Yesu na akaba a Bilatu
15
1 Ni gambre bwu,
ankpinkpye abikye ba,
na akikre anishirr ba,
na abitsarr na Are ba,
na Akaba anu Yahuda ba,
ndo nu uki ku we,
na ssubi.
Na yo ku Yesu ache,
na gri ma ga ku Bilatu (Uttu wa sa anu Roma nggo so gri ba na anga ka Yahudiya ka.)
2 Bilatu zhi Yesu di,
“Nggi su uwa mu su uttu anu Yahuda wa?”
Yesu kpanye ku di,
“Nggo uwa da.”
3 Ankpinkpye abikye ba a so di tto Yesu na are ki imu shishemi.
4 Bilatu zhi ma zizo,
“Uwa si ta da inkindirr hen?
Uwa si wo are ka nggo a gri nga shishemi ni itu muwa hen?”
5 Yesu si da inkindirr zizo hen.
I Bilatu a ku ayisurr.
A zu ku Yesu ittu
6 Ttuttumi ni Iga i Ivu Sarr yi,
Bilatu di ttu unushirr uyirr huzzu ni iharr,
wanggo nggo anishirr ba ti barr ni itu ima yi.
7 Ni ivi ima yi,
ugo numa a ri Barraba,
nggo a harr ma ndo na abanu nggo a tto itsi na di ngɨ anishirr.
8 Nggo,
akpa anishirr wa chinga na so zhi Bilatu inkindirr inggi yi nggo à di na ku aba ttuttumi nggo.
9 Bilatu zhi ba di,
“Imba zha di ingga bi ttu uttu anu Yahuda wa huzzu ki imba?”
10 Bilatu mi hi kakami nggo ankpinkpye abikye ba a gri Yesu ni nu ma,
na ttu ashishi na ku.
11 Ankpinkpye abikye ba ddu anishirr ba,
da ba di a bu du Bilatu ttu Barraba nggo nu ba.
12 Bilatu a zhi ba zizo,
“Angginggi ingga ta na nu uyirr wa nggo imba yo ma du uttu anu Yahuda wa?”
13 Aba da hantu,
“Kpa ma nga nu unkunkurr!”
14 Bilatu zhi ba di,
“A la angginggi?”
Aba du nu ukorr unkpi na so da di,
“Kpa ma nga nu unkunkurr ku!”
15 Bilatu zha du uwa ta su ku anishirr ba isisurr na ttu Barraba ttungo,
na ba Yesu nu abi ta iku ba,
da a bu hlo ma na gri ma ku kpa nga nu unkunkurr.
Abi ta iku ba asarr Yesu
16 Abi ta iku ba gri Yesu na rri kuma nu umi ku ando a ugona wa,
na yo inkpu i abi ta iku yi we.
17 Aba so sarr ma na surr ku ikpo ankru isisarr i uttu yi,
na nyarr intto turr ku ni itu ki anzɨ,
18 na kuttu na so chi ma di,
“Uttu anu Yahuda,
izhi muwa yi bu so sese!”
19 Na so hlo ma ba ni itu ni unflankurr,
na so ddu antinte surr ma,
na kuttu ku na agbuzzu da aba so chi ma.
20 Nggo,
a sarr ma kre,
na ttu ikpo ankru isisarr i uttu yi glo ku,
na ka angbanja iki ama ka surr ku,
na gri ma huzzu kuma nu unto ki kpa nu unkunkurr ku.
A kpa Yesu nu unkunkurr
21 Nggo a so gri Yesu ko yi kpa,
na zzu ma nu ugo numa nggo ri Sima,
aki a Alezanda tuku Rufo,
à sa anu Sirrene,
na so rri nga nu umi ìgbù ku.
Aba turr ma du ma ba unkunkurr ki kpa Yesu ku.
22 Na gri Yesu kuma nu unto numa nggo a yo ku du Goligota,
(a yo ku meme nggo da su Unto Ku Ukpahe (Uttuttu) Ki Itu.)
23 Nabo yo,
aba ku ni Yesu ahi wa nggo a zɨ na ahun ka nggo a ri mârra.
Yesu ka iso wa.
24 Mre na kpa Yesu nu unkunkurr ku,
na vu iki isurr ima yi ga.
Na turrb kye ku ikpa ka uwatanggo à ta kpa ankru atakangga.
25 Nggo si itirr ambrè,
aba kpa Yesu.
26 Na charr ikpala ima yi nggo a vu ma na yi di:
“UTTU ANU YAHUDA WA.”
27 Na kpa abayi banu aha ndo na ku ni inkinkurr i ambarr,
uyirr wa nu ungo ri,
uyirr wa nu ungo mla. [
28 Nu nggo yo Ungbamvu ku Abachi ku da jiji di,
“A bre ma surr nu umi ka bi ila ure.”]
29 Anishirr ba zzu di ga anko wa ba nabo,
na mɨ atu,
na so da are andanda ni itu ima yi di,
“Mhnn!
Uwa yo da du uwa ta ddu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
na ta me ku ni ivi tarr!
30 I-i!
Ziza,
ji nu unkunkurr ku ni kpa itu muwa ttungo ki!”
31 Ankpinkpye abikye ba na abitsarr na Are ka Musa ba a me̱ Yesu na re ni ikpa,
na da di,
“A hi aza ka ikpa abanu ttungo,
na si kpa itu ima ttungo hen!
32 Du Kristi wa nggo su uttu anu Israila wa,
bi ji nu unkunkurr ku zizami,
na di inta bi kye,
ni bi yo isisurr na ku!”
Aha ba nggo kpa ba ndo na ku à sarr ma meme.
Ittu i Yesu
33 Nggo,
azhi wa ga na atsutsu,
ibwu kri igbu wa namri,
nga ni itarr yi ingbahru.
34 Ni itarr yi ingbahru yi,
Yesu nggarr yi kpokpo na da di,
“Eloyi Eloyi,
lama sabachtani?”
A da di,
“Abachi mungga,
Abachi mungga,
angginggi du uwa kà ingga du?”
35 Inkpu anishirr yi nggo a se nabo a wo ma ni da yi,
na da di,
“Wo yi,
a so yo Iliya.”
36 Uyirr nu umi ambarr,
ku kru ko ku ba usoso yo nu umi ku ususa ahi na ka ti turr ni itu unflankurr,
na gɨ kuma ku Yesu na angu,
na so da di,
“Inta ta kye ka Iliya ta nga ni ttu ma ji.”
37 Yesu garr angu yi kpokpo mre,
na ttu.
38 Upri nkru kuc u di klo nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku u nggarr ki uha ba,
d zhi na atu ji nga na achi ka.
39 Ankpye uni ta iku wa,
nggo kri ni ichi yi unkunkurr yi nggo kpa Yesu,
a hi nggo Yesu ttu,
na da di,
“Ugo wa su Uvuvurr Abachi jiji!”
40 Amba banu a se nabo,
na kri kre mu,
na so kye ma.
Nu umi ambarr ku,
Maryamu nggo zhi nu igbu nu Magadala,
nu Salomi,
nu Maryamu ayirr anu Yakubu uvutsa wa tuku Jose,
na abanu shishemi.
41 Aba yo di ga Yesu nggo a di so nu Galili,
na so di zi ma undu ku,
na amba banu shishemi nggo nga ndo na ku zhi nu Urushalima na se na ku.
Izzu i Yesu yi
42 A sa azhibarr a issubi wa (na ambre ka uha ka,
uwa ta sa Asabarr,
azhibarr a isu anu Yahuda wa).
Nggo ni ingbahru yi,
43 ugo numa a ri Isuhu,
unushirr nu Arrimatiya a nga.
A su uyirr nu umi ka akikre ba Yahuda ba,
nggo a di kye ma ssu nu ungo,
uwa mi a su nu umi ki so kye anko nggo Abachi ta ka so ni ittu ima yi.
A kuma kyekye mi nu Bilatu ku,
na ko ku barr ma,
da bi nu uwa iku i Yesu yi.
44 Bilatu a ku ayisurr nggo a wo di Yesu ka ttu ba.
Na yo ankpye abi ta iku wa,
na zhi ma di,
“Yesu à ttu ngbangbamu?”
45 Nggo a wo na ankpye wa,
Bilatu kpanye ku Isuhu di a bu kuma ku ba iku Yesu yi.
46 Isuhu ku re upri inkru ukukla ki izzu ku,
na hun ku ttu iku yi ji,
na nyarr yi nu upri inkru ku,
na ba iku yi ku yo ni ibe yi,
nggo i su nu Uko uhan,
na ku nyi ankɨ ingbinta ankpi ni ttu angu ka Uko uhan ka.
47 Maryamu nggo zhi nu Magadala tuku Maryamu ayirr Jose,
a so kye,
na hi unto ku nggo a yo ma.