A kà Yesu anu Nazareti
6
1 Yesu na abiga ama ba a gru na anga kama,
na kakuma nu Nazareti,
ako ambarr ka,
nggo à furr.
2 Na Azhibarr a Isu anu Yahuda wa,
uwa gru ku so tsarr ba nu uki ki issubi ku.
Akpa anishirr nggo wo ma na so vu angu yo mre,
na so zhi di kye bari,
“Ugo nggo wa kpa aseki kama nu momonggo?
Unggonggo nu ma ihi ima yi,
na du ma so na iki yi ikagri ma mi?
3 A si su unitarr wanggo yo hen,
uvuvurr a Maryamu wa?
A si su uzayirr a Yakubu,
Isuhu,
nu Yahuda tuku Sima hen?
A si sa amuyirr ama ba yo so ni inta ba ni igbu wanggo hen?”
Aba vri isisu na ku kakami,
na ka iwo ma.
4 Yesu ddu ba di,
“A di kye uni kpa are a Abachi ssu nu ungo na ábì.
Na di ka iwo uni kpa are a Abachi ni igbu ama,
amuyirr na amla ma,
ni iko imbarr.”
5 Yesu si na inkindirr ikagri nabo hen,
nggo a sa ungo yo na anishirr abi vri abanu ba ntsɨ,
aba wre.
6 Ayisurr ku ba,
ni ika iyo isisurr imbarr yi.
Yesu atu abiga ma awurr na aha ba
Yesu huzzu ko ku so tsarr ba ni igbu igaga yi nabo.
7 Yesu a yo awurr na aha ba zu,
na so tu ba na ahaha,
na nu ba ukyekye ki han izhi ndanda huzzu.
8 Yesu nggurr ba di a bu gri unflankurr ki ka ungo yo,
na si gri ila,
na ambu,
na bi si gri azo na ambu ka inkinkru imbarr yi hen.
9 Yesu da ba di a bu surr anggakpaza na si gri inkinkru ki iha hen.
10 Iko yi nggo imba ta rri,
imba ta so nabo yo ma na azhibarr wa nggo imba ta ka du igbu wa.
11 Imba ta ko ni igbu wa nggo a si kpa imba hen,
na si ta wo ure ki imba ku hen,
imba bi hɨ ihurr yi na anggakpaza ka imba ka surr ba ni kuma,
ni du uwama su ba ure ki ikye.
12 Aba huzzu ko ku so bre ku anishirr ure ku Abachi ku da abi du ila ure imbarr yi.
13 Na han izhi ndanda huzzu shishemi,
na ka anye surr ku abi vri ba ni itu,
na du ba a wre.
Ittu i Yohana uni zzu na amasirr
14 Nggo uttu Hirridu wo aseki ka nggo Yesu so na ka.
Nu nggo anishirr ba hi isa i Yesu kago ni ingbingbru yi we.
Abanu so da di,
“Yohana uni zzu anishirr wa yo tasi,
ima yo du ma se nu ukyekye ki na iki ikagri yi.”
15 Abanu kye da si Iliyaa uni kpa are Abachi wa.
Abanu da,
“A si uni kpa are Abachi numa nu umi ku abi kpa are ba Abachi abi ngbangba ba.”
16 Nu nggo,
uttu Hirridu wo ure ku ma na da di,
“Yohana wanggo nggo ingga ttu ku itu nggo,
uwa yo tasi.”
17 Uwa bumbri Hirridu wama yo du abi lo ukpa ba vu Yohana ku harr ku nu uki,
na di Hirridiya,
ayamba ama bu nyarr.
Hirridiya,
ayamba a uzayirr ungbangba Filibu nggo ni ko so tsitsirr Hirridu ku kpa ku ayamba ama wa.
18 Yohana ku ddu Hirridu di,
“A si ila ure ùwà bi kpa ayamba a uzumbirr ki ayamba muwa!”
19 Hirridiya,
gri Yohana ni isisurr na so zha anko a ingu ma,
na si hi anko wa mu hen,
nggo Hirridu si kpanye hen.
20 Hirridu kye Yohana ssu nu ungo kakami.
Nggo a hi da a su unushirr uzizi a Abachi nggo Izhi Iwre i Abachi iso ku nu ukpa,
na du ba gri ko ku ttu to mi.
A di zharr iwo ma ttuttumi.
Ivri ima yi su nu nggo a ta wo ma i isisurr ima yi di vri kakami.
21 Ni ikikre yi,
Hirridiya hi anko wa nggo a di zha wa,
na azhibarr a ingri a uttu Hirridu wa.
Nggo a na iga,
ankpinkpye ba bi so na ku,
na ankpinkpye bi ta iku ba,
na ankpinkpye anishirr nu Galili.
22 Nu nggo,
uva a Hirridiya wa a rri na atsutsu ka anishirr na rro.
Irro ima yi su ku uttu Hirridu ni ikpikpa ima yi isisurr.
Uttu wa ddu uva wa di,
“Da ki ingga inkindirr yi nggo uwa zha yi,
ingga ta nu uwa na yi.”
23 Na da na shi azhi di,
“Da ki ingga inkindirr yi nggo ùwà zha yi,
ingga ta nu ùwà na yi,
ka ingga ti ta nggarr ittu mungga yi mi narrnarr,
ni nu ùwà anga yirr wa.”
24 Uva wa kru huzzu ko ku zhi ayirr wa,
“Ingga bi barr ma angginggi?”
Ayirr wa da ku di,
“Itu i Yohana uni zzu anishirr na amasirr.”
25 Kakayirr,
uva wa kru kako nu uttu wa ku ni ibarr ima yi,
“Zizami,
ingga zha du ùwà bu ni ingga itu i Yohana uni zzu na amasirr yi na agbugba.”
26 Ure kuma di isisurr i uttu yi i vri kakami.
Uwa su nu nggo à ka shi azhi na anke̱ ka ikpikpa ima yi ba,
na si kpanye na re ure hen.
27 Mre ankpa yirr uttu wa tu uni ta iku numa wa nu ure di a bu ku gri ku uwa itu i Yohana.
Ugo wa kuma,
na ku sarr itu i Yohana yi nu uki ki harr ku,
28 na gri itu yi na nga na agbugba wa,
ni ka nu uva wa.
Uva wa kpa yi ga ku ayirr wa.
29 Nu nggo,
abiga bu Yohana ba wo ure kuma na ni ba iku yi ku zzu.
Yesu ho anishirr ukrɨ ukywi
30 Nu nggo,
abi ko na angu abu Yesu ba akanga zhi ni itu yi,
na ni harr Yesu yo na atsutsu na so bre ku,
inkindirr yi nggo aba ku na,
ni itsarr yi nggo aba ku tsarr.
31 Anishirr shishemi abi na so ko ni Yesu ku,
abanu so kakuma,
na du Yesu na abiga ma ba a si hi anko i ri inkindirr hen.
Uwa Yesu ka ddu ba di,
“Di inta huzzu ko nu unto ku nggo inta ta ku so,
ni di inta ku ttu unddunddu.”
32 Meme,
aba gru rri nu uddu ku,
na so ko nu unto ku nggo u su ywiywimi.
33 Akpukpa anishirr nggo hi ba ni so kuma yi,
na hi da sa aba yo,
na gru zhi ni igbu yi nu kukru ku gye ba ichi nu unto ku nggo a so kuma wa.
34 Nggo Yesu ta ji na hi akpa anishirr wa,
itito ki ma na ba.
Ima yo di,
a na zzu aminta ba nggo sama nu uni ka ba.
Mre na gru so tsarr ba aseki shishemi.
35 Nu nggo,
azhi wa so ku,
abiga ma ba da ku di,
“Azhi wa so ku,
inta kri nu unto ku nggo ako sama.
36 Du anishirr ba kuma ni izzuzzu igaga,
ni igbu igaga yi ku re inkindirr i ri na ba.”
37 Yesu da ba di,
“Imba nu ba inkindirr iri.”
Aba da ku di,
“E-e!
Ila inggi nggo inta ta nu anishirr angga ba,
ka si inklo mu shishemi,
nggo i ka han unushirr uda ki ihwa itandarr?”
38 Yesu zhi ba zizo,
“Imba se na ankpinkpri unfonfo abirr?
Ku klo kye.”
Nu nggo a ku kye ka na ni da ku di,
“Ankpinkpri unfonfo akywi ni ikikla iha.”
39 Yesu da ku abiga ma ba,
di a bu du anishirr ba ga so na ankla na ankla na agiga assussu ka.
40 Anishirr ba wo na ga so na ankla ka,
abanu ayiyirr yiyirr abanu iso ikywi kywi.
41 Yesu kpa ankpinkpri unfonfo akywi ka ni ikikla iha yi,
na kye hun ko nu unkplassu,
na nyarr ku Abachi.
Na mɨ ankpinkpri ka nu abiga ma ba,
di a bu kpa ga ku anishirr ba,
na ga ba ikikla yi kye ma.
42 Anishirr ba ri shi na ka du.
43 Abiga ma ba vu imbimbru ankpinkpri unfonfo yi ni ikikla yi ki isisa iwurr ni iha.
44 Aniru ba nggo a se ni iri ima yi,
a su ukrɨ ukywi (5,000).
Yesu zirr na atu ka amasirr
45 Ankpu yirr,
Yesu da ku abiga ma di a bu rri nu uddu ku,
na bi kuchi ko nu ugugarr inyi numa ku nu Betsada.
Yesu di inkpu anishirr yi kuma.
46 Nu nggo a yo ba na anko na hun ko ku ibarr ni igbre wa.
47 Ni ingbahru nggo,
abiga ma ba nu uddu ku a ka ku rri na atsutsu inyi ka ba,
Yesu ni kri ni imimi na ankpa ma.
48 A kri ni igbre wa na so hi abiga ma ba ni so darr uddu ku chankarr,
nggo unddunddu ku nga na ba narrnarr nu so turr ba ka ko nu ugo.
Uwa si ni gambre nggo agba a ime̱me̱ wa a tu ba,
uwa gru so kuma na ba na so zirr na atu ka amasirr ka,
na ta ko nggarr ba.
49 Nggo aba hi ma ni so zirr na atu ka amasirr ka,
na kye da su uzhi mu,
na hantu.
50 Aba wemi hi ma na ki isisu.
Yesu re na ba di,
“Imba vu isisurr,
si kru isisu hen.
A si ingga.”
51 Na rri na ba nu uddu ku.
Unddunddu ku kukri ywi.
Abiga ma ba ku ayisurr.
52 Nggo a si hi inkpi yi unfonfo wa nggo nu anishirr ba du ba ri hen,
inkindirr ima yi i ji ba ukpa.
Ni du aba si kye ure umaku hi hen.
Yesu du abu lolo ba a wre nu Genesareti
53 Nu nggo,
a cha inyi wa kre,
na rri nu Genesareti,
na ka uddu ku hirr nabo.
54 Nu nggo,
a huzzu nu uddu ku,
anishirr ba kye Yesu hi keke.
55 Na kru kago na anga kama ka,
ku di gri abi vri ba nu utakpa na nga na ku.
56 Unto ku nggo Yesu ti kuma,
ni igbu itsitsa yi,
ni inkpinkpi yi,
tuku ni izzuzzu yi,
anishirr di vu abi vri ba na ko nu udu,
na ku di barr ma di a bu du ba sa ungo nu utu ankru umaku.
Abangga ba nggo ti sa ungo na ka,
aba di wre.