Igba utu ni tu i ashishi aha
12
1 Na attuttu ama wa nggo akpa anishirr nu ukrɨ nu ukrɨ a huzzu shishemi na ko cha ikpa,
i Yesu ddu abiga ma di,
“Imba bu hi ndanda itsarr i anu Farrisi yi,
nggo i si i ashishi aha.
2 Inkindirr yi nggo a ti ttu yi zu sharri,
aba taka ni bwu yi la na azhi.
Inkindirr yi nggo ti na yi sharri,
a taka gri yi nga ni ihi i anishirr.
3 Meme nggo,
inkindirr yi nggo anishirr ti da yi sharri ni ibwu,
aba ta da yi huzzu na azhi du anishirr wo yi.
Inkindirr yi nggo uwa ti da yi zhazha nu uki,
a ta kpa yi du hantu ni ituki.
Undurr wa nggo imba ta kru isisu ima yi
4 “Akpukpamburr,
ingga da ki imba,
imba bu si kru isisu i abangga ba nggo a ta ngu ukpa ku yo mre,
na si ta na inkindirr mri meme hen.
5 Ingga ta tsarr imba undurr wa nggo imba ta kru ma isisu nggo.
Kru isisu i Abachi nggo se nu ukyekye ku ngu unushirr na turr ma yo nu uru.
Ingga ta da ki imba zizo,
Abachi nggo si ni ikru!
6 A si di vɨ ananddu akywi re angalanzirr aha hen?
Abachi si kpamusu nu uyirr nu umi umbarr ku hen.
7 Infunfutu imba yi mi i kri ni ibre mu namri.
Imba bu si ki isisu hen.
Kye,
imba mri ananddu ba nggo kri shishemi!
Ikpanye ni ika Yesu
8 “Ingga da ki imba,
undurr wa nggo ti bwu angu ama da du uwa ga ingga,
ingga Uvuvurr a Unushirr ta na ku meme yo na age̱ ka abitu ba Abachi ba.
9 Undurr wa nggo ti huzzu krizhizhi mi na kà ingga,
ingga Uvuvurr a Unushirr mi ta kà ma na age̱ ka abitu ba Abachi ba.
10 Undurr wa nggo ti da ure undanda ni itu imungga Uvuvurr a Unushirr,
aba ta nggurr zhi ku.
Undurr wa nggo ti da ure undanda ni itu i Izhi Iwre yi,
aba si taka nggurr zhi ku hen.
11 “Nggo ti gri imba kuma nu unto ku ibre amu na age̱ ka ankpinkpye ba,
ka na atuttu ba,
imba si ku ayisurr ni ri amarr ka inkindirr yi nggo imba ta da ni kpa atu amba ttungo nu unto kuma hen.
12 Izhi Iwre i Abachi yi i ta tsarr imba inkindirr yi nggo imba ta da.”
Assurre a ugo unazo wa
13 Ugo numa nu umi ku anishirr ku,
à ddu Yesu di,
“Unitsarr,
da ku uzumburr wa di a bu tsu iki yi nggo aki munta a ttu na kadu ki inta a ni ingga.”
14 Yesu ddu ma di,
“Ukpamu,
unggonggo na ingga ki uni bre amu ka uni ga ki imba iki?”
15 Na kuchi ni da ba di,
“Imba bu so gbye ni bu kye ni si na ki abi zharr inkindirr hen.
Undurr ka ti se na ashiki ka kinggi mi,
uwa si ta so sese hen.”
16 Yesu à da ba assurre anggo di:
“Ugo numa nggo à su nu ungo ni ikuchi yi,
na se ni ila iwre ikiri.
17 Ugo wa gru ko ri amarr ni isisurr ima di,
‘Ingga sa nu unto ku nggo ingga ta zu ikiri mungga yi.
Ingga ta na ki ngginggi?’
18 “Na ddu itu ima di,
‘Ingga ta hlo iwurr imungga yi nggarr ni me inkpinkpi mu nggo ingga ta zu aseki ni ikiri mungga yi.
19 Ni ta da ku itu mungga di,
“Ugo ni murrvu!
Ùwà se na aseki zizi nggo ùwà ta zu ma ase shishemi.
So su,
ni ri,
ni so,
ni nyarr ku itu muwa.’ ”
20 “Abachi ddu ma di,
‘Urrurru ùwà!
Ni ibittu inggi yi ùwà ta ttu.
Unggonggo ta na undu na aseki angga ka nggo ùwà zu?’ ”
21 Ni ikikre yi Yesu da ba di,
“I se meme yo na abangga ba nggo so turr aseki ka ingbingbru ka zu ku atu ambarr,
na sa ni inkindirr na age̱ ka Abachi.”
Iyo isisurr na Abachi ku
22 Yesu da ku abiga ma ba di:
“Imba bu si tsutsarr atu amba,
ni inkindirr yi nggo imba ta ri,
ka imba ta surr hen.
23 Iso tsitsirr i mri ila.
Ukpa u mri iki i surr.
24 Imba kye aminche ba nggo a si di do hen,
na si di hwa hen,
na sama na aki ka zu ikiri,
ka iwurr,
ka inzaba.
Abachi à so di nu ba iri.
Imba mri aminu!
25 Itsutsarr imba yi ka yo ki imba azhi yirr ni iso imba yi ni ingbingbru inggi yi?
26 Imba ti ma chankarr ni ivintsɨ ma mi nggo mri imba ina,
inkpinkpi yi mu na?
27 “Imba kye ugbyarr ku nggo di furr na ankpuji.
U si di na undu inkindirr hen,
na si di warr iki isurr ku atu ambarr hen.
Ingga ko da ki imba di,
Uttu Solomo nggo se na aseki shishemi,
a si se na iki isurr iwre na ugbyarr ku ijiji ku hen.
28 Sa Abachi nggo di ni agiga ka iki isurr.
Agiga ka nggo se ari,
ambre a ka kɨ,
aba ku yo uru na ka.
Nggo Abachi di na meme ku agiga mu,
uwa ta na kingginggi na si ta ni imba isurr hen!
Imba abi isisurr ivuntsɨ!
29 Imba si di tsutsarr atu amba gbami ni inkindirr yi nggo imba ta ri,
ka imba ta so hen.
30 (Anishirr bi ingbingbru ba di so yo isisurr imbarr yi na aseki ka ngga ka ma mi.)
Aki amba wa a hi aseki akama nggo imba so di zha ka.
31 Imba bu zha ittu ima yi,
uwa ta ni imba inkpu iki yi namri kye ma.
Aseki nu unkplassu
32 “Imba si ki isisu hen,
imba amumarr aminta.
Aki amba wa a kpanye du uwa ta ni imba ittu ima yi.
33 Vu aseki amba ka re,
ni ka inklo yi ga ku abi iha.
Ni na ku atu a imba into isurr inklo yi nggo i si taka ngahre hen.
Imba zu aseki amba ka nu unkplassu,
nggo a si taka kre hen.
Nabo,
unayi si ta ku ba hen,
idarr si ta ri hen.
34 Unto ku nggo aseki amba ka a se,
isisurr i imba yi ta se nabo yo.
Uvuvurr iko ni so kye anko wa
35 “Imba ssubi ku undu,
ni yo uru ni ingba imba yi,
36 ni na zzu nâ ta si amirr iko ba nggo so gbye anko a Atiko ambarr nggo ta kanga zhi nu unto ku ihru ayamba.
Nggo à ti nga ni nggurr ba anko wa,
aba ta gru bwu ku na wa hanhan mi.
37 Amirr iko abama ta sa abi nyarr nu nggo Atiko ambarr wa taka kanga na ni hi ba so gbye!
Ingga da ki imba,
a taka ttu ankru ama ankpi ka glo,
na taka ji so,
na ri na ba.
38 Amirr iko ba a ta sa abi nyarr kakami,
nggo a ti ni hi ba so ssubi,
ka à nga si ni ibittu,
ka ni igambre!
39 Imba mi hi di akikye ni iko ka hi azhibarr wa nggo unayi ta nga ni iko ima yi,
uwa ka si kpanye na du unayi wa mirri hen.
40 Imba mi bu so ssubi.
Kye ingga Uvuvurr a Unushirr ta nga na azhibarr wa nggo imba si ta hi hen.”
Uvuvurrko u ni yo isisurr, ka uni sa ni iyo isisurr
41 Biturr ddu Atiko wa di,
“Ùwà so da ki inta ngga,
assurre wa,
ka ùwà so da ku anishirr ba namri.”
42 Atiko wa à ddu ma di,
“A su unggonggo se nu uvuvurr iko ukrizhizhi nggo yo isisurr?
Uwa yo su wanggo nggo akiko ma wa ba ma yo ki ankpye ni iko yi,
di a bu gri iko yi na nu amirr iko banu ba ila na ankpu na ankpu.
43 Uvurr iko wama taka nyarr kakami nggo akiko ma wa à taka nga ni hi ma uwa so na undu ku wre ni iko yi.
44 Akikye ni iko wa à ta du ma kye iko yi namri.
45 Uvurr iko wa ti gru da di akiko ama wa ta so gbami bari na kanga,
na gru ko hlo amirr iko abanu ba,
aniru na amba ba,
na ri na so na hwa,
46 Akiko ma wa à gru nga na azhibarr wa nggo uvuvurr iko wa si hi hen,
na attuttu wa nggo a si so kye anko hen.
Akikye wa taka ni tse ma ki ankpunkpu aha,
na ta ki ma iha ndo na abi kà iwo ure abanu ba.
47 “Uvurr iko wa nggo hi inkindirr yi nggo akiko ma wa zha di a bu na ku na yi,
na kà ina yi,
a ta kpa ihlo kakami na amfarr.
48 Uvurr iko wa nggo si hi inkindirr yi nggo aki iko ma wa zha da a bi na ku hen,
nà ná inkindirr indanda,
a ta hlo ma meme.
Ihlo ima yi ta ma mi.
Abachi ta zha shishemi nu unushirr wa nggo Abachi nu ma shishemi nggo.
Uwanggo nggo a nu ma kri kakami,
a taka kpa kri kakami na ku.
Yesu gri iga ki na nkanka
49 “Ingga nye iyo uru ni ingbingbru yi.
Ingga kye i ka wre i ka rri ba!
50 Ingga se ni izzu na amasirra yi nggo ingga ta kpa yi.
Bazhi ziza,
ingga ta so se nu umi ku iha ka ku ma na azhibarr wa nggo ingga ta kpa yi.
51 Imba kye di ingga nye gri isu isisurr mu ga ki ingbingbru yi?
Iya!
A si si isu isisurr mu hen,
si iga ki na nkanka mu.
52 Bazhi ziza,
iko yi nggo se na anishirr akywi i ta ga ki nanka.
Atarr ba ta gru vi na aha ba ba,
aha ba ta gru vi na atarr ba ba.
53 Akiki ta gru vi na amumarr ambarr ba ba,
amumarr ta vi na akiki ambarr ba ba.
Ayiyirr ta gru vi na amumarr áníwá ba,
áníwá ta gru vi ku ayiyirr ba.
Ayimbarr ta gru ku ayamba a uzuma,
amba amumarr ta gru vi na ayiyirr ba aniru ambarr.”
Ihi i ivi yi
54 Yesu ddu anishirr ba wemi di,
“Imba ti hi akpa ka so gru zhi ni ingbahru,
imba di da di,
‘Ahru ta ku,’
ahru wa a ku jiji.
55 Imba ti wo unddunddu u go ni hun hi hun,
imba di da di issu i ki ywhiywhirr ba uwa si meme yo.
56 Imba abi na aseki wre ku anishirr a bu hi!
Imba di kye imimi yi,
ni kye akpa ka,
ni da inkindirr yi nggo i ta la.
Meme nggo,
angginggi di imba si hi uzirr ku ingbingbru ku ni ivi inggi yi hen,
nggo ingga se ni imba ba ziza.
Ssubi nu uni girr a muwa ku
57 “Angginggi di imba si di hla kye bari,
ni na inkindirr yi nggo i si iwre hen?
58 Undurr ti se nu ure ni itu muwa,
na gri ùwà ko nu unto ki ibre amu,
ùwà bu zha issubi na ku ni iko,
ni si du imba kuma nu unto ki ibre amu ku hen.
Ùwà ti kà,
uwa ta gri ùwà ku nu uni hla amu wa.
Uni hla amu wa ta kpa ùwà nu abi lo ukpa ba,
aba ta gri ùwà ku ttu nu uki.
59 Ùwà ta si han inkindirr yi nggo a zu ku ùwà tsatsarr hen,
uwa si ta du ùwà huzzu nabo hen.”