Yesu nu anishirr ukrɨ ne̱ iri
8
1 Ni ivi ima,
anishirr nggurr bi shishemi.
Nu nggo aba sama ni inkindirr iri.
Yesu a yo abiga ma,
na da ba di,
2 “Itito ki ingga na anishirr angga ba.
Utarr ambarr nggo ari ni ingga ku,
ziza a sa ni inkindirr iri.
3 Ingga ti du ba kakuma ni iko ni inga aza mi,
aba ta zzu tsi na anko kye,
abanu ba a zhi nu ugbagba mu.”
4 Abiga ma ba,
a zhi ma di,
“Nu momonggo,
inta ta hi inkindirr iri ni ka nu anishirr angga ba na ankpuji nggo?”
5 Yesu zhi ba di,
“Imba se na ankpinkpri unfonfo abirr ngga?”
Aba da,
“Atangba.”
6 Yesu ddu anishirr ba da bi kuso ni imimi.
Na ba ankpinkpri unfonfo ka atangba mi,
na nyarr ku Abachi,
na tsɨ ka ki atsitsa ga abiga ma ba,
aba kpa ga ku anishirr ba.
7 Aba se ni imu ikikla tsɨ.
Uwa ba yi na nyarr ku Abachi,
na du abiga ma ba vu yi ga ba meme.
8 Aba ri na shi.
Aba vu imbimbru yi ssu ni isisa itangba.
9 Anishirr ba,
a su ukrɨ ne̱,
uwa du ba kuma.
10 Keke na a rri nu uddu ku ndo na abiga ma ba na ko na anga ka nggo a yo ka du Damanuta.
Anu Farrisi a zha itsarr zhi nu unkplassu
11 Anu Farrisi banu ba a nga ni so ri anta ni Yesu ku,
da aba ta tsarr ma kye,
da Abachi kpanye na ku.
Ni ima yo,
aba da ku Yesu di,
“Na inkindirr ikagri numa nggo i zhi nu unkplassu,
ni di inta kye.”
12 Yesu ta inchorr ni isisurr kakami na da di,
“A sa angginggi anishirr bu mi ba a zha ihi inkindirr na ashishi?
Ingga da ki imba,
inkindirr sama nggo a ta tsarr imba anishirr bu mi ba!”
13 Nabo yo,
uwa du ba na rri nu uddu ku na kucha ko nu ugugarr inyi numa ku.
Iyisti i anu Farrisi tuku i Hirridu
14 Abiga ma ba a kpamusu,
na si gri unfonfo wa hen.
Unfonfo wa nggo a gri su uyirr yo na ba nu uddu ku.
15 Yesu a gba ba utu di,
“Imba kye yi.
Imba ssubi ni kye iyistia anu Farrisi na iyisti ani Hirridu wa.”
16 Aba so zhi ikpambarr,
“A su nggo inta si gri unfonfo wa yo hen?”
17 Yesu a hi inkindirr yi nggo a so are,
na zhi ba di,
“A sa angginggi di imba so re ni ikpa di imba sa nu unfonfo?
Imba si so hi hen?
Isisurr imba yi tsɨ ni ihi?
18 Imba se na ashishi,
ni si kye hi hen?
Imba se na atu,
ni si wo hen?
Imba si ssu hi hen?
19 Nggo ingga tsɨ unfonfo ukywi wa ga ku anishirr ukrɨ ukywi (5,000) ba,
imba i vu imbimbru yi ssu ni isisa ibirr nggi?”
Aba ddu ma di,
“Iwurr ni uha.”
20 “Nggo ingga tsɨ ankpinkpri unfonfo atangba ga ku anishirr ukrɨ une̱ (4,000) ba,
imba i vu imbimbru yi ssu ni isisa inkpinkpi ibirr nggi?”
Aba ddu ma di,
“Itangba.”
21 Yesu zhi ba di,
“Ziza mi,
imba nise kye hi?”
Yesu du unakreshishi kye hi nu Betsada
22 Nggo a rri nu Betsada,
anishirr abanu gri unakreshishi na nga ni Yesu ku,
na ni barr ma da bu ki ungo sa na ku.
23 Yesu a vu unakreshishi wa nu ungo,
na gri ma huzzu ko nu umi igbu ku.
Na ku ddu antinte surr ku na ashishi ka,
na ka ango sa ku,
na zhi ma di,
“Uwa kye hi?”
24 Unakreshishi wa à kpanye,
na da di,
“Ingga kye anishirr ba hi,
aba zzu inkinkurr nggi so zirr.”
25 Yesu ka angu ama ka sa ku zizo na ashishi ka.
Unakreshishi wa a surr ashishi girr,
na kye hi zizi mi.
26 Yesu a du ma kakuma ni iko,
na gba ku utu na da ku di,
“Tsi kuma ni iko muwa,
ni si kanga nu umi ki igbu ku zizo hen.”
Are ku Biturr ni itu i Yesu
27 Nggo Yesu na abiga ma ba,
a gru rri kuma ni igbu yi na anga ka Kayisarriya Filipiya.
Nggo a se na anko,
uwa à zhi abiga ma di,
“Anishirr ba da di ingga su unggonggo?”
28 Aba ddu ma di,
“Abanu da du uwa su Yohana uni zzu anishirr na amasirr,
abanu du uwa su Iliya,
abanu a da du uwa su uyirr nu umi ku abi kpa are bi kuchi ba.”
29 Uwa zhi ba di,
“Imba ku atu amba wa da di,
ingga su unggonggo?”
Biturr a da di,
“Uwa yo su Kristib.”
30 Yesu a nggurr ba di,
“Imba si da ku undurr inkindirr ni itu mungga hen.”
Yesu a re ni itu ittu ima yi
31 Yesu gru so tsarr abiga ma ba di,
“Ingga Uvuvurr a Unushirr a ta ki iha kakami.
Ankpinkpye ba ta kà ingga.
Ankpinkpye abikye,
na abitsarr ni Iba yi,
a ta kà ingga,
na ta ngu ingga.
Nu utarr wa,
ingga ta tasi.”
32 A da ba krizhizhimi.
Nggo Biturr a gba ma ko na anga yirr,
na ku so glo ma di angginggi du uwa da meme.
33 Nggo,
Yesu kasarr na kye abiga ma ba,
na nggarr ito ni Biturr ku di,
“Chi huzzu ni ingga ku,
uwa Umimi!
Uwa si se na amarr ka Abachi hen,
uwa se na amarr ka unushirr.”
34 Yesu yo anishirr ba na abiga ma ba,
na da ba di,
“Undurr nggo ta du uwa ta ga ingga,
uwa bu ka itu ima.
Na bu ba unkunkurr ki garr umaku na ga ingga.
35 Undurr wanggo nggo ta du uwa ta so sese,
uwa ta zha yi chankarr.
Undurr wanggo nggo a ta ni ingga itu ima yi ni i kuchi i ure ku Abachi ku,
uwa ta so sese.
36 Angginggi su ku unushirr zizi nggo a ti gri inkpinkpye ingbingbru yi pempe na bi ttu?
37 Unushirr sa ni inkindirr yi nggo ka ni na kpa itu ima ttungo.
38 Unushirr wanggo à ti kru ishisha imungga nu ure ku nggo ingga da,
na ase amimi a ka la ure angga ka,
ingga Uvuvurr a Unushirr mi ta kru ishisha ima yi na anke̱ ka Abachi,
nggo ingga ta kanga ni ila nzarrnzarr i Aki mungga yi ndo na abitu ba Abachi abi wre ba.”