Efeso macainare Jesu yainare joa dʉca dutiha Joãore
2
1 Ã ni tuhsʉ õ sehe ni namohre yʉhʉre joa dutiriro:
—Efeso macaina yʉ yaina,
ti pʉhtoro cʉ̃hʉre õ sehe ni joarocaga mʉhʉ:
“Yʉ wamomaca poto bʉhʉsehei siete ñahpichoha pocare cjʉariro jija.
à jicʉ siete sihãa dapoa yucʉ uru mehne ti yoaa yucʉ watoi tiniriro jija.
à tiniriro jicʉ mʉsare õ sehe ni yahuja:
2 Jipihtia mʉsa yoarire masi pahñoja.
Yʉ ya cjihtire tuaro mʉsa dahrarire,
yʉhʉre mʉsa wacũ tua duhuerari cʉ̃hʉre noano masija.
Ñaare yoainare mʉsa ñʉ yabichʉ cʉ̃hʉre masija.
à yoa ‘Jesu buhe dutiro to cũrina jija’,
nimarinare quihõno ti buherachʉ,
quihõno ti yoaerachʉ ñʉna,
mahñoina ti jichʉ masire mʉsa.
3 Yʉ yare mʉsa yoari buhiri mʉsa ñano yʉhdʉpanahta yʉhʉre ne duhuerare mʉsa.
4 Ã noano yoaina jipanahta cʉ̃nore tó yoaerare mʉsa.
Ahri jira tí:
Yʉhʉre mʉsa noano cahĩ mʉhtariro seheta mipʉre yoaerara mʉsa.
5 Yʉhʉre mʉsa cahĩ mʉhtarire wacũga mʉsa tjoa.
Mipʉre yʉhʉre mʉsa cahĩera curerire wacũga.
à yoa Cohamacʉ yare tuaro cahmaga tjoa.
à cahmana,
yʉ yare mʉsa yoa mʉhtariro seheta yoaga tjoa.
Mʉsa ã yoaerachʉ sihãriare yʉ duhu payodʉ mʉsa ya dʉre yʉ dapodʉre mʉsare nanocaihtja.
(Ã nicʉ õ sehe ni yahui nija mʉsare.
Mʉsa tó macaina yʉhʉre cohãboca.
à cohãna tó purota pihtinahca mʉsa ñaa yoaare duhuerana.)
6 Yʉhʉre cahĩera cureina jipanahta ahrire noano yoare mʉsa:
Nicolaita wama tiina ti ñaa yoarire ñʉ yabira mʉsa.
Yʉhʉ cʉ̃hʉ ti yoarire ñʉ yabija.
7 Cahmori tiina jira mʉsa.
à jina mʉsa ya curuari macainare yʉ yainare Espíritu Santo to yahurire tʉhoga mʉsa.
Õ sehe nina tiro:
‘Jipihtinare Jesure wacũ tua duhuerainare Cohamacʉ masare to cũno paraíso wama tiro macadʉ dichare chʉ dutiihtja.
Tʉ dicha catichʉ yoaa jira’,
nina Espíritu Santo”,
ni yahu joarocaga Efeso macaina yʉ yainare,
ti pʉhtoro cʉ̃hʉre.
Esmirna macainare Jesu yainare joaroca dutiha Joãore
8 ’Esmirna macaina yʉ yainare,
ti pʉhtoro cʉ̃hʉre õ sehe ni joarocaga mʉhʉ:
“Yʉhʉ jipihtiare bajuamehneriro jija.
à yoa jipihtiare pihtichʉ yoahtiro jija.
Yariaa wahai.
Pari turi catija tjoa.
à jicʉ õ sehe ni yahuja mʉsare:
9 Mʉsa ñano yʉhdʉrire masija.
Pjacʉoina mʉsa jichʉ cʉ̃hʉre masija.
à jipanahta Cohamacʉ yare noaare pjíro cjʉara mʉsa.
Paina sehe ‘Judio masa jija’,
nimarina mahñoina jira.
Tina mʉsare ti ñano quiti dahrerire masija.
Tina Satana yaina jira.
10 Mipʉre mʉsa ñano yʉhdʉhtire cuiena tjiga.
Tʉhoga mʉsa.
Watĩno mʉsare Cohamacʉre duhu dutiro cãina mʉsa mehne macainare peresu yoa dutirohca.
Diez dachori waro ñano yʉhdʉnahca mʉsa.
Ti ã ñano yoachʉ mʉsare ti ã wajãmoñopachʉta yʉhʉre yʉ ya cʉ̃hʉre cohãena tjiga.
Mʉsa ã yʉhʉre cohãerachʉ ñʉcʉ jipihtia dachoripe Cohamacʉ cahapʉ mʉsare ã jirucuchʉ yoaihtja.
11 Cahmori tiina jira mʉsa.
à jina mʉsa ya curuari macainare yʉ yainare Espíritu Santo to yahurire tʉhoga mʉsa.
Õ sehe nina tiro:
‘Jipihtina Jesure wacũ tua duhueraina pichacapʉ wahasi.
Ti yariari baharo pichacapʉ wahasi’,
nina Espíritu Santo”,
ni joarocaga Esmirna macaina yʉ yainare,
ti pʉhtoro cʉ̃hʉre.
Pérgamo macainare Jesu yainare joaroca dutiha Joãore
12 ’Pérgamo macaina yʉ yainare,
ti pʉhtoro cʉ̃hʉre õ sehe ni joarocaga mʉhʉ:
“Yʉhʉ ñosari pjĩ pʉ bʉhʉseheri siori pjĩne cjʉariro jija.
Mʉsare õ sehe ni yahuihtja:
13 Mʉsa yoarire,
mʉsa ya maca macaina ti yoari cʉ̃hʉre masija.
Tó macaina pʉhtoro Satana jira.
Tó macaina Satanare ño payoina Antipare yʉ yare noano yahuriro cjirore wajãre.
Tirore ti ã wajãchʉ ñʉpanahta yʉ yare yoarucuna yʉhʉre ne wacũ tua duhuerare mʉsa.
14 Mʉsa ã wacũ tua duhuerapanahta mahanocã yʉhʉre yʉhdʉrʉcare mʉsa.
Cãina mʉsa mehne macaina Balãa ya buheare cahmana.
Panopʉ Balãa pʉhtoro Balac wama tirirore õ sehe ni buhea tire:
‘Israe masare yʉhdʉrʉca duacʉ “Cohamacʉ jira”,
mʉsa nia masʉrine ño payo mʉsa duhu payoa chʉare chʉ dutiga tinare.
à yoa numia mehne ñano yoachʉ yoaga tinare’,
ni buhea tire Balãa cjiro.
Cãina mʉsa mehne macaina to buheare cahmana.
15 Ã yoa paina mʉsa mehne macaina Nicolaita wama tiina ya buhea sehere duhu duaerara.
16 Ã jina mʉsa ñaa tʉhotumari cjirire tʉhotu cohtota,
Cohamacʉ yare tuaro cahmaga tjoa.
Mʉsa ã cahmaerachʉ ñʉcʉ soaro mehne mʉsa cahapʉ wahacʉ,
ã ñano yoaina mehne cahmacheihca yʉ dʉseropʉ jiri pjĩ ñosari pjĩ mehne.
17 Cahmori tiina jira mʉsa.
à jina mʉsa ya curuari macainare yʉ yainare Espíritu Santo to yahurire tʉhoga mʉsa.
Õ sehe nina tiro:
‘Jipihtinare Jesure wacũ tua duhuerainare maná wama tiri chʉare to nʉori chʉare waihtja.
Yehsea tãa cʉ̃hʉre waihtja tinare.
Tí tãare wahma wamare yʉ joa õa tãa jiahca.
Paina tí wamare ne masisi.
Tí tãare naina dihta tí wamare masiahca’,
nina Espíritu Santo”,
ni joarocaga Pérgamo macaina yʉ yainare,
ti pʉhtoro cʉ̃hʉre.
Tiatira macainare Jesu yainare joaroca dutiha Joãore
18 ’Tiatira macaina yʉ yainare,
ti pʉhtoro cʉ̃hʉre õ sehe ni joarocaga mʉhʉ:
“Yʉhʉ Cohamacʉ macʉno yʉ capari picha pohna yoaro sehe sira.
à jia yʉ dahpori bronce wama tiri comaa ti wahtari comaa yoaro sehe si sitera.
Mʉsare õ sehe ni yahuja:
19 Mʉsa yoarire masija yʉhʉ.
Cohamacʉre paina cʉ̃hʉre mʉsa cahĩrire,
yʉhʉre mʉsa cohãerarire,
painare mʉsa yoadohorire,
ñano yʉhdʉpanahta yʉhʉre mʉsa duhuerarire masija.
Wahmanopʉ mʉsa yoariro yʉhdoro mipʉ sehere noano yoa namona nina mʉsa.
Tí cʉ̃hʉre masija yʉhʉ.
20 Mʉsa ã noano yoaina jipanahta õ sehe yʉhʉre yʉhdʉrʉcahre mʉsa:
Jezabe wama tiricoro ‘Cohamacʉ yare yahu mʉhtaricoro jija’,
ni mahñoricoro mʉsare to ñano buhechʉ tʉhona ticorore tuhtierare mʉsa.
Mahño buhero yʉ yainare yʉhʉre dahra cohtainare numia mehne ñano yoachʉ yoara.
à jiro ‘Cohamacʉ jira’,
ti nia masʉrine paina ño payo ti duhu payoa chʉare chʉ dutira ticoro yʉ yainare.
21 To ñaare to cahyahtore cohtasinimai.
Yʉ ã cohtapachʉta mʉa mehne to ñano yoaare duhu duaerare.
22 Yʉhʉre tʉhoga mʉsa.
Ticorore dohatichʉ yoaihtja.
Ticoro mehne ñano yoaina cʉ̃hʉre dohatichʉ yoaihtja.
à jia tina pjíro ñano yʉhdʉahca.
Ãta yoaihca tinare ticoro mehne ti ñano yoaare ti cahyaerachʉ,
tíre ti duhuerachʉ.
23 Ã yoa ticoro ya buheare cahmainare wajãihtja.
Yʉ ã yoachʉ ñʉa jipihtina yʉ yaina yʉ noano masiriro jichʉ masiahca.
Masa ti tʉhotuare ti goa pjaa cʉ̃hʉre masija.
Yʉ ã masiriro jichʉ masiahca tina ticorore yʉ buhiri dahrechʉ ñʉa.
Jipihtina mʉsa ñaare yoari buhirire buhiri dahreihtja mʉsare.
à yoa mʉsa noaare yoari wapa sehere noano yoaihtja mʉsare.
24 Paina mʉsa mehne macaina Tiatira macaina ticoro ya buheare cahmaerare.
Mʉsa sehe Satana ya buheare ‘Pano to yahuerari cjiri’,
ti nia buheare cahmaerare mʉsa.
à jicʉ mʉsa sehere duti namosi yʉhʉ.
25 Ahri dihtare yoa duti namoihtja mʉsare:
Mʉsa cahapʉ yʉ tahto pano yʉ buheare mʉsa masirire ne mahanocã duhuena tjiga.
26,27 Jipihtina ñaare duhuinare yʉ yare ã yoarucuinare pʉhtoa sõihtja.
Yʉ Pʉcʉ yʉhʉre to pʉhto sõriro seheta mʉsa cʉ̃hʉre pʉhtoa sõihtja.
Jipihtia yahpari macaina bui pʉhtoa sõihtja mʉsare.
à pʉhtoa sãana,
mʉsa docai jiinare jipihtia yahpari macainare tuaro dutinahca mʉsa.
Dihi biatore mari yucʉcʉ mehne pohachʉ dói to wahtiaro seheta Cohamacʉre yʉhdʉrʉcainare ãta yoanahca mʉsa.
28 Ã jicʉ mʉsare yʉ yare ne duhuerainare bohrea mʉja tachʉ mʉja tariare waihtja mʉsare.
29 Cahmori tiina jira mʉsa.
à jina mʉsa ya curuari macainare yʉ yainare Espíritu Santo to yahurire tʉhoga mʉsa”,
ni joarocaga Tiatira macaina yʉ yainare,
ti pʉhtoro cʉ̃hʉre.