Ure ku wre ku nggo
Matiyu
à charr
Ábáchí ma ba Yesu ba
1
1 Uwanggo yo a si are ka uga ku Yesu Kristi ka.
Yesu à zhi nu uki ku uttu Doda,
u Doda a zhi nu uki ku Ibrayi.
Uwanggo yo a si asa a ábáchí ma wa.
2 Ibrayi à si aki a Ishaku.
Ishaku à si aki a Yakubu.
Yakubu à si aki a Yahuda
na amuyirr ba.
3 Yahuda à si aki a Perrezi tuku Zerra,
(Ayirr ambarr wa à si Tama).
Perrezi à si aki a Hezroni.
Hezroni à si aki a Ramu.
4 Ramu à si aki a Aminada.
Aminada à si aki a Nashoni.
Nashoni à si aki a Salimo.
5 Salimo à si aki a Bowazi.
(Ayirr ama wa yo à si Raha).
Bowazi à si aki a Obedi.
(Ayirr ama wa yo à si Rutu.)
Obedi à si aki a Jesi.
6 Jesi à si aki a Doda.
Doda à si aki a Solomo.
(Ayirr ama wa yo à si Basheba,
ayamba a Urriya.)
7 Solomo à si aki a Rehobowa.
Rehobowa à si aki a Abija.
Abija à si aki a Asa.
8 Asa à si aki a Jehoshafa.
Jehoshafa à si aki a Jehorramu.
Jehorramu à si aki a Uziya.
9 Uziya à si aki a Jotamu.
Jotamu à si aki a Ahazi.
Ahazi à si aki a Hezekiya.
10 Hezekiya à si aki a Manase.
Manase à si aki a Amonia.
Amoni à si aki a Josiya.
11 Josiya à si aki a Jekoniya
na amuyirr ba.
(Na ase ka nggo a vɨ anu
Israila ba igarr yi
na ko nu Babilo.)
12 Nu ugo ku igarr ku nu Babilo:
Jekoniya à si aki a Sheyalitiye.
Sheyalitiye à si aki a Zerrubabe.
13 Zerrubabe à si aki a Abiyudu.
Abiyudu à si aki a Eliyaki.
Eliyaki à si aki a Azorr.
14 Azorr à si aki a Zado.
Zado à si aki a Akimu.
Akimu à si aki a Eliyudu.
15 Eliyudu à si aki a Eliyaza.
Eliyaza à si aki a Matani.
Matani à si aki a Yakubu.
16 Yakubu à si aki a Isuhu.
Isuhu yo à si unuru a Maryamu wa.
Maryamu à si ayirr Yesu wa.
A yo Yesu yo di Kristi.
17 Meme nggo,
bazhi ni Ibrayi ku,
kuma nu uttu Doda ku à si uka uwurr nu une̱.
Na bazhi nu uttu Doda ku ko nu nggo a vɨ anu Israila ba na kuma nu Babilo a si uka uwurr nu une̱,
na bazhi nu nggo anu Israila ba a kazhi nu Babilo nga ni ingri i Kristib yi,
a si uka uwurr nu une̱.
Ingri i Yesu yi
18 Ingri i Yesu Kristi inggi i si ma mi:
Ayirr a Yesu wa à si Maryamu.
A go ma zu ku ugo numa à ri Isuhu.
Nggo Isuhu à nise gri ma nga ni iko ima,
aba a gru kakye Maryamu à se ni ine.
À si Izhi i Abachi iyo ì na ukyekye ukuma.
19 Isuhu uruma wa,
a si ni ikru isisu i Abachi ni isisurr ima,
na kye ì si ta wre uwa bu ba Maryamu nggarr la na azhi hen,
mre na ssu anko du uwa ta kà ma du,
du anishirr si hi hen.
20 Nggo Isuhu à ni so ri amarr akama meme,
unitu a Atiko wa à nga na ku nu uzhila,
ni da ku di,
“Isuhu,
uhanma a Doda,
si kru isisu i ba Maryamu ki uwami hen.
Kye,
uvuvurr wa nggo à se ni ine ima yi nggo à zhi ni Izhi i Abachi.
Si kà ma du hen.
21 À ta ngri uvuvurr unuru.
Nggo a ti ngri uvuvurr wa,
uwa bu yo ma di Yesu.
Kye,
uwa yo à taka ni kpa anishirr ama ba ttungo ni ila ure imbarr yi.”
22 Ziza,
inkindirr inggi yi i ta si meme,
wre ku ure ku u bu kurr meme yo nggo Atiko à du Abi kpa are ama ba a nga ni da ku zu ni ikuchi yi nggo.
23 “Kye,
uva wanggo nggo à nise hi unuru kye à ta hru ine na ta ngri uvuvurr unuru,
aba ta yo isa ima yi di Imanuwe,”
inkpi i isa ima inggi ì si,
“Abachi à se ni inta ba.”
24 Isuhu à kasi ni ina yi nggo,
na na inkindirr yi nggo unitu a Atiko wa à da ku nggo.
Na gru ku gri Maryamu na nga ni iko ima ki uwama.
25 Bazhi nu nggo a di to ikpa yi nga ni ingri i uzuma yi,
Isuhu à nise hi ma ki ayamba kye.
Uwa à ni ngri nggo,
Isuhu à yo uvuvurr wa di Yesu.