A ssubi ta ngu Yesu
14
1 A ji ivi iha aba bi na Iga i Ivu Sarr yi tuku Iga i Unfonfo ni Sama na Iyisti wa.
Ankpinkpye abikye ba tuku abitsarr Are ba,
a so zha anko wa nggo aba ta vu Yesu ku tsi ngu na ayi.
2 Aba da di,
“Inta bu si na na azhibarr a iga wa hen,
du ku anishirr ba ta zha are ni inta ba.”
A ngu ku Yesu anye nu Betani
3 Nu nggo Yesu so nu Betani ni iko i Sima nggo a lo ishi.
Nu nggo Yesu so ri ila,
ayamba numa gri anye wa nggo tsi anta na hun ingba wre na azhizha a alabastaa.
A na wa na anye a unkunkurr ku nggo yo ku du nadi,
na si zɨ wa ni inkindirr hen.
Uwa murr itu azhizha yi na ka anye wa surr ku Yesu ni itu.
4 Anishirr banu nggo a kri nabo a vri isisurr,
na so re di,
“Angginggi du ayamba nggo so varr anye wa hre gigyemi?
5 Anye ma nggo ka ba wa re inklo ssu na ango aha na ga ku abi iha (nggo ka ma azo ka ihan unushirr nu undu ni ise).”
Na nggarr ito na ayamba wa ku.
6 Yesu ddu ba di,
“Imba du ma tomi.
Imba glo ma na anggi?
A na ki ingga inkindirr izizi ni inkindirr iwre mu na.
7 Abi iha ba ta di so ni imba ba ttuttumi.
Azhibarr wa nggo imba ta hi inkindirr iwre imba na ba.
Uwa ta si ingga,
ingga si ta di so iso inggi ni imba hen.
8 A na inkindirr yi nggo a hi anko a ina wa.
A ka anye anggo wa surr ki ingga,
a ko na ingga ssubi ki iba zzu mungga iyo.
9 Ingga da ki imba ure ujiji mu di,
unto ku nggo a ti ko ku da ba Ure ku wre ku ni itu mungga ni ingbingbru inggi yi,
aba ta da ba ure ku ayamba unggo ku,
na du ba hi ku.”
Yahuda kpanye du uwa ta ba Yesu re
10 Judasi Iskariyoti,
uyirr nu umi ku awurr na aha ba,
gru kuma na ankpinkpye abikye ba,
ko ku ba Yesu nu ba.
11 Aba nyarr ku kakami nggo a wo ure ku na da zu ku da aba ta nu ma azo.
Uwa ko zha anko nggo uwa ta ku vu ma nu ba.
Yesu ri ila i Iga i Ivu Sarr yi na abiga ama ba ba
12 Na azhibarr a ime̱me̱ wa a Iga i Unfonfo ni Sama ni Iyisti wa,
nggo a sa azhibarr a di han imimarr inkru i Iga i Ivu Sarr yi,
abiga bi Yesu ba zhi Yesu di,
“Uwa zha di inta bu ku zzu unto ku ki nu momonggo,
nggo inta ta ku ri Iga i Ivu Sarr yi?”
13 Yesu hla anishirr aha nu umi ku abiga ma ba na da ba di,
“Imba kuma nu umi ìgbù ku Urushalima,
imba ta ku hi ugo numa gri itsa yi amasirr,
na ta ma ni imba ba na anko.
Imba bu ga ma kuma.
14 Ku da ku akikye ni iko wa nggo uni gri amasirr wa rri di,
‘Unitsarr wa du,
Uki ku abichirr umungga ku u se nu momonggo,
nggo ingga na abiga mungga ba ta ni ri Iga i Ivu Sarr yi?’
15 Uwa ta tsarr imba angbla uki numa na atu,
nggo a ka ssu ku ki zu ba.
Imba ssubi ki inta nabo yo.”
16 Abiga ma ba,
nggo a hla ba,
gru vu anko,
na kuma nu umi ìgbù ku ku hi i se meme yo nggo Yesu da ba nggo.
Na ssubi ki Iga i Ivu Sarr yi nabo.
17 Ni ingbahru yi Yesu à nggurr surr na awurr na aha ba.
18 Nggo a so ri ni imburr iri inkpi yi,
Yesu da ba di,
“Ingga da ki imba ure ujiji di,
uyirr nu umi umba ku ki ywhiywhirr i ba ingga nu ba,
uyirr amba wa nggo so ri ni ingga ku.”
19 Inkindirr ima yi ivri abiga ma ba isisurr kakami,
aba gru so zhi ma na yiyirr,
da di,
“Uwa da di a si ingga?
Han?”
20 Yesu ddu ba di,
“A ta su uyirr nu umi umba awurr na aha ba yo.
Uwanggo nggo à so yo ungo ku ni ingga ku na agbugba ayirr,
uwa yo ta ba ingga nu ba.
21 Nâ ta su nu nggo a charr da nu Ungbamvu ku Abachi ku du Uvuvurr a Unushirr ta ttu.
I ta su ndanda ku undurr wa ma nggo ta ba Uvuvurr a Unushirr nu ba!
A ka hi meme na si ngri ma hen!”
Ila i Atiko
22 Nggo a su nu umi ki so ri ku,
Yesu ba unfonfo wa numa na da inyarr ku Abachi,
na nga ma hre,
na ka nu abiga ma ba,
na da ba di,
“Kpa yi!
Kye uwanggo su ukpa mungga ku.”
23 Na ki ungo ba ukofi ku,
na nyarr ku Abachi zizo,
na ka nu ba.
Aba kpa so wemi.
24 Yesu da ba di,
“Uwanggo yo sa ayiyi mungga wa nggo a ka wa hre ku anishirr shishemi.
Ayiyi anggo yo su ishi azhi ihe̱he̱ i Abachi ku anishirr.
25 Ingga da ki imba ure ujiji,
ingga si ta so ama a ugbyarr iki numa ni imba ba zizo hen.
A ta ka sa azhibarr wa nggo ingga ta ka so ama he̱he̱ mu ni ittu i Abachi nu unkplassu.”
26 Nggo a ri kre,
na da usarr,
aba gru hun kuma ni Igbre nu Olivu wa.
Yesu ada di Biturr ta ka uwa
27 Yesu ddu ba di,
“Imba ta kru nggarr nado ni du ingga,
zzu nu nggo a charr da nu ungbamvu ku Abachi ku:
“ ‘Ingga ta ngu uni ka aminta wa,
aminta ba ta kru nggarr nado.’b
28 Nu ugo ku nggo ingga ti tasi,
ingga ta ku ki imba ichi ko nu Galili.”
29 Biturr ddu ma di,
“Anishirr ti kru nggarr nado namri,
ingga si ta kru hen.”
30 Yesu da ku di,
“Di ingga da ku ùwà ure ujiji,
ni ibittu i ari yi nggo agba wa ta nise tu ki inkpu iha,
ùwà ka kisa ni ingga ku ki ankpu atarr ba.”
31 Biturr da ki Yesu kyekye mi di,
“A ti ta ngu ingga kye nu ùwà ku mi,
ingga si ta kisa di ingga si hi ùwà hen.”
Abiga ma ba namri da angu yiyirr kama yo.
Yesu barr Abachi nu Getsemani
32 Aba gru kuma nu unto numa nggo a yo ku du Getsemani.
Yesu da ku abiga ma ba di,
“Imba ji so ni inggya,
di ingga ta ku barr.”
33 Na yo Biturr,
Yakubu tuku Yohana gri.
Isisurr ima yi wri kpakpa ni vri.
34 Yesu da ba di,
“Isisurr mungga yi se ni ivri kakami di ingga ki gaga yi ittu.
Imba so ni inggya ni so gbye yi.”
35 Nggo a sha chi kuma ntsɨ,
na jaku ji kurr ni imimi,
na barr di,
i ti wre ku Abachi,
uwa bi ka iha inggi glo ma.
36 Na barr di,
“Aki!
Aki mungga!
Inkindirr sama nggo i ka mri uwa,
nggo uwa ta kpanye,
uwa ka iha inggi yi glo ki ingga.
Si na inkindirr yi nggo ingga zha hen,
uwa bi na inkindirr yi nggo iwre ku uwa!”
37 Nggo a kanga na atarr ba ba,
na ni hi ba so kurr ina,
na yo Biturr na zhi ma di,
“Sima,
ùwà so kurr ina mu-u?
Ùwà ka si sha so tsitsirr ntsɨ ma attuttu ayirr hen.
38 Imba so tsitsirr,
ni so gbye yi,
ni so bi barr du ku imba bu si ku la ure hen.
Kye,
izhi imba yi i so zha ina inkindirr yi nggo iwre,
ukpa umba ku u su.”
39 Na ka ko zizo ku barr,
na da inkindirr yiyirr ima yo.
40 Nggo a kanga zizo,
na ni hi ba so kurr ina yi zizo,
nggo ashishi ambarr ka rɨ ni ina,
na si so kye hen,
uwa si ba.
Aba si hi inkindirr yi nggo aba ta da ku hen.
41 Nggo a kanga na aba inkpu itarr yi,
na ni zhi ba di,
“Imba ni ko kurr ina,
ni so su yi?
Ima ba!
Attuttu ayo a nga ba!
Kye,
ziza undurr numa a ba ingga Uvuvurr a Unushirr ni na ango ka abi la ure ba.
42 Gru yi,
ni di inta kuma.
Uni ba ingga ni wanggo so nga ywhiywhirr mi!”
A vu Yesu gri na kuma
43 Nggo Yesu ni so re na ba,
Judasi,
uyirr nu umi ku awurr na aha ba,
ku nggurr surr.
Na nga na akpa anishirr di ga ma,
abanu gri injingba na abanu ankpunkpu inkinkurr.
Ankpinkpye abikye ba,
na abitsarr Are ba,
na akikre anishirr ba,
aba yo tu ba di a bu ku vu Yesu.
44 Ziza,
uni ba ma nu ba wa zzu kuma,
nâ ta si nggo a ka tsarr ba ba di,
“Ugo wa nggo ingga ta ku nyarr ma vu ni ma anta,
uwa yo su wanggo nggo imba di zha ma nggo,
imba vu ma gri ni kuma yi.”
45 Nggo a nggurr surr,
Yahuda zzu kuma ni Yesu ku,
na da di “Unitsarr!”
na ma anta.
46 Anishirr ba ki Yesu kpa na vu ma.
47 Uyirr nu umi ku awurr na aha ba kri gagami na ku,
na ki ungo ttu anjingba,
na sarr utu ku ugarr a ankpye unkpi abikye wa ttu ta yo.
48 Yesu zhi ba di,
“Imba kye di ingga su unayi mu,
ni nga ni ingga ku ni injingba na ankpunkpu inkinkurr ta ni vu ingga?
49 Ttuttumi ingga kri di tsarr imba nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
imba si vu ingga hen.
Inkindirr inggi i na meme nggo a charr nu Ungbamvu ku Abachi ku ni itu mungga.”
50 Abiga ma ba kru nggarr nado namri na du ma.
51 Uvuvurr nze numa nggo so ga Yesu,
a kri na garr upri inkru,
na si surr inkindirr nu umi hen.
Aba ta vu ma.
52 Uwa kru huzzu ni ihorr mi,
na ka upri inkru ku du ba na ango,
na kuma.
A bre ku Yesu amu na Akaba anu Yahuda wa
53 Aba gri Yesu na ko ni iko yi ankpye unkpi abikye wa,
nu nggo ankpinkpye abikye ba namri,
na akikre anishirr,
na abitsarr na Are ba a nggurr bi.
54 Biturr di ga ba gbagba mu,
rri ko nu ure̱ ki iko ku ankpye unkpi abikye wa.
Biturr ku ji so na abi gbye ma ba,
na so vri uru.
55 Ankpinkpye abikye ba na Akaba anu Yahuda ba wemi,
a so zha anishirr ba nggo ta da inkindirr indanda ni itu ima yi,
da aba ka ngu ma,
na si hi anishirr hen.
56 Anishirr shishemi a bre imu ni itu Yesu,
are ambarr ka si mirri ni ikpa hen.
57 Abanu gru kri na bre are ka imu ni itu ima yi di,
58 “Inta wo ma so da di,
‘Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
nggo a me ku na ango ka unushirr,
ingga ta tsi ku nggarr,
ni ta vu ku me ni ivi itarr,
ni si ta me ku na ango ka unushirr zizo hen.’ ”
59 Meme mi are ambarr ka si mirri hen.
60 Ankpye unkpi abikye wa gru kri na anke̱ ambarr ka na zhi ma di,
“Yesu,
uwanggo sa are ka nggo a so bre ni itu muwa,
ùwà da da angginggi?”
61 Yesu so gbangbami,
na si da ba inkindirr mremremu hen.
Ankpye unkpi abikye wa zhi ma zizo di,
“Uwa yo su Kristi,
nggo su Uvuvurr Abachi wa nggo a di gbyarr ku asa?”
62 Yesu ddu ba di,
“Yo-o,
a si ingga yo!
Imba ta hi ingga Uvuvurr a Unushirr nggo ingga ta so nu ungo ri ku Unukyekye wa,
ni ta nga na akpa ka unkplassu ka.”
63 Ankpye unkpi abikye wa ki unfu na nga ankru ama ka hre na da di,
“Inta si zha undurr numa bu da inkindirr mu na ku zizo hen?
64 Imba wo ire̱ are inggi yi,
nggo à da are andanda ni itu i Abachi.
Imba da anggi?”
Aba da na angu ayirr di ugo wa a la ure,
à ma ni tsi ngu.
65 Abanu gru so ddu antinte surr ku nu ukpa,
na ki ungo ttu ku ashishi ka,
na kirr ma,
na zhi ma di,
“Da undurr wa nggo a nggurr uwa?”
Abi gbye ba vu ma na so rɨ ma meme.
Biturr kpa kisa duwa si hi Yesu hen
66 Nggo Biturr so ni ikashirr iki yi nu ure̱ ku,
uva numa,
nggo su uyirr nu umi ku agarr ba ankpye unkpi abikye wa,
nga nabo.
67 Nu unggo,
uva wa hi Biturr so vri uru nu ure̱ ku,
na kye Biturr girr,
na du ma di,
“Uwa mi di ga Yesu anu Nazareti wa meme.”
68 Biturr kisa di,
“Ingga si hi inkindirr ima nggo uwa so da yi hen.”
A da meme,
na gru huzzu kuma na anko akaba wa.
[Meme nggo,
agba wa tu.]
69 Uva wa ko ku hi ma nabo zizo,
na gru so tsarr abi kri nabo ba di,
“Ugo nggo mi su uyirr nu umi umbarr ku.”
70 Biturr kisa zizo.
Abi kri nabo ba gru so ddu Biturr di,
“A su ure ujiji.
Uwa se na ba.
Uwa sa anu Galili.
Si kpa kisa hen.”
71 Biturr shi azhi zhi kisa di,
“Ingga da ki imba ure ujiji.
Ingga si hi undurr wa ma nggo imba so da ma hen.
Ingga ti hi ma,
Abachi bi nggurr ingga ngu.”
72 Ni inkpu ima yi,
agba wa tu inkpu iha yi.
c Biturr ssu hi nu nggo Yesu da ku di,
“Agba wa taka nise tu ki inkpu iha,
uwa ka kisa ni ingga ku ki inkpu itarr ba.”
Biturr gru ko yi kpokpo.