Yesu à tu abi ko na angu awurr na aha ba
9
1 Yesu à yo abi ko na angu awurr na aha ba ni inkla yirr,
na nu ba ukyekye ku han anazhi ndanda we,
na bu du abu ilolo a wre.
2 Na tu ba di a bu ku bre ku anishirr ure ku ittu i Abachi yi,
na bu du abu ilolo a wre.
3 Na ddu ba di,
“Imba si gri inkindirr ni huzzu kuma nu uzirr ku hen.
Si ba unflankurr ku yi ungo mi hen,
ka ambu,
ka ila,
ka azo,
ni si gri inkinkru iha hen.
4 Nggo imba ti rri ni iko yi nggo a kpa imba,
imba bu so ni iko ima yi ma na azhibarr wa nggo imba taka gru ni igbu wa.
5 Anishirr bi igbu ba nggo a ti kà imba,
imba ti ta share imba ttu ihurra yi na aza amba surr ba.
Uwama su ba inkindirr igba ba utu,
di Abachi taka ki ba iha.”
6 Abi ko na angu ba kuma ni igbu tsitsa yi kago,
ku di bre ba Ure ku wre ku,
na du anishirr wre ni ivri imbarr yi.
Isisu i Hirridu yi
7 Nggo Hirridu,
uni gri anga ka Galili wa à wo aseki ka nggo Yesu ko na ka,
na nggurr zarr,
nggo anishirr banu ko ku da ku di Yohana uni zzu na amasirr wa a tasi,
na se.
8 Abanu so da di Yesu à su Iliya uni kpa are a Abachi,
uwa mu nggurr huzzu.
Abanu da di Yesu su unuma nu umi ku abi kpa are bi kuchi ba yo à tasi zizo.
9 U Hirridu à da di,
“Yohana nggo ingga i ka du ba vu ma ttu ku itu ba.
Uwa su unggonggo,
nggo a so bre are ni itu yi zizo?”
Na gru so zha anko wa nggo uwa ta sa ashishi ni Yesu ku.
Yesu à ho anishirr ukrɨ ukywi
10 Nggo abi ko na angu ba a ku kanga,
na ni da ku Yesu inkindirr yi nggo aba ko ku na yi,
uwa yo ba na kuma ni igbu wa nggo a yo ma di Betsada,
nggo a ta ko kuso na akpambarr nabo.
11 Akpa anishirr wa wo unto ku nggo à ko na gru ga ma.
Uwa kpa ba,
na bre ba ure ni itu i Ittu i Abachi yi,
na du abi lo ba wre,
nâ ta si nggo a so zha.
12 Nggo azhi wa ta ko ku,
abi ko na angu ba,
aba awurr na aha mi (12),
a gru nga ni Yesu ku ni ddu ma di,
“Du anishirr ba kuma ni igbu itsitsa yi ni izzuzzu yi nggo se kago ni inggya,
hi da a ta ku hi ila na abubo ikurr.
Inggya a si nâ ta si ankpuji mu.”
13 Yesu ddu ba di,
“Imba ku atu amba,
imba nu ba inkindirr iri.”
Aba da di,
“Inta se na ankpinkpri unfonfo akywi (5) yo ni ikikla iha (2),
nggo iji inkpu.
Uwa zha di inta bu ku re ku akpa anishirr anggo ila?”
14 (Anishirr aniru ka ma ukrɨ ukywi (5,000) mu,
nggo a kri nabo).
Yesu da ku abiga ma ba di,
“Imba du anishirr ba ga so na ankla na ankla ki iso ikywi kywi.”
15 Abiga ma ba a na meme yo,
anishirr ba we a ji so.
16 Yesu ki ungo kpa ankpinkpri unfonfo akywi ka ni ikikla iha yi,
na kye hun ko nu ussu,
na nyarr ku Abachi,
na mɨ ka nu abiga ma ba,
di a bu kpa ga ku anishirr ba.
17 Aba ri shi na du ikpu imbimbru yi,
abiga ma ba vu yi ssu ni isisa iwurr ni iha (12).
Biturr nggarr Yesu la
18 A si na azhibarr numa nggo Yesu ko ku so barr na ankpa ma,
abiga ma aba yo a se na ku mre.
Uwa zhi ba di,
“Anishirr ba da di ingga su unggonggo?”
19 Aba ddu ma di,
“abanu da du uwa su Yohana uni zzu na amasirr,
abanu da du uwa si Iliya,
abanu da du uwa su unuma nu umi ku abi kpa are bu ngbangba ba,
nggo tasi.”
20 I Yesu zhi ba da di,
“Imba na?
Imba da di ingga su unggonggo?”
I Biturr da di,
“Ùwà yo su Kristi wa nggo zhi na Abachi ku.”
21 Yesu gba ba utu gbigbi di a bu si da ku undurr hen.
Yesu ada ba iha tuku ittu ima yi
22 Yesu da ba zizo di,
“Uvuvurr a Unushirr ta ki iha kakami.
Akikre anishirr ba,
na ankpinkpye abikye ba,
na abitsarr are ba ta kà ingga,
na ta ngu ingga.
U nu utarr wa,
Abachi ta ta ingga si.”
23 Yesu ddu ba wemi di,
“Undurr wa nggo ti zha du uwa ta ga ingga,
uwa bu kpamusu ni itu ima,
na di ba unkunkurr ku ikpa umaku ttuttumi,
na ga ingga.
24 Undurr wa nggo ti du uwa ta kpa itu ima ttungo,
uwa ta ttu.
Undurr wa nggo ti ba itu ima yi a ni ingga,
uwa si ta ttu hen.
25 Unushirr ta kpa angginggi nu nggo à ti se na aseki ka ingbingbru ka namri,
i ni ikikre yi uwa si taka kpa iso sese hen?
26 Undurr wa nggo ti kru ishisha mungga ni itsarr mungga yi,
ingga Uvuvurr a Unushirr mi taka ni kru ishisha ima yi,
nggo ingga taka nga ni inkpinkpye imungga yi,
ni inkpinkpye i Aki mungga yi,
na abitu abi wre ama ba.
27 Ingga so da ki imba di abanu ni inggya a taka hi ittu yi Abachi bari na kɨ.”
Ikasarr i Yesu yi
28 Nu ugo ku ivi itandarr nggo Yesu bre ba aseki angga ka,
uwa ba Biturr,
i Yohana tuku Yakubu,
na hun kuma ni igbre numa ko kuso barr.
29 Nggo Yesu ku so barr wa,
ashishi ama ka a kasarr,
iki isurr ima yi i là nzarrnzarr.
30 Aba kakye anishirr aha a kukri so re na ku.
Uwa à su anu Musa tuku Iliya.
31 Aba aha mi kri ni inkpinkpye,
na ni kri so re ni Yesu ku ni itu yi nggo a da di à ta ni ttu nu Urushalima.
32 Biturr na akpukpa ama bu zirr ba a ku kurr ina zzu nâ ta sa a ku mu.
Nggo a kasi,
na hi ila nzarrnzarr i Yesu yi.
Na hi anishirr aha ba,
anu Musa tuku Iliya,
aba so re ni Yesu ku.
33 Nggo anishirr aha ba a ta kuma na ka Yesu du,
Biturr ddu ma di,
“Ankpye,
i wre kakami nggo inta se nu ùwà ku ni inggya.
Inta ta na ki imba aburr atarr,
iyirr muwa,
iyirr ku Musa,
iyirr ku Iliya.”
(Na si hi inkindirr yi nggo à so da hen).
34 Nggo a ni so re,
akpa ji zhi nu unkplassu ni ttu ba nado.
Isisu ki abiga ma ba,
nu nggo akpa ka ji ni ttu ba nggo.
35 Aba wo ukorr zhi na akpa ka da di,
“Uwanggo yo su Uzumu wa,
nggo ingga hla.
Imba wo ma yi!”
36 Nggo ukorr ku ba ttungo,
aba hi Yesu kri na ankpa ma.
Ni ivi ima yi abiga ma ba a ji nga na ni ki ywi na si da ku undurr inkindirr yi nggo aba hi hen.
Yesu du uvuvurr ni izhi ndanda wa à wre
37 Nu uha wa,
nggo Yesu na abiga ma ba atarr mi a ka ji zhi ni igbre wa,
akpa anishirr nga ni ma na ku na anko.
38 Ugo numa nu umi ku akpa anishirr ku a du hantu di,
“Unitsarr!
Ingga barr ùwà,
kye uzumu wa nggo à si ki ingga ingbingbi iyirr ima yo mre.
39 Izhi ndanda nggi di tsutsarr ma,
ni du ma di hantu tankpami,
na di tsɨ ssu antinte na angu,
ni so di na ma ki undanda ttuttumi,
ni si ttu ma ttungo hen.
40 Ingga barr abiga muwa ba di a bu han izhi yi huzzu ku uvuvurr wa,
aba a han yi chankarr.”
41 Yesu ddu ba di,
“Imba bi sa ni iyo isisurr!
Imba ndanda anishirr!
Imba kye ingga ta di so sese mu nggi ni imba ba,
ni ka so di vu isisurr?”
Na da ku ugo wa di,
“Gri uzumi wa nye ni inggya.”
42 Nggo uvuvurr wa ta ko gru kuma ni Yesu ku,
izhi yi i ba ma gri ni nggurr kparr,
ni du ma tsɨ.
I Yesu nggarr ito ni izhi indanda yi ku na du uvuvurr wa wre,
na ka ma nu aki wa.
43 Anishirr ba wemi nggo kri nabo a hi inkindirr ima yi na ku ayisurr nu ukyekye ku Abachi ku.
Yesu da ba ittu ima yi zizo
Nggo anishirr ba ni ko ku ayisurr na aseki ka nggo aba a ku hi Yesu ni ko na ka,
uwa ddu abiga ma di,
44 “Imba bu si kpamusu ni inkindirr yi nggo ingga ta da ki imba ziza nggo hen!
A ta ba ingga Uvuvurr a Unushirr nu anishirr abi kà ingga ba.”
45 Abiga ma ba si hi inkpi i ure ima yi hen.
Abachi nggo ka inkpi i ure yi sharri ba.
Isisu ki ba ni zhi ma inkindirr ni itu yi.
Unggonggo sa ankpye
46 Abiga ma ba gru so ri anta ni ikpa du uwatanggo ta sa ankpye.
47 Yesu hi amarr ambarr ka,
na ba inkparr uvuvurr numa,
na du ma kri ku na anga yirr,
48 na ddu ba di,
“Undurr wa nggo ti kpa uvuvurr uvutsa ma mi ni isa mungga,
uwa kpa si ingga.
Undurr wa nggo ti kpa ingga,
uwa kpa su undurr wa nggo à tu ingga.
Undurr wa nggo su uvutsa kakami nu umi umba ku,
uwa yo sa ankpye kakami wa.”
Undurr wa nggo ta si kà imba hen, uwa à si amba
49 U Yohana da di,
“Ankpye,
inta i hi undurr numa nggo à ko han anazhi huzzu ku anishirr ni isa muwa,
na si se nu umi munta ku hen,
inta han ma di a bu du ma.”
50 Yesu ddu ma di,
“Imba bu si han ma hen!
Undurr wa nggo ta si kà imba hen,
uwa sa amba.”
Igbu numa nu Samarriya i kà ikpa Yesu
51 Nggo ivi yi i so nga nggo a ta ba Yesu hun kuma nu unkplassu,
uwa gru kpanye ni isisurr ima du uwa ta kuma nu Urushalima.
52 Na tu abitu abanu kuchi kuma ni igbu numa nu Samarriya,
di a bu ku ssu aseki ka bi ku namri.
53 Nu nggo abi igbu ba a hi krizhizhi mi di Yesu à so kuma nu Urushalima,
ima yo du anishirr ba nabo a si kpa ma hen.
54 Abiga ma ba,
Yakubu tuku Yohana a hi meme na zhi ma di,
“Atiko,
uwa zha di inta bu yo uru nggo zhi nu ussu du ku ji ni tu ba ngɨ?”
55 Yesu kasarr,
na nggarr ito na ba.
56 Mre i Yesu na abiga ma ba a kuma ni ìgbù numa.
Abangga ba nggo a da di aba ta ga Yesu
57 Nggo Yesu na abiga ma ba a vu anko so kuma,
ugo numa à nga ni ddu Yesu di,
“Unto ku nggo uwa ti kuma,
ingga ta ga uwa.”
58 Yesu ddu ma di,
“Anihon a se na ahon,
aminu a se ni ako,
ingga Uvuvurr a Unushirr sama nu unto ku ka itu sharri.”
59 Na ddu ugo numa wa di,
“Ga mi.”
Ugo wa da di,
“Ankpye,
di ingga ku so ni ka ba aki mungga zzu bari.”
60 Yesu ddu ma di,
“Du abangga ba nggo sa ni izhi iso sese nggo a si nâ ta sa abi kɨ a bu ko ku zzu ikpa ambarr.
Ùwà,
kuma ku da ure ku ittu i Abachi yi.”
61 Ugo numa ddu ma di,
“Ankpye,
ingga ta ga ùwà,
ùwà bu di ingga ku da ku abi iko mungga ba bari.”
62 Yesu ddu ma di,
“Uni do ni ilando wa nggo ti ko do,
na bu kakye ugo,
uwa si ta ma ina undu ni ittu i Abachi yi hen.”