Pʉaro Cohamacʉ yare yahuhtinare yahu joaha João marine
11
1 Baharo yʉhʉre quihõdʉre wahre Cohamacʉ.
Tjuadʉ puro yoadʉ jihre tʉ.
Tʉre waro õ sehe nihre yʉhʉre:
—Yʉ ya wʉhʉre quihõi wahaga.
Tí wʉhʉ macari altar cʉ̃hʉre quihõga.
à yoa tuhsʉ,
tí wʉhʉi yʉhʉre ño payoinare quihõga.
2 Sopaca wija sʉrʉcari wapare noari wapare quihõi tjiga.
Tí wapa yʉhʉre cahmaerainare ti cũri wapa jira.
Tina cuarenta y dos sʉ̃ri waro Cohamacʉ ya macare tí maca macaina cʉ̃hʉre ñano yoaahca.
à jicʉ quihõi tjiga ti ya wapare noari wapare.
3 Ã jicʉ yʉ yare yahuinare pʉarore warocaihtja.
Mil doscientos sesenta dachori waro yʉ yare yahuahca.
Masa ti coyea ti yariari baharo ti sãa suhti barore sãaina jiahca tina yʉ yahu dutiina —ni yahuhre yʉhʉre.
4 Ahri yahpa macaina bui pʉhtoro Cohamacʉ panoi pʉadʉ Olivo wama tia yucʉ ducura.
Pʉadʉ sihã payoa yucʉ cʉ̃hʉ tí yucʉ cahai ducura.
Tí yucʉ mehne piti dahre to buhechʉ ahrina pʉaro to yare yahuina tí yucʉ yoaro sehe jira.
5 Ã jia tinare ñʉ tuhtiina tinare ti ñano yoa duachʉ tina sehe ti dʉsero macaa picha pohna mehne jʉ̃ pahñoahca tinare ñʉ tuhtiinare.
Õ seheta tinare ñano yoainare wajãahca tina pʉaro Cohamacʉ yare yahuina.
6 Ã yoa tina pʉaro ti coro ta dutierachʉ coro tasi.
à jiro Cohamacʉ yare ti yahuro puro coro tasi.
à jia márine di mári wahachʉ yoaahca tina.
à jia ahri yahpare ñano wahachʉ yoaahca.
Jipihtia dohse jiare,
jipihtina dohse jiinare masare ñano wahachʉ yoaahca.
Ti dohse yoa duaro puro ã ñano wahachʉ yoaahca ahri yahpare.
7 Ti ã yoa pahñochʉ waro cʉãri copapʉ jiriro ñariro nʉcʉ macariro wijaarohca.
à wijaaro Cohamacʉ yare yahuina mehne cahmachenohca.
à cahmacheno tua yʉhdʉrʉcaro tinare wajãnohca.
8 To ã wajãri baharo ti pjacʉri cjiri pjiri maca macari mahapʉ coãahca.
Yahuina pʉhtorore ti cjã puha wajãri maca jira tí maca.
Tí maca macaina ñaina jia Sodoma macaina,
Egipto macaina yoaro seheta jia,
tí pjare Sodoma,
Egipto cʉ̃hʉ wama tirohca tí maca mari piti dahre buhechʉ.
9 Ã coãa tia nʉmʉ noano coãa,
pa nʉmʉ dacho macai ti pjacʉri tí mahai coãahca.
à jia jipihtia yahpari macaina,
jipihtia curuari macaina,
jipihtia dʉseri durucuina tópe nʉmʉri waro ti pjacʉrire ñʉrucuahca.
à ñʉrucua tópe nʉmʉri waro ti pjacʉrire ya dutisi.
10 Ti ã yariarina jichʉ ñʉa ahri yahpa macaina wahcheahca.
à wahchea bose nʉmʉre yoaa,
ti basi paye barore ã wanocaahca.
Tina pʉaro Cohamacʉ yare yahuina masare ñano yʉhdʉchʉ yoarina jiri jire.
à jia ti ã yariachʉ ñʉa wahche yʉhdʉahca ahri yahpa macaina.
11 Ã jiro tia nʉmʉ baharoi pa nʉmʉ dacho macai Cohamacʉ ti pjacʉrire masonohca.
To ã masochʉ tina pari turi wahcãrʉcʉ sʉahca.
Ti ã wahcãrʉcʉ sʉchʉ ñʉa jipihtina cui yʉhdʉahca tinare.
12 Baharo tina pʉaro mʉanopʉ tuaro durucuro coa tachʉ tʉhoahca.
Õ sehe ninohca tinare:
—Õpʉ mʉja taga mʉsa —nino coa tarohca.
To ã nichʉ tʉhoa me curua watoi mʉjaa wahaahca.
Ti yabirina cjiri ti mʉjachʉ ñʉahca.
13 Ti ã mʉjachʉta yahpa tuaro ñuhminohca.
To ã ñuhmichʉ tí maca macaa wʉhʉse décima parte boraa wahaahca.
à jia yahpa ñuhmino mehne siete mil masa yariaa wahaahca.
Paina dʉhsaina sehe cʉaa wahaa,
Cohamacʉre mʉano macarirore “Tuariro jira”,
ni ño payoahca tirore.
14 Ahri jipihtia ti ã wahari baharo pʉa taha masa ñano yʉhdʉ tuhsʉina jiahca.
Ti ã yʉhdʉri baharocãta pari turi dóihta masa ñano yʉhdʉahca tjoa.
Seis cornetarire ti putiri baharo pairo putiha
15 Baharo seis cornetarire ti putiri baharo pairo anjo to yariare putihre.
To ã putichʉ mʉanopʉ tuaro durucua coa tahre.
Õ sehe nia coa tahre:
“Mipʉ Cohamacʉ Cristo mehne ahri yahpa macaina bui pʉhtoa jiahca.
à jia jipihtina bui pʉhtoa ã jirucuahca”,
nia coa tahre.
16 Ã yoa Cohamacʉ panoi pʉhtoa dujiapʉ dujiina veinticuatro Jesu yaina pʉhtoa Cohamacʉ panoi caha sʉ,
tirore ño payohre.
17 Ã ño payoa õ sehe nihre:
“Sã pʉhtoro Cohamacʉ,
tua yʉhdʉariro jira mʉhʉ.
Mʉhʉ panopʉ ã jirucua tiri jire.
Mipʉ cʉ̃hʉre ã jirucura mʉhʉ.
Mʉ tuaa mehne masa ti pʉhtoro mʉ jirʉcachʉ ‘Noana’,
nija mʉhʉre.
18 Jipihtina ahri yahpa macaina mʉhʉre cahmaeraina mʉhʉ mehne suamare.
Mipʉre tinare mʉ buhiri dahrehti pja jira.
Yariaina cʉ̃hʉre mʉ buhiri dahrehti pja jira.
à jiro mʉ yaina sehere noaare ti yoari wapare mʉ wahti pja jira.
Cãina tina mʉhʉre dahra cohtaina mʉ yare yahu mʉhtaina jira.
à yoa tina,
paina mʉ yaina mehne jipihtina mʉhʉre ño payoina jira.
à jicʉ pʉhtoare,
wiho jiina cʉ̃hʉre mʉ yaina ti jiri wapa noano yoaihca mʉhʉ.
à jiro ahri yahpa macainare dojomehne cohtainare mʉ cohãhti pja jira mipʉre”,
ni ño payohre pʉhtoa Cohamacʉre.
19 Ti ã yoari baharo mʉano macari wʉhʉ Cohamacʉ ya wʉhʉ to pjõori wʉhʉ jihre.
à jina tí wʉhʉi jiri carore ñʉhi sã.
Tí caro puhichapʉ Cohamacʉ masare to dutiare joa õa pjĩni tãa pjĩni sãahre.
Sã ã ñʉchʉta orocasite mʉa,
wʉpo pja mʉa,
soro jiro bisi mʉa,
yahpa ñuhmi mʉa,
co poca yʉsʉa poca mʉanopʉ payʉ bora tahre.