Itsarr i Yesu ni itu i igarr
10
1 Yesu gru nu Kapanahu na ji ko na anga ka Yahudiya,
na ku cha inyi nu Joda wa.
Akpa anishirr bi na nga na ku zizo,
uwa so tsarr ba nâ ta si nggo a di tsarr ba ttuttumi.
2 Anu Farrisi ba a nga da aba ta ni tsarr ma kye,
na ni zhi ma di,
“Da ki inta.
I wre unuru bu han uwama?”
3 Yesu zhi ba di,
“Musa wa charr ki imba are ka da angginggi?”
4 Aba ddu ma di,
“Musa kpanye du unuru bu charr ku ayamba ama wa ungbamvu ku ingu igarr na du ma kuma.”a
5 Yesu ddu ba di,
“Musa charr ure kuma meme nggo imba kri itu ni si wo ure hen.
6 Ni ime̱me̱ yi i si se meme yo hen,
‘Abachi à na ba unuru tuku ayamba,’
nâ ta su nggo,
a charr nu ungbamvu,
7 ‘Ni ima yo,
unuru ta du aki na ayirr ma,
na nggurr itu bi nu uwama ku,
8 Aba aha mi ta su ukpa uyirr.’
Na si ta se aha hen.
9 Ni ima yo,
inkindirr yi nggo Abachi zɨ yi bi unushirr bu si tsɨ yi hre hen.”
10 Nu nggo,
Yesu ka rri ko ni iko yi,
abiga ma,
ku zhi ma ure kuma.
11 Yesu ddu ba di,
“Undurr wa nggo ta han uwama na ku garr ayamba numa,
uwa kpala ku uwama wa kakami.
Na si uni zha amba.
12 Na anko ayirr ama wa,
ayamba wa nggo ta ka uruma na ko ku garr unuma,
uwa kpala ku uruma wa kakami.
Na si uni zha aniru.”
Yesu na amumarr tsitsa
13 Anishirr ba gri ku Yesu amumarr tsitsa di a bu ni sa ungo na ba,
abiga ma ba ni nggarr ito na anishirr ba.
14 Nggo Yesu hi ba ni na meme yi,
na ki ba unfu,
na ddu ba di,
“Du amumarr ba du ba nga ni ingga ku,
ni si han ba hen,
ittu yi Abachi yi i si aba ma yo.
15 Ingga ko da ki imba ure ujiji,
undurr wanggo nggo ta si bwu isisurr na kpa ittu yi Abachi nâ ta si amumarr tsitsa ba hen,
uwa si ta rri na yi hen.”
16 Na so vu amumarr ba na yiyirr,
na sa ba ungo ni itu,
na yo ba angu azizi.
Ugo na azo wa
17 Yesu su nu umi ku uzirr,
ugo numa kru na nga ni kuttu ku na agbuzzu,
na zhi ma di,
“Unitsarr ni iwre,
ingga ta na sa angginggi bari ni ka so sese?”
18 Yesu zhi ma di,
“Angginggi du ùwà yo ingga ki uni wre?
Undurr numa si si uni wre na antsandirr hen,
Abachi yo na ankpa ama su uni wre.
19 Uwa hi Are ka nggo a da di,
‘Si ngu unushirr hen;
si zha amba ba anishirr hen;
si ki ayi hen;
si gye ku undurr imu hen;
si de abubo hen;
kru isisu i aki muwa tuku ayirr muwa.’b
20 Ugo wa da di,
“Unitsarr,
nggo ingga ni su uvutsa mu ni kru isisu Are ka ma.”
21 Yesu kye ma girr,
na kpanye na ku,
na ddu ma di,
“A ni ji ku ùwà inkindirr iyirr yo.
Kuma ku vu aseki muwa ka re namri,
ni ga ku abi iha ba inklo yi,
ni ga ingga,
uwa ta se na ashiki ka kri mwe nu unkplassu.”
22 Nggo,
ugo wa wo meme,
isisurr ima yi kaki chichi,
na vri isisurr,
na kuma ni ivri isisurr ima yi.
Nggo,
ugo wa a se na aseki ka shishemi.
23 Yesu ka kye abiga ma ba,
na ddu ba di,
“I ta ka tsɨ kakami ku aba ashiki ka ingbingbru ba,
na bi rri ni ittu yi Abachi yi.”
24 Isisu ki abiga ma ba na are kama,
Yesu kuchi ni bre ba di,
“Amarr mu imba hi nggo itsɨ ni rri ni ittu yi Abachi yi.
25 A ta sic inkindirr isu alakurrmi bi rri ni iywirr i anurr,
nu unushirr wa nggo a se na aseki ka ingbingbru ka bu rri ni ittu i Abachi yi.”
26 Nu ure kuma,
abiga ma ba ku ayisurr kakami,
na ka so zhi ikpa zhazha di,
“Meme Abachi ta kpa unggonggo ttungo?”
27 Yesu ka kye ba girr na da di,
“Inkindirr yi nggo i mri unushirr,
i si tsɨ ku Abachi hen;
na Abachi ku aseki ka wemi si mri ma hen.”
28 Biturr gru na zhi di,
“Inta nggo du aseki munta ka ni ga uwa na?”
29 Yesu kpanye ba di,
“I se meme yo,
ingga ko da ki imba di,
undurr wa nggo ti du iko,
ka amuyirr aniru na amba,
ka ayirr,
ka aki,
ka amumarr,
ka izzuzzu,
na ga ingga,
na da ba ure ku Abachi ki wre ku,
30 Uwa ta kpa aseki angga ka shishemi,
ako na amuyirr,
ayiyirr,
na Amumarr,
ni izzuzzu.
Na ta kpa ikarr ni ingbingbru yi.
Na ase ka so nga ka,
uwa ta ka kpa izhi iso sese.
31 Abi ime̱me̱ ba ta kaki abi kugo,
abi kugo shishemi ta kaki abi ime̱me̱.”
Yesu da ba ittu ima yi inkpu itarr
32 Nggo,
aba so kuma nu Urushalima,
uwa so ku ba ichi.
Uzirr umaku du abiga ma ba so ku ayisurr.
Inkpu anishirr zi ga ba ni isisu.
Yesu yo awurr na aha ba kaki na anga yirr na da ba inkindirr yi nggo ta la na ku.
33 A ddu ba di,
“Inta ko kuma nu Urushalima,
nggo a ta ku vu Ingga Uvuvurr a Unushirr nu ankpinkpye abikye ba na abitsarr are ba.
Aba ta da di a bu ngu ingga,
na ta ba ingga nu abichirrd.
34 Aba ta me̱ ingga,
na ta sarr antinte surr ingga,
na ta hlo ingga,
na ta ngu ingga.
Unu utarr wa,
ingga ta tasi.”
A barr Yesu inkindirr
35 Ani Yakubu tuku Yohana,
Amumarr bu Zabadi,
gru nga ni zhi Yesu di,
“Unitsarr,
inta di inta ta barr uwa,
du uwa na ki inta inkindirr numa nggi?”
36 Yesu zhi ba di,
“Imba zha di ingga bu na ki imba angginggi?”
37 Aba da di,
“Nu nggo ùwà taka so ni imburr i ittu muwa yi,
ùwà ka du uyirr munta wa bu so ku ùwà nu ungo ri,
uyirr wa nu ungo mla.”
38 Yesu ddu ba di,
“Imba si hi inkindirr yi nggo imba ko zha yi hen.
Imba ka so nu ukucha ki rɨ kpakpa ni ivri ku nggo ingga ta so?
Ka a ta zzu imba na anko ayirr nggo a zzu ingga na amasirr,
ni iha yi nggo ingga ta ki yi?”e
39 Aba di,
“Yo-o!
Inta ka na.”
Yesu ddu ba di,
“Imba ta so nu ukucha ki rɨ kpakpa ku nggo ingga ta so,
ni ta kpa izzu na amasirr nggo a ta zzu ingga.
40 Uwa ti si iso nu ungo ri tuku nu ungo mla mungga si si ingga nggo ta ni imba hen.
Sa Abachi mu ta nu abangga ba nggo a hla ba into ima yi.”
41 Nggo,
awurr na aha abiga ma ba wo ure ku nggo ku,
na ki unfu ni Yakubu ku tuku Yohana.
42 Yesu yo ba nggurr bi ni inkla iyirr,
na ddu ba di,
“Imba hi anishirr abangga ba a na ba ki attu na atu anishirr a se nu ukyekye ku gri ba ndanda mi.
Ankpinkpye anishirr ba di nu ba iha.
43 Imba bi si na meme yo hen.
Undurr wa nggo ti du uwa ta sa ankpye ni imba ba,
uwa bi su ugarr amba we.
44 Uwanggo nggo ta du uwa ta si uni me̱me̱,
uwa bu su ugarr amba we.
45 Ingga Uvuvurr a Unushirr mi si nga di a bu ni gbo ki ingga gbi gbo hen;
ingga nga ni itu mungga nye kpa anishirr shishemi ttungo.”
Batimawu unakreshishi wa à wre
46 A nga nu Jerriko,
Yesu so na abiga ma ba na anishirr shishemi.
Unakreshishi numa nggo a yo ma du Batimawu,
uvuvurr a Timawu,
nggo so nu unddu anko ku na so barr.
47 Nu nggo a wo da a si Yesu anu Nazareti,
nggo so sarr na gru so yo hantu di,
“Yesu,
Uvuvurr a Doda,
kye itito mungga!”
48 Anishirr shishemi kpa ma ki,
di a bu ba ttungo.
Uwa ka,
na so du hantu kakami di,
“Uvuvurr a Doda,
kye itito mungga,
ni zi ingga!”
49 Yesu kukri na di,
“Yo ma.”
Aba yo ugo na kreshi wa,
na da ku di,
“Vu isisurr,
gru kye ma so yo uwa.”
50 Batimawu ttu ikpo ankru ima yi ta yo,
na nga chachacha,
na kuma ni Yesu ku.
51 Yesu zhi ma di,
“Uwa zha di ingga bu na ku uwa angginggi?”
Unakreshishi wa di,
“Ankpye,
da ashishi ka bwu ki ingga,
ni di ingga kye hi zizo.”
52 Yesu ddu ma di,
“Kuma,
iyo isisurr muwa nggi du uwa wre.”
Inkpo iyirr,
Batimawu hi abubo,
na ga Yesu kuma na anko.