9
1 Yesu kuchi ni bre ba di,
“Ingga da ki imba ure ujiji,
abanu nggo kri ni inggya,
a si ta kɨ bari na ka hi ittu i Abachi yi ni nga kyekye mi hen.”
Ukpa ku Yesu ku u kasarr
2 Nu nggo azhibarr utani wa i vu sarr,
i Yesu yo Biturr tuku Yakubu,
u Yohana du ba ga ma hun ko ni itu igbre unkpi wa,
nu nggo a ko ku so na akpambarr.
Nabo yo,
Yesu ku kasarr na ashishi ambarr ka.
3 Angbanja iki ama ka la kaki a akikla pyarr nâ ta sa azzuzzu,
nu nggo undurr ni ingbingbru inggi yi ka si ngla ssu meme hen.
4 Abiga ma ba atarr mi a hi Iliya,
uni kpa are a Abachi wa,
tuku Musa,
ni kri re ni Yesu ku.
5 Biturr re ni Yesu ku di,
“Unitsarr,
a si ki inta inkindirr iwre nggo inta se ni inggya.
Di inta na aburr atarr ki imba.
Iyirr ku uwa,
iyirr ku Musa,
iyirr ku Iliya.”
6 (Biturr si hi inkindirr i nggo ko da hen,
nggo isisu ki ba kakami).
7 Akpa ji zhi nu unkplassu ni ttu ba nado.
Aba wo ukorr nu umi ku akpa ku di,
“Uwanggo yo su Uzumu wa,
nggo isisurr mungga yi i nyarr na ku kakami.
Imba wo ma yi!”
8 Aba ka kye na si hi undurr na ku zizo hen.
Yesu yo se na ankpa ma.
9 Nu nggo a ko ji igbre inkpi wa,
Yesu gba ba utu di,
“Imba si da ku undurr inkindirr yi nggo imba ku hi hen,
di ingga Uvuvurr a Unushirr ka ttu ni ka tasi bari.”
10 Aba vu ure umaku gri ni isisurr ambarr yi,
na ka ko zhi ikpa di,
“Sa angginggi si ittu ni itasi yi?”
11 Aba zhi Yesu di,
“Angginggi du abitsarr are ba di da di Iliya nggo ta ka nga kuchi ku uni kpa inta ttungo wa.”
12 Yesu da ba di,
“Iliya ka nga kuchi ba,
ni ssu anko bi.
Ungbamvu ku da di,
Uvuvurr a Unushirr taka ni ki iha aba taka kà ma?
13 Di ingga da ki imba,
Iliya a ka nga ba.
Anishirr ba a ni na ku inkindirr indanda nggo isisurr imbarr yi i kpanye ba,
nâ ta su nggo ure ku Abachi ku u da ni itu ima yi.”
Yesu du uvuvurr ni izhi ndanda a wre
14 Nu nggo Yesu na abiga ma ba,
atarr ba ji zhi ni igbre wa,
na hi akpukpa anishirr nabo.
Abitsarr are ba so ri anta na abiga ma banu ba.
15 Nggo anishirr ba hi Yesu,
na ku ayisurr kakami,
na kru ko na ku,
na ku so chi ma.
16 Yesu zhi abiga ma ba di,
“Imba kri ri anta ka angginggi na ba?”
17 Ugo numa nu umi ku anishirr ba a da di,
“Unitsarr,
ingga gri ku uwa uvuvurr mungga nggo a se ni izhi ndanda nggo i du ma si di re hen.
18 Izhi ndanda yi ti gru ku i di ba ma nggurr ni imimi,
uwa ssu anfu na angu,
na ta anyinyirr na tsɨ ki klakaka.
Ingga da abiga muwa ba bi han izhi ndanda yi huzzu ku uvuvurr wa,
aba han yi chankarr.”
19 Yesu ddu ba di,
“Imba anishirr bi kà iyo isisurr!
Imba kye ingga ta so ki ivi ibirr nggi ni imba ba?
Ingga ta ttu angginggi vu isisurr ni imba ba?
Gri uvuvurr wa ga ki ingga!”
20 Aba gri ma ga ku Yesu.
Nu nggo,
izhi ndanda yi hi Yesu,
ni ba uvuvurr wa gri ni nggurr ni imimi du ma tsɨ na ssu anfu na angu.
21 Yesu zhi aki a uvuvurr wa di,
“A ki ase abirr ngga ni di tsɨ yi?”
Aki wa da ku di,
“Zhi ni tsitsa mu.
22 Izhi yi di zha du uwa ta ngu ma,
ni di ba ma tu nu uru,
ni di ba ma yo na amasirr.
Uwa ti se ni inkindirr ina,
kye inta na ashishi ka itito,
ni zi inta nggo uwa ti hi aza ka!”
23 Yesu da ku di,
“Uwa da angginggi,
di uwa ti hi aza ka?
Unushirr wanggo nggo ti yo isisurr na Abachi ku,
uwa di se nu ukyekye ki na aseki ka namri.”
24 Aki a uvuvurr wa da hantu di,
“Ingga kpanye,
ni yo isisurr na Abachi ku,
si su kakami hen.
Zi ingga ni di yi su kakami.”
25 Nggo Yesu hi da anishirr ba so nga,
na nggarr ito ni izhi ndanda yi ku di,
“Izhi i agbatu tuku inganta,
ingga han uwa huzzu nu umi umaku,
si ka rri na ku zizo hen!”
26 Izhi ndanda yi nggarr angu yi,
ni ba ma nggurr kakami uwa kurr tsɨ.
Izhi yi huzzu kuma.
Uvuvurr wa kurr ni inkla yi ywi zzu da a ttu.
Nu nggo anishirr ba da di,
“A ttu!”
27 Yesu vu ma nu ungo na gɨ ma gru,
uwa gru kri.
28 Nu nggo,
Yesu mi rri ko nu umi ki iko ku,
abiga ma ba ku so zhi ma sharri di,
“Angginggi di inta han izhi ndanda yi huzzu lankarr?”
29 Yesu ddu ba di,
“Inkindirr sama nggo ka han izhi inggi yi huzzu,
ibarr Abachi na ankpa ma nggo ita zi.”
Yesu are ba zizo ni itu ittu ima yi
30 Nggo Yesu na abiga ma ba du unto kuma,
na sarr ko na anga ka Galili ka.
Yesu si kpanye du undurr bu hi unto ku nggo uwa se hen.
31 Nu nggo a so tsarr abiga ma ba.
Na ddu ba di,
“A ta ba Ingga Uvuvurr a Unushirr nu anishirr,
nggo ta tsi ingga ngu,
unu utarr wa,
ingga ta tasi.”
32 Abiga ma ba kye ure ki itsarr umaku ssurr.
Isisu ki ba ni zhi ma yi.
Unggonggo sa ankpye?
33 Aba nga nu Kapanahu,
nu nggo a rri ko nu umi uki,
Yesu zhi abiga ma ba di,
“Imba di ri anta ka angginggi ga anko?”
34 Ishisha ki ba ni ka sa ku.
Nu nggo a ka so di narr inkpinkpye nggi na anko,
na so zhi ikpa du unggonggo ta sa ankpye nu umi umbarr ku.
35 Yesu ji so,
na yo awurr na aha ba,
na da ba di,
“Uwanggo nggo ta zha du uwanggo ta su ni me̱me̱,
uwanggo bi su uni kre wa,
na bu su ugarr amba namri.”
36 Na ba inkparr uvuvurr numa na du yi gru kri na atsutsu ambarr ka.
Na vu ma gri nu ungo,
na da di,
37 “Uwanggo nggo ti kpa uyirr nu umi ku antsɨntsɨ abangga ba,
ni isa mungga uwa kpa si ingga.
Undurr wanggo nggo ti kpa ingga,
uwa si kpa si ingga na nkpamu hen,
a kpa Abachi nggo a tu ingga mi.”
Undurr wanggo ta si ka inta hen uwa sa amunta
38 Yohana ddu Yesu di,
“Unitsarr,
inta hi ugo numa nggo so han izhi ndanda huzzu ni isa muwa,
inta da ku di a bu duma,
da a si se nu umi munta ku hen.”
39 Yesu ddu ba di,
“Si han ma yi hen.
Undurr wanggo nggo ti na ikagri ni isa mungga,
uwa yo ka si kasarr hanhan mi na da ure undanda ni itu mungga hen.
40 Undurr wa nggo ta si ka inta hen,
uwa sa amunta.
41 Ingga so da ki imba ure ujiji mu.
Undurr wa nggo ta ni imba amasirr ni isa mungga,
Abachi taka nu ma azadi ama ka na azhibarr a ikikre wa.
Kru inkindirr yi nggo i ta du ùwà i la ure
42 “Undurr wa nggo ati na na du uyirr nu mi ku atsitsa angga ba a ka ko nu ugo ni iga ingga yi,
i wre ka lo ku unushirr uwama ununa ni ito na turr ma yo ni izzo amasirr.
43-44 Meme nggo,
ungo umuwa nggo ti ta du uwa sarr uza ni ga ingga yi,
uwa gye ku ta yo.
I ta wre ùwà bu rri ni iso sese nu ungo uyirr,
nu uwa bi se na ango aha ni bi rri nu unto ki iha nu uru ki rri sese.a
45-46 Uza muwa nggo ti ta du uwa rri ni ila ure,
gye ku ta yo.
I ta wre ku uwa,
uwa bi rri ni iso sese nu uza uyirr,
nu uwa bi se na aza aha ni bi rri nu unto ki iha sese nu uru.
47 Ishishi muwa inggi ti du uwa sarr,
uwa ttu yi glo.
I ta wre ku uwa bi rri ko ni ittu yi Abachi ni ishishi iyirr,
nu uwa bu gri ashishi aha ni rri nu unto ki iha nu uru ki rri sese.
48 Nu nggo
“ ‘inkɨ yi nggo taka ri ni si ta kɨ hen,
uru ku si ta kazhi hen.’b
49 A taka ngla anishirr zzu nu uru na du ba la zzu nu nggo a di surr ima ni ila na di yi imarr.
50 “Ima si inkindirr iwre.
Imarr yi ti ngla glo,
anko se nggo ta na nà di yi ka ni imarr zizo?
Nggo imba hi ima di marr ni inyi,
imba bi na ku akpukpambirr ba nâ si ima,
ni so zizi na anishirr ba namri.”