Yesu adu uni ku anazhi ndanda wa wre
5
1 Yesu na abiga ama ba,
a cha kako nu ugugarr inyi numa ku,
na anga ka nu Gerrasa.
2 Nggo Yesu ti ta ko ji nu uddu ku,
na kuma nu ugo numa nggo se ni izhi ndanda,
na kru na nga na ku.
3 Ugo wa se ni izhi ndanda na di so na abe.
Undurr sama nggo ka vu ma zu na lo ma na achiche.
4 Ankpa shishemi a di lo ma aza na ango ttuttumi,
uwa di tsɨ ache ka hre na mɨ ankpu inklo hre na aza ka.
A su ukyekye ku nggo undurr ka si vu ma zu hen.
5 Na azhi ni ibittu uwa di so zirr na abe ka na agbre ka,
na so di hantu na di nggarr ukpa umaku na angbinta ka.
6 A kri gbagbamu na hi Yesu,
na kru nga ni jaku ku na agbuzzu ni imimi,
7 na nggarr iyi hantu di,
“Yesu,
Uvuvurr a Abachi Unkpi Kakami wa,
ùwà zha angginggi ni ingga ku?
Ingga barr ùwà ni isa i Abachi si tsutsarr ingga hen!”
8 A da meme nu nggo,
Yesu nggarr ito,
ni izhi ndanda yi ku di,
“Izhi ndanda huzzu nu ugo nggo ku!”
9 Yesu zhi ma di,
“Isa muwa yi i ri unggonggo?”
Uwa da ku di,
“Isa mungga yi i rri ‘Akpa.’
a Inta kri shishemi.”
10 Izhi yi gri ibarr di a bu si han aba huzzu ko ta anko hen.
11 Na ko na meme anikpama ba kri ri gagami na ba,
nu unddu igbre ku nabo.
12 Anazhi ba barr Yesu di,
“Turr inta ko na anikpama ba di inta ku rri so na aba.”
13 Yesu kpanye ba.
Izhi ndanda yi i huzzu ku rri ku anikpama ba.
Akpa anikpama ba ama ukrɨ uha (2,000) mu na kru ji na agbugbo ka ku kusurr ni inyi wa,
na so amasirr wa na kɨ.
14 Abi ho anikpama ba kru ko nu umi igbu tuku izzuzzu,
ku bre ku anishirr ure kuma.
Anishirr ba huzzu shishemi ta ku kye inkindirr yi nggo i la.
15 Anishirr bi na nga ni Yesu ku,
na ku hi ugo wa nggo izhi ndanda yi i rri so ku nu ukpa nggo.
Uwa so na amarr ama ka kanga ku zizi,
na so surr angbanja iki.
Isisu ki ba na ku.
16 Abangga ba nggo ku hi inkindirr ima yi ko ku so da ku anishirr inkindirr inggi nggo la nu ugo ni izhi ndanda wa,
ni inkindirr yi nggo la na anikpama ba ba.
17 Anishirr ba gru so barr Yesu di a bu du anga ambarr ka.
18 Yesu ti ta ko rri nu uddu ku,
ugo wa nggo a han ku izhi ndanda yi huzzu,
à barr ma du uwa ta ga ma.
19 Yesu kisa na ddu ma di,
“Kuma ni iko na anishirr muwa ba,
ku da ba inkindirr inggi nggo Abachi na ku uwa,
ni itito yi inggi nggo Abachi se na yi ni itu muwa nggo.”
20 Ugo wa kuma,
na ku di zirr kago,
na ku di bre ba ure ku na anga ka nggo a yo ka di Dekapoli,
b nggo si di “Igbu iwurr.”
Anishirr ba namri wo na so vu angu yo gri.
Yesu adu ayamba ni di ji ayiyi wa a wre, u uva a Jarru wa tasi
21 Nggo Yesu cha ko nu ugugarr inyi numa ku nggo a zhi.
Nu ugugarr kuma,
akpa anishirr bi na nga na ku.
22 Ugo numa nggo a yo ma du Jarru,
uyirr nu umi ku ankpinkpye ba nu uki ki issubi ku,
a ku nggurr surr,
na sa ashishi ni Yesu ku,
na jaku ku na aza.
23 Na barr ma lolo,
“Uva mungga nggo ta ko ttu.
Ga mi ni ku sa ungo muwa ku na ku,
du ma wre na so ki ingga.”
24 Yesu gru ga ma.
Akpa anishirr ko ga Yesu na harr ma hi harr na anga ka aha mi.
25 Ayamba numa nggo se nabo,
nggo di ji ayiyi kakami ki ase awurr na aha (12).
26 Nggo abi fu shishemi a ka fu ma chankarr ba.
Uwa ka vu iki ima yi re nu ba tsatsarr ba,
hi du uwa ta wre mu,
inkindirr yi so kaki ndanda mu,
ttuttumi.
27 Uwa wo ure ni itu i Yesu na sha aza nga na anishirr ba nu ugo ki Yesu,
na sa ungo na ankru ka Yesu ka.
28 Na ta amarr ni isisurr ima di,
“Ingga ti sa ungo na ankru ama ka,
ingga ta wre.”
29 A ti ki ungo ku sa na ankru ka,
ayiyi wa kukri keke.
Uwa hi nu ukpa umaku du uwa wre ni ivri ima yi ba.
30 Keke Yesu hi du ukyekye ki ifu umaku u sha huzzu na ku.
Uwa ka kye anishirr ba,
na zhi ba di,
“Unggonggo sa ungo na a ankru mungga ka?”
31 Abiga ama ba ddu ma di,
“Uwa hi nu nggo anishirr ttu uwa,
ni ka zhi anggi mu,
du unggonggo sa ungo ni ingga ku?”
32 Yesu so kye kago du uwa ta hi undurr uwanggo nggo a sa ungo na ankru ka.
33 Ayamba wa hi inkindirr inggi nggo ila ku,
na gru huzzu,
ni ku ayisurr ni isisu,
ni kuttu ku na aza,
na da ku inkindirr yi nggo ila na ku tsatsarr.
34 Yesu ddu ma di,
“Uva mu iyo isisurr muwa inggi ni ingga ku du uwa wre.
Kuma ni isisurr muwa iyirr,
uwa wre ni ivri muwa yi ba.”
35 Nggo Yesu ni ko re na ku,
abitu zhi ni iko i Jarru,
ankpye nu uki ki issubi ku,
a nga ni da ku di,
“Uva mi wa a ka ttu ba,
si so tsutsarr unitsarr wanggo gbami hen.”
36 Yesu wo,
na si kpanye ba hen,
na ddu ugo wa di,
“Si di isisu ki uwa hen,
yo isisurr muwa yi ni ingga ku mre.”
37 Yesu si kpanye na du akpa anishirr ga ma zizo hen,
na du anu Biturr,
ni Yakubu,
nu Yohana uwa uzayirr Yakubu.
38 A ti ko rri ni iko i Jarru,
Yesu hi anishirr ba ni so kadada,
na so yi na ba azhittu hantu.
39 Yesu mirri ko ku zhi ba di,
“ikada imba yi i si i angginggi?
Imba so yi angginggi?
Uva wa si ttu hen,
a so kurr si ina mu.”
40 Aba gru so sarr ma.
Uwa han ba huzzu,
na yo aki wa tuku ayirr a uva ni ttu wa,
na abiga ma ba atarr mi,
na rri ko nu uki ku nggo uva wa kurr.
41 Yesu vu uva wa nu ungo na ddu ma di,
“Talita,
kumi!”
(nggo si di,
“Uva,
ingga du uwa bi gru!”)
42 Uva wa nggo,
a se na ase awurr na aha (12),
tudo gru kri na zirr kago nu umi ku uki ku.
Anishirr ba nggo a rri kri ni Yesu ku,
a hi inkindirr yi nggo ila,
na kye na vu angu gri.
43 Yesu gba ba utu da bi si bre ku anishirr hen,
na da ba da bi nu ma ila ri.