Yesu tu anishirr iso itangba na aha (72) ba
10
1 Nu ugo kuma Yesu hla anishirr iso itangba na ahaa (72) na tu ba huzzu na aha ha,
du ba bu kuchi kuma ni igbu yi ni into yi nggo uwa ta ko kuma na yi nggo.
2 Na da ba di,
“Ikiri inggi i wri kakami,
abu undu ba a su ntsɨmi.
Imba barr Akikye ni ikiri wa du ma turr abu undu huzzu shishemi du ba ni ssu ikiri bi.
3 Ziza nggo,
ingga ko tu imba zzu amumarr aminta ngga nu umi ku aniche.
4 Imba si gri ambu,
ka azo,
ka anggakpaza ki aha hen.
Si kukri ni so chi undurr na anko hen.
5 “Nggo imba ti rri ni iko i undurr,
imba bu da di,
‘Iso su ni iko inggi yi.’
6 Unushirr ni iso su nggo di kpanye na anishirr ba à ti se ni iko yi,
imba du ichi imba i iso su yi i kuma na ku,
undurr ti sama imba ba ichi imba i iso su yi ni kuma.
7 Imba so ni iko iyiyirr ima yi nggo a kpa imba yo,
ni ri ni so inkindirr yi nggo a ti ri na so na tsu ni imba.
I wre a bu han ku unu undu azadi ka undu ama ka,
ni si gru di sarr akonki hen.
8 “Imba ti mirri ni igbu aba kpa imba,
imba bu ri inkindirr yi nggo a zu ki imba na age̱.
9 Ni du abu lolo ba wre ni igbu wa.
Ni da ku anishirr ba nabo di,
‘Ittu i Abachi yi i si ywhiywhirr mi ni imba ba.’
10 Imba ti mirri ni igbu wa nggo a kà ikpa imba,
imba ka huzzu zirr ga anko ka umi igbu ka ni da di,
11 ‘Ihurr igbu imba yi nggo i so ki inta na aza,
inta ttu yi surr ki imba,
wre ki imba bu hi di Abachi taka ni ki imba iha.
Imba bu hi meme di:
Ittu i Abachi yi i si ywhiywhirr mi ni imba ba.’
12 Ingga so da ki imba di na azhibarr a ibre amu wa,
Abachi taka ki itito nu Sodomub ku mri igbu wa ma!
Ìgbù yi nggo i kà ibwu isisurr yi
13 “Uje umba Korrazi!
Uje umba mi meme Betsada!
Iki i ikagri yi nggo a na yi ni imba ba,
ka da a na yi nu Taya tuku Sido,
c ka si ma anishirr ba nabo a ka ku so na surr angbanja iki ka ivri isisurr ba,
na surr inturu ni itu,
na tsarr da aba a ka kasarr ni ila ure imbarr yi ngbangbamu.
14 Na azhibarr ibre amu wa,
Abachi taka ki itito na anu Taya tuku Sido ba mri imba.
15 Imba anishirr ba nu Kapanahu!
d Imba kye da Abachi ta gri imba hun kuma nu ussu?
A si ta na meme hen.
Iya!
A ta turr imba surr nu abubo a iso abi kɨ wa!”
16 Yesu da ku abiga ma ba di,
“Undurr wa nggo ti wo imba uwa so wo si ingga.
Undurr wa nggo ti kà imba,
uwa kà si ingga.
Undurr wa nggo ti kà ingga uwa kà undurr wa nggo à tu ingga.”
Ikanga yi iso itangba na aha yi
17 Anishirr iso itangba na aha (72) angga ba a kanga ni inyarr,
na da di,
“Atiko,
anazhi mi a wo inta,
nggo inta nggarr ito na ba ni isa muwa!”
18 Yesu ddu ba di,
“Ingga hi Isheta ko jaku zhi nu unkplassu zzu nâ ta si ìlà i inge̱.
19 Wo yi!
Ingga ni imba ukyekye nggo imba ta hun zirr na ànìwǎ,
na anila,
ni nu imba ukyekye ku nggo imba ta ba Isheta uni kà imba wa,
inggurr.
Inkindirr si ta ki imba hen.
20 Imba bu si nyarr di anazhi ba a wo imba hen.
Inyarr imba yi bu si nu nggo a charr asa a imba wa nu unkplassu nggo.”
Inyarr i Yesu yi
21 Na ankpu ama wa,
Izhi Iwre yi i du Yesu à si ni inyarr.
I Yesu da di,
“Aki,
Akikye nu unkplassu tuku imimi,
ingga nyarr ku ùwà,
nggo ùwà tsarr amumarr ba aseki ka nggo ùwà sha ka sharri ku abi bwu ashishi na abangga ba nggo a hi ibre angbamvu.
I si meme yo,
Aki mungga,
uwanggo yo si inkindirr yi nggo uwa nggo kpanye ni na yi meme.
22 “Aki mungga wa à ni ingga aseki ka namri.
Undurr si hi ka uvuvurr wa à su unggonggo hen.
Uwa sa Aki wa yo na nkpama à hi.
Undurr si hi nggo Aki wa se hen,
Uvuvurr wa yo na nkpama hi,
na abangga ba nggo Uvuvurr wa hla ba na tsarr ba na ku nggo.”
23 Yesu kasarr ko na abiga ma ba na anga yirr,
na ku da ba sharri di,
“Abachi à yo ki imba angu ka iwre,
nggo imba hi aseki ka nggo imba so hi ka ziza nggo!
24 Ingga ko da ki imba di abi kpa are na atuttu shishemi a zha da aba ka hi aseki ka nggo imba so hi ka,
na si hi anko wa hen,
na zha da aba ka wo aseki ka nggo imba so wo ka,
na si wo ka hen.”
Assurre anu Samarriya uni na wre wa
25 Unitsarr na angbamvu ka Are ka à gru kri du uwa ta tsarr Yesu kye di,
“Unitsarr,
ingga ta na kingginggi wre ki ingga bu kpa iso sese?”
26 Yesu zhi ma di,
“Ungbamvu ku Abachi ku da kingginggi?
Inkpi i ure yi i si da angginggi?”
27 Ugo wa da di,
“ ‘Kpanye na Abachi,
Atiko muwa wa ni isisurr iyirr,
ni izhi muwa iyirr,
nu ukyekye muwa ku wemi,
na amarr muwa ka namri’e;
ni ‘Kpanye nu uni girr amuwa nâ ta si nggo ùwà kpanye ni itu muwa.’f
28 Yesu ddu ma di,
“Uwa da ma.
Na meme yo,
uwa ta kpa iso sese.”
29 Unitsarr na Are wa zha di anishirr a bu hi du uwa di kru isisu i Are yi,
na gru zhi ma di,
“Unggonggo su uni girr amungga wa?”
30 Yesu ddu ma di,
“Ugo numa ko ji zhi nu Urushalima na ko kuma nu Jerriko,
abayi a zzu vu ma,
na kpa iki ima yi,
na hlo ma ki rrerre,
na ka ma du.
31 Nggo unikye a anu Yahuda numa so ga anko ama wa,
na ni hi ugo wa kurr na anko wa,
na zirr ni gigarr ka ga anga numa wa,
na kuma.
32 Uni zi undu nu Uki ku Abachi numa,
nggo zhi nu uga ku Levi,
à nga na ni na meme yo.
A ni ko ku klo kye ugo wa,
na kakuma meme.
33 U anu Samarriya numa à zirr uzirr uma mu na tsi ni ma nu ugo wa ku uwa kurr,
na ki itito na ku.
34 Na kuma na ku,
ku ba ma,
na hɨ ku ukpa,
na surr ku anye na ahig na ankpa ka,
na lo ku na ka nu upri inkru.
Na ba ugo wa ni sa ni ijaki ama wa,
na gri ma kuma nu unto ku nggo anishirr abi ko nu uzirr a ku di kurr na ri ila.
Na ku kye ma nggarr ambre.
35 Nggo ambre ka nggarr,
uwa zzu nu unikye abubo wa inklo azurrfa aha,
na da ku di,
‘Bubomi,
imba kye ki ingga na ku.
Ingga ta kanga na anko anggo wa,
ni ta ni han ku uwa inkindirr yi nggo ihun ni itu yi.’ ”
36 Ni ikikre yi,
Yesu zhi unitsarr are wa di,
“Ni ikye muwa,
uwatanggo nu umi umbarr ku atarr mi a su uni girr a ugo wa nggo abayi ba a hlo ma?”
37 Unitsarr na are wa da di,
“Uwanggo nggo na wre ku ugo wa nggo.”
Yesu ddu ma di,
“Uwa mi kuma ku na meme yo!”
Yesu kuma ni iko i anu Marrta tuku Maryamu
38 Nggo Yesu na abiga ma ba ko zirr na anko so kuma nu Urushalima,
na ku rri ni ivi igbu numa.
Ayamba numa nggo a yo wa di Marrta,
a so ni igbu wa,
na kpa ba gri kuma ni iko ima.
39 Na se nu uvayirr nggo a yo ma di Maryamu.
Maryamu ku ji so ku Atiko na aza,
na so wo itsarr ima yi.
40 U Marrta ki unfu di Maryamu à kà undu ku du ku uwa pempe,
na du uwa so na ku na ankpa ma.
Na kuma ku zhi Yesu di,
“Atiko,
i wre nggo uvamburr wa kà undu ku du ki ingga di ingga so na ku na ankpa mu?
Da ku du ma nga ni zi ingga undu ku!”
41 Yesu ddu ma di,
“Marrta!
Marrta!
Uwa zharr itsutsarr itu muwa na ashiki shishemi.
42 Inkindirr yi nggo i si izizi i si iyirr yo.
Uvambirr Maryamu à ttu inkindirr izizi ima yo,
nggo a si taka vu ma kpa yi hen.”