Yesu du uvurr iko a ankpye abi ta iku nu Roma wa wre
7
1 Nggo Yesu bre aseki ka kre ku anishirr ba,
na gru kuma nu Kapanahu.
2 Ankpye a abi lo ukpa nu Roma wa nabo,
a se nu uvurr iko nggo se gaga na ku,
uvurr iko wa à kurr ukpa kakami na ki ywhiywhirr ittu.
3 Nggo ankpye wa wo di Yesu se,
na tu akikre ni Yahuda da bu ko ku yo ma du nga ni du uvurr iko wa wre.
4 Aba ko ni Yesu ku,
ku so barr ma kakami da di,
“Ugo wa so zha ùwà kakami.
5 À kpanye na anishirr munta ba ba,
na à me ki inta uki ki issubi ku.”
6 Yesu à ga ba.
Nggo à ko ki ywhiywhirr ni iko yi nggo ugo wa so,
ugo wa tu akpambarr ba ni Yesu ku di,
“Ankpye,
si ki itu muwa iha ni irri nga ni iko mungga hen.
Ingga si ma ni du uwa bu rri nga nu umi iko mungga hen.
7 Ingga kye itu mungga kpachirr,
ingga si ma ni nga na age̱ muwa hen.
Kri nabo ni re uvurr iko wa ta wre ki ingga.
8 Ingga mi so nu ungo ku ankpinkpye mungga,
ni so gri abi ta iku banu na ango mungga.
Ingga ti tu unuma di kuma,
uwa kuma.
Ingga ti yo unuma di nye,
uwa nga.
Ingga ti da ku ugarr mungga wa di na inggi yi,
uwa à na yi.”
9 Yesu kukri na vu angu gri,
na kakye anishirr ba nggo so ga ma,
na ddu ba di,
“Ni Israila mi,
ingga nise hi unushirr ni yo isisurr ma mi!”
10 Abitu bu ugo ba kakuma ni iko yi ankpye abi ta iku wa na ku hi uvurr iko wa uwa ka wre ba.
Uvuvurr a ayamba na ako wa à tasi
11 Nggo Yesu huzzu kuma ni igbu wa nggo a yo ma du Neyi.
Abiga ama ba na akpukpa anishirr di ga ma.
12 Nggo à so mirri na anko a igbu wa,
na hi ba so gri iku yi ko izzu.
Uni ttu wa à su uwa uyirr wama yo ni ingri iyirr.
Ayirr ama wa si ayamba ako.
Anishirr bi igbu ba shishemi huzzu so zirr ndo na ayirr wa.
13 Nggo Atiko sa ashishi na ayamba wa ku,
itito ki ma,
uwa ddu ma di,
“Ba ttungo!”
14 Na zirr kuma ku sa ungo nu utakpa ku,
u abi ba iku ba kukri.
Yesu da di,
“Uvuvurr nze,
ingga du ùwà bu tasi!”
15 Uni ttu wa gru so,
na bwu angu na gru so re.
Yesu ka ma nu ayirr wa.
16 Isisu ki anishirr ba,
aba gru so nyarr ku Abachi na da di,
“Uni kpa are unkpi nggo gru ni inta ba!”
Na da di,
“Abachi nggo nga ikpa anishirr ama ba ttungo!”
17 Ure kuma ni itu yi Yesu u bwa kago na anga ka Yahudiya ka na abi girr ambarr ba.
Abitu bu Yohana ba
18 Nggo abiga bu Yohana ba ku bre ku inkindirr yi nggo Yesu so na yi,
nggo Yohana yo aha nu umi umbarr ku,
19 na tu ba di a bu ku zhi Yesu kye di,
“Ùwà yo su uwanggo nggo à taka nga wa,
ka inta bu kye anko a unuma mu?”
20 Nggo a ko ni Yesu ku,
na ko ku da ku di,
“Yohana uni zzu na amasirr wa yo di inta bu ni zhi ùwà di,
‘Ùwà yo su uwanggo nggo à taka nga wa,
ka inta bu kye anko a unuma mu?’ ”
21 Na attuttu ama wa Yesu du abi vri shishemi a wre ni ivri ambarr,
ni ilolo imbarr yi,
na abi ku anazhi ndanda,
na du aba kreshi shishemi a wre.
22 Uwa ddu abitu bu Yohana ba di,
“Imba kakuma ku da ku Yohana inkindirr yi nggo imba hi ni wo yi nggo.
Aba kreshi a wre,
aba akpre a gru zirr,
abi lo ishi mi a wre,
aba agbatu a wo are,
na abi kɨ mi tasi,
a bre ku abi iha Ure ku wre ku.
23 Abachi ta yo ku undurr wa nggo a kpa ingga ni isisurr iyirr angu ka iwre.”
24 Nggo abitu bi Yohana ba a kakuma,
Yesu gru ko bre ku anishirr ba are ni itu i Yohana di,
“Nggo imba di ko nu Yohana ku na ankpuji wa,
imba di kye di imba ko kye sa angginggi?
Itu ihihrua wa nggo a lo wa klo du ka so wri nu unddunddu?
25 Imba i ko kye angginggi?
Unushirr wa nggo surr iki iwre?
Anishirr ba nggo di surr iki inkpinkpi i atuttu,
na so me̱ nyarr,
na di so na akaba a uttu!
26 Da ki ingga yi,
imba i ko kye sa angginggi?
Uni kpa are?
E-e,
imba hi undurr wa nggo mri uni kpa are.
27 Yohana yo su uwanggo nggo Ungbamvu ku Abachi ku da di Abachi à da di:
“ ‘Ingga ta tu unitu mungga wa kuchi ku ùwà,
uwa à ta kuchi nga ni bu ssu anko bi ku ùwà.’b
28 Ingga so da ki imba,
Yohana à mri anishirr ba nggo ayamba nggo ngri.
Undurr wa nggo uwa yo su uvutsa kakami wa ni Ittu yi Abachi yi à mri Yohana.”
29 (Anishirr ba namri a wo Yohana.
Abi kpa inklo imimi mi a kpanye da Abachi à na wre,
ni ima yo aba du Yohana à zzu ba na amasirr.
30 U anu Farrisi ba na abitsarr na are ba nggo sa abi kri atu na kà iwo ku Abachi ure,
na si du Yohana zzu ba na amasirr hen).
31 Yesu ddu ba zizo di,
“Ziza nggo,
ingga ka da anishirr ba ari ba a zzu nâ ta sa angginggi?
32 A zzu nâ ta sa amumarr ngga so nu udu.
Na so yo ikpa di:
“ ‘Inta nggurr ki imba inggingga,
imba si rro hen!
Inta ba azhittu,
imba si yi hen!’
33 I Yohana uni zzu na amasirr wa nga,
na si so ahi,
ka ri unfonfo hen,
imba da di,
‘À se na anazhi ni itu.’
34 Ingga Uvuvurr a Unushirr nggo nga,
ni so ri ni so,
imba da di,
‘Kye ugo nggo!
A ri kpekpe,
na so na hwa,
na ki ikpikpa na abi kpa inklo imimi ba,
na abi la ure!’
35 Abangga ba nggo a kpanye nu ukrizhizhi ku Abachi ku a so na inkindirr yi nggo i tsarr di ukrizhizhi ku Abachi ku su jiji.”
Yesu ni iko i Sima, anu Farrisi wa
36 Anu Farrisi numa a yo Yesu di a bu ku ri ni iko ima.
I Yesu kuma ni iko yi na ku ji so na ta ko ri.
37 Ayamba numa nggo se nu umi ku igbu kuma,
à si ni ila ure na wo di Yesu nggo so ni iko i anu Farrisi,
na ba anye a hun ingba wre ssu na a azhizha wa nggo a na wa ni ingbinta yi nggo a yo yi di alabasta.
38 Na ka ba ku Yesu nu ugo na ni kuttu ku na aza,
na so yi ashishi surr ku Yesu na aza.
Na ki infunfutu ima yi hɨ ku ashishi wa,
na surr ku anye a ihun ingba wre wa na aza na ma anta.
39 Nggo anu Farrisi wanggo nggo a yo ma a hi meme na da ku itu ima di,
“Ka du ugo nggo su uni kpa are ujiji,
ka si hi da ayamba anggo wa,
nggo so ngu ma ango ka à su uni la ure hen!”
40 Yesu ddu ugo wa di,
“Sima,
ingga se ni inkindirr yi nggo ingga ta da ku uwa.”
Sima da di,
“Unitsarr,
da ki ingga.”
41 Yesu ddu ma di,
“Anishirr aha banu nggo a ri ku ugo numa uhla ki inklo.
Uyirr wa à ri ma ayiyirr akywi (500) mu ka ingbingbi dinarri.
c Uyirr wa iso ikywi (50).
42 Aba aha mi a sama na anko a ihan inklo wa.
Ugo wa à ka yi du ba aha mi.
Uwatanggo ta nyarr ku ugo wa sha?”
43 Sima da di,
“Ingga kye,
a ta su uwanggo nggo umaku u kri sha.”
Yesu ddu ma di,
“Ùwà da ma.”
44 Na kye kako na ayamba wa ku,
na ddu Sima da di,
“Kye ayamba nggo wa.
Ingga mirri ni iko muwa,
uwa si ni ingga amasirr a ingla aza hen.
Uwa ni ngla ki ingga aza ka na ashishi ama,
na hɨ ki ingga na ka ni infunfutu ima yi.
45 Ùwà si kpa ingga ni ma anta hen,
uwa nga so ma anta na aza mungga ka zhi nggo ingga mirri mu.
46 Ùwà si gri anye ni surr ki ingga ni itu hen,
uwa ni ngu ki ingga anye a ihun ingba wre na aza.
47 Ima yo,
ingga so da ku ùwà di a nggurr ila ure ima i kri mwe yi zhi ku,
ima yo du ma tsarr ikpanye i kri mwe inggi yi.
Undurr wa nggo ti nggurr zhi ku ntsɨmi,
ikpanye ima yi di su ntsɨmi yo.”
48 Nabo yo,
Yesu ddu ayamba wa di,
“Ingga nggurr ila ure muwa yi zhi ku uwa.”
49 Abanu nggo so ri na ku nggo,
gru so zhi ikpa toto di,
“Uwanggo su unggonggo na nggurr ila ure zhi?”
50 Yesu ddu ayamba wa di,
“Iyo isisurr muwa nggi kpa uwa ttungo.
Kuma ni isu isisurr.”