Assurre a uni ttu ikiri wa
4
1 Yesu gru ko ku so tsarr anishirr ba zizo nu unddu inyi ku Galili.
Nggo a ni ko tsarr ba,
akpukpa anishirr ddu na nga na ku,
uwa gru rri so nu uddu ku.
Aba turr ku chi rri ntsɨ na amasirr wa.
Anishirr ba wemi kri nu unddu inyi ku.
2 Uwa tsarr ba aseki shishemi na assurre,
na da ba ni itsarr ima yi di:
3 “Wo yi!
Uni do numa nggo huzzu ko ttu ingbingbiki.
4 Na so hì,
inuma yi ba kuhre na anko.
Aminche ta yi ri.
5 Ingbingbi ikiri numa yi kuhre na abubo angbinta nggo imimi yi si ntsɨmi,
ni zzu hanhan mi,
nu nggo imimi su tsɨ mi.
6 Nu nggo azhi wa ssu na tu aywi wa.
Nggo izhizhi yi imbarr yi iso fafami,
i kru ni kɨ.
7 Ingbingbi ikiri numa yi kusurr ni intto,
nu nggo i to nggo intto yi turr yi,
i si hru ni na ingbingbi hen.
8 Ingbingbi ki numa yi kusurr nu ubobo imimi,
ni zzu,
ni furr korrmi,
ni surr ingbingbi shishemi.
Ibanu iso ititarr (30),
ibanu iso ititani (60),
ibanu ba ayiyirr yiyirr (100).”
9 Ni ikikre yi uwa da ba di,
“Wo yi,
uwanggo nggo ti se na atu ka iwo ure uwa bu wo.”
Inkindirr yi nggo i du Yesu da assurre wa
10 Nggo Yesu se na ankpa ma,
abanu nggo a kri na so wo ma,
a nga na ku ndo na awurr na aha ba,
di a bu da ku aba inkpi i assurre yi.
11 Yesu a da ba di,
“Abachi tsarr imba yo anazhi ba ittu i ima yi.
Abanu ba nggo a zhi na ábì,
a so wo su assurre mu,
12 da,
“ ‘Aba ta kye,
na kye,
na si ta hi zizi hen.
Na ta shirr atu,
na shirr atu,
na si ta vu inkpi inkindirr gri hen.
A ti hi na wo,
aba taka ko na Abachi ku,
uwa ta nggurr ila ure imbarr yi zhi ba!’a
13 Yesu zhi ba di,
“Imba di imba si hi inkpi i assurre wanggo wa hen?
Imba ta na kingginggi ni ka hi inkpi i assurre numa?
14 Ingbingbi ikiri nggo uni ttu wa ku ttu yi nggo,
iyo su ure ku Abachi ku.
15 Anishirr banu a si nâ ta su ingbingbi ikiri yi nggo i kuhre na anko.
Nu nggo a wo ure ku,
Isheta ka ku kpa ku glo na ba.
16 Anishirr banu a se nâ si ingbingbi ikiri nggo kusurr na ahan.
A ti wo ure ku Abachi ku,
aba kpa na ango aha na nyarr.
17 Ure ku sa ni injinja ni isisurr imbarr yi,
nu nggo iha ti ki ka a ti karr ba ni itu yi ure ku Abachi ku,
aba di ba ta yo hanhan mi.
18 Abanu ba zizo a se nâ si ingbingbi ikiri yi nggo kuhre ni intto,
abama wo ure ku Abachi ku,
19 amarr ambarr ka se kakami ni zha aseki ka ingbingbru ka mu,
ni izha ashiki,
na ba ingbingbru ni itu,
di yi rri ba ni isisurr ni turr ure ku Abachi ku huzzu,
aba si surr ingbingbi hen.
20 Abanu ba ngga si nâ ta si ingbingbi ikiri yi nggo kuhre nu ubobo imimi.
Aba yo wo ure ku na kpa ku gri,
na surr ingbingbi - abanu ba iso titarr (30),
abanu ba iso ititani (60),
abanu ayiyirr yiyirr (100).”
Assurre a ingba nu uru
21 Yesu kuchi ni bre ba are ka di,
“Imba ka hi undurr unggonggo ka yo uru ni ingba nu uru na ba agbugba ttu ma,
ka na ba ma yo na aza ka agudu?
Na si ba ma sa na adida du ma la kago ni iko yi hen.
22 Inkindirr yi nggo a ti na yi sharri a ta gri yi huzzu nga na ábì.
Inkindirr yi nggo a ta ttu yi zu aba ta bwu yi zu ndende.
23 Undurr wa nggo ta se na atu ka wo ure,
uwama wo!”
24 “Imba shirr atu yi.
Agbugba wa nggo imba di tsarr ku abanu na wa,
Abachi taka ni tsarr ssu ki imba pwi na wa na kuhre awuwa.
25 Undurr wanggo nggo ta se ni inkindirr kakami,
aba ta tsu surr ku.
Uwanggo nggo se na yi ntsɨmi aba ta kpa ivi ntsɨ ima yi nu unuma.”
Itsarr ni tu i ittu i Abachi yi:
1. Assurre a ikiri yi nggo furr
26 Yesu kuchi ni bre ba are ka zizo di,
“Ittu i Abachi yi i zzu nâ ta su unushirr nggo hi ibibi ikiri ni ila ima.
27 Na azhi ni ibittu uwa si hi nggo ikiri na ni so furr hen.
28 Imimi iyo du ikiri zzu ni so furr ni hurr ni surr ingbingbi.
Ni ime̱me̱,
ikiri di kri ahwi,
ni na atakpu,
ni hurr ane,
ni hurr,
ni surr ingbingbi.
29 Nu nggo uga ku ti nggarr,
ikiri yi i ki iwri wri ba,
atakye wa ta ku han yi a ssu zu.”
2. Assurre a ingbingbi mosita
30 Yesu à ddu ba di,
“Inta ta da di ittu i Abachi yi i si kingginggi?
Inta ka tsarr yi kye na assurre atanggo a ta ma?
31 Ittu yi Abachi yi zzu nâ ta si ingbingbi unkunkurr numa nggi a yo yi du mosita,
iyo si ivintsɨ nu umi ki ingbingbi inkinkurr yi ingbingbru yi nggo a di ttu yi.
32 Uwa di zzu na furr ki unkunkurr unkpi mri inkpu inkinkurr yi.
Nu di na inggingga shishemi aminu ni di so na na ako ni issu ima yi.”
33 Yesu di da ba are ama ka na assurre mu,
na so di na undu na anko ka nggo a ta vu gri.
34 Ttuttumi uwa di tsarr anishirr na assurre.
Nggo uwa ti ka ki na anga yirr,
uwa vu ku bre hre ku abiga ma ba.
Yesu du unddunddu ku ji kurr
35 Ni ingbahru yi azhibarr ama wa,
Yesu da ku abiga ma ba di,
“Di inta kucha kuma nu ugugarr inyi numa ku.”
36 Abiga ma ba du anishirr ba,
na rri ni Yesu ku nu uddu ku na gru ko kuma.
Nggo iddu numa mi se nu umi ki inyi ku.
37 Nu nggo a ni se nu umi inyi ku,
unddunddu go kakami,
nu vu amasirr ki ywhiywhirr ssu nu uddu ku.
38 Yesu so kurr ina nu ugo ku uddu ku,
na sa itu ima yi na angbanja iki.
Abiga ma ba si ma,
na da ku di,
“Unitsarr,
i si ta vri ku uwa hen nggo inta ti kɨ ziza?”
39 Yesu kasi na gru kri,
na nggarr ito nu unddunddu ku di,
“Ba ttungo!”
Na ddu amasirr wa di,
“Kukri!”
Unddunddu ku kukri,
inyi wa ji kurr ywi.
40 Yesu kasarr na zhi ba di,
“Imba kru isisu ngginggi kakami meme?
Zizami,
imba nise kpanye ni ingga ku ni isisurr imba yi?”
41 Isisu i ki ba kakami,
aba gru so zhi ikpa di,
“Uwanggo su unggonggo,
nu nggo unddunddu na amasirr mi a wo ma?”