6
1 Cohamacʉ yare buhedohoina jija sã.
à jina ahrire tuaro mʉsare yoa dutija sã.
Cohamacʉ yare noaa buheare mʉsa tʉhoriro seheta yoaga mʉsa.
Mʉsa tʉhoriro sehe mʉsa yoaerachʉ tí mʉsa tʉhori yaba cjihti jierara.
2 Õ sehe nina Cohamacʉ:
“Yʉ quihõri pjare,
mʉsare yʉ noano yoahti pjare mʉsa siniare tʉho,
yʉhtihi.
à yoacʉ mʉsare yʉ yʉhdohti dachore mʉsare yoadohohi”,
nina tiro.
Tʉhoga mʉsa.
Mipʉre Cohamacʉ mʉsare to noano yoahti pja jira.
Mipʉre Cohamacʉ mʉsare to yʉhdohti dacho jira.
3 Ne mahanocã painare ñano yoaeraja sã.
Painare ne ñano ni durucueraja,
“Noaa buheare mʉsare sã buheare cahmaerari”,
nina.
4 Ã jina Cohamacʉre dahra cohtaina sã jiare mʉsare masichʉ yoa duaja.
Õ sehe jija sã:
Ñano yʉhdʉna,
paina ti ñano yoarina jina cʉ̃hʉ ã tʉhotunocaja.
Sãre ti ñano yoapachʉta suaro marieno jija.
5 Õ seheta ñano yʉhdʉi sã:
Masa sãre cjãchʉ,
peresu ti yoachʉ,
payʉ masa sãre wajã dua ti sañurucuchʉ,
ñano yʉhdʉi sã.
Sã tuaro dahra wahyana,
wʉjo purĩpachʉta carĩerana,
jʉca baana ñano yʉhdʉi.
6 Numiare ã ñʉnocai.
à jina ne ñano yoaerahi.
à yoa Cohamacʉ yare noano masi buhei mʉsare.
Tuhsʉ,
ne suaerahi sã.
à yoa noano niji siaro mehne yoai sã mʉsare.
à yoana Cohamacʉre dahra cohtaina sã jiare masichʉ yoana nii sã mʉsare.
Espíritu Santo to yoadohoa mehne Cohamacʉre dahra cohtaina sã jiare masichʉ yoana nii mʉsare.
Potocã mʉsare sã cahĩchʉ ñʉna,
tirore dahra cohtaina sã jiare masina mʉsa.
7 Ã jina noaa buheare mʉsare quihõno sã buhechʉ ñʉna,
Cohamacʉ tuaa mehne sã yoachʉ ñʉna tirore dahra cohtaina sã jiare masina mʉsa.
Noaa sehe jipihtia sã yoari cjiri sã wamoa yoaro sehe jira noano sã dʉcatahto sehe.
Tí noaare yoana watĩnore sã dʉcatana nija.
à yoana tí noaare sã yoari mehne tirore sã yʉhdʉrʉcaja.
8 Paina sãre ño payora.
Paina sehe sãre ño payoerara.
Paina noano ni durucura sãre.
Quihõno sã buhepachʉta “Mahñoina jira”,
ni yahusãna paina sehe sãre.
9 Paina sãre ñʉ masiina jipahta sãre ñʉ masieraina yoaro sehe yoara.
Sãre ti wajã duapachʉta catisinija sã.
Ñʉga sãre.
Potocã tjira.
Sãre buhiri dahre ti cjãchʉ,
yarierasinija sã.
10 Sã cãa tahari cahyaina jipanahta,
ã wahcherucuja.
Pjacʉoina jipanahta painare noaa buheare buhena tinare pjíro pachere sã waboro seheta yoana nija tinare.
Paye baro cjʉaeraina jipanahta,
potocãta Cohamacʉ yare cjʉa pahñonocaja sã.
11 Ne Corinto macaina yʉ coyea mʉsare noano mehne yahu pahño joahi sã mʉsare.
Mʉsare tuaro cahĩna,
ã yahuhi mʉsare.
12 Sã sehe mʉsare cahĩ duhueraja.
Mʉsa sehe sãre cahĩera curera.
13 Ã yoa pohna ticʉ yʉ pohnare yʉ yahuboro seheta mʉsare yahuihtja:
Mʉsare sã tʉhoturiro seheta mʉsa cʉ̃hʉ ãta noano tʉhotuga sãre.
à jina sãre cahĩga mʉsa cʉ̃hʉ.
Cristore cahmaerainare piti ti dutieraha Paulo
14 Ã yoana Cristore cahmaeraina mehne ã piti tirucuena tjiga.
Tina mehne macaina jiena tjiga.
Cʉ̃no potori jierara mʉsa.
Noaare yoariro ñaare yoariro mehne noano ji masierara.
Cohamacʉre cahmaina Cohamacʉre cahmaeraina mehne noano cahma piti ti masierara,
buhriaro nahitiano mehne to ji masieraro seheta.
15 Ã jia Cristo watĩno mehne cʉ̃no potori tʉhotuerara.
à yoa Cristo yairo,
Cristore cahmaerariro mehne noano cahma piti ti masierara.
16 Cohamacʉ wʉhʉi “Cohamacʉ jira”,
ti nia masʉrine mari cjʉachʉ ñaa nina.
To ya wʉhʉi tí masʉrine mari cũchʉ tó wahaerara.
Tó seheta Cristo yaina Cristore cahmaeraina mehne mari piti tirucuchʉ cʉ̃hʉre ñaa nina.
Tina pʉa curua cʉ̃no mehne ji masierara.
Cohamacʉ catiriro to wʉhʉ yoaro seheta jija mari.
To wʉhʉi to jiro seheta mari mehne jira tiro.
Õ seheta nina Cohamacʉ:
“Tina mehne jiihtja yʉhʉ.
Ti watoi ã jirucuihtja.
Yʉhʉ Cohamacʉ ti pʉhtoro jiihtja.
à jia tina sehe yʉ yaina masa jiahca”,
nina tiro.
17 Ã yoa õ sehe ni namona tiro mari pʉhtoro:
“Ñaina mehne tjuaena tjiga.
Tinare piti tiena tjiga.
Cristore cahmaeraina ti ñaa yoaare ñʉ cũena tjiga.
Mʉsa ã yʉhʉre yʉhtichʉ ñʉcʉ,
yʉhʉ sehe mʉsare piti tiihtja.
18 Ã jicʉ mʉsa Pʉcʉ jiihtja.
Mʉsa sehe yʉ pohna jinahca”,
nina Cohamacʉ mari pʉhtoro tua yʉhdʉariro.