Ugo nu unka ungo wa a wre
3
1 Yesu ka rri ko na ba nu uki ki issubi ku zizo.
Ugo numa nggo su nu unka ungo a se nu umi uki ku.
2 Uwa sa Azhibarr a Isu anu Yahuda wa.
Anishirr banu rri kri na ko gbye ma,
da a ti ka na inkindirr numa aba ka nu ma ila,
na so kye girr mi,
di à ta gru du ungo ku u wre ku ugo wa na azhibarr a isu anu Yahuda wa.
3 Yesu yo ugo nu unka ungo wa di,
“Gru nga ni ichi.”
4 Yesu zhi anishirr ba di,
“Are ka Musa ka di inta bu na angginggi na Azhibarr a Isu wa?
Di inta bu na uzizi,
ka inta bu na umimi?
Di inta bu du unushirr so tsitsirr,
ka inta bu ngɨ anishirr?”
Aba so ngbangbami na si sa ku hen.
5 Yesu ki unfu,
na kye ba.
Itito ki ma ni ikri itu ambarr yi.
Uwa kasarr na ddu ugo uni vri wa di,
“Na ungo ku!”
Ugo wa na ku,
u wre ku zizo.
6 Anu Farrisi ba na anishirr ba Hirridua ba huzzu ku ssubi na ábì,
nggo aba ta na na ngu Yesu.
Akpa anishirr di ga Yesu
7 Yesu na abiga ma ba gru so ji kuma nu unddu inyi ku akpa anishirr di ga ba.
Akpa anishirr gru zhi na anga ka Galili,
abanu na anga ka Yahudiya,
8 nu Urushalima,
na anga ka Idumiya,
na anga ka inyi nu Joda,
na anga ka igbu Taya tuku Sido.
A gru shishemi na nga ni Yesu ku,
da aba ta ni wo na kye inkindirr yi nggo,
aba si di wo da a di na nggo.
9 Nggo a kye anishirr ba kri garrza na da ku abiga ma ba du a bi gri ku uwa uddu,
du ku anishirr ta ma uwa.
10 A du abi vri shishemi wre,
abi vri banu ba ni ko nga ngɨ nga mu,
na ko zha anko nggo aba ka ka ungo sa na ku.
11 Ttuttumi abangga ba nggo se na anazhi ndanda a rri so ba nu ukpa a ti hi ma,
aba di jaku ni imimi na age̱ ka Yesu,
na di ttu iyi hantu di,
“Uwa yo su Uvuvurr Abachi wa.”
12 Yesu gba ki izhi ndanda yi utu di i bu si di ba uwa da ku anishirr undurr du uwa su unggonggo hen.
Yesu hla awurr na aha ba
13 Yesu hun kuma ni igbre numa na yo anishirr ba nggo uwa kpanye na ba na du ba hun ga ma.
14 Uwa ku hla nu umi ambarr ku awurr na aha ba,
nggo a yo ba ki abi ko na angu.
Na da ba di,
“Ingga hla imba di imba taka bu se ni ingga ku,
ni di ingga bu tu imba ko na anishirr ba nu ure ku Abachi ki iso sese ku.
15 Ingga ta nu imba ukyekye ki han izhi ndanda.”
16 Abangga ba yo sa asa a anishirr awurr na aha ba nggo Yesu hla ba:
Sima nggo Yesu yo ma ki Biturr,
17 Yakubu tuku uzayirr wa Yohana,
amumarr ba Zabadi,
nggo Yesu yo ba di Bonaji,
(anishirr bi inge̱.)
18 Andoro tuku Filibu,
u Batolomi,
u Matiyu,
u Toma,
u Yakubu uvuvurr a Alifiyo,
Tadawo,
tuku Sima,
nggo à se na amarr ka ako ambarr ka.
19 U Judasi Iskariyoti,
nggo vu Yesu nu ba tsi ngu nggo.
Yesu tu uttu ani inkindirr wa
20 Yesu ko kuma ni iko,
anishirr ba bi nga na ku zizo.
Nggo Yesu na abiga ma ba si hi unto ki ji so na ri ikiri hen.
21 Nggo amla ma ba wo na gru nga da aba nga nye vu ma gri kuma ni iko di,
“Itu yi gbuddu ku!”
22 Abitsarr are ba nggo nga zhi nu Urushalima da di,
“Da su Isheta,
nggo a yo ma di,
Belzebulu,
uttu ani inkindirr yi nggo nu ma ukyekye ki han izhi ndanda yi.”
23 Yesu yo ba chinga nu ukpa uma na da ba assurre numa,
na zhi ba di,
“Isheta di han Isheta?
24 Ìgbù wa nggo ti ga ki na nkanka na so tsi ni ikpa,
a ta kre.
25 Iko inggi nggo ti ga ki na nkanka ni so tsi ni ikpa i si di kri hen.
26 Ittu yi Isheta ti ga ki na nkanka ni so tsi ni ikpa i si ta kri hen,
i ta jaku ni kre.
27 Unayi ti ta rri ni iko yi unushirr ukyekye,
uwa ta ku vu ma lo zu bari,
na ki ayi ka.
28 Ingga so da ki imba ure ujiji,
a ta nggurr zhi ku abi ila ure,
na abangga ba nggo da are andanda ni itu yi Abachi.
29 Abachi si ta nggurr zhi ku unushirr wa nggo ti da ure undanda ni itu yi Izhi Iwre yi Abachi yi hen,
ila ure ima yi i so sese ni itu ima.”
30 Inkindirr yi nggo Yesu da ba meme,
nggo abanu ba da da à se ni izhi ndanda.
Ayirr na amuyirr bi Yesu
31 Ayirr a Yesu ndo na amuyirr ba gru nga na ku.
Na ni kukri na abi ka iko ka nggo a so,
na tu ba rri ko na ku nu umi iko ku da abangga kri yo ma na ábì.
32 Akpa anishirr wa nggo rri so na ku,
a da ku di,
“Ayirr muwa ndo na amuyirr muwa so yo uwa na ábì.”
33 Yesu zhi ba di,
“Unggonggo sa ayirr mungga na abata ngga sa amuyirr mungga ba?”
34 Yesu kakye anishirr ba nggo so ka ma yo na atsutsu,
na tsarr ba di,
“Kye yi abangga ba yo sa ana ayirr na amuyirr mungga ba!
35 Undurr wa nggo ti na inkindirr yi nggo Abachi mungga da di a bu na yi,
uwa yo a su uzayirr nu uvayirr na ayirr mungga wa.”