Assurre a amimi anishirr abi do ila ba
12
1 Yesu gru so tsarr ba na assurre numa di,
“Ugo numa nggo do ila,
na ttu inkinkurr numa nggi a yo yi du grepu.
Na harr ila yi kago na acha,
na ya inkpri udduddu nggo a ta di hin àmà wa surr,
na me unto ki ihun kri na kye kago.
Na ba ila yi nu abi do abanu nggo a ta di kye ku na yi,
na kuma nu uzirr nu unto gbagba.
2 Ni ivi iywhe issubi yi,
uwa tu uvuvurr iko ama numa na abi do ba ba,
di a bu nu ma inkpinkpo ima ga ku uwa.
3 Abi do ba ku vu ma hlo,
na han ma share na ango aha.
4 Uwa tu uvuvurr iko numa kako na aba zizo,
aba ku hlo uwama nggarr itu na nu ma ishisha.
5 Akikye wa ku tu unuma ko na aba ki unu utarr,
aba ku ngu uwama.
Uwa ni tu abanu shishemi,
aba ku hlo ba,
na ngɨ inkpu yi.
6 “Uwa se nu uvuvurr uyirr yo nggo ta tu,
uzuma wa nggo a kpanye na ku.
Na tu ma,
ni ikikre yi,
di a ta ku kye ma ssu nu ungo.
7 “Abi do ba re ni ikpambarr di,
‘Uwanggo yo su uvuvurr a ugo wa,
nggo taka ni gri abubo wa,
nga yi di inta ni ngu ma ni gri abubo wa ki amunta.’
8 Aba vu uvuvurr wa,
na ngu ma,
na ba iku yi huzzu ni ila yi gri ku ta yo na ábì.”
9 Yesu kuchi ni bre ba zizo di,
“Akikye ni ila wa ta ni na ba kingginggi?
A ta ni ngɨ abi do bama ba,
na kpa ila yi nu abanu.
10 Imba nise bre nu Ungbamvu ku Abachi ku nggo a charr di:
“ ‘Ingbinta yi nggo abi me ba a kà yi,
iyo kaki itu yi ibarr iko yi.
11 Atiko munta wa Abachi nggo na yi meme,
wanggo si inkindirr iku ayisurr ni hi.’a
12 Ankpinkpye ba anu Yahuda ba so zha anko a vu Yesu,
nggo a hi da a so da assurre unggo ku na atu ambarr.
Aba du ma na kuma,
nggo a so kru isisu i anishirr ba.
Izhi ni tu i han inklo imimi
13 Ankpinkpye ba anu Yahuda ba,
tuku anu Farrisi,
tuku anishirr ba Hirridu ba a nga ni Yesu ku,
da aba ta ku tirr ma ni izhi kye,
wre ba ka vu ma.
14 Na gru nga na ku di,
“Unitsarr,
inta hi uwa so da su ure ujiji,
ni si di kakye inkindirr yi nggo anishirr di da hen,
ni si di kye unushirr ki na nkanka hen.
Ùwà so tsarr anishirr anko a Abachi wa nu ure ujiji.
I wre inta bi han inklo i imimi yi ku Kayisab (Uttu unkpi nu Roma wa),
ka i si wre hen mi?
15 Inta bu han,
ka inta bu si han hen?”
Yesu kye ba hi nggo a nga i tirr ma,
na zhi ba di,
“Ingga na ki imba angginggi nu nggo imba nga nye i tirr ingga?
Imba gri ki ingga inkpinkpri inklo dinarri iyirr,
ni di ingga ni kye.”
16 Aba gri ku uyirr.
Uwa kpa ku kye,
na zhi ba di,
“Wanggo so ashishi ka unggonggo ni isa inggonggo ni inklo yi?”
Aba di,
“Uttu unkpi nu Roma wa.”
17 Yesu ddu ba di,
“To,
imba nu Uttu Kayisa inkindirr yi nggo i si ku i ma,
ni nu Abachi inkindirr yi nggo si i Abachi.”
Aba vu angu gri.
Izhi ni tu i itasi
18 Anishirr banu nggo a yo ba da,
Anu Sadusi (Anishirr ba nggo si kpanye da anishirr ta ka tasi hen),
nga ni Yesu ku.
Na ni zhi Yesu di,
19 “Unitsarr,
Musa à charr ki inta du:
‘Undurr ti ttu na du ayamba sa nu uvuvurr,
uzayirr ama wa bi hru ayamba na ako wa,
na ngri Amumarr surr ku uzayirr ni ittu wa.’c
20 Amugo abanu sa aba atangba,
ununku wa a garr na ttu sa nu uvuvurr.
21 Ususa umaku u ba ayamba wa gri,
uwa mi ni ttu sa nu uvuvurr wa meme.
Ni se meme yo nu unu utarr ambarr wa ku.
22 Aba atangba mi a gri ayamba wa ama na kɨ sa ni ita.
Ayamba wa mi,
ni ikikre yi,
nga ni ttu ga ba sa ni ita yi meme.
23 Ziza,
na azhibarr a itasi wa,
uwa taka sa ayamba a uwatanggo,
nggo aba atangba mi a hru ma ki ayamba ambarr.”
24 Yesu da ba di,
“Ivri imba yi si iyirr yo,
nggo imba si hi Ungbamvu ku Abachi ku,
ka ukyekye ku Abachi ku hen.
Ima yo,
di imba na ndanda mi!
25 Nggo abi kɨ ba taka tasi,
aniru na amba si ta ka garr zizo hen.
A ta ka zzu na su abitu ba Abachi ba nu unkplassu nggo si di garr hen.
26 Ziza nggo,
ni itu abi kɨ yi,
nggo taka tasi:
imba nise bre nu ungbamvu ku Musa ku,
nu unto nggo ijiji yi iso kparri?
d Abachi ddu Musa di,
‘Ingga yo sa Abachi a Ibrayi,
Abachi a Ishaku,
Abachi a Yakubu.’e
27 Imba ssurr ndanda mi,
Abachi si sa Abachi abi kɨ hen,
a sa Abachi abi so!”
Ure unkpi ku nggo u mri
28 Uyirr a abitsarr ba Are ka,
a nga ni wo ba ni ko ri anta yi,
na hi nggo Yesu re na ba zizi mi,
na zhi ma di,
“Nu umi ku ankpi are ka,
ita inggi i mri?”
29 Yesu ddu ma di,
“Inkindirr inggi nggo i mri,
inggi si,
‘Imba wo yi ani Israila!
Atiko,
Abachi munta wa,
Atiko nggo su uyirr.
30 Kpanye na Atiko,
Abachi muwa ni isisurr muwa iyirr,
ni izhi muwa yi,
na amarr muwa ka,
nu ukyekye muwa ku.’f
31 Ure ku uha ku nggo si di:
‘Kpanye na anishirr ba namri zzu
na si itu muwa.’
g
Inkpi ire numa sama nggo i
mri aha angga ba.”
32 Unitsarr Are wa ddu Yesu di,
“Unitsarr,
ingga chi uwa!
A su ure ujiji nggo uwa da di Atiko Abachi wa su uyirr yo,
unuma sa na antsandirr nggo mri ma;
33 Unushirr bu kpanye na Abachi ku ni isisurr ima iyirr,
na amarr ama ka,
nu ukyekye umaku,
na bu kpanye nu anishirr ba na su nggo uwa kpanye ni itu ima yi;
ankpi Are numa sama na antsandirr nggo a mri aha angga ka,
ankpi Are aha angga ka a mri han amuwu na tu inina yi nu uru ni iki numa yi nggo a di gri nga ku Abachi.”
34 Yesu wo nggo ugo wa re krizhizhi mi na ddu ma di,
“Uwa si ywhiywhirr mi ni mirri ni ittu yi Abachi.”
Nu ugo ku uwama ku unuma si ka zhi Yesu inkindirr zizo hen.
Izhi ni tu i uwanggo nggo Abachi hla
35 Nggo Yesu so tsarr ba nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
uwa zhi ba di,
“Abitsarr Are ba na kingginggi na da di Mezayah wa taka su uvuvurr a Doda?
36 Doda ku itu ima,
nggo Izhi Iwre yi Abachi yi i so ku ni isisurr,
uwa da di:
“ ‘Atiko wa da ku Atiko mungga wa di:
“Ji so nu ungo ri mungga,
ni di ingga ka abi karr ùwà ba
yo ku uwa ni imimi du ùwà so ni sa uza na ba.’ ”i
37 Doda ni itu ima,
à yo Mezaya wa da ‘Atiko.’
Na anko a ta nggo,
uwa kaki ku Doda uzuma?”
Yesu nggurr ba ni itu i abitsarr Are ambarr ba
Akpukpa anishirr nggo ko wo ma,
na ko nyarr ku kakami.
38 Nggo a so tsarr,
na da ba di,
“Imba bi zirr ndindi ni du ku abitsarr Are ba,
nggo di surr atozzo inkinkru,
na di zirr kago di zha ichi na anishirr ba.
39 Na di zha into iso izizi na aki ka issubi ka,
ni into izizi nu nggo a so na iga nggo.
40 Abangga ba yo sa anishirr ba nggo di kpa iki na amba bi so na ako ba de ri,
na di barr ta anko na aki ka barr Abachi ka,
da anishirr bi kye ba.
Anishirr ba ma,
Abachi taka ki ba iha ndanda mi.”
Ini i ayamba na ako wa
41 Yesu kuso hin nga nu unto ku nggo a di ka inklo yi nggo anishirr ba di gri na nga nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku surr,
na so kye anishirr ba,
ni surr azo ka nu unto ku.
Anishirr shishemi nggo se na azo kakami a ko surr azo ka kakami.
42 Ayamba numa nggo so na ako,
na sama ni inkindirr,
ni surr angalanzirr atsitsa aha.
Nu nggo ka ma inklo anini ayirr mi.
43 Yesu yo abiga ma ba,
na ddu ba di,
“Ingga da ki imba ure ujiji mu da ayamba na ako anggo wa,
a ni azo mri anishirr ba wemi nggo a yo ungo nu unto ki surr azo ku.
44 Abi ni shishemi ba,
a tsu zhi ni inkindirr yi nggo a se na yi,
ayamba anggo wa a ni zhi nu ntsɨ wa nggo a se na ku,
na ni mri,
inkindirr yi nggo a se na yi ni iso ima yi ni ingbingbru yi.”