Cristo Paulore to ñorire yahuha Paulo
12
1 Yʉ jia tiare wahchea mehne yʉ yahuchʉ yaba cjihti jierara.
To ã jipachʉta yʉ jia tiare yahu namoihtja mʉsare.
Mari pʉhtoro Jesu yʉhʉre to ñorire to masichʉ yoarire yahuihtja mʉsare.
2 Õ sehe ño dʉcare tiro yʉhʉre:
Catorce cʉhmari waro wahara yʉhʉre Cristo yairore mʉanopʉ to naa mʉjari baharo.
Mʉanopʉ ñahpichoha buipʉ yʉhʉre naa mʉjare.
Yʉ tʉhotua dihtare to naachʉ masieraja yʉhʉ.
O yʉ pjacʉ cʉ̃hʉre to naachʉ ne masieraja.
Cohamacʉ dihta tíre masina.
3,4 Ã jiro paraíso wama tiropʉ naa mʉjare yʉhʉre.
Yʉ tʉhotua dihtare to naachʉ masieraja yʉhʉ.
O yʉ pjacʉ cʉ̃hʉre to naachʉ masieraja.
Cohamacʉ dihta tíre masina.
To ã naa mʉjachʉ sʉcʉ tópʉre to yahuare tʉhoi.
Tí yʉ tʉhorire masa ne masierara.
Tí to yahurire marine yahu dutierara.
5 Tó sehe yʉhʉre to ñorine mʉsare yahucʉ,
“Yʉhʉ cʉ̃irota painare yʉhdʉrʉcariro jija”,
niboa yʉhʉ.
à nieraja yʉhʉ.
Yʉ mʉ sʉro masierariro yʉ jiare ñano yʉhdʉriro,
wiho jiriro yʉ jiare wahchecʉ mʉsare yahuihtja.
Tí dihtare wahchecʉ mʉsare yahuihtja.
6 “Painare yʉhdʉrʉcaja”,
mʉsare ni yʉ yahu duachʉ yʉ niri cjiri potocã tjiboa.
Tó sehe ni yahucʉ tʉho masierariro jieraboa yʉhʉ.
Wiho mejeta “Õ sehe painare yʉhdʉrʉcaja”,
ni yahusi yʉhʉ mʉsare,
“Cua pisaro choro yʉhʉre ñʉri”,
nicʉ.
Yʉhʉre ñʉ masina ño payora mʉsa.
Mʉsa ã ño payopachʉta tí yʉhdoro yʉhʉre mʉsa ño payochʉ cahmaeraja.
Yʉ yoarire ñʉna,
yʉ nirire tʉhona quihõno mʉsa ño payoriro yʉhdoro yʉhʉre mʉsa ño payochʉ cahmasãaeraja mʉsare.
7 Cristo noa yʉhdʉare mʉanore yʉhʉre to ñochʉ ñʉriro jicʉ,
“Painare yʉhdʉrʉcaja”,
niboca yʉhʉ sehe.
à yʉ nierahto sehe Satana yʉ pjacʉre to duti dahrechʉ ñʉno “Noanohca”,
niri jire Cohamacʉ.
Yʉhʉre duti dahreri jire Satana yʉhʉre ñano wahachʉ yoaro.
Ahri dohatiro potaca sãano to purĩno seheta yʉhʉre purĩna.
8 Õ yʉ dohatirore yʉhʉre yʉhdo duticʉ sinia timai Cristore mari pʉhtorore.
Tia taha sinia timai.
9 Õ sehe ni yʉhtia tire yʉhʉre tiro:
“Õ mʉ dohatiro pinihtare mʉhʉre yʉhdʉchʉ yoasi yʉhʉ.
à mʉhʉre yʉhdoerapaihta mʉhʉre cahĩja.
Yʉ cahĩa mehne noano jiihca mʉhʉ.
Dohaticʉ ñano yʉhdʉriro,
wiho jiriro jicʉ yʉ tuaare noano masichʉ yoaihca mʉhʉ.
Tuaina yʉhdoro mʉhʉ sehe yʉ tuaare masare masichʉ yoaihca”,
ni yʉhtia tire tiro yʉhʉre.
To ã nichʉ tʉhocʉ ñano yʉhdʉriro,
wiho jiriro yʉ jiri cjirire masicʉ wahcheja.
à jicʉ ñano yʉhdʉriro,
wiho jiriro yʉ jiare mʉsare wahchea mehne yahuihca.
Õ seheta ni yahuihca Cristo to tuaa mehne yʉ noano jiare mʉsa noano ñʉ masihto sehe.
10 Ã jicʉ Cristo yairo yʉ jiri buhiri yʉhʉre purĩchʉ wahcheja.
Paina ñano yʉhʉre ti ni durucuchʉ,
ñabiaro yʉhdʉcʉ wahcheja.
Yʉhʉre ti ñano yoarucuchʉ,
ñano yʉhdʉcʉ Cristo tuaa mehne cʉ̃no pjaja tirore wacũ tuacʉ.
à jicʉ wahcheja.
Corinto macainare Cristo yainare pjíro cahya tʉhotuha Paulo
11 Yʉ jia tiare yahucʉ tʉho masierariro yoaro sehe yoahi yʉhʉ.
Yʉ ã yahupachʉta tí mʉsa ya buhiri jira.
Mʉsa sehe yʉ jia tiare painare noano yahuboa.
Yʉhʉ yʉ mʉ sʉro jicʉ yaba cjihti jieraboa yʉhʉ.
à jiboriro jipaihta “Jesu to cũrina,
masi pahñoina jija”,
ni mahñoinare docarʉcaeraja yʉhʉ.
12 Potocãta ñano yʉhdʉriro jipaihta Cohamacʉ tuaa mehne yoa ñomai mʉsare.
à ñocʉ Jesu to cũriro yʉ jiare ñoi nimai mʉsare.
13 Õ seheta yoamai.
Paye macari macainare Jesu yainare mʉsa cʉ̃hʉre cʉ̃no potori yoaa timai yʉhʉ.
Wiho mejeta mʉsa dihtare cariboerahi.
Mʉsa dihtare paye barore sinierahi.
¿Yʉ ã sinierachʉ ñaa nijari,
mʉsa tʉhotuchʉ?
Tí ñaa jichʉ tí ñaare boga mʉsa yʉhʉre.
14 Pʉa taha mʉsa cahapʉ yʉ sʉri baharo pari turi waha duaja tjoa.
Tópʉ sʉcʉ mʉsare caribosi yʉhʉ.
Paye barore sinisi yʉhʉ mʉsare.
Mʉsa yare cahmaeraja.
Cristo ya sehere mʉsa yʉhtiina jichʉ cahmasãja yʉhʉ.
Masa pohna sehe ti pʉcʉsʉmare ti cahmaare waerara.
Ti pʉcʉsʉma sehe ti pohna cahmaa sehere wara.
(Tó seheta mʉsa yʉ pohna yoaro sehe jiina yʉ cahmaa sehere wasi mʉsa.)
15 Ã jicʉ yʉhʉ pinihta yʉ cjʉaa sehere wa duaja mʉsare yoadohocʉ tacʉ.
Mʉsa cahamacʉno yoaro sehe ji duaja mʉsare yoadohocʉ tacʉ.
Mʉsa sehere yʉ ã tuaro cahĩpachʉta yʉhʉre mʉsa sehe pjiroca cahĩna,
yʉ tʉhotuchʉ.
16 Ã jicʉ mʉsa mehne jicʉ mʉsare cariboerahi.
¿Potocã tjijarita,
mʉsa tʉhotuchʉ?
Wiho mejeta cãina mʉsa mehne macaina õ sehe niboca:
“Paulo paye baro marine na duaro mahñore marine”,
niboca.
17 ¿Mʉsa ã niriro seheta yoariro jicʉ,
dohse tíre yoari yʉhʉ,
mʉsa ñʉchʉ?
¿Mʉsa cahapʉ yʉ warocarina yaba barore yʉhʉre mahño mabasari tina mʉsare,
mʉsa ñʉchʉ?
Mahño maerari jire tina.
18 Sohõ jiri pjapʉ mʉsa cahapʉ Titore waha duti tuhsʉhi tirore.
à jicʉ pairore Cristo yairore tiro mehne piti dahre warocahi.
¿Tito paye barore mʉsare mahño mari,
mʉsa ñʉchʉ?
Mahño maerari jire.
Tiro yʉ yoaro seheta Cohamacʉ to cahmano seheta yoariro jira.
¿Ã jiro yʉ yoaro sehe yoaerari tiro,
mʉsa ñʉchʉ?
Yʉ yoaro seheta yoari jire.
19 “Ñano yoaeraja sã”,
ni dʉcatana nieraja sã.
Cristo yaina jija.
à jina Cohamacʉ to ñʉrocaroi mʉsare yahuna nija.
Yʉ coyea,
yʉ cahĩina,
mʉsare yahuhi mʉsa sehere yoadoho duana.
Mʉsare yahuna,
sã sehere mʉsare cahmachʉ yoana nierahi.
20 Tópʉ yʉ sʉchʉ yʉ cahmano sehe yoaina jieraboca mʉsa.
à jicʉ mʉsare tuaro cuisãaja.
à yoa mʉsa cahmano sehe yoariro jieraboca yʉhʉ cʉ̃hʉ,
tópʉ sʉcʉ.
Soro mʉsa yoachʉ ñʉcʉ yahuihca mʉsare.
Tópʉ yʉ sʉchʉ mʉsa sehe cahma sayoina,
painare pahsu tiina,
ñaco suaeraina,
mʉsa mʉ sʉro painare yʉhdʉrʉca duaina,
painare ñano durucuina,
ñaa quiti dahreina,
“Painare yʉhdʉrʉcaja” niina,
mʉsa cahmachunore dojomehneina jiboca mʉsa.
à jina mʉsa jirore dojomehnena niboca mʉsa.
“Tíre yoari” nicʉ,
cuisãaja yʉhʉ mʉsare.
21 Tópʉ yʉ sʉchʉ mʉsare yʉhʉre bʉo tisãachʉ yoaboca Cohamacʉ.
Jipihtinare panopʉ ñano yoainare,
ti ñaare cahyaerainare ñʉcʉ tuaro cahyaihca yʉhʉ.
Numia mehne ñano yoainare,
mʉa mehne ñano yoaa numiare,
wʉana tiinare,
ñaare goa pjainare ñʉcʉ cahyaihca yʉhʉ.