Izhi ni itu i Azhibarr a Isu wa
6
1 Yesu na abiga ma ba a so zirr ba ni izzuzzu i ikiri na Azhibarr a Isu wa,
abiga ama ba gru so mɨ ato a alikama wa so ngu ta.
2 Anu Farrisi banu a zhi ba di,
“Angginggi du imba so na inkindirr yi nggo Iba munta yi kisa di a bu si na yi na Azhibarr a Isu wa hen?”
3 Yesu zhi ba di,
“Imba nise bre inkindirr yi nggo uttu Doda à na nggo iyo i ki ma na anishirr ba nggo so zirr na ku?
4 Doda à rri ko nu uki ku Abachi ku na ku ba unfonfo wa nggo a gri ga ku Abachi à ta na tsu ga ku anishirr ama ba.
Ni iba munta yi,
a si abikye ngga a di ta uwama na nkpambarr.”
5 Ni ikikre yi,
Yesu da ba di,
“Ingga Uvuvurr a Unushirr nggo si Atiko a Azhibarr a Isu wa.”
Yesu à du ugo numa nggo ungo umaku u sharr kre a wre
6 Uwa a si na Azhibarr a Isu numa nggo Yesu gru ku so tsarr anishirr ba nu uki ku issubi ku.
Ugo numa nggo ungo ri umaku u sharr kre ku a rri so nabo.
7 Abitsarr na Are ba na anu Farrisi ba a rri kri nu umi uki ku,
na so zha anko wa nggo aba ta vu Yesu ni ìlà.
Na so kye ma girr mi,
di à ta gru du ungo ku u wre ku ugo wa na Azhibarr a Isu wa.
8 Yesu hi amarr ambarr ka na ddu ugo wa di,
“Gru nga ni ichi.”
Ugo wa gru ku kri ni ichi yi.
9 Yesu ddu ba di,
“Di ingga zhi imba:
Iba munta yi i da di inta bu na angginggi na Azhibarr a Isu wa?
Di inta bu na uzizi,
ka inta bu na umimi?
Di inta bu du unushirr so tsitsirr,
ka inta bu du ba kɨ?”
10 Na kye ba kago,
na ddu ugo wa di,
“Na ungo muwa ku.”
Uwa na ku.
Ungo ku u wre ku.
11 Aba vri isisurr na ku kakami na gru so zhi ikpa inkindirr yi nggo aba ta na ku Yesu.
Yesu hla abi ko na angu awurr na aha
12 Azhibarr numa nggo Yesu hun ku so barr Abachi ni igbre wa,
na ku so barr nggarr ambre.
13 Nggo ambre ka nggarr,
uwa yo abiga ama ba nggurr bi na hla anishirr awurr na aha ba na yo ba ki abi ko na angu.
14 Sima nggo a yo ma di Biturr,
nu uzayirr wa Andoro,
i Yakubu tuku Yohana,
i Filibu tuku Batolomi,
15 U Matiyu tuku Toma,
i Yakubu uvuvurr a Alifiyo,
i Sima nggo a yo di ugo nggo à se na amarr ka ako ambarr ka,
16 Judasi uvuvurr a Yakubu,
u Judasi Iskariyoti nggo na anko du ba vu Yesu.
Yesu tsarr na du anishirr a wre
17 Yesu na abi ko na angu ba a kaji zhi ni igbre wa ni kukri na abubo badada wa.
Akpa anishirr nga ni hi abiga ama ba kri bi ma nabo.
A zhi na anga ka Yahudiya,
ni igbu i Urushalima,
nu unddu inyi ku Taya nu Sido.
18 A nga da aba a nye wo ure ku Yesu ku na ku bu kpa iwre ni ivri imbarr yi.
Abanu nggo a se na anazhi a nga na ni wre.
19 Anishirr so ta kpukpa da aba ta ku sa ungo na ku,
nggo a so hi ukyekye ku ni huzzu ku nu ukpa,
na du ba wre wemi.
Inyarr ni ivri isisurr
20 Yesu kakye abiga ma ba na da di,
“Abachi à yo ki imba angu ka iwre,
imba abi iha zizami;
Ittu i Abachi yi si imba.
21 Abachi à yo ki imba angu ka iwre,
imba bi ki iyo zizami;
imba taka shi!
Abachi à yo ki imba angu ka iwre,
imba abi yi zizami;
imba taka me̱!
22 Abachi à yo ki imba angu ka iwre,
nggo anishirr kà imba,
na han imba,
na marr imba,
na bre are andanda na atu amba,
ni itu mungga Uvuvurr a Unushirr!
23 “Nggo a ti na ki imba meme,
imba bu nyarr,
ni me̱ nyarr.
Kye,
azadi amba ka kri kakami,
nggo a zu ki imba nu unkplassu.
Kye,
ábáchí ambarr ba a na ku abi kpa are mungga ba meme yo.
24 “A ti si imba nggo se ni iki ingbingbru yi zizami,
uje umba ku taka si kakami,
nggo imba ka kpa azadi amba ka ba!
25 Uje umba,
imba nggo so shi zizami.
Imba taka so ni ingaza!
Uje umba,
nggo so me̱ nyarr ziza nggo;
imba taka ni yì wuwu!
26 Uje umba,
nggo anishirr so gbyarr ki imba asa;
ábáchí ambarr ba mi a na meme yo ni itu i abi kpa are bi imu ba.
Imba kpanye na abi karr imba ba ba
27 “Ingga so da ki imba,
imba nggo so wo ingga:
Imba bu kpanye na abi karr imba ba ba.
Imba bu na wre ku abi karr imba ba.
28 Abangga ba nggo a marr imba,
imba bu yo ba angu azizi,
ni barr Abachi ku abangga ba nggo a na ki imba undanda.
29 Undurr ti nggurr ùwà nu unga uyirr,
ùwà ka numa ku sarr ku.
Undurr ti vu ùwà kpa ankru ankpi,
ùwà ba avutsa ka unuma kye.
30 Nu abangga ba nggo barr imba inkindirr.
Undurr ti ba inkindirr imba,
imba bu si ga ma ku kpa yi hen.
31 Na ku abanu inkindirr yi nggo imba zha di a bu na ki imba.
32 “Imba ti kpanye na abangga ba nggo kpanye ni imba ba,
imba ta kpa angginggi iwre?
Abi la ure ba mi di na wre ku abangga ba nggo kpanye na ba!
33 Imba ti na wre ku abangga ba nggo di na wre ki imba yo mre,
imba ta kpa angginggi zizi nu umi?
Abi la ure ba mi di na meme yo!
34 Imba ti ni uhla ku abangga ba nggo imba hi da taka han imba,
imba ta kpa angginggi zizi?
Abi la ure ba mi a di nu abi la ure uhla,
nu nggo a hi di a taka ni han ba!
35 Iya!
Imba bu kpanye na abi kà imba ba ba,
ni na wre ba.
Ni uhla,
ni si kye anko nggo a ta ni han imba bari hen.
Imba ti na meme,
azadi imba ka taka kri kaba.
Imba taka si amumarr ba Abachi Unkpi Kakami wa,
nggo uwa yo di na wre ku abi kà inyarr na agbugbu anishirr.
36 Imba bu si abi itito nâ ta si Aki amba wa,
nggo di se ni itito.
Ibre are
37 “Imba bu si bre ku abanu ila ure imbarr yi hen.
Abachi mi si ta bre ila ure imba yi hen.
Imba si vɨ abanu ni ila hen.
Abachi mi si ta vɨ imba ni ila ure hen.
Imba nggurr zhi ku abanu,
Abachi mi ta nggurr zhi ki imba meme.
38 Imba ti tsu ni abanu,
Abachi ta ni imba meme.
Imba ta kpa ssu pwi,
i ta kuhre awuwa.
Aba ta ni imba ssu na ango na kpa kpikpa,
na ba vaviva ki awuwa na age̱ amba.
Na agbugba wanggo nggo imba di tsarr ku abanu,
Abachi ta tsarr ki imba na ama yo.”
39 Yesu da assurre anggo zizo di,
“unakreshishi ka si gbu unakreshishi hen.
Unuma ti na meme,
aba aha mi ta kuhre nu udduddu.
40 Uvuvurr uni bre si di mri unitsarr ama wa hen.
Nggo uvuvurr ni bre wa a ti kre ibre yi nggo,
uwa ta si nâ ta si unitsarr ama wa.
41 “Angginggi du ùwà so kye uvu unkunka ku ni ishishi i uzumbirr yi,
ni si kakye unkunkurr ku nggo u harr ni muwa yi hen?
42 Ùwà ta na ki ngginggi ni da ku uzumbirr wa di,
‘Di ingga ttu ku ùwà unkunka ku ni ishishi’,
ni si hi unkunkurr ku nggo kurr ni ishishi imuwa yi hen?
Ùwà ni na aseki wre ku anishirr a bu hi.
Ttu unkunkurr ku ni ishishi muwa yi bari,
ùwà ta kye hi zizi ni ttu ku uzumbirr wa unkunka ku ni ishishi ima yi.
Unkunkurr ni inkpinkpo ima yi
43 “Unkunkurr ki iwre si di klo inkpinkpo indanda hen.
Unkunkurr undanda si di klo inkpinkpo iwre hen.
44 A di hi unkunkurr ku inkpinkpo yi,
nggo u klo nggo.
A si di ywhe ibwa ka ingo nu unkunkurr ki intto hen.
45 Meme yo,
unushirr uzizi à di gri inkindirr zizi zhi ni isisurr ima izizi yi.
Ugbugbu unushirr di gri amarr ndanda zhi ni ndanda isisurr ima yi.
Angu di da inkindirr yi nggo i zhi ni isisurr.
Abi me ako aha ba
46 “Angginggi di imba so di yo ingga da ‘Atiko,
Atiko’,
ni si na inkindirr yi nggo ingga da ki imba hen?
47 Di ingga ta tsarr imba di,
uwanggo nggo ti nga ni ingga ku,
na ni shirr atu nu ure mungga ku,
na kpa ku na na undu,
à si kinggi.
48 A si nâ ta si ugo wa nggo ta me iko,
na ya ibarr ji kuma ni imimi bari,
na zu ibarr iko yi na angbinta.
Nggo inyi wa ssu garrza na ni nggurr ni iko yi,
i si battu hen,
nggo a me yi wre.
49 Undurr wanggo nggo ti wo ure mungga ku,
na si na undu na ku hen,
uwa si nâ ta si ugo wanggo nggo me iko ima yi sama ni ibarr iko yi.
Nggo inyi wa ssu,
na ni nggurr iko yi i ji jaku inkpu iyirr,
i jaku yi i si wawami!”