Yesu yo abiga bi me̱me̱ ba
5
1 Azhibarr numa nggo Yesu kri nu unddu ku inyi nu Genesareti wa,
anishirr shishemi a bi na ku,
di aba ta wo ure ku Abachi ku.
2 Uwa à hi iddu iha kri nu unddu amasirr ku,
nggo abi vɨ ikikla ba a ka yi zu na ko ngla azhizhi ambarr ka.
3 Yesu mirri nu uddu uyirr ku nggo su ku Sima,
a na da ku Sima di a bu gburr rri ni inyi wa ntsɨ,
Yesu rri so nu uddu ku na so tsarr anishirr ba ure ku Abachi ku.
4 Nggo a re kre ba,
na ddu Sima di,
“Turr uddu ku chi rri ko na amasirr a ita wa,
ùwà nu ukpami wa imba surr azhizhi ka ni vɨ yi.”
5 Sima da di,
“Ankpye,
inta gri undu zhi ni ibittu mu,
ni si vu inkindirr hen.
Ingga ta yo,
nggo ùwà da.”
6 Aba surr azhizhi ka,
na vu ikikla shishemi,
nggo azhizhi ka ki ywhiywhirr tsi hre.
7 Nggo aba yo abi girr ambarr ba nu uddu numa di a bu ni zi aba.
Aba ni vɨ ssu ni iddu yi ha mi,
nggo iddu yi ta ko ji zhi na amasirr wa.
8 Sima Biturr hi inkindirr ima yi na,
ji kuttu na agbuzzu ka Yesu,
na di,
“Chi share ni ingga ku,
Atiko!
Ingga si ni ila ure mu!”
9 A da meme nggo,
aba wemi ku ayisurr na akpa ikikla wa nggo a vɨ.
10 Akpukpa ma bu Sima ba,
ani Yakubu tuku Yohana,
amumarr bu Zabadi ba,
aba mi a ku ayisurr meme.
Yesu ddu Sima di,
“Si di isisu ki ùwà hen.
Bazhi ziza nggo,
ùwà taka di vɨ anishirr.”
11 A turr iddu yi ku zu nu unddu inyi ku,
na ka aseki imbarr ka du namri,
na ga Yesu.
Yesu du ugo ni ishi numa a wre
12 Nggo Yesu ni se ni igbu numa wa,
ugo numa se nabo nggo si uni lo ishi.
Nggo à hi Yesu,
na ji kuttu ni imimi na barr Yesu di,
“Atiko,
ùwà ta kpanye ùwà di ingga wre!”
13 Yesu sa ungo na ku na da di,
“Ingga kpanye!
Ziza ùwà wre ba!”
Ankpu ayirr,
ishi yi huzzu ku ugo wa.
14 Yesu gba ku utu di,
“Si da ku undurr hen.
Gri itu muwa ku tsarr unikyeb wa,
ni to ito yi nggo Musa à da,
wre ku anishirr bi hi du ùwà wre ba.”
15 Nu nggo Yesu gba ku ugo wa utu mi,
ure kuma ka ni bwa kago na anga ma wa mri ngbangba yi.
Anishirr shishemi a nga ni wo ma,
na ka bu wre ni ivri imbarr yi.
16 Yesu à di gru kuma ku barr na ankpa ma nu unto ku nggo su ywi.
Yesu du ugo wa nggo ukpa ku ttu ywi a wre
17 A si na azhibarr numa nggo Yesu so tsarr anishirr ba,
anu Farrisi ba na abitsarr Are banu a so nabo.
A zhi ni igbu yi kago nu Galili tuku Yahudiya,
abanu ba a zhi nu Urushalima.
Ukyekye ku Abachi ku rri ku Yesu nu ukpa,
nggo ta du abi lo ba wre.
18 Anishirr banu a ba ugo numa nu utakpa na nga.
Ugo wa nggo a ttu ga anga yirr.
Aba nurr da aba ta gri ma na rri ko ni Yesu ku.
19 Anishirr ba kri harr anko wa.
Aba si hi anko wa nggo aba ta ba ma na rri kuma ni iko yi hen.
Na kye,
na ba ma na hun ni ituki yi,
na ko ku ngri anchirr ka narrnarr nu unto ku nggo Yesu à so,
na to ma ji nu utakpa ku,
ni zu na atsutsu ka anishirr ba,
na age̱ ka Yesu.
20 Nggo Yesu kye iyo isisurr imbarr yi,
na ddu ugo wa di,
“Ukpamu,
ingga nggurr ila ure muwa yi zhi ku ùwà.”
21 Abitsarr Are ba na anu Farrisi ba gru so ri amarr di,
“Ugo nggo su unggonggo,
nggo so tsarr itu ima yi kye na Abachi ku?
Abachi yo na ankpa ma à se nu ukyekye ki nggurr ila ure zhi!”
22 Yesu hi isisurr imbarr yi,
na ddu ba di,
“Angginggi di imba ri amarr angga ka meme?
23 Uwatanggo tsɨ ki imba kakami,
ingga bu da di,
‘A nggurr ila ure muwa yi zhi,’
ka ingga bu da ku di,
‘Gru zirr’?
24 Ingga ta tsarr imba ari di ingga Uvuvurr a Unushirr se nu ukyekye ku nggurr ila ure zhi ku anishirr,
ni ingbingbru inggi yi.”
Na da ku uni lo wa di,
“Ingga du ùwà bu gru ba abubo a ikurr a muwa ni kuma ni iko!”
25 Ugo wa turr do gru,
ba utakpa nggo à di kurr na ashishi ambarr ka,
na kuma ni iko,
na so nyarr ku Abachi.
26 Aba wemi ku kri vu angu.
Isisu ki ba.
Aba gru so nyarr ku Abachi da di,
“Inta hi aseki ankpinkpi na ashishi munta ari!”
Yesu yo Levi
27 Nu ugo kuma,
Yesu gru huzzu kuma na ábì na ku hi uni kpa inklo imimi numa nggo a yo ma du Levi.
Uwa rri so na abubo a undu ama wa.
Yesu ddu ma di,
“Ga mi.”
28 Levi turr gru na kà aseki ka nggo a kurr nu uki du,
na ga ma kuma.
29 Levi à na ku Yesu iga inkpi ni iko ima.
Anishirr abi kpa inklo imimi ba shishemi na anishirr banu a se nabo.
30 Anu Farrisi na abitsarr ambarr ba a gru so zhi abiga i Yesu ba di,
“Angginggi di imba di ri ni so na abi kpa inklo i imimi ba na abi la ure ba?”
31 Yesu ddu ba di,
“Anishirr ba nggo sa akyekye si di zha uni ni ahun hen,
abi vri ngga di zha ma.
32 Ingga si nye yo abi sa ni ila ure mu hen,
ingga nga i yo abi la ure ba yo du ba kasarr ni ila ure imbarr yi.”
Izhi ni itu i ivu angu
33 Anishirr banu nga ni da ku Yesu di,
“Abiga bu Yohana ba di vu angu gri ttuttumi na so di barr riri mu,
abiga ba anu Farrisi ba mi di na meme yo,
amuwa ba so di ri na so mre.”
34 Yesu zhi ba di,
“Imba kye ka wre ikpikpa i unuru ayamba he̱he̱ yi bu so ni iyo nggo wa unuru a ayamba wa ni so na ba?
35 Azhibarr wa so nga nggo a taka ba unuru wa glo na ba bari,
aba taka vu angu.”
36 Yesu da ba assurre anggo wa di,
“Anishirr si di tsu upri inkru uhe̱he̱ ni warr sa ku ankru akuku hen.
A ta nga ankru ahe̱he̱ ka hre,
upri ankru uhe̱he̱ ku si ta kpa wre ku ukuku ku hen.
37 Na anko ayirr ama yo,
anishirr si di ba ahi ahe̱he̱ kasurr nu unggakpa ku zu ahi ukuku hen.
Uwanggo nggo a ti na meme,
ahi ahe̱he̱ wa ta tsi unggakpa ukuku ku nggarr na kuhre,
unggakpa ku u ta sama nu undu.
38 Meme nggo,
anishirr bu surr ahi ahe̱he̱ nu unggakpa ku zu ahi uhe̱he̱!
39 Undurr wa nggo ta so ahi akuku wa,
uwa si ta kpanye na ahe̱he̱ wa zizo hen.
A ta da di,
‘Ahi akuku wa a marr sha.’ ”