Itsarr Yesu kye
4
1 Nggo Yesu kazhi ni inyi nu Joda wa,
Izhi Iwre i Abachi yi i ssu ku nu ukpa.
Izhi yi gri ma ni rri kuma na ankpuji.
2 Nggo Umimi wa ku tsarr ma kye ki ivi iso ine̱ (40).
Ni ivi ima,
uwa si di ri inkindirr hen,
iyo ki ma kakami.
3 Umimi wa da ku di,
“Ùwà ti du ùwà su Uvuvurr a Abachi,
ùwà ka ingbinta inggi yi kaki unfonfo.”
4 Yesu à ddu ma di,
“Ungbamvu ku Abachi ku da di,
‘À si si ila inggi na nkpama unushirr ta ri na so tsitsirr hen.’a
5 Umimi wa ba Yesu gri kuma ni itu i igbre numa na tsarr ma ittu ingbingbru yi we.
6 Na ddu ma di,
“Ingga ta nu ùwà ittu,
nu ukyekye tuku iwre imbarr yi namri.
A ka ni ingga aseki akama namri ba.
Undurr wa nggo isisurr mungga ti kpanye na ku,
ingga ta nu ma na ka.
7 Iki inggi yi ta si imuwa namri,
nu nggo ùwà ti kuttu ni ni ingga inkpinkpye.”
8 Yesu à ddu ma di,
“Ungbamvu ku Abachi ku da di,
‘Ùwà bu kuttu ku Atiko nggo sa Abachi muwa ni ga uwa yo na nkpama!’ ”
9 Umimi wa ba ma na kuma nu Urushalima,
na gri ma ku sa ni ituki Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
na ddu ma di,
“Ùwà ti du ùwà su Uvuvurr a Abachi ùwà tu ji zhi ni inggya di ingga kye.
10 Ungbamvu ku Abachi ku mi da di:
“ ‘Abachi ta tu abitu ama ba
du ba ni ko ùwà kpa.b
11 Abitu ba ta gɨ ùwà na ango ambarr ka,
na si ta du ùwà ngri uza ni angbinta hen.’ ”c
12 Yesu à ka sa ku di,
“Ungbamvu ku Abachi ku u da di,
‘Si tsarr Atiko wa nggo si Abachi muwa kye hen.’d
13 Nggo Umimi wa tsarr Yesu kye na anko ka ngga ka wemi,
na ka ma bi azhibarr numa nggo uwa ti ka hi anko.
Yesu vu undu umaku nu Galili
14 Mre Yesu kanga nu Galili,
ukyekye ku Izhi yi Iwre ku u se na ku.
Anishirr ba wo ure ni itu ima yi kago na anga ama wa.
15 Yesu tsarr ba na Aki ka Issubi ka,
anishirr ba wemi gbyarr ku asa.
A kà Yesu anu Nazareti
16 Yesu kuma nu Nazareti nggo à furr.
Na Azhibarr a Isu wa,
Yesu kuma nu Uki ki Issubi ku,
nggo a di na meme zhe mu.
Na ku gru kri na ta bre nu Ungbamvu ku Abachi ku.
17 Aba ba ungbamvu ku Ishaya,
uni kpa are wa,
nu ma.
Uwa bwu ku na hi unto ku nggo a charr di:
18 “Izhi Iwre i Abachi yi i se ni ingga ku,
ima yo du Abachi hla ingga
di ingga bu ku da ku anishirr bi iha ba Ure ku wre ku.
Abachi tu ingga di ingga bu ku ddu abi kri ni iharr ttungo,
ni du aba akreshishi ba a hi abubo,
e
ni ku ddu abangga ba nggo a so ni itsutsarr ttungo,f
19 ni da ba di ivi iyo i nga ba,
nggo Atiko ta ni ddu anishirr ama ba ttungo.”g
20 Yesu chi ungbamvu ku,
na ka ku nu unu undu wa nu uki ki issubi ku,
na ji so.
Anishirr ba tsatsarr nu umi ku uki ki issubi ku so surr ku ashishi,
21 uwa à da ba di,
“Ari yo,
ankpi are angga ka nggo imba i wo nggo ingga bre,
a si are jiji.”
22 Aba wemi nggo a wo ma a bre are zizi ni itu ima yi,
na so ku ayisurr na ankpi are ka nggo a bre ka,
na da di,
“Uwanggo si su uvuvurr a Isuhu hen?”
23 Yesu ddu ba di,
“Ingga hi di imba ta da ki ingga assurre nggo wa di,
‘Unifu,
fu itu muwa.’
Imba ta da ki ingga di aseki ka nggo ingga i na ka nu Kapanahu ingga bu na ka ni inggya ni igbu mungga wa meme.”
24 Yesu da ba zizo di,
“Ingga so da ki imba di,
‘A si di kye uni kpa are ssu nu ungo ni igbu ama hen.’
25 Imba wo ingga yi,
amba ba ako a garrza ni Israila na ase ka Iliya,
uni kpa are wa,
nggo a so sama na ahru ki ase tarr ni ihwa itani.
Iyo i ki kakami kago na anga ka ma.
26 Abachi si turr Iliya ko nu unuma nu umi ku amba ba ako ba ni Israila hen,
na turr ma ko na ayamba na ako numa ku nu Zarrefa na anga ka Sido.
27 Anishirr shishemi ni Israila so ki iha ni ishi ni ivi i Ilisha uni kpa are wa,
uyirr mi nu umi umbarr ku si wre hen,
uwa su Nama anu Sirriya,
nggo Abachi du ma wre.”
28 Akpa anishirr wa nggo a rri so nu uki ki issubi ku anu Yahuda ku a wo ure ku Yesu ukuma na ki unfu kakami na ku.
29 Na turr gru gba Yesu huzzu ni igbu wa.
Na gri ma hun ko na anga yirr a igbre nu Nazareti wa,
da aba ta ku turr ma ji ni itu igbre yi wre ku a bu ji ku ttu.
30 Uwa ku gbuddu na angu ambarr ka na rri ba nu umi umbarr ku na kuma na ka ba du nabo.
Ugo ni izhi ndanda wa wre
31 Nabo,
Yesu kakuma nu Kapanahu,
igbu numa na anga ka Galili,
na ku di tsarr anishirr ba na Azhibarr a Isu anu Yahuda wa.
32 Aba ku ayisurr ni itsarr ima yi,
nggo à re kyekye mi zzu nâ ta si uwa nggo sa akikye nu ure wa.
33 Ugo numa nggo a se ni izhi ndanda,
na rri so na ba nu uki ki issubi ku,
na gru re hantu di,
34 “E-e!
Yesu anu Nazareti,
ùwà zha sa angginggi ni inta ba?
Ùwà nga i ngɨ inta mu ki?
Ingga hi ùwà!
Ùwà yo su Unushirr uni Iwre a Abachi wa!”
35 Yesu nggarr ito ni izhi yi ku di,
“Ba ttungo,
ni huzzu ku ugo wa!”
Izhi ndanda yi ba ugo wa gri ni nggurr,
ni huzzu kuma,
uwa si ngri ukpa hen.
36 Anishirr ba vu angu gri na so ddu ikpa di,
“Uwanggo sa angginggi?
Ugo nggo wa re kyekye mi na anazhi ndanda ba ba,
aba huzzu!”
37 Ure ki Yesu ku u bwa kago na anga ama wa.
Yesu du anishirr shishemi a wre
38 Yesu huzzu nu uki ki issubi ku na kuma ni iko yi Sima.
Ayimbarr a Sima wa à vri kakami na rri kurr nu uki,
aba da ku Yesu.
39 I Yesu rri ku kukri nu unddu ku abubo a kurr wa,
na ddu ivri yi di i bu huzzu ku.
Ivri yi huzzu ku jiji.
Uwa gru na zzu ba ila.
40 Ni ingbahru,
abangga ba nggo se na abi vri na nkanka a gri ba nga na age̱ ka Yesu,
uwa ni sa ungo na ba,
aba wre namri.
41 Izhi ndanda yi huzzu ku anishirr shishemi meme ni da di,
“Ùwà yo su Uvuvurr a Abachi wa!”
Yesu nggarr ito na ba,
na han ba ni re yi,
nu nggo aba mi hi du uwa yo su Kristi wa.
Yesu da ure ku Abachi ku na aki ka issubi ka
42 Na ambre bwu,
i Yesu à huzzu nu umi igbu ku,
na kuma nu unto ku nggo kurr ywiywimi.
Anishirr ba gru di zha ma,
na ku hi ma,
na da aba ta han ma ni kuma yi.
43 Uwa ddu ba di,
“Ingga ta ku da Ure ku Abachi ku ni igbu numa yi meme,
ima yo gri ingga nga.”
44 Na gru kuma di bre ba ure ku Abachi ku kago na aki ka issubi ka,
na anga ka Yahudiya ka.