Yesu a du ugo ni ttu ga anga yirr wa wre
2
1 A ki ivi numa ntsɨ,
Yesu kanga nu Kapanahu,
anishirr ba a wo kago da a se ni iko.
2 Anishirr shishemi a gru ni ttu ma zu nu umi uki na ssu harr anko wa ke na abi ka mi anko a mirri ko na ku a sama.
Yesu a so bre ba ure ku Abachi.
3 Nggo,
Yesu a ni so bre ba ure ku,
anishirr ane̱,
a ba ugo numa nggo ukpa ku u ttu ywi,
na nga na ku di a bu ni du ma wre.
4 Nggo,
anishirr ba a kri shishemi na harr anko wa,
aba si hi unto ki gri ma na rri ko hen.
Aba hun ni ituki yi na ngri anchirr ka nu unto ku nggo Yesu à so,
na to uni vri wa nu utakpa ku ji nga ni inkla yi nggo Yesu à se.
5 Nu nggo Yesu a kye iyo isisurr imbarr yi na ku,
na da ku uni vri wa di,
“Uzumu,
ingga nggurr ila ure muwa yi zhi ku uwa.”
6 Abitsarr nu ungbamvu ku are ku,
a se nabo,
na so ta amarr ni isisurr imbarr yi da di,
7 “Ugo nggo à da sa angginggi meme?
A re ndanda mi ni itu yi Abachi!
Unggonggo ka nggurr ila ure i anishirr zhi ba.
A sa Abachi yo na kpa ma.”
8 Kakayirr,
Yesu a hi ni izhi ma yi inkindirr inggi nggo a so ta amarr ni itu yi,
na zhi ba di,
“Sa angginggi di imba ri amarr ka ma meme?
9 Uwatanggo tsɨ ki imba,
ingga bu da ku ugo uni lo wa di,
‘A nggurr ila ure muwa yi zhi ku ùwà,’
ka ingga bu da ku,
‘Gru!
Ba abubo a ikurr amuwa,
ni kuma?’
10 Ingga ta tsarr imba di,
Ingga,
Uvuvurr a Unushirr,
ingga se nu ukyekye ni ingbingbru yi ki nggurr ila ure zhi.”
Na da ku ugo wa nggo ukpa ku ttu wa di,
11 “Ingga da ku uwa,
gru.
Chi abubo a ikurr amuwa ni kuma ni iko!”
12 Na ashishi ambarr ka,
ugo wa gru kri,
na chi abubo a ikurr wa,
na narr kuma.
Ayisurr ku ba wemi.
Aba gru ko gbyarr ku Abachi asa na da di,
“Inta nise hi inkindirr numa ma mi!”
Yesu à yo Levi
13 Yesu à kakuma zizo nu unddu inyi nu Galili wa.
Anishirr ba a ddu na nga na ku.
Uwa gru ko tsarr ba.
14 A ti ta ko sarr ko,
na hi uni kpa inklo imimi numa,
nggo a yo ma di,
Levi,
uvuvurr a Alifiyo,
uwa rri so nu uki ku undu umaku.
Yesu yo ma di,
“Ga mi!”
Levi gru ga Yesu.
15 A sha so ntsɨ,
Yesu gru kuma ni iko yi Levi,
ku so ri inkindirr.
Abi kpa inklo imimi ba na abi kà ikpa ure ku Musa ku,
a so ma mi ni Yesu na abiga ma ba,
na so ri ma mi nu unto uyirr.
16 Anu Farrisi banu nu nggo a sa abitsarr ba nu ungbamvu ku are ku.
A hi nu nggo Yesu à so na so ri na abi kà ikpa ure ku Musa ku na abi kpa inklo imimi ba;
na zhi abiga ma ba di,
“Angginggi du ma ri na abi kpa inklo imimi ba na ndanda anishirr angga ba?”
17 Nu nggo Yesu wo ba ni zhi yi,
na da ba di,
“anishirr akyekye a si di zha unahun hen,
a sa abi lo ngga di zha unahun.
Ingga si nga nye i yo abi sa ni ila ure hen,
ingga nga nye i yo andanda ba yo,
du ba a kasarr ni ila ure imbarr yi.”
Izhi ni ivu angu gri
18 Azhibarr numa nggo abiga bi Yohana uni zzu na amasirr wa na anu Farrisi ba a so vu angu.
A banu nga ni zhi Yesu di,
“A sa angginggi abiga bi Yohana uni zzu na amasirr wa na abiga ba anu Farrisi ba di vu angu gri,
abiga amuwa ba si di vu angu gri hen?”
19 Yesu ddu ba di,
“Imba kye,
i ka wre ikpikpa i uni hru ayamba he̱he̱ bi so ni iyo?
I ka si wre meme hen uwa ta ni so na ba.
20 Azhibarr wa so nga nggo a ta ka ni ba uni garr he̱he̱ wa glo na ba,
aba ta ka vu angu.
21 “Unggonggo ka ba upri inkru uhe̱he̱ warr sa na ankru kuku?
Undurr wanggo nggo ta na meme,
nggo a ti ngla ankru ka upri he̱he̱ ku,
ta gbu nga glo,
ingahre ima yi ta kri na ime̱me̱ yi.
22 Anishirr si di ba ahi ahe̱he̱ kasurr nu unggakpa ku zu ahi ukuku hen.
Uwanggo nggo a ti na meme,
ahi ahe̱he̱ wa ta tsi unggakpa ukuku ku nggarr na kuhre,
unggakpa ku u ta sama nu undu.
Meme nggo,
a ta surr ahi ahe̱he̱ nu unggakpa ku zu ahi uhe̱he̱,
aba aha mi ta kurr zizi.”
Yesu nggo sa Atiko a Azhibarr a Isu wa
23 Asa Azhibarr a Isu anu Yahuda wa,
nggo Yesu a so zirr ni izzuzzu i ikiri,
abiga ma ba a se na ku,
na gru so ngu ingbingbi ikiri yi ta.
24 Anu Farrisi ba da ku Yesu di,
“Kye,
iba munta yi si kpanye ni inkindirr yi,
nggo abi bre amuwa ba a so na undu na Azhibarr a Isu anu Yahuda wa hen.”
25 Yesu ddu ba di,
“Ingga hi imba ka bre ba nggo uttu Doda na anishirr ama ba a na,
nu nggo iyo yi ki ba nggo.
26 Doda à ko ku rri nu uki ku Abachi ku,
na ri unfonfo wa nggo a gri nga ni Iburr i nggurr bi yi Abachi yi.
(Inkindirr ma yi i si meme na attuttu wa nggo Abiyata nggo à su ankpye unkpi abikye anishirr ba Abachi ba.)
Ni iba munta yi unikye yo na nkpama di ri ashiki kama.
U Doda ri ka na tsu nu abiga ma ba du ba kpa ri meme.”
27 Ni ikre ire yi,
Yesu da ba di,
“Abachi a na Azhibarr a Isu wa ku unushirr yo,
na si na unushirr nggo ku Azhibarr a Isu wa hen.
28 Ingga,
Uvuvurr a Unushirr,
Ingga yo sa Atiko a Azhibarr a Isu wa.”