Imirri i Yesu nu Urushalima
11
1 Nggo,
Yesu na abiga ma ba ki ywhiywhirr nu Urushalima,
nggo a ki gaga irri ni igbu nu Betifegi tuku Betani,
na nga ni Igbre nu Olivu.
Yesu ttu anishirr aha nu umi ku abiga ma ba,
na tu ba kuchi,
2 na gba ba utu di,
“Kuma ni igbu wanggo wa ni ichi imba,
ni imirri imba,
imba ta hi uvuvurr ijaki nggo a lo ma nabo,
nggo nise hun yi kye.
Imba ddu yi gri ki ingga ni inggya.
3 Undurr ti zhi imba di,
‘Imba so na angginggi nabo?’
Imba da ku di,
‘Akikye wa yo tu inta,
à ta du ba gri yi kanga ziza.’ ”
4 Aba kuma,
na ku hi uvuvurr ijaki wa,
nggo a lo ma zu nu ankonki a iko nga na anko,
aba ku ddu yi.
5 Anishirr banu kri nabo,
na zhi ba di,
“Angginggi di imba so ddu uvuvurr ijaki wa?”
6 Aba da ba ure ku nggo Yesu a da ba,
anishirr ba du ba kuma nu uvuvurr ijaki wa.
7 Aba gri uvuvurr ijaki wa ga ku Yesu,
na ddu inkinkru imbarr i abi yi sa ku,
na du Yesu hun so.
8 Anishirr shishemi a ddu angbanja iki ambarr ka la ku na anko.
Abanu mɨ angbamvu surr kua na anko wa.
9 Anishirr ba nggo a so ku ki ichi,
na abanu ba nggo a so ga ma nu ugo,
gru so hantu ko da di,
“Hosana!
b
Inyarr si i Abachi!
Abachi bu yo angu ama ka wre ku
wanggo nggo a nga ni isa yi Atiko yi!c
10 Abachi bu sa ungo uma ku wre ku
ni itu yi ittu yi nggo so nga nâ ta
si ittu i aki munta wa Doda!
Inyarr si i Abachi nu unkplassu!”
11 Yesu rri ko nu Urushalima,
na ko nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
na kye ku kago,
nggo azhi wa so kre,
uwa ka huzzu ko nu Betani na awurr na aha ba.
Ibwa ni ka klo wa
12 Nu uha wa nggo a gru nu Betani,
iyo ki Yesu.
13 Uwa yo ashishi hi ibwa numa gbagba mu,
na ko kye du uwa ta ku hi inkpinkpo numa na ka ywhe ri,
na nga ni ichi yi,
na ni hi sa angbamvu yo mre,
ibwa wa si klo hen.
A si su ba ivi imbarr iyo hen.
14 Yesu ddu ibwa wa di,
“Undurr mi si taka ri inkpinkpo muwa yi zizo hen.”
Abiga ma ba a wo ma ni da yi.
Yesu rri ko nu Uki Unkpi ku barr Abachi ku
15 Aba ku rri nu Urushalima,
Yesu kuma nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
na ko ku han abi gri iki nga ni re ba na abi so re iki nu Uki ku Ibarr Abachi ku,
na vu ankpu imburr ka abi so sarr inklo ba kasarr,
na abubo a iso a abi so re ananddu ba.
16 Yesu kisa ku anishirr ba ni gri inki ire na rri ba nu Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku.
17 Na da ku anishirr ba di,
“A kurr ni icharr nu ungbamvu ku Abachi ku zhe mu di,
Abachi da di:
“ ‘A ta di yo Iko imungga yi
ki iko yi ibarr ingga i ingbingbru yi we.’
d
Imba ka yi ki unto ku iso ku abayi!”e
18 Ankpinkpye abikye anishirr na abitsarr are ba a wo ma mi,
na gru so zha anko a ingu Yesu.
Na so kru isisu ima yi,
nggo anishirr ba shishemi a ku ayisurr ni itsarr ima yi,
na kpanye na ku.
19 Nggo azhi wa so ku,
Yesu na abiga ma ba gru huzzu nu umi ìgbù ku.
Itsarr ni tu i ibwa ni ttu wa
20 Na ambre ka uha ka,
aba gru so ga anko wa,
na ni hi ibwa wa nggo a yo ko angu ndanda ka,
uwa ttu zhi na angbungba ka ji ku sarr ni izhizhi yi.
21 Biturr kye hi na da ku Yesu di,
“Ankpye,
kye ibwa wa nggo uwa na yo ku angu ndanda ka a ddu!”
22 Yesu da ba di,
“Gri Abachi ni isisurr muwa yi gbangba.
23 Ingga ko da ki imba ure ujiji di,
wanggo nggo ti da ki igbre wa nggo wa di,
‘Gru kuma ku,
ku ni inyi,’
ni isisurr ima iyirr na kpanye jiji di inkindirr yi nggo uwa da yi ta se meme yo,
uwa ta na ku na yi.
24 Meme nggo ingga ko da ki imba,
uwa ti barr zha inkindirr na Abachi ku,
uwa bi kpanye du uwa ka kpa yi ba,
uwa ta nu uwa na yi jiji.
25 Uwa ti gru kri ni ta barr Abachi,
uwa bi nggurr zhi ku abangga ba nggo kpala ku uwa,
ni da Aki muwa nu unkplassu mi ka ila ure muwa yi glo ku uwama.” [
26 Uwa ta si nggurr zhi ku abanu hen,
Aki muwa nu unkplassu mi si ta nggurr zhi ku uwa meme hen.]
Izhi ni tu i ukyekye ku Yesu ku
27 Aba kakuma nu Urushalima zizo.
Yesu ku so zirr kago nu umi Uki Unkpi ku Ibarr Abachi ku,
ankpinkpye abikye ba,
na abitsarr Are ba,
na akikre anishirr bi igbu ba,
a nga na ku,
28 na ni zhi ma di,
“A su nu kyekye ku unggonggo uwa so na iki isisu inggi yi?
Unggonggo nu uwa ukyekye ki na iki inggi yi ma mi?”
29 Yesu da ba di,
“Ingga mi se ni izhi iyirr nggo ingga ta zhi imba.
Imba ti sa ki ingga ma,
ingga ta da ki imba undurr wa nggo ni ingga ukyekye ki na aseki ku.
30 Ukyekye ku nggo izzu yi nggo Yohana di zzu anishirr ba na amasirr wa u zhi nu momonggo?
A kpa ukyekye ku zhi na Abachi ku,
ka Yohana a na ki itu ima?
Da ki ingga.”
31 Aba ka ko ri anta,
ni ikpa di,
“Inta ti da di,
‘A kpa zhi na Abachi ku,’
uwa ta da du uwa sa anggi mu inta si kpanye nu Yohana ku hen?
32 Inta ti da di,
‘A na ki itu ima.’ ”
(Isisu so ki ba na anishirr ba,
nggo anishirr ba wemi kpanye du Yohana si uni kpa are a Abachi jiji.)
33 Nggo,
na da ku Yesu di,
“Inta si hi hen.”
Yesu ddu ba di,
“Ingga mi si ta da ki imba,
ukyekye ku nggo ingga so na undu na ku hen.”