Paulo yahu batoaha
13
1 Mipʉre mʉsa cahapʉ wahacʉ tia taha sʉihca tópʉre.
Pʉa taha tópʉre sʉ tuhsʉi.
Õ sehe nina Cohamacʉ yare ti joari pũi:
“Cʉ̃irore mari buhiri dahrehto pano tiaro tirore yahusãno cahmana.
Tiaro mariachʉ pʉaro tirore yahusãno cahmana.
Ti ã yahusãri baharo buhiri dahre masija mari”,
nina Cohamacʉ yare ti joari pũi.
2 Panopʉre ñano yoaina cjiri mʉsa jichʉ mʉsare,
jipihtina paina cʉ̃hʉre ahrire cuaro mehne yahui.
Cʉ̃ taha mʉsa cahai pari turi sʉcʉ mʉsare ahrire yahui.
Mipʉre mʉsa mehne jieracʉ pari turi mʉsare ahrire yahurocaihtja tjoa:
Mipʉre mʉsa cahapʉre sʉcʉ,
panopʉ ñano yoainare paina cʉ̃hʉre potocãta buhiri dahreihtja yʉhʉ.
3 Yʉ ã yoachʉ ñʉna,
Cristo to cũriro yʉ jia tiare to tuaa mehne yʉ buherire masinahca mʉsa,
mʉsa masi duariro seheta.
Cristo sehe mʉsare dutiriro tua yʉhdʉrʉcʉ sʉriro jira.
à jiro to tuaare ñona mʉsare.
4 Mari yoaro sehe pjacʉ tiro,
to tuaare ñoaeraro tiro wiho jiriro yoaro sehe crusapʉ yariari jire.
à yariaparota Cohamacʉ to tuaa mehne catiriro jira tiro mipʉre.
Tiro crusapʉ jiro wiho jiriro to jiriro seheta sã cʉ̃hʉ wiho jiina jija.
à jipanahta Cohamacʉ tuaa mehne jinahca mʉsare yoadohona tana.
5 Ã yoa mʉsa sehe cãina mʉsa basi õ sehe ni tʉhotuga:
“¿Potocãta Cristore wacũ tuajari yʉhʉ?”
ni tʉhotuga mʉsa cãina.
“¿Potocãta Cristo to cahmano seheta jijari yʉhʉ?”
ni tʉhotuga mʉsa cãina.
Mʉsa ã jierana to yaina waro jierara mʉsa.
To yaina waro mʉsa jichʉ Cristo mʉsa mehne jiro nina.
¿Tíre masierajari mʉsa?
6 Sã sehe “Jesu yaina,
to yare yahu duti to cũrina jija”,
ni mahñoina jieraja.
To yaina,
to cũrina waro jija sã.
Tíre mʉsa masichʉ cahmaja yʉhʉ.
7 Ã jicʉ mʉsa ñano yoaerahto sehe Cohamacʉre sini payoja mʉsare.
Ãta sini payoja sã noaare,
Cristo yare mʉsa yoahto sehe.
Mʉsa ã yoachʉ ñʉna sã õ sehe niboca:
“Corinto macainare buhena,
quihõno buhei sã”,
niboca sã painare sãre ño payo dutina.
à ño payo dutieraja sã.
Tí yaba cjihti jierara.
à jina Cohamacʉre sini payona,
mʉsa ya cjihtire sini payona nija.
Paina sãre “Mahñoina jira”,
ti nipachʉta noaare,
Cristo yare quihõno mʉsa yoachʉ pinihtare cahma yʉhdʉaja sã.
8 Õ sehe dihta mʉsa noaare yoachʉ cahmasãja sã.
Cristo yare,
potocã jiare soro ni yahu masieraja sã.
9 “Cristo cahmaare yoaerara mʉsa”,
ni mʉsare yahusã masierana,
wiho jiina yoaro sehe jiboca sã,
mʉsa ñʉchʉ.
Noanohca.
Noaare,
Cristo yare yoana mʉsa sehe wiho jiina jierara.
Mʉsa ã jichʉ ñʉna wiho jiina yoaro sehe sã jipanahta wahcheja.
à jina Cristore wacũ tuaina,
noano yʉhtiina mʉsa wahahtore Cohamacʉre sini payona nija sã mʉsare.
10 Ã jicʉ mʉsa mehne jieracʉ mʉsare ahri tjure joarocayui nija.
Mʉsa cahapʉ sʉcʉ,
ñano yoaina mʉsa jichʉ ñʉcʉ mʉsare buhiri dahreihtja.
Cristo yʉhʉre to dutiriro seheta mʉsare buhiri dahreihtja.
Yʉ ã buhiri dahrerahto sehe ahri tjure mʉsare joarocayui nija.
Cristo yʉhʉre to dutiriro seheta mʉsare yoadohohtirota jija.
Mʉsare dojomehnehtiro jieraja.
11 Mipʉre yʉ coyea,
ahrire yahu batoihtja mʉsare.
Noano wahcheina jirucuga mʉsa.
Cristore wacũ tua namoga.
à yoana noaina,
tirore yʉhtiina jiga.
Mʉsa mehne macaina mehne cʉ̃no mehne jiga.
Mʉsa basi noano mehne jiga.
Mʉsa ã jichʉ ñʉno mʉsa mehne Cohamacʉ jirohca.
Tiro marine cahma cahĩchʉ yoariro,
marine noano mehne jichʉ yoariro jira.
12 Ã yoana mʉsa mehne macainare noano mehne piti bocasiniga.
13 Jipihtina õ macaina Cohamacʉ yaina mʉsare noa dutira.
14 Mari pʉhtoro Jesucristo mʉsare to cahĩa mehne,
Cohamacʉ cʉ̃hʉ mʉsare to cahĩa mehne Espíritu Santo mʉsa mehne jirucuriro to yoadohoa mehne noano jiga mʉsa.