Ure ku wre na angu ka Yohana uni zzu na amasirr wa
3
1 A si ni ise iwurr ni kywi (15) i ittu i Uttu unkpi wa nggo a yo ma du Tiberriyosi Siza,
ni ivi ima yi u Pontu Bilatu nggo a su ugona nu Yahudiya.
U Hirridu nggo so gri anga ka Galili ka,
uzayirr wa Filibu nggo so gri anga ka Ituriya ka tuku anga a Trakoniti.
Lisaniya nggo à so gri Abilene.
2 Ni ivi ima yo,
anu Anasi ngga tuku Kayafa a si abikye ankpinkpi ba.
Ni ivi ima yo zizo,
Abachi re nu Yohana uvuvurr a Zakarriya wa,
nu ankpuji wa.
3 Yohana gru di zirr kago anga ka inyi nu Joda wa,
na di da ku anishirr ba ure ku Abachi di,
“Imba bu kasarr ni ila ure imba yi ni di ingga zzu imba na amasirr,
da wre ku Abachi bu nggurr ila ure imba yi zhi.”
4 Nâ ta si nggo a charr nu ungbamvu ku uni kpa are wa Ishaya da di:
“Undurr so hantu na ankpuji wa,
‘Ssu anko wa bi ku Atiko wa.
Na wa ki ntto nggo a taka ni wre ku uzirr.
5 A ta turr imimi surr ttu adduddu,
na ta korr iga inki na agbre ki nggi.
Na ta na anko ka nggo a kachi ki ntto,
na ta na anko ki klon.
6 Anishirr namri ta hi ukyekye ku ikpa anishirr ttungo i Abachi yi!’ ”a
7 Akpa anishirr gru nga ni Yohana ku,
di a bu zzu ba na amasirr,
uwa ddu ba di,
“Imba inkirr i andanda ànìwǎ!
Unggonggo da ki imba di imba bu kru huzzu nu uje ku nggo Abachi ta turr nga ki imba?
8 Ziza,
imba bu na iki yi nggo i ta tsarr di imba kasarr ni ila ure imba yi.
Ni si gru so da na akpambirr di,
‘Ibrayi nggo sa Aki munta’ hen.
Ingga da ki imba,
Abachi se nu ukyekye ku nggo ka ka angbinta angga ka kasarr kì ku Ibrayi ahinhan ma!
9 Ibre amu i Abachi yi ku abi la ure ba i ta si nâ ta si nggo a ka iwra nggi nu uzhizhi ku unkunkurr ba.
Meme nggo,
unkunkurr ku nggo u si klo inkpinkpo iwre hen,
aba a ta tse ku ta yo,
na ta sarr ku tu nu uru.”
10 Anishirr ba zhi ma di,
“Meme nggo,
inta bu na sa angginggi?”
11 Uwa ddu ba di,
“Uwanggo nggo ti se ni inkinkru iha,
uwa bu ba ayirr ka nu undurr wa nggo sa na ka.
Uwanggo nggo ti se ni ila,
uwa bu sha nu undurr wa nggo sa na yi.”
12 Abi kpa inklo imimi banu nga di a bu ni zzu ba na amasirr,
na ni zhi ma da di,
“Unitsarr,
inta ta na sa angginggi?”
13 Uwa ddu ba di,
“Imba bu si kpa mri inkindirr yi nggo a di imba bu ku kpa hen.”
14 Abi ta iku banu gru nga na ku meme ni zhi ma di,
“Inta mi na?
Inta bu na ki ngginggi?”
Uwa ddu ba di,
“Si kpa inklo nu undurr ku nu ungbrengbre hen,
ka vu undurr ni imu mi hen.
Meme imba bu korr angba ni inkindirr yi nggo a di han imba.”
15 Anishirr a so di kye anko a uni kpa ba ttungo wa,
abanu gru so ta amarr di mi Yohana yo su Kristi wa.
16 Yohana ddu ba wemi di,
“Ingga zzu imba na amasirr.
Undurr numa so nga nggo a mri ingga.
Ingga si ma ni kuklo ni ddu ku anggakpaza ama ka hen.
A ta ni zzu imba ni Izhi Iwre yi tuku uru.
17 A gri umumu ku ze ikiri umaku,
nggo ta ni hwa ikiri yi,
na ta vu izizi yi ku surr ni iwurr,
na ta vu intinturr yi surr nu uru ku nggo u si di ka zhi hen.”
18 Yohana se na anko shishemi nggo à di bre ba Ure ku wre ku da anishirr ba bu kpa ku.
19 Yohana à glo uttu Hirridu,
nggo à garr Hirridiya,
ayamba a uzayirr wa,
nà na aseki numa ndanda shishemi.
20 Uttu Hirridu wa a na inkindirr numa ndanda zizo,
nggo a yo Yohana nu uki ku harr.
Izzu na amasirr i Yesu yi
21 Nggo à so zzu anishirr ba na amasirr,
na zzu Yesu meme.
Nggo Yesu à so barr,
unkplassu ku bwu,
22 Izhi Iwre yi,
zzu nâ ta si anddu,
i ji ni kuso ku.
Aba wo ukorr zhi nu unkplassu da di,
“Ùwà yo su Uzumu wa,
nggo ingga korr angba nu ùwà ku kakami.”
Ábáchí ma bi Yesu ba
23 Yesu à vu undu umaku nggo,
na se na ase iso itarr.
Anishirr ba yo ma du uvuvurr a Isuhu,
nggo su uvuvurrb a Heli.
24 Heli su uvuvurr a Matati.
Matati su uvuvurr a Levi.
U Levi su uvuvurr a Meliki.
U Meliki su uvuvurr a Janayi.
U Janayi su uvuvurr a Isuhu.
25 Isuhu su uvuvurr a Matataya.
U Matataya su uvuvurr a Emo.
Emo su uvuvurr a Nahumu.
U Nahumu su uvuvurr a Esili.
Esili su uvuvurr a Nagayi.
26 U Nagayi su uvuvurr a Mati.
Mati su uvuvurr a Matataya.
U Matataya su uvuvurr a Seme.
Seme su uvuvurr a Jose.
U Jose su uvuvurr a Joda.
27 U Joda su uvuvurr a Jowana.
U Jowana su uvuvurr a Resa.
U Resa su uvuvurr a Zerrubabe.
U Zerrubabe su uvuvurr a Sheyalitiye.
U Sheyalitiye su uvuvurr a Nerri.
28 U Nerri su uvuvurr a Meliki.
U Meliki su uvuvurr a Adi.
Adi su uvuvurr a Kosamu.
Kosamu su uvuvurr a Elimada.
U Elimada su uvuvurr a Err.
29 Err su uvuvurr a Joshuwa.
U Joshuwa su uvuvurr a Eliyeza.
Eliyeza su uvuvurr a Jorrimu.
U Jorrimu su uvuvurr a Matati.
U Matati su uvuvurr a Levi.
30 U Levi su uvuvurr a Simiyo.
U Simiyo su uvuvurr a Yahuda.
U Yahuda su uvuvurr a Isuhu.
Isuhu su uvuvurr a Jonamu.
U Jonamu su uvuvurr a Eliyaki.
31 Eliyaki su uvuvurr a Meleya.
U Meleya su uvuvurr a Mena.
U Mena su uvuvurr a Matata.
U Matata su uvuvurr a Nata.
U Nata su uvuvurr a Doda.
32 U Doda su uvuvurr a Jesi.
U Jesi su uvuvurr a Obedi.
Obedi su uvuvurr a Bowazi.
U Bowazi su uvuvurr a Salimo.
U Salimo su uvuvurr a Nashoni.
33 U Nashoni su uvuvurr a Aminada.
Aminada su uvuvurr a Adimini.
Adimini su uvuvurr a Ani.
Ani su uvuvurr a Hezroni.
Hezroni su uvuvurr a Perrezi.
U Perrezi su uvuvurr a Yahuda.
34 U Yahuda su uvuvurr a Yakubu.
U Yakubu su uvuvurr a Ishaku.
Ishaku su uvuvurr a Ibrayi.
Ibrayi su uvuvurr a Terra.
U Terra su uvuvurr a Naho.
35 U Naho su uvuvurr a Serrugu.
U Serrugu su uvuvurr a Rewu.
U Rewu su uvuvurr a Pelegi.
U Pelegi su uvuvurr a Eberr.
Eberr su uvuvurr a Shela.
36 U Shela su uvuvurr a Keyina.
U Keyina su uvuvurr a Afakadi.
Afakadi su uvuvurr a Shemu.
U Shemu su uvuvurr a Nuhu.
U Nuhu su uvuvurr a Lameki.
37 U Lameki su uvuvurr a Metusela.
U Metusela su uvuvurr a Inoki.
Inoki su uvuvurr a Jarredi.
U Jarredi su uvuvurr a Mahalale.
U Mahalale su uvuvurr a Kenani.
38 U Kenani su uvuvurr a Enoshi.
Enoshi su uvuvurr a Seti.
U Seti su uvuvurr a Adamu.
Adamu su uvuvurr a Abachi.