Ure ku wre ku nggo
Luka
à charr
Ure ku me̱me̱
A si charr isa i undurr wanggo nggo à charr ungbamvu unggo ku hen. Ni ima mi, inta i si ni inkindirr yi nggo i tsarr di a su Luka uni ni ahun wa yo à charr ungbamvu ku Luka ku. Luka à na undu nu ure ku nggo abangga ba nggo a hi na ashishi ambarr ngga a da tuku aseki ka nggo a bre ni itu i Yesu nggo a ni so tsitsirr tuku undu ku nggo à na.
Ungbamvu ku Ure ku Iwre unggo ku u zirr bi nu ungbamvu ku Indu i Abi kuma na angu ku. Ure umbarr ku tuku nggo a ssu angbamvu akama a charr nggo a di inta i hi di a su unushirr uyirr nggo à charr angbamvu akama aha mi, na charr ku undurr uyiyirr uwama yo, Tiyofilo (1:13).
Itu i ure i ungbamvu ku Luka ku i si ikpa ttungo i Yesu Kristi yi tuku inkindirr yi nggo à nga nye na yi. Ankla ka kye kakami ka nu ungbamvu ku a si (19:9, 10).
Ungbamvu ku u tsarr ni ikikre yi di Yesu à ttu na tasi nggo abiga ba a so di nyarr na di surr ashishi di ukyekye ku Abachi ku bu nga ni tsarr ssu na ba.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Ingri tuku imimarr lala i Yesu yi 1:1—2:52
Izzu na amasirr tuku itsarr kye i Yesu yi 3:1—4:13
Undu ku Yesu ku nu Galili 4:14—9:50
Undu ku Yesu ku na anko a ikuma nu Urushalima 9:51—19:27
Undu ku Yesu nu Urushalima 19:28—20:47
Ibre are ka inkindirr yi nggo i taka la ni ichi 21:1-38
Ittu tuku itasi i Yesu yi 22:1—24:53