Itsarr i Yesu yi tuku ibarr
11
1 Na azhibarr numa nggo Yesu ku so barr nu unto numa.
Nggo à barr kre,
uyirr nu umi ku abiga ma ba a ddu ma di,
“Atiko,
tsarr inta nggo inta ta barr,
nâ ta si nggo Yohana a tsarr abiga ma ba.”
2 Yesu ddu ba di,
“Imba ti ta barr,
imba da ma mi:
“ ‘Ati munta,
du isa muwa yi i kurr wre;
du íttû muwa yi nga.
3 Ni inta ila iri munta yi ni ivivi yi,
nggo inta di zha.
4 Ni nggurr ila ure munta yi zhi ki inta,
nâ ta si nggo inta di nggurr zhi ku abi kpala ki inta ba.
Si gri inta kuma nu unto ki tsarr kye hen.’ ”
5 Yesu ddu abiga ma ba di,
“Ka du uyirr nu umi umba ku a gru kuma ni iko i ukpama na atsutsu ibittu,
na ku da di,
‘Ukpamu,
ni ingga uhla ku ankpinkpri unfonfo atarr ngga.
6 Kye,
ukpamu nggo à ko zhi nu uzirr na mirri ni iko mungga.
Ingga sama ni inkindirr iri nggo ingga ta ba nu ma ri!’
7 “Uwa wo ukpami wa à re nu umi uki mu di,
‘Si ttutsarr ingga hen!
A ka han anko ba.
Ingga na amumarr mungga ba,
inta ka ji kurr ba.
Ingga si ta gru ni nu uwa inkindirr hen.’
8 Di ingga da ki imba,
a ti du uwa si ta gru ni nu uwa unfonfo wa du uwa su ku ukpama mi hen,
uwa à ta gru ni nu ma aseki ka namri nu nggo à si kru ishisha hen,
na ka na so zhi ma gbami hen.
9 “Meme nggo,
ingga ko da ki imba di:
Imba bu zhi,
imba ta kpa;
zha,
imba ta hi;
nggurr,
aba ta bwu ki imba anko wa.
10 Undurr wa nggo ti zhi,
uwa ta kpa,
undurr wa nggo ti zha,
uwa ta hi.
Undurr wa nggo ti nggurr,
anko wa aba ta bwu ku.
11 “Unggonggo nu umi umba akiki à ka nu uzuma ìwǎ nggo à ti zhi ma ikikla?
12 Ka uzumi ka à zhi ùwà ihen,
ùwà nu ma ìlǎ?
13 Imba amimi mu di nu amumarr amba ba aseki azizi.
Aki amba wa nggo su nu unkplassu wa mu nggo à di ni Izhi Iwre yi ku abangga ba nggo ko barr ma ka si hi ini aseki mri meme hen?”
Yesu tuku izhi ndanda
14 Yesu ku han izhi huzzu ku ugo numa nggo izhi du ma si di re hen.
Nggo izhi yi huzzu,
ugo wa gru so re.
Anishirr ku ayisurr.
15 Abanu a da di,
“A su Belzebulu,
uttu ani inkindirr,
uwa yo nu ma ukyekye ku han ba huzzu ku.”
16 Abanu zha da aba ta tirr Yesu kye,
di a bu na inkindirr numa isisu nggo i ta tsarr ba di Abachi nggo à tu ma.
17 Yesu hi amarr ambarr ka nggo na ddu ba di,
“Anishirr bi ìgbù ba nggo ti ga akpa ki na nkanka,
na ko di tsi ni ikpa,
a si di ma ivi iha hen.
Uga ku nggo ti ga ki na nkanka u di jaku meme.
18 Anishirr bi Isheta ba ti ga kri na ko tsi ni ikpa,
ittu yi ta kri kingginggi?
Ingga da meme,
nu nggo imba da di ingga so han izhi yi ssuzzu,
di a su Belzebulu nggo ni ingga ukyekye ku na meme ku.
19 Ingga ti so han anazhi ba huzzu nu ukyekye ku Belzebulu,
abiga amba ba di han ba nu ku unggonggo?
Abiga amba ba mi da di imba da ndanda mi!
20 A su nu ukyekye ku Abachi nggo ingga di han izhi i ndanda yi.
Ima mi i tsarr imba di ittu i Abachi yi i ka nga ni imba ba ba.
21 “Unushirr ukyekye,
à ti zu atita ama ka itsi so gbye iko ima,
iki iko ima yi i ta kurr ku zizi.
22 Undurr ukyekye nggo à mri ma ti nga ni tsi na ku na mri ma,
uwa ta vu atita ama ka gri na kuma na vu iki i iko ma yi ga ku anishirr.
23 “Undurr wa nggo ta si si amungga hen,
uwa à karr ingga.
Undurr wa nggo ta si zi ingga ssu ikiri bi hen,
uwa si uni se kahre.
Ikanga i izhi i ndanda yi
24 “Izhi i ndanda ti huzzu nu ukpa ku unushirr,
i di zirr kuma ku zha unto ku iso su.
I ti ku zha lankarr,
i di ddu itu ma di,
‘Ingga ta kakuma ni iko mungga yi.’
25 Nggo i ti kakuma ni ku hi iko yi ikurr krizhizhi wre.
26 I di kakuma ku gri anazhi abanu atangba nggo a mri ma umimi,
aba ta ga ma ku so nabo.
Nggo a ti ku kuso kre ba,
undurr wa kaki ndanda mri ni ime̱me̱ yi.”
Inyarr izizi yi
27 Nggo Yesu ni so re,
ayamba numa nu umi ku anishirr ku à gru re di,
“Ayamba wa nggo a ngri ùwà nggo,
Abachi à yo ku uwa angu azizi!”
28 Yesu ddu ma di,
“Abangga nggo a wo ure ku Abachi ku na kpa ku na undu,
aba mi Abachi yo ba angu ka iwre mri meme.”
Izha aseki ka kagri
29 Nggo akpa anishirr wa kri kago Yesu,
uwa da ba di,
“Anishirr bi ivi angga ba a si agbugbu kakami!
A zha ihi ikagri.
Undurr si ta na ba na yi mri inggi nggo Abachi à na ku Yunanaa hen.
30 Na anko wa nggo Yunana a sa angba ku anu Nineve,
uwa si meme yo ingga Uvuvurr a Unushirr ta si ku anishirr ba ari ba angba.
31 Na Azhibarr a Ibre Ure wa,
Ayambab wa nggo su Uttu nu Sheba taka gru kri na ni imba ba ari ba ikpala.
Nggo à zirr zhi ni ìgbù numa gbagbamu,
na kuma du uwa ko iwo itsarr i bwu itu i Uttu Solomo yi.
Ingga ko da ki imba,
undurr numa se ni inggya nggo à mri Solomo.
32 Na Azhibarr a Ibre Amu wa,
anishirr bu Nineve a taka gru kri ni imba anishirr ba ari ba ba,
na ta da di imba i kpala.
Nggo a wo ure ku Abachi ku nu Yunana ku,
na kasarr ni ila ure imbarr yi.
Di ingga da ki imba,
undurr numa se ni inggya nggo à mri Yunana inkpinkpye!
Ingba ni la uru
33 “Undurr ka si yo uru ni ingba nu uru na ba ma sharri à ka si zu ma na ba agbugba ttu ma hen.
A ta ba ma sa nu unto ku nggo su tsa,
wre ku bu la kago ni iko yi na du anishirr ba kye hi.
34 Ashishi amba ka a su ku ukpa umba ku ingba nu uru.
Ashishi amba ka ti si azizi imba ta kye wre.
Nggo ashishi ka ti vri,
ukpa ku si ni ibwu.
35 Kri gbangba ni du uru imba ku la ni si du ibwu ki hen.
36 Ukpa umba ku ti ko la namri intankla iyirr mi,
i si se ni ibwu hen,
u ta la kago nâ ta si nggo a di yo uru ni ingba wa u di la ki imba nggo.”
Yesu glo anu Farrisi ba na abitsarr Are ba
37 Nggo Yesu bre are kama kre,
anu Farrisi numa a yo ma di a bu ku ri na ku.
Uwa mirri ga ma ku ji so na abubo a iri wa.
38 U anu Farrisi wa a ku ayisurr,
nu nggo Yesu ta ko ri sama ni ingla ango.c
39 U Atiko wa ddu ma di,
“Imba anu Farrisi ba di ngla ugo ku igbigba imba yi,
u nu umi ku imba sa amimi anishirr.
40 Arrurru imba!
A si sa Abachi uyirr uwama yo nggo na abi ka,
uwa yo na umi ku hen?
41 Imba nu abi iha ba aseki ka nggo se nu umi ku igbigba umba ku,
aseki ka tsatsarr ta ngla zzu ki imba na age̱ ka Abachi.
42 “Uje umba anu Farrisi,
nggo imba di nu Abachi uyirr nu umi ku uwurr nu umi ku aseki ka hin inyi,
ni kà ikpanye na Abachi ku,
ni si na uzizi hen.
Imba bi na aseki ka wemi ni si ttu inuma glo hen.
43 “Uje umba anu Farrisi,
imba di zha abubo a kuso ankpinkpye na aki ka issubi ka,
ni di zha di a bu chi imba ichi i ankpinkpye nu udu.
44 “Uje umba yi!
Imba si nâ ta si abe ngga,
nggo a si di ssu ka kye hi hen,
na du anishirr di zirr ba na ka si hi hen.”
45 Uyirr nu umi ku abitsarr Are ba à ddu ma di,
“Ùwà ti da meme,
ùwà marr inta mi kye na aba!”
46 I Yesu ddu ma di,
“Uje umba abitsarr Are!
Imba di vu iki irɨ sa ku anishirr na ago,
imba ku atu amba si ta na ivri ungo mi,
izi ba gri yi hen.
47 “Uje umba!
Nggo imba i ssu abe ka abi kpa are ba na wre nanka.
Abi kpa are ba nggo ábáchí ambirr a ngɨ ba,
imba me ba abe ka wre.
48 Meme nggo,
imba kpanye ku ábáchí ambirr ba da a na wre.
Ábáchí ambirr ba a ngɨ abi kpa are ba,
imba me ba abe ka.
49 Ni ima yo,
Abachi,
nu ukrizhizhi umaku,
à da di,
‘Ingga ta tu ba abi kpa are na abitu.
Aba ta ngɨ inkpu yi,
na ta ki inkpu yi iha.’
50 Meme nggo,
Abachi taka ni zhi imba anishirr ba ari ba ayiyi a abi kpa are ba we,
zhi ni ime̱me̱ i ingbingbru yi.
51 E-e,
ingga ko da ki imba anishirr ba ari ba,
Abachi taka ni zhi imba ayiyi a anishirr angga ba namri,
bazhi nu nggo a ngu Habila mu kuma nu nggo a ngu Zakarriyad nu Uki ku Abachi ku,
na atsutsu ka akikre ka ito nu Unto ku Iwre Sha Kakami ku.
52 “Uje umba abitsarr Are ba!
Imba i gri inkpe̱ ibwu anko i kuma ni iko i ihi i Abachi yi.
Imba si ta rri ko hen,
ni han anishirr ni mirri kuma!”
53 Nggo Yesu à share nu unto kuma,
abitsarr Are ba na anu Farrisi ba a re ku Yesu kago,
na gru so zhi ma aseki shishemi,
54 da aba ta hi anko wa nggo aba ta vu ma ni da inkindirr numa ndanda.