Iba i anu Farrisi
7
1 Ni ivi numa,
nggo a na iga i,
anu Farrisi ba a nga ndo na abanu abitsarr na Are ka bi iga ka,
a nga zhi nu Urushalima,
na nga ni ssubi nu Yesu ku.
2 Nggo na hi abiga ma ba,
a so ri ila na ankizhia ka mi.
Na si ngla ango ka hen,
nâ ta su nggo anu Yahuda ba di na.
3 (Anu Yahuda ba,
na anu Farrisi ba wemi,
a si di ri ila sama ni ngla ango hen.
A di ga iba i atiti imbarr yi kakami.
4 A si di ri ila nggo a ti nga zhi nu udu hen,
nggo a ti nga zhi nu udu aba ta ni mɨ amasirr nu ukpa.
Na di ga iba yi ngla ango yi ni i ngla igbigba yi,
ni itsa,
na ampirri,
na aseki atsitsa ka).
5 Ni ima yo,
anu Farrisi ba na abitsarr Are ba a zhi Yesu di,
“Angginggi da abiga muwa ba a si ga iba i atiti yi hen?
Na di ri ila na ankizhi,
sa ni ngla ango.”
6 Yesu ddu ba di,
“Inkindirr yi nggo Ishaya a da na atu a imba si jiji,
imba sa anishirr abi na aseki wre ku anishirr a bu hi ba!
Nggo a charr da di,
“ ‘Anishirr angga ba a ga ingga na angu gigyemi,
isisurr ambarr yi i ta anko ni ingga ku.
7 A so ga ingga gigyemi,
itsarr imbarr yi sa are ka anishirr,
na si su ure ku Abachi hen.’b
8 Imba ka Are ka Abachi ka,
zu na anga yirr,
ni ga iba i anishirr.”
9 Yesu a ddu ba di,
“Imba se na anko zizi ka ka Are ka Abachi ka wre ki imba bu ga iba imba yi.
10 Nggo Musa a charr da di,
‘Uwa bu kru isisu i aki tuku ayirr muwa.
Undurr a ti da inkindirr indanda ni itu ati ama wa,
ka ayirr ama,
aba bi ngu ma.’
11 Imba di tsarr du,
undurr numa ti se ni inkindirr yi nggo à ta zi ati tuku ayirr,
na da di,
‘Ashi!
Inkini inggi yi su Kobanic’ (i si i Abachi mu.)
12 Ida ima yi,
i tsarr du ùwà si ta zi ati tuku ayirr muwa hen.
13 Imba so di tsarr amumarr amba ba iba imba yi,
ni nggurr ugo yo ure ku Abachi ku.
A si si ima yo na ankpa ma hen,
aseki banu se nggo imba so di na ka meme.”
Aseki ka nggo na unushirr ki undanda
14 Yesu yo anishirr ba zizo,
na da ba di,
“Imba bi shirr ki ingga atu wemi yi,
ni bi hi.
15 Inkindirr sama nggo ka rri nu umi ine ku unushirr ni na ma ki ndanda.
Inkini nggo di huzzu ni isisurr i unushirr,
ima yo di na unushirr ki ndanda na Abachi ku. [
16 Wo yi,
undurr wa nggo a se na utu ka iwo,
uwa bu wo.”]
17 Nggo Yesu a du akpa anishirr wa,
na gru ni i ssubi yi,
na rri ko ni iko,
abiga ma ba ko ku zhi ma,
inkpi i assurre wa nggo a da ba na ku.
18 Uwa a zhi ba di,
“Imba mi si hi ankpi yi abanu ka hen?
Imba mi si kye hi meme hen?
Inkini sama nggo ka mirri ku unushirr ni ine ni na ma ki ndanda na Abachi?
19 Inkini ima yi si rri ko ku ni isisurr hen,
irri ko ku si ni ine mu,
a si meme yo nggo a ta ja yi huzzu.”
(Are ka nggo Yesu a da ba,
a tsarr ba di ikiri i si zizi pempe).
20 Yesu da ba di,
“Inkini inggi nggo di huzzu zhi ni isisurr i unushirr,
ima yo di na unushirr ki ndanda na Abachi ku.
21 Zhi nu umi ki isisurr i unushirr amarr ndanda a di huzzu,
na ka ma ki umimi,
uni zha amba tuku uni zha aniru,
unayi,
nu uni ngɨ anishirr,
22 ni ittu ashishi,
ni na awurr,
ni imu,
ni izharr inkindirr,
ni issu,
amparr,
gɨ itu,
urrurru.
23 Aseki ndanda angga ka wemi,
a di huzzu zhi nu umi ki isisurr i unushirr,
na di na ma ki ndanda na Abachi ku.”
Ukyekye ku ayamba wa nggo a si su anu Yahuda hen
24 Yesu gru nu Galili,
na kuma ywhiywhirr ni igbu nu Taya tuku Sido.
Na ko ku rri ko ni iko numa,
di a bu si hi uwa hen,
na si hi unto ki isharri hen.
25 Ayamba numa nggo,
uva uvutsa ama a se ni izhi ndanda,
uwa wo inkindirr yi nggo Yesu so na,
na gru horr mi nga na ku,
na ni jaku ku na aza.
26 Ayamba wa a su anu Girrki.
A su unichirr mu,
na si su anu Yahuda hen.
A ngri ma nu Fonisiya nggo su na anga ka Sirriya.
A nga ni barr Yesu da bi ku han izhi ndanda yi glo ku uva ma wa.
27 Yesu a ddu ayamba wa di,
“Du amumarr ba a ri kuchi.
I si ta wre a bi ba ila yi amumarr yi ta yo ku amiyo hen.”
28 Ayamba wa a kpanye di,
“E-e,
Akikye,
ka amiyo ba nggo di kurr na aza ki imburr ka a di ri imbimbru ila amumarr yi.”
29 Yesu da ku di,
“Nu ure muwa ku,
kakuma ni iko,
izhi ndanda yi i huzzu ku uva mi wa ba.”
30 Ayamba wa a huzzu kakuma ni iko,
na ko ku hi uva ma wa kurr na abubo ikurr wa.
Izhi ndanda yi i ka huzzu ku jiji ba.
Yesu à du ugo wanggo nga atu na nga anta à wre
31 Yesu a gru na du anga ka Taya ka,
na zzu ba nu Sido,
na rri ba na anga ka igbu yi nggo a yo yi di Dekapoli (Igbu Iwurr),
na rri ni inyi nu Galili wa.
32 Anishirr abanu a gri agbatu nga na ku,
nggo a si di re zizi hen.
Na ku barr Yesu di a bu ki ungo sa na ku na du ma a wre.
33 Yesu à gri ma na kako na anga yirr,
na ki imimarr ungo ima yi surr ku na atu ka,
na sarr antinte,
na ki ungo sa ku ni irrirri yi.
34 Na gɨ ashishi kye unkplassu,
na ttu unddunddu,
na re ngbungbru,
na da di,
“Efata!”
(di,
“Bwu!”).
35 Keke,
atu ka a bwu ku.
Inkini nggo di lo ku irrirri yi gbuddu.
Uwa a wo ure na re wre.
36 Yesu a gba ba atu,
da bi si da ku undurr inkindirr yi nggo uwa na yi hen.
Igba atu ima yi du ba so da ku anishirr ba kakami.
37 Anishirr so wo na vu angu gri,
na da di,
“A na aseki ka wemi zizi.
A da aba agbatu ba wo,
abi nganta a re wre!”