Yesu tsarr ni tu ivi i ikikre yi
13
1 Nggo Yesu so huzzu nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
uyirr nu umi ku abiga ma ba ddu ma di,
“Unitsarr!
Kye angbinta kpinkpi angga ka na,
kye ime inkpi iwre inggi na!”
2 Yesu ddu ma di,
“Uwa hi ime inggi yi,
a taka turr yi hre tsatsarr,
ingbinta iyirr si ta hun so ki inuma nu ugo hen.”
Iha ni ikarr
3 Yesu so,
na so ka ashishi ko nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku.
Nggo Yesu so ni Igbre nu Olivu wa,
Biturr,
Yakubu,
Yohana tuku Andoro ni ko ku zhi ma toto di,
4 “Da ki inta ni ta nggo inkindirr inggi yi taka na.
Angginggi taka tsarr inta da a si ivi ima yo ima ba?”
5 Yesu da ba di,
“Imba so kye yi,
ni su du unu ni re imba hen.
6 Anishirr shishemi ta nga ni isa mungga da aba yo su Kristi wa,
na ta re anishirr shishemi.
7 Imba ti hi iku na are ka iku,
imba si ki isisu hen,
iki yi nggi yi ta na.
Meme mi ikikre yi nise bari.
8 Ìgbù ta tsi ni ìgbù.
Attu ta tsi na attu.
Imimi yi ta battu ni ingbingbru yi shishemi,
iyo inkpi taka se.
Uwanggo ni ko si ime̱me̱ iha ingri yi mu bari.
9 “Imba so gbye yi,
a ta vɨ imba gri ko ni into yi ibre are na attu ba,
na ta hlo imba na aki ka issubi ka.
A ta gri imba ko na attu ba ni itu iga ingga.
Wanggo yo ta sa anko wa nggo imba ta da ba Ure ku wre ku ni itu mungga.
10 (A ta da ku anishirr Ure ku wre ku unggo ku ki ni ikikre i ingbingbru yi wemi bari,
ikikre yi ta ka nga.)
11 Ivi yi nggo a ta vu imba gri na ko ni into ibre yi,
imba bi si ri amarr ka inkindirr yi nggo imba ta ku da hen.
Da ba inkindirr yi nggo Izhi yi Abachi yi nu uwa na attuttu ama wa.
A si su uwanggo ta re hen,
a si Izhi yi Abachi yi iwre mu ta re ku uwa.
12 “Imuyirr ta vu imuyirr ku nu ba tsi ngɨ,
akiki mi ta na meme ku Amumarr ambarr.
Amumarr mi ta tirr akiki ambarr ku nu ba tsi ngɨ.
13 Anishirr namri,
ta kà imba ni isa mungga,
uwanggo nggo ti kri ngbangba ku ma ni ikikre yi,
Abachi taka kpa ma ttungo.
Iha i ndanda yi nggo so nye
14 “Imba ti hi ‘Inkindirr indanda i ankizhi’a i kri nu unto ku nggo u si su ku uma hen.
(Uwa ni bre wa,
bu hi inkpi ire ima yi.)
Abangga ngga a so nu Yahudiya bu kru huzzu ku sharri na agbre.
15 Undurr wa nggo ti ni so ni itukib uwa bi kru ji kuma,
na si ka rri ko du uwa ko iba inkindirr nu umi uki hen.
16 Uwanggo nggo ta kri ni īlá uwa bu si kru ka ko du uwa ka ko iba ankru ni iko hen.
17 Ivi ima ta ka vri kakami ku amba bi ine na amba bi ko gri amumarr.
18 Imba barr Abachi di ivi ima bi ka si ni ikɨ hen.
19 Ivri yi ivi ima ta ka si ndanda nggo.
Imba nise hi meme kye ni ingbingbru yi,
zhi ni me̱me̱ yi nggo Abachi a na ingbingbru inggi yi,
ni si ta ka si meme zizo hen.
20 Abachi tsu ivi ima yi ki ntsɨmi.
I ka si si ntsɨmi hen,
unushirr uyirr mi ka si so tsitsirr hen.
Uwa a si ni itu i anishirr ba nggo a hla ba nggo,
ima yo i du ba tsu ivi yi ki ntsɨmi.
21 Undurr ti ddu imba di,
‘Kye,
Kristi wanggo nggo,’
ka di,
‘Kye uwanggo nu unggu mu,’
imba bi si kpanye na ba hen.
22 Anu Kristi abi imu,
na abi kpa are bi imu ta huzzu.
Na ta na iki yi isisu ni iki ikagri,
wre ba ka re anishirr ba nggo Abachi hla ba nggo a ti hi anko wa.
23 Imba so gbye kakami!
Ingga da ki imba ni ima yo ni di ivi yi ni se ni ichi.
Ivi i nga i Uvuvurr a Unushirr
24 “Ni ivi ima yi,
nu ugo ki iha ku,
“ ‘azhi wa ta ka shirr,
uhwa ku si taka la hen;
25 intsintse̱ yi taka kuhre zhi nu ussu,
ukyekye ku unkplassu ku ta battu.’c
26 “Nabo yo anishirr ta hi ingga Uvuvurr a Unushirr na ashishi ko ji na akpa ka nu ukyekye ni ila nzarrnzarr.
27 Ingga ta tu abitu mungga ba zhi nu unkplassu,
du ba ni nggurr anishirr mungga ba bi nggo Abachi ka hla ba zu ba,
zhi na anga anza ambre kuma na anza a ingbahru,
zhi ni ikatu kuma ni ikashirr,
na anga ka anɨ mi kuma ni ikikre yi unkplassu yi.
Itsarr zhi ni ibwa wa
28 “Imba bi na undu nu ure ku ibwa ku,
nggo ti ddu angbungba ka,
na ko to ahe̱he̱,
imba di hi di ikɨ so nga manu.
29 Meme mi,
imba ti hi aseki angga ka,
imba bu hi di ingga ki ywhiywhirr na anko ba.
30 Ingga so da ki imba ure ujiji mu,
imba ta hi aseki angga ka anishirr ba umi ba ni so.
31 Unkplassu tuku imimi ta kre,
ure mungga ku si ta ka kre hen.
Undurr si hi azhi wa hen
32 “A ta sa azhibarr wa,
na attuttu a inga mungga wa.
Undurr si hi hen,
ka abitu ama ba nu unkplassu,
ka uzuma wa.
Aki wa yo hi na ankpa ma.
33 Imba so,
ni so gbye yi,
ni si so kahre hen.
Imba si hi attuttu wa nggo a ta ka nga hen.
34 Ingga Uvuvurr a Unushirr,
si na su unushirr wa nggo so kuma nu uzirr nu unto ugbagba,
na du iko ima yi nu ungo ku amirr iko ama ba,
na ga ba into yi indu na nkanka,
na da ku uni gbye anko wa,
da abi so gbye anko wa zizi,
na si kurr ina hen.
35 “Imba mi bi so gbye,
imba si hi attuttu wa nggo atakye ni iko wa ta kanga hen.
A taka si ni ingbahru nggi,
na atsutsu ibittu,
ka na agba tu,
ka na ambre.
36 Du ma si ka gru nga ni ttu imba zu,
imba so kurr ina hen
37 Inkindirr yi nggo ingga da ki imba,
ingga da ku anishirr ba tsatsarr.
So gbye yi!”