“Paina Jesu yainare õ sehe yoaga mʉhʉ”, niha Paulo Timoteore
5
1 Ne bʉcʉrore tuhtiecʉ tjiga.
Mʉ pʉcʉre mʉ noano yoariro seheta bʉcʉro cʉ̃hʉre noano mehne yahuga.
à yoa mʉ bahanare mʉ noano yoariro seheta wahma yapia cʉ̃hʉre noano ño payoro mehne tinare yahuga.
2 Ã yoacʉ mʉ pocore mʉ noano yoariro seheta bʉcʉ numia cʉ̃hʉre noano ño payoa mehne yahuga.
Mʉ bahana numiare mʉ noano ño payoriro seheta nuhmia cʉ̃hʉre ñano goa pjaro marieno,
noano ño payoa mehne yahuga tina numiare.
3 Ã jicʉ wapewahyaa numiare potocãta pjacʉoa numiare ño payoa mehne yoadohoga tí numiare.
4 Wapewahyoro pohna tiricoro to jichʉ,
o panamana tiricoro to jichʉ cʉ̃hʉre tina sehe ticorore yoadohojaro.
à yoadohoa Cohamacʉ masare ti coyeare to yoa dutirire yoaa nina tina.
à yoaa tina ticorore ti wapamonore wapaa nica ticoro to bʉcʉori wapa.
Ti ã yoachʉ ñʉno Cohamacʉ noano wahchera.
5 Pjacʉoricoro,
wapewahyoro coyea marienicoro jiro,
Cohamacʉ ticorore to yoadohohto cjihtore cohtara ticoro.
à jiro ñaminipe,
dachoripe ticoro Cohamacʉ mehne ã durucurucura.
6 Pacoro sehe wapewahyoro ã yoamacanocaricoro carericoro jiro,
ticoro catiricoro jiparota pichacapʉ butihticoro ji tuhsʉra.
7 Ahri jipihtia yʉ yahurire Jesu yaina cʉ̃hʉre yoa dutiga mʉhʉ,
noaa dihtare ti yoahti cjihtire.
Ti ã yoachʉ ñʉa paina tinare “Ñano yoaa nina”,
ni masierara.
8 Cʉ̃iro to coyeare ñʉ wihboeraro,
to pohna,
ti pocoro cʉ̃hʉre noano ñʉ wihboeraro “Jesu yairo jija”,
ni masierara.
à jiro Jesure cahmaeraina yʉhdoro ña yʉhdʉariro jira tiro.
9 Wapewahyaa numiare yoadohonahca mʉsa.
Õ sehe besega mʉsa yoadohohti numiare.
Ti wamare joa õhti pũi joai tai õ sehe besega tí numiare:
Sesenta cʉhmari sʉeraricorore to wamare joa õi tjiga.
Tuhsʉ,
tó pano pʉaro cjirore manʉ tiricoro wape wahyoro to wamare joa õi tjiga.
Cʉ̃irota manʉ tiricoro wapewahyoro wamare joa õga.
10 Tí numiare,
“Noaare yoaa numia jira”,
masa ti nia numiare,
ti pohnare noano bʉcʉoa numiare besega.
à yoa tuhsʉ,
ti wʉhʉsei painare noano sãa ta dutia numiare,
dahra cohtaina yoaro sehe Jesu yainare yoadohoa numiare,
ñano yʉhdʉinare yoadohoa numiare,
noaa dihtare yoaa numiare besega.
Tí numiare mʉsa yoadohohti numiare bese tuhsʉcʉ,
ti wamare joa õga mʉhʉ.
11 Wiho mejeta wapewahya numia nuhmia curero ti jichʉ tí numia sehere besei tjiga.
à jicʉ tí pũi ti wamare joa õi tjiga.
Baharo tina mʉare goa pja,
Cristore cohã,
pari turi manʉ tiboca.
12 Tina Cristore “Pari turi manʉ tisi sã.
Mʉ yainare yoadohonahtja”,
niri numia jipahta baharopʉre ti niriro seheta yoaeraboca tí numia.
Ti ã yoaerari buhiri buhiri tiahca.
13 Tí numia õ sehe yoaa numia jira:
Dahraera numia jipora.
à jia paina ya wʉhʉsepʉ waharucu,
ñaa quiti dahre,
tí numiare mari sinituerapachʉta ti mʉ sʉro mari jia tiare ã yahurucura.
Tuhsʉ,
ti yahu dutierari cjirire yahura tí numia.
14 Ã jicʉ ti õ sehe yoachʉ cahmaja yʉhʉ:
Wapewahya numia nuhmia curero jia numia manʉ tijaro.
à manʉ tia,
pohna tijaro.
Ti ya wʉhʉ macainare noano ñʉ wihbojaro.
Mari ya numia wapewahyaa numia ti ã yoachʉ marine ñʉ tuhtiina marine “Ñaare yoaa nina”,
ni tuhti masierara.
15 Mipʉ pinihtare cãa numia wapewahya numia Cristo yare duhu,
watĩno cahmaa sehere yoa tuhsʉra.
à jicʉ ã ni yahuja mʉhʉre.
16 Jesu yaina ti coyeacoro wapewahyoro to jichʉ tina to coyea ticorore yoadohojaro.
Paina Jesu yaina sehe ticorore yoadohoea tjijaro.
à jia tina paina Jesu yaina ticorore coyea cjʉaricorore yoadohoeraa,
paye numia wapewahya numia coyea mariea numia sehere yoadoho masina.
17 Jesu yaina pʉhtoa mʉsare ti noano buhechʉ ti dahraare ti noano yoachʉ ñʉna ji coaro mehne ñʉga tinare.
à yoa noano wapaga tinare.
Cãina tina mehne macaina Cohamacʉ yare yahuina,
mʉsare buheina cʉ̃hʉ jira.
Tina pinihtare paina yʉhdoro ji coaro mehne ñʉga.
18 Cohamacʉ yare ti joari pũi õ sehe nina,
dahrarirore ti wapahtore yahuro:
“Wachʉ trigo yaparire to dahpori mehne suhti werirore to chʉ duachʉ to dʉserore dʉcataena tjiga”,
ni joaa tiri jire.
à yoa pa pũi õ sehe nina:
“Dahrarirore to dahrari wapare waro cahmana”,
nina Cohamacʉ yare ti joari pũi.
(To ã nichʉ tʉhona Jesu yaina pʉhtoare ji coaro mehne ñʉ,
noano wapaga tinare.)
19 Jesu yaina pʉhtorore to ñano yoachʉ ñʉno cʉ̃irota paina Jesu yaina cahmachuinare yahusã masierara.
Pʉhtoro to ñaare yahusãhtina tiaro jia,
tirore yahusã masina.
Tiaro mariachʉ pʉaro yahusã masina.
20 Ã yoa ñaare yoarucurirore jipihtina mʉsa watoi to jichʉ tirore tuhtiga,
cuia,
paina ñaare ti yoaerahto cjihtore.
21 Ã jicʉ Cohamacʉ,
Jesucristo,
to beserina anjoa cʉ̃hʉ ti ñʉrocaroi ahrire dutija mʉhʉre:
Mipʉ mʉhʉre yʉ dutiri cjirire yoa pahñoga.
à yoariro jicʉ jipihtinare Jesu yainare cʉ̃no potori yoaga.
Pairore soro,
pairore soro yoai tjiga.
22 Painare Cohamacʉ dahraare mʉ cũhti cjihtire ti bui mʉ wamomacarine mʉ duhu payohto pano soaro marieno noano tʉhotu pahño,
tinare besega.
Tina ñaina jiboca.
à jiinare Cohamacʉ dahraare cũi tjiga.
à cũcʉ mʉhʉ cʉ̃hʉ mʉ beseina ti ñaare yoaro seheta yoai nica.
Tó sehe yoai tjiga.
à yoa ñaa marieriro jiga mʉhʉ.
23 Sʉroca pjaro cariro jira mʉhʉ.
Mipʉre co dihtare sihnimana mʉhʉ.
à jicʉ mahanocã vino cʉ̃hʉre sihniga mʉhʉ.
Co jira tí.
24 Cãina ti ñaare yoachʉ mari ñʉja.
à jina Cohamacʉ tinare to buhiri dahrehtore masija mari.
Paina sehere ti ñaa yoarire mari masieraja.
Ti ñaa yoarire baharo masinahca.
25 Tó seheta cãina noaare ti yoachʉ tíre mari masija.
Paye ti noaa ti yoaerarire mari masierapanahta baharo masinahca mari.
Tíre nʉohto basierara.