi,
ni si nga na Azhibarr a Isu wa hen!”
15 Atiko wa à ddu ma di,
“Imba abi na aseki wre ku anishirr a bu hi!
Imba si di ddu ilando ka ijaki imba yi zhi nu unto ku ri umbarr ku,
du ba ku so amasirr na Azhibarr a Isu wa hen?
16 Kye,
ayamba anggo wa su uhanma a Ibrayi,
nggo Isheta lo ma zu ki ase awurr na atandarr,
imba di ingga bu si ddu ma ttungo na Azhibarr a Isu wa hen?”
17 Ida ima yi i du ishisha ki abi karr ma ba.
Anishirr shishemi a nyarr ni iki iku ayisurr yi nggo Yesu a na yi.
Assurre a ingbingbi i mosita
18 Yesu à zhi ba di,
“Ittu i Abachi yi i si nâ ta si angginggi?
Ingga ta tsarr Ittu i Abachi kye na angginggi ku?
19 I zzu nâ ta si ingbingbi i mosita,
nggo ugo numa nggo gri ku ttu ni ila ima.
I zzu,
ni kaki ichi inkpi.
Aminche bi ingbingbru ba a ku na ako ni inggingga ima yi.”
Assurre a imbimbru iyisti
20 Yesu à zhi zizo di,
“Ingga ta tsarr ki imba angginggi kye ni Ittu i Abachi yi?
21 I zzu nâ ta si ayamba nggo à ba imbimbru ikpu ssu na agbugba na tsu iyistib surr imbimbru ikpu yi i gru si.”
Anko avutsa wa
22 Yesu ko kuma nu Urushalima,
na zzu di tsarr anishirr ba ga igbu inkpinkpi ni itsitsa yi.
23 Ugo numa à zhi ma di,
“Ankpye,
Abachi ta kpa anishirr ntsɨmi yo ttungo?”
Uwa ddu ba di,
24 “Ùwà mi bu ta ukpa ni rri ga anko avutsa wa.
Ingga da ku ùwà,
anishirr shishemi ta gru da aba ta rri kuma,
na si ta hi anko wa hen.
25 Nggo akikye ni iko wa ta gru ku han anko wa,
nggo imba ta kri nabo ni ta ko nggurr anko wa ni da di,
‘Ankpye,
bwu ki inta anko wa!’
“Uwa ta ddu imba di,
‘Ingga si hi inkla yi nggo imba zhi hen!’
26 “Nabo yo,
imba ta gru ko da di,
‘Inta i ri ni so ndo nu ùwà.
Ùwà i tsarr ni igbu imunta yi!’
27 “Uwa ta da di,
‘Ingga si hi inkla yi nggo imba zhi hen!
Imba chi share ni ingga ku,
imba bi na awurr!’
28 “Nabo yo,
imba ta yì,
ni ta nyirr nyirr,
nu nggo imba ta hi Ibrayi,
Ishaku,
Yakubu na abi kpa are ba Abachi ba ni Ittu i Abachi yi,
nggo a ta ddu imba glo!
29 Anishirr ta zhi na anza ambre tuku ni ingbahru.
Abanu ta zhi ni ikatu tuku ni ikashirr na nga,
ni so ni imburr imbarr yi ni iga ittu i Abachi yi.
30 Abanu nggo sa abi ime̱me̱ a ta kaki abu ikikre,
abi ikikre a ta kaki abi ime̱me̱.”
Yesu à vri ni itu i Urushalima
31 Nabo,
anu Farrisi ba nga ni ddu Yesu di,
“Gru share ni inggya.
Kye,
uttu Hirridu ko zha du uwa ta ngu ùwà.”
32 Yesu ddu ba di,
“Imba ko ku da ku inkindirr ima yi,
‘Ingga ko han izhi indanda huzzu,
ni ko du anishirr wre ari.
Na ambre,
ívri nggi,
ingga ta kre undu mungga ku.’
33 Ingga ta ko kuchi nu undu mungga ku ari,
ambre ni ívri.
I si ta wre a bi ngu uni kpa are nu unto numa nggo si su Urushalima hen.”
34 Yesu da di,
“E!
Urushalima,
Urushalima!
Imba nggo ngɨ abi kpa are ba,
ni di ta abitu ba Abachi ba na angbinta,
nggo a tu ba ni imba ba!
Inkpo ibirr nggi ingga zha issu amumarr amba ba bi,
nâ ta si nggo ayirr iviko di kye na ssu amumarr ama ba bi na angba ama ka.
Imba di kà!
35 Kye,
Abachi taka kà Uki unkpi ku Ibarr Abachi imba ku ni igbu imba wa.
Ingga ko da ki imba di,
imba si ta hi ingga zizo hen,
imba taka hi ingga na azhibarr wa nggo imba ta ko da di,
‘Uwanggo nggo nga ni isa i Atiko yi,
Abachi bu yo ku angu ka iwre.’c