Ure ku wre ku nggo
Marrku
à charr
Ure ku me̱me̱
A si Marrku nggo isa ima numa yi i ri Yohana Marrku, uwa yo à charr ungbamvu unggo ku. A si si uyirr nu umi ku abiga Yesu awurr na aha ba hen. Anu Bulu tuku Barrnaba a gri ma ki uni zi ba nu uzirr ku bre ure ku Abachi umbarr ku me̱me̱ ku (Indu 13:13). A kpanye di are ka nggo Marrku à charr ka a vu ka zhi na are ka Yesu ka nggo Biturr uni ko na angu a Yesu wa à di bre ku anishirr kago nggo. A zzu na ti Marrku yo a si ungbamvu ku me̱me̱ ku nggo a charr nggo. A charr aseki ka ikagri ka nggo Yesu à na ka nu ungbamvu unggo ku mri angbamvu ka are ka wre anuma ka. A si charr ingri i Yesu yi nu umi hen, na kuchi charr izzu Yesu na amasirr yi mu tuku undu umaku mu.
Marrku à charr ure umaku wre ku a bu nu abiga ba nu Roma ukyekye, na bu du ba a hi di Yesu yo à si Kristi (Mezaya). Marrku à tsarr krizhizhi mi di Yesu Kristi à si uvuvurr iko na su Uvuvurr a Abachi jiji mu (10:45). A nggurr ungbamvu ku ttu ni ittu tuku igru ni ibe i Yesu yi.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Yohana uni zzu na amasirr wa tuku izzu na amasirr i Yesu yi 1:1-13
Undu ku Yesu ku nu Galili 1:14—9:50
Ikuma nu Urushalima yi tuku i mirri na angu ankonki ka igbu ka 10:1—11:25
Ivri nu umi igbu ku 11:27—12:44
Are ka nggo abi kpa are ba a da di a so nga ni ichi 13:1-37
Ittu tuku itasi ni ibe i Yesu yi 14:1—16:20