“Jesu to cũrina jija sã”, ni mahñoinare yahuha Paulo
11
1 Yʉ jia tiare yahucʉ tʉho masierariro yoaro sehe yahui nija.
à yahuriro yʉ jipachʉta yʉhʉre tʉhosiniga mʉsa mipʉre.
2 Cohamacʉ mʉsare to cahĩno seheta tuaro cahĩja yʉhʉ cʉ̃hʉ mʉsare.
Cristo yare mʉsare yʉ buhechʉ tʉhona tirore wacũ tua dʉcare mʉsa.
à jicʉ ahrire nija mʉsare:
Manʉ tihticoro to manʉno cjihto dihtare to cahĩno seheta,
Cristo sehere tuaro cahĩga painare mʉsa cahĩriro yʉhdoro.
Tó sehe yoaina ñaa buhiri tia marieina mʉsa jichʉ mʉsare Cristore wa duaja to yaina cjihtire.
Tó sehe jiinare,
“Tinare mʉhʉre waihtja”,
nihi Cristore.
3 Paina ñaina mʉsare mahñoa,
soro jia buheare cahmachʉ yoaboca mʉsare.
Agã Evare mahñono to masia mehne ticorore Cohamacʉre to yʉhdʉrʉcachʉ yoari jire panopʉre.
To ã yoariro seheta mipʉre ñaina mʉsare mahñoa,
Cristore mʉsare noano ño payoerachʉ yoaboca.
à jicʉ mʉsare cuisãja.
4 Tina “Õ sehe jiriro jira Jesu”,
ti mʉ sʉro soro ni ti mahño buhepachʉta tʉhoyuhca mʉsa.
Mʉsare sã buheriro sehe jierapachʉta mʉsare mahño buheinare tʉhoyuhca mʉsa.
Tuhsʉ,
“Õ sehe jiriro jira Espíritu Santo”,
ti mʉ sʉro soro ni ti mahño buhepachʉta tʉhoyuhca mʉsa.
Mʉsare sã buheriro Espíritu Santo waro jira.
Tiro sehere quihõno ti yahuerapachʉta mʉsare mahño buheinare tʉhoyuhca mʉsa.
Tina soro jia buheare ti mahño buhechʉ noaa buheare ti buherapachʉta tíre tʉhoyuhca mʉsa.
5 Mʉsa mehne macaina “Jesu to cũrina jija”,
nimarina yʉhʉre masi yʉhdʉrʉcaerara.
Tinare docarʉcaeraja yʉhʉ.
6 Noano yahu mihniriro jieraboca yʉhʉ.
Noano yahu mihnierapaihta Cohamacʉ yare noano masija.
Yʉ ã masiare payʉ tahari mʉsare noano masichʉ yoahi.
7 Noaa buheare Cohamacʉ yare mʉsare buhecʉ ne wapa cahmaerahi.
Mʉsare yoadoho duacʉ wapa cahmaerahi.
Wiho jiriro yoaro sehe jii yʉhʉ.
¿Yʉ ã wapa cahmaerachʉ noaerajari,
mʉsa tʉhotuchʉ?
8 Mʉsare yʉ buhechʉ paye macari macaina Jesu yaina yʉhʉre niñerure ware.
Ti ã wachʉ tí niñerure ñahai sinino marieno mʉsare buhei tai.
Mʉsa sehe yʉhʉre mʉsa waborirore tina sehe yʉhʉre ware.
9 Mʉsa mehne jicʉ paye baro yʉhʉre dʉhsapachʉta mʉsare niñerure ne sinierahi.
Mari coyea Macedonia yahpa macaina Jesu yaina jipihtia yʉ cahmarire na wihire yʉhʉre.
Panopʉre mʉsare ne cariboerahi yʉhʉ.
Baharopʉ cʉ̃hʉre mʉsare ne caribosi.
10 Cristo potocãta to yahuriro seheta yʉhʉ cʉ̃hʉ mipʉre mʉsare potocãta yahui nija.
Jipihtiro Acaya yahpai jiinare ahri mʉsare yʉ sinierari cjirire ã yahurucuihtja.
11 ¿Mʉsare yʉ sinierari cjirire painare yʉ ã yahurucuchʉ tʉhona,
dohse ni tʉhotujari mʉsa?
“Paulo ã ni yahuro sãre cahĩeraro nina”,
¿ni tʉhotujari mʉsa?
Jierara.
Mʉsare cahĩja.
Mʉsare yʉ cahĩare Cohamacʉ masina.
12 Wapa cahmano marieno mʉsare yʉ buhe dʉcariro seheta sohtori tiihtja.
Yʉ buheri wapa yʉ wapa nachʉ ñʉa tina “Jesu to cũrina jija”,
ni mahñoina õ sehe niboca:
“Paulo noaa buheare buhero,
wapa nana.
à jina sã cʉ̃hʉ to yoaro seheta yoaja”,
niboca tina “Paulo yoaro sehe yoaja sã”,
ni duaa.
“Ã niri” nicʉ,
wapa cahmano marieno buheihtja mʉsare.
13 Tina potocãta Jesu to cũrina waro jierara.
Tinare ne cũerare tiro.
“Jesu to cũrina jija”,
ni mahñoa,
sã yoaro seheta jimana.
14 Ti ã mahñoina jichʉ masi tuhsʉja yʉhʉ.
Satana cʉ̃hʉ noariro yoaro sehe cohtota mʉjana.
Tiro anjo si siteriro yoaro sehe ji duaro cohtotamana.
15 To ã yoariro jichʉ masicʉ Satana yaina “Jesu to cũrina jija”,
ni mahñoina Cohamacʉre yoadohoina yoaro sehe ti mahñoina jichʉ ñʉcʉ,
mahñoina ti jiare masi tuhsʉja yʉhʉ.
à mahñoina ti jichʉ ñʉno,
pihtiri dacho jichʉ jipihtia ti ñano yoari buhirire buhiri dahrerohca Cohamacʉ tinare.
To ñano yʉhdʉrire yahuha Paulo
16 Pari turi ahrire mʉsare yahuihtja.
Ne “Tʉho masierariro jira”,
yʉhʉre niena tjiga.
Yʉ ã ni dutierapachʉta yʉhʉre mʉsa ã ni tʉhotuchʉ noanohca yʉhʉre.
“Tʉho masierariro jira”,
yʉhʉre ni tʉhotupanahta tʉhosiniga mʉsa yʉhʉre.
Mahanocã yʉ jia tiare yʉ yahuchʉ tʉhoga mʉsa.
17 Mʉsare ã yahucʉ tʉho masierariro yoaro sehe yoai nija.
Mari pʉhtoro Jesu yʉhʉre “Mʉ basi mʉ jia tiare yahuga”,
nierare yʉhʉre.
18 To ã nierapachʉta ahrire yahuihtja mʉsare.
Ti mʉ sʉro “Noaina jija”,
niina payʉ paina ti jichʉ ñʉcʉ yʉhʉ cʉ̃hʉ yʉ jia tiare mʉsare yahuihtja.
19 Mʉsa sehe tʉho masierainare tʉhona wahchea mehne ñʉyuhca mʉsa tinare.
Noacaro masiina jijari mʉsa sehe ã tʉhona.
20 Mʉsare cahamaca ti dahrechʉ,
mʉsare ti wapa cahmachʉ,
mʉsa yare ti machʉ,
ã ñʉnocahna mʉsa.
à yoa mʉsare ti doca dahrechʉ,
mʉsa wahsupurire ti cjãchʉ,
ã tʉhotunocahna mʉsa.
21 Noacaro yoajari mʉsare tina.
Cue,
masare yʉhdʉrʉcaina jijari tina.
Sã sehe tina yoaro sehe yʉhdʉrʉcaina jieraja.
à jina tina yoaro sehe yoaeraja.
Tina yoaro sehe jierapaihta tina “Õ sehe jiina jija”,
ti nichʉ tʉhocʉ yʉhʉ cʉ̃hʉ ãta ni yahuboca.
Pari turi tʉho masierariro yoaro sehe yoacʉ,
õ sehe ni yahuihtja mʉsare tjoa.
22 Tina “Hebreo masa jija”,
nina painare yʉhdʉrʉca duaa.
Hebreo masʉnota jimaja yʉhʉ cʉ̃hʉ.
“Israe masa Cohamacʉ to beserina jija”,
nina tina tjoa.
Ti yoaro seheta to beserirota jimaja yʉhʉ cʉ̃hʉ.
“Abrahã cjiro panamana ji turiaina jija”,
nina tina tjoa painare yʉhdʉrʉca duaa.
Ti yoaro seheta Abrahã panaminota jimaja yʉhʉ cʉ̃hʉ.
23 “Cristo cahamaca jija”,
nina tina tjoa.
Yʉhʉ cʉ̃hʉ Cristo cahamacʉnota jija.
Tina yʉhdoro Cristo yare noano yoaja yʉhʉ.
Cuenah,
ã nicʉ tʉho masierariro yoaro sehe durucui nija.
Tina yʉhdoro tuaro mehne dahrai yʉhʉ Cristo yare yoacʉ.
Payʉ tahari tina yʉhdoro Cristo yairo yʉ jiri buhiri peresu yoare paina yʉhʉre.
Tina yʉhdoro payʉ tahari tjanare yʉhʉre masa.
Tina yʉhdoro Cristo yairo yʉ jiri buhiri payʉ tahari masa yʉhʉre wajã duamare.
Ti ã wajã duachʉ mahanocã yʉhdʉi yʉhʉ ti wajãboriro.
24 Cinco tahari judio masa yʉhʉre ñahare.
Yʉhʉre ti ñahape tahari treinta y nueve tahari yʉhʉre tjanare.
25 Tia taha paina yʉhʉre ñahare.
à ñahaa tina pinihta yʉhʉre ñano yucʉri mehne cjãre.
Pa tehe yʉhʉre paina tãa mehne docare.
Tia taha dohoria mehne tãcapʉ doca wahã sʉ,
minii.
à jicʉ cʉ̃ dacho,
cʉ̃ ñami pjiri ma dacho macapʉre ba pahsai.
26 Payʉ tahari macaripʉre buhe tinii sʉi.
Yʉ ã buhe tinichʉ cua yʉhdʉare yʉhʉre.
Yʉhʉre nu minihto cua nire.
Yʉhʉre yacahto cua nire.
Yʉ ya dihta macaina judio masa,
judio masa jieraina cʉ̃hʉ yʉhʉre ñano yoahto cua nire.
Macaripʉ,
masa marienopʉ,
pjiri mapʉ cʉ̃hʉre yʉhʉre nu yariahto cua nire.
“Mʉhʉ mehne macaina jija”,
ni mahñoina cʉ̃hʉ yʉhʉre ñano yoahto cua nire.
27 Cristo yare yoacʉ tuaro dahraa tii.
à dahracʉ ñano wahyaa tii.
Payʉ tahari yʉhʉre wʉjo ñano purĩpachʉta ã dahrarucua tii.
Ñano jʉca baa tii.
à yoa ñahma yapioro jia tire yʉhʉre.
Payʉ tahari chʉa bocaeraa tii.
Yʉ suhti sãaboa cʉ̃hʉ ne mariea tire yʉhʉre.
à yoa yʉhʉre yʉsʉa yʉhdʉa tire.
28 Õ sehe ñano yʉhdʉpaihta dachoripe jipihtina paina Cristo yainare,
mʉsa cʉ̃hʉre pjíro wacũ tʉhotuja.
29 Ã jicʉ cʉ̃iro Cristo yairo to ã jinocariro to jichʉ ñʉcʉ cahyaja.
Paina Cristo yairore ñano yoa dutiboca.
Ti ã yoachʉ ñʉcʉ Cristo yairore cuisãacʉ,
tina ñaina mehne suaja.
30 Yahu duaerapaihta yʉ jia tiare yahui tacʉ,
yʉ mʉ sʉro wiho jiriro yʉ jia tiare mʉsare wahchea mehne yahuja.
31 Cohamacʉ mari pʉhtoro Jesu pʉcʉro dachoripe mari ño payohtiro tirota mʉsare yʉ mahñoerachʉ masina.
Ahrire mʉsare quihõno yahuihtja.
32 Damasco wama tiri macapʉ yʉ jichʉ ñʉno,
cʉ̃iro pʉhtoro yʉhʉre ñaha duamare.
Jipihtina masa bui pʉhtoro Areta wama tiriro to docai jiriro pʉhtoro pinihta yʉhʉre ñaha duamare.
à ñaha duaro tí maca macari sahrĩno,
tãa mehne ti yoari sahrĩno macaa sopacaripe surarare cohta dutiri jire.
33 Ti ã cohtaro watoihta yʉhʉ mehne macaina pjiri pʉhʉropʉ yʉhʉre duhu sãa,
tí sahrĩno macari sopacacãpʉ yʉhʉre duhu borore.
Tí sahrĩno baharo bʉhʉsehepʉ yʉhʉre duhu borore.
Ti ã duhu borori baharo duhti wahcãa wahai.