Amba ba nggo a zi Yesu
8
1 Nu ugo ku ivi ima,
i Yesu gru kuma ku di zirr kago ni igbu inkpinkpi ni itsitsa yi,
na ku di bre ba Ure ku wre ku ittu i Abachi yi.
À gri abi ko na angu awurr na aha ba (12) na ku,
2 na amba banu meme,
nggo Yesu à du ba wre ni ivri imbarr yi,
na han anazhi ndanda huzzu ku abanu ba nu ukpa.
Uyirr nu umi ku amba ba a yo ma di Maryamu,
nggo zhi nu Magadala,
nggo Yesu à han anazhi ndanda atangba huzzu ku nu ukpa.
3 Unuma su Yuwana,
ayamba a Chuza,
ugo wa su uyirr nu umi ku ankpinkpye ba nggo a di na undu na ando a uttu Hirridu.
U Suzana,
na amba banu ba shishemi,
nggo so di zi Yesu na abiga ma ba na aseki.
Assurre a uni ttu ikiri wa
4 Anishirr shishemi a so nga ni Yesu ku,
zhi ni igbu yi kago.
Nggo akpa anishirr wa a nggurr bi ni ankla iyirr,
Yesu a bre ba assurre anggo di:
5 “Uni do numa a ssuzzu kuma ko ku hi ibibi ikiri ima.
Nggo a kuma ku so hi ikiri yi nggo,
i ingbingbi inuma yi i kuhre ga anko,
aba cha yi na aza,
aminche a ta yi ri glo.
6 Ingbingbi inuma yi i kuhre na adantto.
Uwa si nggo a amasirr a sama,
achi a ikiri wa a gru ta ko furr mre na ka kɨ.
7 Ibibi ikiri numa yi kuhre ni intto,
intto yi i furr ni harr ikiri di yi furr chankarr.
8 Ibibi ikiri numa yi i kuhre ni imimi izizi,
ni furr ni klo ingbingbi ayiyirr mri inggi uni do wa à ttu nggo.”
Yesu à bre kre ba nggo na nggarr angu ddu ba di,
“Uwanggo nggo ti si na atu ka iwo,
uwa bu wo.”
9 Abiga ma ba a zhi ma inkindirr inggi nggo assurre wa a da nggo.
10 Yesu à ddu ba di,
“A tsarr imba ihi aseki ka ittu i Abachi yi,
uwa ta sa abanu ba nanko,
ingga na undu na assurre nggo ni tsarr ba,
wre ba,
“ ‘a ti so kye mi,
aba si ta kye hi hen;
na a ti so wo mi aba si ta vu gri ni itu hen.’a
11 “Wanggo yo si inkindirr yi nggo assurre wa a tsarr nggo:
Ingbingbi ikiri yi su ure ku Abachi ku yo.
12 Ikiri yi nggo i kuhre ga anko wa nggo i sa abangga ba nggo a wo ure ku Abachi ku,
umimi wa a nga ni ka ku glo ni isisurr imbarr yi,
na han ba ni kpanye na kpa ikpa ttungo yi.
13 Ingbingbi ikiri yi nggo i kuhre ni imimi i adantto wa i si nâ ta si anishirr abangga ba nggo a wo ure ku Abachi ku na kpa ku ni inyarr.
Uwa a su nggo ure ku u si rri kurr ba ni isisurr ngbangba hen,
aba kpanye na sha kri ngbangba,
itsarr kye ti rri na ba mre aba jaku.
14 Uwa ta si ikiri inggi yi nggo i kuhre ni intto yi,
ima si nâ ta si anishirr abangga ba nggo a wo ure ku Abachi ku na kpa ku nggo,
ivri tuku aseki ka ingbingbru ka a nga ni han ba ni furr ki azizi.
15 Ingbingbi ikiri yi nggo i kuhre ni imimi izizi yi,
inggi sa abangga ba nggo a wo ure ku Abachi ku na vu ku gri ni isisurr izizi,
na kpanye na vu gri,
na kri karrkarr ma ni klo ingbingbi.
Assurre a uru ki la
16 “Unushirr ka si murr uru na gru ba agbugba ttu ingba ni la uru wa hen.
A ka si ba uru ku nggo so la ku zu na aza ka agudu hen.
Iya!
A ta ba uru ku sa ni inkindirr numa tsa,
na du ku la ku anishirr ba nggo so nga ni iko yi.
17 Inkindirr yi nggo a sha yi sharri nado a taka gri yi ssuzzu na ábì.
Inkindirr yi nggo a ka yi ttu sharri a ta bwu yi.
18 Uwa a si ni ima yo,
imba bu shirr atu zizi.
Undurr wanggo a se ni inkindirr,
a ta tsu yo ku zizo,
undurr wanggo a sama ni inkindirr,
aba ta vu ma kpa ivi inkindirr ntsɨ yi nggo a kye du uwa a se na yi nggo.”
Ayirr na amuyirr bi Yesu ba
19 Ayirr a Yesu na amuyirr bi Yesu ba a nga di aba a ta ni hi ma,
akpa anishirr wa a ttu ma nado,
aba ma chankarr ni ichi ki ywhiywhirr na ku.
20 Undurr numa ddu Yesu di,
“Anayirr muwa ngga na amuyirr amuwa ba a kri na bi da aba nye hi ùwà.”
21 Yesu à ddu ba di,
“Ayirr na amuyirr amungga ba a si abangga ba nggo a wo ure ku Abachi ku na na inkindirr yi nggo u da nggo.”
Yesu à du unddunddu ku u ku kurr
22 Azhibarr numa,
Yesu a mirri nu uddu ku amasirr na ddu abiga ma ba di,
“Di inta i kucha kuma nu ugugarr ki izzo amasirr ku.”
Aba gru mirri nu ddu ku na so kuma.
23 Nggo a so darr nu uddu ku na so kuma,
ina i vu Yesu.
Unddunddu unkpi gru so go kyekye mi ni so vu amasirr surr nu umi ku uddu ku,
u gru ta ko ji rri,
ittu i klo ba na ashishi.
24 Abiga ma ba ku a si ma di,
“Ankpye!
Ankpye!
Inta ta kɨ.”
Yesu à gru na nggarr ito nu unddunddu ku ku tuku ankinkirr ka amasirr ka.
Unddunddu ku u kukri ni go yi,
ankinkirr ka a ba ttungo,
amasirr wa a ba ki ywi.
25 Yesu à zhi abiga ma ba di,
“Ikpanye imba yi i se namo mu?”
Isisu ki ba,
aba a ku ayisurr na zhi ikpa di,
“Uwanggo su unggonggo?
A nggarr ito nu unddunddu ku tuku amasirr mi,
aba wo ma.”
Yesu à du ugo wanggo nggo à se ni izhi ndanda à wre
26 A kucha zhi na anga a Galili wa na kuma na anga ka igbu nu Gerrasa wa.
27 Nggo Yesu à ko huzzu nu uddu ku ma yo nu unddu ku amasirr ku,
na ma nu ugo numa zhi ni igbu wa,
izhi indanda i rri so ku nu ukpa.
Uwa à tanko ba ni di zirr ni ihorr,
na si di so ni iko mremremu hen.
À di so na abe.
28 Nggo ugo a hi Yesu,
mre na nggarr angu a yi na jaku ku na aza,
na du hantu di,
“Ùwà zha angginggi ni ingga ku,
Yesu Uvuvurr a Abachi Unkpi Kakami wa!
Ingga tsi ku ùwà ango,
si ki ingga iha hen!”
29 Ugo wa da meme nu nggo Yesu à ka da ku izhi ndanda yi di bu ssuzzu ku nu ukpa.
Ankpu shishemi izhi ndanda yi a di ba ugo wa nggurr.
Ni ima yo,
aba di vu ma lo na ache,
izhi ndanda yi di du ma tsɨ ache ka nggo a lo ma na ka na ango tuku na aza kahre na ssuzzu zirr kuma na ankla ka nggo anishirr a si do hen.
30 Yesu à zhi ma di,
“Isa imuwa yi i ri unggonggo?”
Uwa ddu ma di,
“Akpa”,
nu nggo anazhi shishemi a rri so na ku.
31 Anazhi ba tsi ku Yesu ango di a bu si han ba ku surr nu udduddu ku nggo u ta sama ni ikikre.
32 Akpa anikpama a so ri ni ine igbre yi.
Anazhi ba a barr Yesu di a bu du aba kuma ku rri na anikpama ba ba.
Yesu a kpanye ba ma.
33 Mre,
anazhi ba a huzzu nu ugo wa ku,
na ku rri ku anikpama ba,
akpa anikpama wa kru ji ni ine igbre yi,
na ku kuhre rri na amasirr na gu kuma.
34 Nggo abi so ho anikpama ba a hi inkindirr yi nggo i la,
na kru rri nu umi igbu ku na ga igbu itsitsa yi,
na so bre ure ku kago.
35 Anishirr huzzu nye ikye inkindirr yi nggo la.
Nggo a nga ni Yesu ku,
na ni hi ugo wa nggo anazhi ba huzzu na ku nggo,
uwa so hinga ku Yesu na aza,
na surr iki,
itu ima yi i si iyirr,
isisu ki anishirr ba.
36 Abangga ba nggo a ku hi nggo na kakuma ku da ku anishirr iwre i ugo wa nggo anazhi ba a di so na ku nggo.
37 Mre,
isisu ki anishirr ba na anga ka Gerrasa ka we,
aba barr Yesu di a bu huzzu share na anga kama.
Nggo Yesu rri nu uddu ku na ta ko share,
38 ugo wa nggo anazhi ba a ssuzzu ku nggo,
a tsi ku Yesu ango di a bu du uwa ga ma.
Yesu à kisa ku na ddu ma di,
39 “Kakuma ni iko ku bre ba inkindirr yi nggo Abachi a na ku ùwà.”
Ugo wa à kakuma kago umi igbu ku na so bre ba inkindirr inkpi yi nggo Yesu a na ku.
Yesu à du ayamba a iji ayiyi wa wre, na du uva a Jarru tasi
40 Nggo Yesu à kucha kakuma nu ugugarr ku izzo amasirr ku zizo,
anishirr ba nggo a kri ko kye anko ama wa a kpa ma na ango aha.
41 Ugo numa nggo a yo ma di Jarru,
à sa ankpye nu uki ku issubi ku igbu ku,
na nga ni jaku ku Yesu na aza,
na tsi ku ango,
di a bu ga uwa kuma ni iko ima,
42 du uva ama ta ko ttu.
Uva wa a si na ase awurr na aha,
na si ku ayirr wa uyirr wama yo.
Nggo Yesu à zzu so ga anko wa,
akpa anishirr wa a ma ma,
uwa à ma ittu unddunddu chankarr.
43 Ayamba numa a ki ase awurr na ha nu ulolo ku ji ayiyi.
A ka varr azo na abi fu ba chankarr ba.
44 Ayamba a rri ga akpa anishirr wa,
na nga nu ugo ku Yesu,
na ni sa ungo nu nzirrnzirr ku ankru ka Yesu ka.
Mre,
iji ayiyi yi i kukri.
45 Yesu zhi ba di,
“Unggonggo a sa ungo ni ingga ku?”
Anishirr ba wemi a kisa.
Biturr à ddu Yesu di,
“Ankpye,
ùwà ssurr akpa anishirr wa nggo a ttu ùwà nggo?”
46 Yesu a ddu ma di,
“Undurr a sa ungo ni ingga ku.
Ingga i hi ukyekye u ssuzzu ki ingga nu ukpa.”
47 Nggo ayamba wa à hi da a fo uwa hi,
na gru so wri kpakpa na ni jaku ku Yesu na aza.
Na da ku na ashishi ka anishirr ba,
inkindirr yi nggo i du uwa a nga ni sa ungo ku na ku nggo,
tuku nggo iji ayiyi i ba ttungo ku inkpo yirr.
48 Yesu a ddu ma di,
“Iviya,
iyo isisurr imuwa inggi du ùwà wre.
Kuma ni isu isisurr.”
49 Nggo Yesu a ni so re,
unitu numa a zhi ni iko i Jarru na ni ddu Jarru di,
“Si so tsutsarr unitsarr wa gbami hen,
uva mi wa a ka ttu ba.”
50 Yesu à wo meme nggo,
na ddu Jarru di,
“Si du isisu ki ùwà hen.
Yo isisurr yo mre,
uva wa a ta wre.”
51 Nggo à nga ni iko i Jarru yi,
Yesu à kisa ku inkpu anishirr yi ni rri ga ba yi,
na du ani Biturr,
i Yohana tuku Yakubu,
na aki tuku ayirr a uva wa du ba a rri ga ma.
52 Anishirr ba wemi a ko ba azhittu na yi uva wa hantu.
Yesu à ddu ba di,
“Si yì hen,
uva wa si ttu hen,
a kurr si ina mu!”
53 Aba hi du uva a ka ttu ba,
na me̱ Yesu mi me̱ mu.
54 Yesu a vu uva wa nu ungo na da di,
“Inkparr uva,
tasi!”
55 Mre,
izhi i uva yi ikanga,
uwa turr do gru kri ki kri.
Yesu ddu ba di a bu nu ma inkindirr a ri.
56 Akiki bu uva ba a ku ayisurr,
Yesu à nggurr ba,
di a bu si da ku undurr inkindirr yi nggo uwa na hen.